• Хальмгин шаљн лам Бурятьд одв

  Моњєлд, Ірісід, СНГ-н нутгудт Дала ламин гегіні кўндті элч, Хальмгин шаљн лам Тэло Тулку ринпоче Бурятьд йосна гиич болљ одв. Делегацин ханьд Бурхн Багшин Алтн сўмин демч Йонтен гелњ, шаљн ламин нґкд Хоњєр Эльбиков, РАН-а Хальмг номин тґвин ахлач Виктория Куканова болн номин кґдліч Саглр Мирзаева, Хальмг ик сурєулин инклюзивн болн асл-зіієин сурєулин іњгин єардач Александр Ханаев йовв.

  • 23-11-2020, 15:26
 • Тывад Камбы-лам үүлдән орв

  Тыва республикин Камбы-лам Гелек Нацык-Доржу үүлдән орлһна барин ик цосрхл Кызылд үкр сарин 22-т улсин үүдәлтин Герт болхмн. Терүнд шаҗна элчнр, йосна үүлдәчнр, шаҗнд шүтдг олн улс орлцхмн. Бурхн Багшин номд шүтдг Әрәсәд бәәх цуг бүрдәцсин элчнр ирҗ орлцх гиҗ күләгдҗәнә.

  • 18-11-2020, 15:06
 • Нас утдуллһна мөргүлмүд

  Кезәнә цагас авн хальмгудт нег авъяс бәәнә. Зулын байр эклтл насан утдулдг авъяс мана җирһлд батрсмн. Җил болһн Зулын өмн Хальмгин төв хурлд нас утдуллһна мөргүлмүд кегднә. Эн җил тиим мөргүлмүд үкр сарин 20-д эклҗәнә. Сарин туршарт амрлһна өдрмүдлә тиим мөргүл кегддгинь цугтан меднә. Әмтн көдлмшәсн сул цагла хурлд ирҗ, өрк-бүлин, элгн-садна насинь утдулна. Эн җил пандемийәс иштә эн мөргүлмүд онлайн янзар кегдҗәнә.

  • 18-11-2020, 14:58
 • КҮН АХТА…

  Хальмгуд бәәдл-дүрсәрн хальмг гидг нертә болсн уга, эврә келн-сойларн, авг-бәрцәрн, заңшал йовдлар хальмг болад нер авсн болҗана. Мана өвкнрин нег сән хуучиг, ах күүг күндлҗ йовхиг эрк биш сергәх кергтә гиҗ ода сангдна. Эн хуучн йосн мана хөөткин серглтин нег учр болх мөн.

  • 17-11-2020, 15:06
 • КИШГ АВДГ ХУЛҺН САР

  Октябрь сарин 17-с авн ноябрь сарин 15 күртл сарин литәр (лунный календарь) хулһн сар гиҗ тоолгдна. Кезәнә цагт эн сарин туршарт хальмгуд әңгәрн, өөрхн элгн-садарн эс гиҗ өрк-бүләрн хурад “һал тәәдг” бәәсн санҗ.

  • 11-11-2020, 15:40
 • АРВН ЦАҺАН БУЙН

  Бурхна шаҗ бәргч хальмг улс бидн ик эрт-урдас авн номин йосна арвн цаһан буй делгрүлҗ, арвн хар нүүлиг тевчҗ йовдг мөн. Тер арвн цаһан буйн гигч юмн кезәңк цагин хальмгудын йосн йовдлын таслш уга нег бүрдц болдг. Эндр арвн буйна туск медәг цәәлһҗ бичий.

  • 11-11-2020, 15:18
 • Малыг харсх ном

  Улана йосн һучн шаху җил өмн тарсн болв чигн, хальмг келәр һардг бурхна номин дегтрмүд ода чигн тооһарн баһ. Одахн Төв хурл Бурхн Багшин Алтн Сүмин номин саңд «Малын банзгч» гидг шин кесн дегтриг цуг хальмгудт таньлдулв. Эн җил алтн делкән әмтн коронавирус гемәс көлтә зовад, сәәһән хәәҗ йовсн деерән мана Таңһчд хур орлго һазр хагсч шуурад, өвсн-ноһан һарлго ик зуд болҗана. Хальмгудын әмнә теҗәл болҗах дөрвн зүсн мал өлсн-ундасн үкәд, бас гем-шалтгта болад баһрҗ тарҗана.

  • 09-11-2020, 15:21
 • Дала ламин номин ціілєвр ноябрин 5-д эклљіні

  Ірісін сўзгтнрт Дала ламин гегін љил болєн ном хіірлні. Эн љил Мана Ик Багш онлайн янзар олн сурєульчнрларн харєхмн. Ўкр сарин 5-д эклх тер номд тањєчин імтн оларн орлцљ чадљана. Дала ламин гегін 2009 љиліс нааран Ірісін сўзгтнр номан хіірлљіні. Љил болєн шин љилин ґмн олн імтн Ірісієіс Энткгин єазрт кўрч, Дхармасалад, хґґннь Дели хотл балєснд Ик Багшин номиг соњсдг билі. Хальмгас йир олн кўн тер номд кўрч, орлцљ йовла. Эн љил учрсн нірн біідліс ишті номин ціілєвр интернетар онлайн янзар ґггдхмн.

  • 02-11-2020, 16:00
 • Хошуда хурлд болх мґргўл

  Ўкр сарин 1-д Хошуда хурлд ик мґргўл болн шаљна йосрхл болхмн. Іідрхні мўљин Харабалинск района Речное селінд бііх кезінк хальмг хурлд тиигід болзг-болзгар шаљна керг-ўўлдвр болна. Эн саамд шаљна йосрхл болн мґргўл Цаєан Аавд – єазрин эзнд бірц бірлєнд нерідгдљіні. Мґргўлд орх саната улс хулєн сарин 31-д 23 часла Іідрхні єазрур єарч йовхмн. Элстин 17-ч тойгта маршрутар йовдг автобусин сўл зогсалд, Скрипкина нерті уульнцар бііх тер зогсалд цуглрљ, тендіс єарч йовљ болхмн.

  • 28-10-2020, 14:39
 • Хальдврта геміс саглулдг бурхн

  Хґрн негн Діркин хўвлєні негнь болгч Парнашвари бурхн цецн ухата ўўлдврт хаалє татљ, ґр-ґвч седклті цуг бурхдын хіірнд імтиг кўртіні. Тўргір тўгдг олн-зўсн геміс саглулдг, олн нань чигн зґвўр-зовлњгас гетлгч авдг бурхн гиљ эн кўндлгдні.
  Эн бурхна номиг умшад, зальврад бііхлі, цогц махмуд батрад, геміс бийін гетлгљ авхд туста болна.

  ОМ ПИШАТЦИ ПАРНА
  ШАВАРИ САРВА ЗОРА ПРАША МАНА СВАХА!

  • 28-10-2020, 14:37