• Бурхн Багшин сурєаль делгртхі!

  Урљ ґдр «Бурхн Багшин Алтн сўм» гидг Цутхлњ хурлд Бурхн Багшин гегін тґрљ єарсн, гегірлтин хаалєд орсн болн амулњта таралњгин орнд залрљ єарсн єурвн ик ірўн керг-ўўлдврнь учрснд нерідсн байрин керг-ўўлдврмўд болв. Ґрўн эрт 4 часла Цутхлњ хурлд ніімн цер авлєна йосрхл кўцігдв. Терўні хґґн 9 часас авн ик мґргўл болв. Ўрс сарин кемд цаєан седклісн кўцісн керг, бурхн-шаљна йосрхлд орлцсн йовдл кўн болєна буйиг кесг сай дікљ икдўлљ туста болна гиљ Ірісід, Моњєлд болн СНГ-д XIV Дала ламин гегіні кўндті элч, Хальмгин шаљн лам Тэло Тулку ринпоче келв.

  • 19-06-2019, 11:44
 • Єурвн эрдньд - кґгљмчнрин белг

  Июнин 8-д «Бурхн Багшин Алтн сўм» Цутхлњ хурлын талвњд тањєчин кґгљмчнрин хамцу оркестрин болн А.Цебековин нерті государственн хор єурвн эрдньд кґгљмір белг белглв. Ўрс сарин кемд болсн ірўн чинрті керг-ўўлдвриг Ірісін олн імтні артистк, Хальмгин Герой, Хальмг Тањєчин кўндті иргн Валентина Гаряева хальмг ут дууєар секв. Эн љил 80 љилин ончта ґґнін темдглсн Валентина Нимгировна Ірісід, Моњєлд болн СНГ-д XIV Дала ламин гегіні кўндті элч, Хальмгин шаљн лам Тэло Тулку ринпочед хадг татад, кґгљмір белг бірўллєн тањєчин цецгірлтд болн сойлын делгрлтд туслљ, улан залата хальмгуд сін-сііхн біітхі гиљ йґрів.

  • 11-06-2019, 12:11
 • Ґвдг селінд Бодь суврєиг босхв

  Шорв єолын кґвід бўўрлдг шуњєрцгахна нутга Ґвдг селінд Ўрс Сарин ірўн кемд Бодь суврєн босхгдв. Тґрскн єазр-уснаннь цецгірлтин тґлі босхсн Бодь суврєнь селіні захд дўњгіљіні. Эн селіні імтн ни-негн, байр-зовлњган ідл хувалцљ, нииті біідг тґлід энўні тосхлтд ик-бичкн уга орлцв. Тґрскн селіндін суврє тосхх седвіриг эн єазра улс Раиса Дякиева, Тогтан Амунова болн Долан Умкеев татсмн. Эн ірўн чинрті тґсвиг біідл-љирєлд тохралєиг Михаил Кокаев єардсмн.

  • 11-06-2019, 11:34
 • Ўрс Сар эклв

  Эндр бурхн-шаљнд шўтдг цуг улсин тґлі ірўн чинрті Ўрс Сар эклљіні. Ик кезініс авн мана ґвкнр Ўрс Сарин байриг йиртмљин біідл шинрљ, шин тґл авч, хаврин кем тґгсљ зун эклљіх цагла ирлцўлљ темдглдг біісмн. Эн ґдрмўдт кўцісн керг зун мињєн дікљ икдљ буйн болна гиљ тоолдг біісмн. Ўрс Сарин кемд ямаран керг-ўўлдврмўд болхин тускар Цутхлњ хурлын администратор Йонтен гелњ журналистнрлі болсн харєлтд келљ ґгв.

  • 04-06-2019, 17:07
 • Єаєа Ноєана ач-тус мартгдшго

  Июнь сарин 2-т Ик Буурла Хомутников селінд ончта болн тууљлгч чинрті керг-ўўлдвр болв. Эн ґдр селінд Ноєан Корнусовна Бочкаевад (єаєа Ноєанд) нерідгдсн бурхн - шаљна комплекс ірвслгдљ байрин біідлд секгдв. Ноєан Діркин мґргўлин сўмиг эргўлід босхгдсн долан бодь суврєн, Цаєан аавин кґші болн зулын ґргі эн комплекс тогтана. Бурхн-шаљна керг-ўўлдврт Ірісід, Моњєлд болн СНГ-д XIV Дала ламин гегіні кўндті элч, Хальмгин шаљн лам Тэло Тулку ринпоче, мана тањєчур баралхљ ирсн ик багш Кунделинг ринпоче, Цутхлњ хурлын ламнр орлцв.

  • 04-06-2019, 09:15
 • Дала ламин гегінлі харєв

  Май сарин эклцір Дала ламин гегін Энткг орн-нутгт Дхармсалд Ірісін імтні тґлі ик сурєаль ґгсн билі. Тўрўн болљ иим харєлтс арвн љил хооран бўрдігдсмн. Эн љил Ірісієіс 1119 кўн Дала ламин гегіні номд орад, бурхн-шаљна тґрір ціілєвр авв. Ик сурєальд орсн улс дунд «Калмыкия» зіњгллєні агентствин ўўдігч баг билі. Одахн «Хамдан» телеўзлин зіњгч Геннадий Корнеев мана Багшин сурєальд одсна, Дала ламин гегінлі харєљ кўўндсні тускар келљ ґгв.

  • 29-05-2019, 12:32
 • Кирилл болн Мефодин ірўн љирєлин ўлгўр

  Славян келн-улсин бичмрин Ґдрлі ирлцўлљ тањєчд чинрті нег керг-ўўлдвр давв. Кирилл болн Мефодин ірўн љирєлин болн ўўлдврин намтр хальмг келнд барлгдљ єарв. Эн йовдлд нерідљ, Амур-Санана нерті Келн-улсин библиотекд дегтрин презентац болв.

  • 29-05-2019, 09:34
 • Дала ламин гегінд ут нас дурдљ

  Ґцклдўр «Калмыкия» РИА-н барин Цутхлњд болсн брифингд Ірісід, Моњєлд болн СНГ-н орн-нутгудт Дала ламин гегіні кўндті элч, Хальмгин шаљн лам Тэло Тулку ринпоче, тањєчин сойлын болн туризмин министрин ўўл дааљадг Хонгор Эльбиков, «Хамдан» телеўзлин журналист Геннадий Корнеев орлцв. Кўндті гиичнр Дала ламин гегіні ик сурєальд одсна, мана тањєчд бурхн-шаљна халхар болх керг-ўўлдврмўдин болн Ўрс сарин кемд болх мґргўлин тускар келљ ґгв.

  • 22-05-2019, 12:08
 • Арља гегін: «Ахнр-дўўнртін ирсндін байрлљанав»

  Хойр долан хонгтан мана тањєчд гиичлсн Арља гегін апрель сарин 27-д журналистнрлі харєљ, энд давулсн харєлтсин тускар ухан-тоолврарн хувалцв. Хамгин тўрўнд кўндті гиич мана тањєчд давулсн ґдрмўдт олн імтнлі харєснд, Цутхлњ хурлд ном хіірлснд, райодт одснд маш байрта бііхін темдглв. Нег ўлў баєчудла харєљ, эдн сін дурар імтнд туста керг бўтіљ, седвіртієір ўўлдљіхиг, сурєулян сіінір сурчахиг, ґвкнриннь сойлар соньмсљахиг ўзўв гиљ Арља гегін келв.

  • 30-04-2019, 11:30
 • Цаєан Аавдан мґргхмн

  Кезіні цагас авн хальмгуд, тедні ґмн ґвкнрнь Цаєан Аавд мґргљ зальврљ йовсмн. Хальмгудын єол сікўсн болн єазр-усна харсач болљ тоолгдљ йовсмн. Єазр-усна эзнд сўм тосххар Кґтчнрі селіні імтн шиидід, кўчн-чидлін хамцулад, тосхљ босхсиг цугтан медні. Ода Кґтчнрўр эргдг хаалєас дала холд биш Элст – Волгоград федеральн хаалєин хаљуд тосхгдсн єазр-усна эзні біішњ дўњгіљіні.

  • 09-04-2019, 09:52