• Бадм цецгин суврһн секгдв

  Непал орн-нутгт Лумбини паркд Бурхн Багш һарсн һазрт бадм цецгин суврһн секгдв. Әрәсән шар шаҗнд шүтдг улс сексн түрүн суврһн болв.

  • 16-05-2024, 15:16
 • Үрс Сарин евәлд багтый

  Хальмгт Үрс Сарин евәлтә сән цаг эклсн бәәнә. Эн җил хальмг улсин авъяс болсн шаҗна байрин цагин эклц Алдр Диилврин өдрлә ирлцснь бас нег ончта йовдл болҗана.

  • 14-05-2024, 15:01
 • Әрүн авъяс күцәв

  Шидр һанц уласна эргндк һазрт олна орлцлһтаһар һазр тәклһнә әрүн авъяс күцәгдв. Темдглхд, эн керг-үүлдвр Үрс Сарин өмн давулгдна.

  • 07-05-2024, 13:15
 • Кезәңк хальмг тугмудыг шинрүлхмн

  Бурхн Багшин Алтн сүм шар шаҗна ик төв болсн деерән номин, сойлын, сурһмҗин ик чинр зүүдг, шагшавдын үүлдвр күцәдг, баһчудт хальмг тууҗин үлгүр деер сурһмҗ өгдг ик төв болҗана.

  • 14-08-2021, 15:14
 • «Богдын хаалһар» яһҗ ордв?

  Урдк цагин хальмгудын шаҗн-шүтлһин йосн-йовдл зәрмдән өдгә цагин тогтсн авъясла таарлго бәәнә. Үүнә учрнь юундв гихлә, улан йосн ирәд, сүм-хурлыг нураҗ, гелң-манҗнриг цааҗла харһулад тарахлань, хальмг күүнд уха заах санврта күн чигн уга, йос үзүлх әрүн хурлын һазр чигн уга болв. Ода эн хойр сергҗ ирсн бийнь хальмг күүнә седкл икәр сольгдсн болдг.

  • 24-06-2021, 15:49
 • Үрс Сарин йовудт

  Бурхн Багшин Алтн сүмин демч лам Йонтен гелң таңһчин райодар йовад, әмтнлә харһад, щаҗна йосрхл күцәҗәнә. «Өөрдин орна теңгрин саң» гиҗ тернь нерәдгднә.

  • 10-06-2021, 10:26
 • Делкә хүврлтин цагт

  Дала Ламин гегән Әрәсән ик сурһулин оютнрла болсн дарани нег харһлтд җирһлин хаалһан яһҗ сольҗ болхин тускар тоолвран медүлв.

  • 10-06-2021, 10:23
 • Бурхн Багшин һарсн өдрлә

  Үрс сарин йовудт байрин эн өдр темдглнә. Шар шаҗнд шүтдг әмтн Бурхн Багшин һарсн өдрлә – хөн сарин 26-ла байрин бәәдлд хурлд ирҗ мөргәд, гертән зулан өргәд, суврһн бәәх һазрт күрч, күрд эргүлҗ эргҗ йовад, зальврҗ цаган давулв.

  • 29-05-2021, 15:43
 • ИК ЧИНРтә ҮРС САР

  Мана цагин улан залата хальмгуд җил ирвәс эврә хуучн йосн-йовдлар, эврә авг-бәрцәр, заңшалар улм-улм соньмсҗана. Цаһан Сар, Зул байриг сәәнәр меддг болчкад, Үрс Сарин ик чинриг шиңкн медәд авчаснь худл биш. Тер төләд ода Үрс Сарин туск олн соньн юм һарһҗ бичәд медүлий!

  • 25-05-2021, 15:54