• Долан ўрті эк Раджанад ханлтан ґргв

  Дґрвн сарин туршарт мана тањєчин эрўл-менд харлєна кґдлічнр COVID-19 гемлі ноолда кељ, ода чигн сіінір шинљлгдід уга инфекц хальдсн улсиг эдгіхір кўнд таалд кґдлљіні. Ут тоодан кўсдундур мињєн эрўл-менд харлєна кґдліч арє-чидлін нґґлго кўн болєна ім аврхин тґлі госпитальмудт болн обсерватормудт герўрн хірлго бііні. Эмчнрлі болн дунд медицинск кґдлічнрлі зерглљ 250 санитарк эн хальдврта геміс хґрлєні кергт болм тівцін орулљана. Тедні негнь баахн кўўкд кўн Раджана Доянова болна. Шидр эн Тамара Хахлынован нерті медколледж тґгсієід диплом авв, тегід ода эн эрўл-менд харлєна кґдлічин эрдмті болв.

  • 24-07-2020, 17:34
 • Тањєчдан бийін эмнўлхин тґлі

  Шидр Хальмг Тањєчин Толєач Хаска Бату Элстд тосхгдх хойр медицинск тґвд йилєгдсн єазрин участк одљ хілів. Урднь тањєчин Толєач правительствд медицинск туслмљ кўрглєиг делгрўллєні болн ясруллєна туст даалєвр ґгсн билі. Хальмг Тањєчин социальн-экономическ делгрлтин онц кґтлврір 2021-ч љилд мана тањєчд гўлгн геміс хґрлєні іњг болн ветеранмудын госпиталь тосхгдхмн. Тањєчин Толєачин темдглсір, медицинск туризм делгрўллєні тґлі сін таал тогтаљ, мана тањєчд тосхгдх ґдгі цага медицинск тґв эмнлєн керглгдљіх імтиг соньмсулхнь лавта.

  • 22-07-2020, 10:44
 • Гемтшгов, гиљ санамрдљ болшго

  Сўл ґдрмўдт мана тањєчд коронавирус гемір гемтсн улсин то баєрх биш, ґґдлід бііхнь іімшгті болљана. Ода темдглгдљіх то-диг хґн сард імтн олар гемтљісн то-диглі ідл болљана гиљ тањєчин эрўл-менд харлєна министерствин болн Роспотребнадзорин тањєчар ўўлддг іњгин специалистнр темдглв. Эннь імтн хальдврта геміс саглуллєна некврмўдиг кўцілго санамр біісні ашт учрв, тегід бачм біідлин штаб хаслєна диг-дараг така сарин 26 кўртл батлсмн.

  • 21-07-2020, 15:03
 • Бичкдўдин поликлиник тосхгдљана

  Элст балєснд эн љилин чилгч кўртл бичкдўдин поликлиник тосхгдхмн. Эн тосхлт арв єар љил хооран эклсн билі, болв эн љилмўдин эргцд зуг объектин ул тосхгдсмн. Хальмг Тањєчин правительств болн Ірісін эрўл-менд харлєна министерств хоорнд хойрдад бооцан батлгдсна ашт эн тосхлтын кґдлмш эклх арє учрв. Нидн эн объектд тосхлтын кґдлмш эклід, ода гўргўдін орсн бііні.

  • 17-07-2020, 17:57
 • Селідт ФАП тосхљана

  Сўл љилмўдт эрўл-менд харлєна халхар кесг чинрті тґрмўд хаєлгдљ, селін єазрт біідг улс цаглань чинрті медицинск дґњ авч чадхин тґлі сін таал тогтагдљана. «Эрўл-менд харлєн» гидг келн-улсин тґсвин «Тўрўн медико-санитарн дґњ кўрглєиг делгрўллєн» гидг региональн кґтлврір мана тањєчд 2018 љилд селідт 6 фельдшерск-акушерск пункт тосхгдсн билі. Нидн болхла тањєчин 12 селінд тиим объектс эдлврт орулгдв.

  • 15-07-2020, 11:42
 • Ач-тусинь хірўлхір

  Дґрвн сар хооран COVID-19 гидг хальдврта гем мана љирєлин йовудыг соляд, эврі ўлмієін кўргв. Урднь ўзгдід уга гемлі тањєчин обсерватормудт, госпитальмудт болн шинљллт кедг учрежденьст кўсдундур мињєн эрўл-менд харлєна кґдліч ноолда кељ йовна. Тедн дунд 400 эмч, 800 дунд медицинск кґдліч, 250 санитарк болн 100 љолач ўнн-чик седклтієір кґдлљ, імін болн эрўл-мендін ірвллго кґдлљіні. Нег ўлў ода, єањ халун ґдрмўд зогсљах цагла эдн ик зовлњ эдлљ бачм біідлд кґдлх зґвті болљана. Болв тер бийнь эдн кґдлмшін даавртаєар кўціљ, гемті улст дґњгін кўргљ, кўн болєнд цаєан седклін нерідні.

  • 13-07-2020, 17:31
 • Чирідін хааєул ґмсљ, саг біітн!

  Коронавирус тўрўн болљ илдкгдсн цагт эн гем маднд іімшг учрашго гиљ бидн сандг билівидн. Зуг эн хальдврта гем дарунь тўгід, цуг нарт-делкід біідг імтнд ик харшлтан кўргљ йовна. Харм тґрхд мана тањєчд ода 2107 кўн эн гемір гемтсн бііні. Хірнь тедніснь 1276 кўн кергті эмнлє авсна хґґн эдгв гиљ тањєчин эрўл-менд харлєна министерств зіњглљіні.

  • 10-07-2020, 16:30
 • Эмчнриг ачлв

  Шидр П.Жемчуевин нерті тањєчин эмнлєні хойр кґдлічиг «Хальмг Тањєчин эрўл-менд харлєна делгрлтд ик тівцін орулсн тґліднь» гидг кўндті темдгір ачлв. Эннь хирург Мулана Кема болн мобилизационн белдврин болн гражданск харслтын іњгин єардач Зубрика Анна мґн.

  • 09-07-2020, 11:26
 • Садв гемті улст туслхин тґлі

  Одахн садв геміс хґрлєні тањєчин диспансерт компьютерн томограф-16 гидг аппарат углљ тівгдв. Терўг тівхин тґлі санитарн некврмўдлі ирлцўлљ шишлњ орм тогтагдв. Хальмг Тањєчин эрўл-менд харлєна министрин 1-ч дарук Динкина Галина, Элст балєсна толєач Орзан Николай болн П.Жемчуевин нерті тањєчин эмнлєні лучевой шинљллтин іњгин єардач Потнян Светлана углљ тівгдсн оборудовань ямр кевір кґдлљіхиг хіліхір диспансерт ирв.

  • 09-07-2020, 11:10
 • Хґ мґсті Эрдмд нґкд болый!

  Элст балєснд біідг хґ мґсті Бадмин Эрдм кўнд гемті тґрв, тегід тўрўн ґдрісн авн энўнд ніімн месллє кев. Кґвўнд ВПР, нурєна ясна, толєан экні болн нань чигн кўнд гем илдкгдв. Ода экнь Израиль орн-нутгин Ассута гидг клиникд Эрдмиг авч йовхар мґњг цуглулљана. Теднлі бичг авлцсна хґґн эднд эн љилин эклцір болн мґчн сард тенд месллє кехмн билі, болв кергті мґњгн уга болад болн нарт-делкід коронавирус гем учрад іімшгті біідл тогтснас ишті тернь хооран саагдв. Бидн бичкн кґвўні эк Бадмин Антонинала кўўндід, месллє келєнд кедў мґњгн кергті болљахар соньмсвидн.

  • 07-07-2020, 16:58