• Кўндір гемтсн улст туслх

  Шидр П.Жемчуевин нерті тањєчин эмнлєнд ЭКМО-н (экстракорпоральн мембранн оксигенацин) аппарат авч ирв. Терўг хамгин тўрўн коронавирус гемір гемтсн улст дґњ кўрглєнд олзлхмн. Эн оборудовань гемті кўўні цусиг кислородар теткљ, ИВЛ аппарат олзллєн терўнд туслдго цагт олзлгдна. Темдглхіс, иим оборудовань тўрўн болљ мана тањєчд тівгдљіні.

  • 19-06-2020, 16:49
 • Эмчнрин ач-тус хірўлхір

  Кўн дґњгір біідг гиљ хальмг ўлгўрт келгддгір, коронавирус гем учрад нірн біідл тогтсн цагт љирєлин кўнд таалд туссн улст олн імтн буйнч седклісн дґњ кўргснь ил ўзўлв. Тер мет эн хальдврта гемір гемтсн улсиг эдгіљ авхар ўнн-чик седклтієір госпитальд кґдлљ йовх эрўл-менд харлєна кґдлічнриг цуєар дґњнљ, эднд шўлгўд болн дуд нерідљ бўлін ўгірн урмдулљахнь темдгті. Эмчнр, медсестрас болн нань талдан кґдлічнр хойр долан хонгтан госпитальд кґдлљ, эвріннь ґрк-бўлісн салв. Єазаран єарлго гемті улсла хамдан бііх эмчнрт эвріннь эрўл-мендин біідлин тускар бас мартлго, тедніс хальдшгон тґлі саглх кергті. Дікід эднд хотан ясљ цогц-махмудан батрулх кергті.

  • 08-06-2020, 17:18
 • НЕГ ЄАЗРА УЛСАН ДҐЊНХІР

  Нерті эмч Башанкан Бадмин ґркбўл коронавирус гемір гемтсн улс эмнлє авчах П.Жемчуевин нерті тањєчин эмнлєнд ИВЛ-аппаратмуд белглв. Темдглхіс, эдні ґрк-бўл эрўл-менд харлєнла бат залєлдата, юњгад гихлі эцкнь хирург, экнь провизор болљ олн љилдін кґдлљ йовх улс болна. Тегід кўнд гемті улст эн аппарат эркн чинрті болљахиг эдн сіінір медні.

  • 08-06-2020, 15:31
 • Баєчуд, тімк бичі таттн!

  Эрўл-менд харлєна нарт-делкін организацин шиидврір 1988 љилд хґн сарин 31 тімк уга біілєні Ґдр гиљ зарлгдсмн. Љил болєн эн ґдр нег тґрт нерідгдљ, ямр нег дуудвртаєар давулгдна. Энљл эн ґдриг дорас ґсч йовх баєчудыг тімк татлєнас саглуллєнд нерідљ, эдн дунд чик авг-бірц батруллєна тґрт ик оньг ґгхиг некљіні. Тер мет тімк кељ єарєдг предприятьмўд олн зўсн зар барлсн цагтан баєчудыг эвріннь эдл-уушар соньмсулхар зўткдг тґлід бає наста улсиг терўніс саглуллєна керг-ўўлдврмўд эрк чинр зўўљіні.

  • 28-05-2020, 16:49
 • Парнц хальмгудын дґњ

  COVID-19 гем цуг нарт-делкід біідг улс дунд тархагдад, мана біідл-љирєлд сольвран орулв. Эн іімшгті болн хальдврта геміс кґлті кесг мињєд кўн насан барад, терўг диилљ чадсн уга. Кесг улс кґдлмш уга ўлдід, ґрк-бўлін тељідг арє уга ўлдв. Бидн геміс саглулад, гертісн єарлго, хойр сардан ґґрхн элгн-садан, ўр-иньгін ўзлго социальн сетьд эс гиљ телефоєар кўўндљінівидн. Эн кўнд цагла кесг улс нег-негндін дґњгін кўргљ, цаєан седклін медўлснь темдгті.

  • 26-05-2020, 14:46
 • Бичкн хорха ик іімшгті

  Дулан кем эклхлі шалз імтиг зуусн йовдлмуд икдні. Тегід чигн хаврин-зуни цагт імтн болєаљ, кеер єархларн болн мал асрсн цагтан саглљ, бийін чикір бірх зґвті. Роспотребнадзорин Хальмг Тањєчар ўўлддг заллтын єардач Сањєљин Љањєрин зіњглсір, хґн сарин 15-д кесн то-дигір 69 кўн шалзд зуулєгдв. Тедн дунд єуч єар бичкдўд бііхнь іімшгті.

  • 19-05-2020, 19:11
 • Хойр нилх тґрљ єарв

  Мана тањєчд 11 саата кўўкд кўн коронавирус гемір гемтснь илдкгдсні тускар О.Шунгаеван нерті нилхд тґрлєні Тґвин ах эмч Ермошкан Тамара зіњглсн билі. Цуєар эдн эмчнрин хіліврт біів, тедні эрўл-мендин біідлиг шинљллєиг болн кергті эмнлє кехиг Москвад біідг федеральн Тґвин специалистнр зааљ бўрткљіні. Телемедицині эв-арєар эмчнр сўв-селвгін ґгід, саата кўўкд улс эдгљ, ўрднь эрўл-менд тґрљ єархин тґлі хамцу ўўлдљіні. Темдглхіс, гемті кўўкд улсин кесгнь эдгсн бііні.

  • 18-05-2020, 19:20
 • Эрўл-менд харлєна кґдлічнр мґњгін авв

  Коронавирус гемір гемтсн улст медицинск дґњ кўрглєнд орлцљах эрўл-менд харлєна кґдлічнрт моєа болн мґрн сармудын мґњгинь ґглєнд тањєчин болн федеральн бюджетіс 42 сай 600 мињєн арслњ олзлгдв. Терўніснь 23,3 сай арслњ тањєчин болн 14,8 сай арслњ федеральн бюджетіс, тер мет 4,6 сай арслњ эрк биш медицинск даатхлєна сањгас йилєгдв. COVID-19 хальдврта гемір гемтсн улсиг эмнљіх эмчнрт болн нань чигн кґдлічнрт бўклднь мґњгинь ґгв.

  • 14-05-2020, 21:04
 • Байрта йовдл. ЙИРТІ ЭЭЉ ГЕМИГ ДИИЛЉ ЧАДВ

  Элст балєснд 2-ч тойгта инфекционн госпитальд эмнлєнд біісн Надежда Бамбушевна Мукабенова коронавирус геміс эдгсні туск байрта зіњг ирв. Йирті ээљ эн кўнд гемиг диилљ чадад, терўніс эдгсн улс дунд хамгин наста болљана. Эн байрта йовдлла Надежда Бамбушевнаг Хальмг Тањєчин Толєач Хаска Бату йґрієід, бат эрўл-менд дурдв. «Мана Хальмг Тањєчин цуг улст болн Надежда Бамбушевнад, Тґрскін харсгч Алдр діінд орлцачин белвснд, 9 ач-зееті болн 15 љичті ээљд бат эрўл-менд дурдљанав! Мана эрўл-менд харлєна кґдлічнрт болхла кўнд кґдлмшиг даавртаєар болн ґґдін мергљлттієір кўціљіх тґліднь болн коронавирусас хґрлєнд орлцљах нег єазра улст ик ханлтан ґргљінів», - гиљ Бату Сергеевич келв.

  • 08-05-2020, 10:22
 • Эмчнрт ханлтан ґргљінів

  Цуг нарт делкід COVID-19 гидг хальдврта гем тўгід, мана біідл-љирєлд сольвр орулв. Эн іімшгті гемір гемтсн улст хамгин тўрўнд эрўл-менд харлєна кґдлічнр дґњгін кўргљ, тедні ім аврхин тґлі амрлго кґдлљ йовна. Эмчнр, дундк медицинск кґдлічнр, санитаркс болн нань чигн кесг кґдлічнр кґдлмштін хонад, эвріннь ґґрхн элгн-садан ўзлго тўрў ўзљіні.
  Эдн эн хальдврта геміс хґрлєні кергт тўрўн зерглінд бііх улс болљана. Эдн шўўљ авсн эрдмдін итклті улс болад, ўнн-чик седклтієір кґдлљ, гемті улсиг эдгіљ авхар арє-чидлін нґґлго ўўлдљ йовхнь залу-зґрмг йовдлла ідл гиљ келхлі чик болхмн.

  • 28-04-2020, 13:12