Олнд туста керг бўтів

27-03-2020, 14:16 | Общество

COVID-19 гидг гем нарт-делкід тўгід, нірн біідл тогтсна ашт бийін харслєна эв-арєс, тер тоод маскс хулдљ авхд зґвір кўнд болв. Элст балєсна аптекст урднь 5 асрлњгар хулдгддг маскс одахн 27 арслњ кўрдг болв. Тавн холванд ўннь ґссн болв чигн імтн хальдврта геміс саглхар терўг хулдљ авв. Кесгнь бийснь биидін маск уйдг болв.
Шидр Лаганя Политехническ техникумин директор Харкґвўні Александрин седвірір энд сернљлір маск уйдг болв. Хальмг Тањєчин сурєуль-эрдмин министерств эдні седвіриг дґњнід, дунд шишлњ сурєульсин тґлі маск уйх даалєвр ґгв. Ода юм уйдг цехин кґдлічнр ґдрт 200-250 маск уйљана, эднд техникумин багшнр цугтан нґкд болљана. Цехиг єардљах Надян Наталья керг-ўўлдврин йовудыг диглљ, цугнь дигті-тагта кевір кўцігдхиг бўрткні. Ут тоодан эдн 700 маск уйсн бііні, негнь 20 арслњ кўрні.
- Тањєчин сурєуль-эрдмин болн номин министерствин медлд ўўлддг сурєульсин тґлі уйсн деерін бидн района учрежденьс-предприятьмўдин даалєвр бас кўціљінівидн. Ода деерін алвна цергллт, района больниц, пенсионн сањгин заллт, Каспийск электрическ сетьмўд болн нань чигн талдан бўрдіцс маднла бооца батлад, кґдлічнриннь тґлі маск уйљ ґгхиг сурв. Сернљлір уйсн маскиг уєаєад хґґннь дікід кесг дікљ олзлљ болљана. Бидн сернљлиг дґрвн давхр кеєід маск уйљанавидн. Харм тґрхд, ода маск уйдг сернљл уга болљахнь нуувч биш. Хам хоша біідг Іідрхнд тер уга, тегід бидн Пятигорск балєснд хулдљ авхар арє хііљінівидн. Кемр тенд эс олгдхла талдан чигн эд олзлхвидн,- гиљ Александр Бамбаевич келв.
Ода политехническ техникумин общежитин улд обсерватор бўрдігдсн бііні. Кемр бачм біідл тогтад, коронавирус гемір гемтсн улсла хальдсн улсиг салу біілєх кергті болхла энд 20 орм йилєгдв.

ДОРЉ-ЄІРІН Светлана