• È ñòàëî ìóçûêîþ ñëîâî

  Ïî êíèãàì Àëåêñåÿ Áàëàêàåâà ìîæíî èçó÷àòü èñòîðèþ êàëìûöêîãî íàðîäà. Îíè, ñëîâíî äîáðûé ïóòåâîäèòåëü, ïîêàæóò ãåíåàëîãè÷åñêîå äðåâî êàëìûöêèõ õàíîâ è, êàê ëåòîïèñåö, ðàññêàæóò î âûäàþùèõñÿ ñûíàõ êàëìûöêîãî íàðîäà, ÷üè òðóäû è ðàòíûå ïîäâèãè ïðèóìíîæèëè ñëàâó Ðîññèè. Îñîáåííî äîðîãè è áëèæå íàì åãî ñòèõè, ïîâåñòè, ïüåñû è ðîìàíû î ñîâðåìåííèêàõ, ëþäÿõ XX âåêà, ñ êîòîðûìè îí æèë, ñòðàäàë â Ñèáèðè, âåðíóëñÿ â ðîäíûå ñòåïè. Âìåñòå ñ íèìè âîçðîæäàë ýêîíîìèêó è êóëüòóðó, íàöèîíàëüíîå èñêóññòâî è ëèòåðàòóðó.

  • 13-02-2018, 13:07
 • "Òåìàòè÷åñêàÿ ñðåäà" â Ïðèþòíîì

   ðàìêàõ ïðîåêòà " Òåìàòè÷åñêàÿ ñðåäà" â Ïðèþòíåíñêîì ðàéîíå ïîáûâàëè çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà êóëüòóðû è òóðèçìà ÐÊ Íèêîëàé Ñàíäæèåâ, ñïåöèàëèñòû ïðîôèëüíîãî ìèíèñòåðñòâà: Þëèÿ Àëàêøàíîâà, íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè, ôèíàíñîâ è áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, Äìèòðèé Õàëõèíîâ, íà÷àëüíèê îòäåëà ýòíîêóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ, à òàêæå Âåðà Áàäåíîâà - íà÷àëüíèê îòäåëà ÐÄÍÒ, Ìàéÿ Áåçèäååâà - íà÷àëüíèê íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî îòäåëà Íàöèîíàëüíîé ðåñïóáëèêàíñêîé áèáëèîòåêè èì. À.Àìóð-Ñàíàíà.

  • 10-02-2018, 09:10
 • Áàëàêàí Àëåêñåéèí ¢ëäë ç´´ð

  Áàëàêàí Àëåêñåéèí "Ïåðâûå øàãè" ãèäã î÷åðê 1948-÷ šèëèí äåêàáðèí 19-ä "Êðàñíîÿðñêèé ðàáî÷èé" ãàçåòä áàðëãäñìí. Ýí Àëåêñåéèí óðí-¢ãèí ëèòåðàòóðèí õààëºä ò¢ð¢í áîëš áàðëãäñí ¢¢ä³âð áèë³. Àëåêñåéèí ñ¢ë áè÷ñí óðí-¢ãèí "Ìàýñòðî êàëìûöêîãî òàíöà" ãèäã î÷åðêíü 1998-÷ šèëèí õàâðàð áè÷ãäñìí. Áè÷³÷ Áàëàêàí Àëåêñåé óðí-¢ãèí ëèòåðàòóðò 50 šèëä øóíš ¢¢ëäõ ò³âñí õ´âò³ á³³ñìí.

  • 10-02-2018, 09:08
 • Êóëüòóðíîå íàñëåäèå: âî âñ¸ ãîðëî

  Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî â Êàëìûêèþ ïðèåõàëè àðòèñòû èç áðàòñêîé ðåñïóáëèêè - Òûâà, ÷òîáû ïîìî÷ü âîçðîäèòü çäåñü, ó íàñ, ãîðëîâîå ïåíèå.

  • 07-02-2018, 11:02
 • "Ðàäîñòü" âåðíóëñÿ ñ ðàäîñòüþ

  Íåäàâíî äåòñêî-þíîøåñêèé õîð "Ðàäîñòü" âîñêðåñíîé øêîëû Ýëèñòèíñêîé è Êàëìûöêîé åïàðõèè ïîáûâàë â Ìîñêâå, ãäå ó÷àñòâîâàë â ïàòðèàðøåé ñëóæáå, ïðîõîäèâøåé 28 ÿíâàðÿ â õðàìå Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ. Îá ýòîì ðàññêàçàëà ðóêîâîäèòåëü òâîð÷åñêîãî êîëëåêòèâà Ìàðèíà Åâãåíüåâíà Ãðèùåíêî â ïðåññ-öåíòðå èíôîðìàöèîííîãî àãåíòñòâà "Êàëìûêèÿ". Äëÿ ïîäãîòîâêè ê äåòñêîé ëèòóðãèè, êîòîðàÿ áûâàåò ëèøü ðàç â ãîäó, îíè âûó÷èëè ñëîæíûå ïðîèçâåäåíèÿ, èñïîëíÿëè áîëüøèå ïî îáúåìó ïåñíîïåíèÿ. Çàòåì èì ñîîáùèëè èç Ìîñêâû, ÷òî îíè ïðîøëè êîíêóðñíûé îòáîð è ïðèãëàøàþòñÿ íà ñëóæáó.

  • 06-02-2018, 09:56
 • Öèðê: íà àðåíå êëîóíû

  Ïðîøåäøàÿ íåäåëÿ çàâåðøèëàñü ñàìûì ÿðêèì êóëüòóðíûì ñîáûòèåì ýòîé çèìû. 2 ôåâðàëÿ â Ýëèñòå, â ÐÖÑÏ "Îéðàò-Àðåíà", ïðîøëà ïðåìüåðà ñïåêòàêëÿ "Âåëèêèé ðóññêèé öèðê" ïîä ðóêîâîäñòâîì íàðîäíîãî àðòèñòà Ðîññèè, ïðåäñòàâèòåëÿ ÷åòâ¸ðòîãî ïîêîëåíèÿ çíàìåíèòîé öèðêîâîé äèíàñòèè Ìñòèñëàâà Çàïàøíîãî.

  • 06-02-2018, 09:56
 • Åñëè â äóøå òû ìóçûêàíò...

  Ñóìüÿí Ìàíòûøåâ ïî ñïåöèàëüíîñòè ýêîíîìèñò, íî â äóøå ýòîò ïàðåíü èç Èêè-Áóðóëà - ìóçûêàíò.

  • 01-02-2018, 10:31
 • Ñàíàë Øàâàëèåâ âíîâü èçáðàí ïðåäñåäàòåëåì ÑÆÊ

  Â÷åðà â Ýëèñòå ñîñòîÿëñÿ âíåî÷åðåäíîé ñúåçä Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Êàëìûêèè. Ãëàâíîé òåìîé ôîðóìà ñòàëè âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ òâîð÷åñêîé îðãàíèçàöèè. Ñ îò÷åòíûì äîêëàäîì âûñòóïèë ïðåäñåäàòåëü ÑÆÊ Ñàíàë Øàâàëèåâ.  Ñîþç âõîäÿò îêîëî 80 æóðíàëèñòîâ. Ãëàâíîé çàäà÷åé îðãàíèçàöèè ÿâëÿëàñü çàùèòà èíòåðåñîâ êîëëåã. Ïî ñëîâàì äîêëàä÷èêà, ñ 2007 ãîäà îêàçàíà ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü äåñÿòêàì æóðíàëèñòîâ, ãëàâíûì îáðàçîì, èç ÷èñëà âåòåðàíîâ, ïîïàâøèõ â ñëîæíóþ æèçíåííóþ ñèòóàöèþ. Íà ýòè öåëè áûëî èçðàñõîäîâàíî 700 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ýòè ñðåäñòâà ïîñòóïèëè îò ñïîíñîðîâ. Èç-çà òÿæåëîãî ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ â ÑÆÊ îòñóòñòâóþò øòàòíûå åäèíèöû áóõãàëòåðà, äåëîïðîèçâîäèòåëÿ, ñåêðåòàðÿ.  ñâÿçè ñ ýòèì Øàâàëèåâ ñêàçàë, ÷òî íîâîìó ïðåäñåäàòåëþ è ðóêîâîäñòâó Ñîþçà íåîáõîäèìî âûðàáîòàòü ìåõàíèçì ïîïîëíåíèÿ êàçíû ÑÆÊ.

  • 31-01-2018, 14:28
 • Ñòàòü ñïîðòèâíûì æóðíàëèñòîì...

  Ñåãîäíÿ, 30 ÿíâàðÿ, äåíü ðîæäåíèÿ Àíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à Ëàêòèîíîâà, ÷ëåíà Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè, âåòåðàíà ïå÷àòíûõ è ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ ÐÊ, çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà êóëüòóðû ÐÊ, äâàæäû ëàóðåàòà ðåñïóáëèêàíñêîãî êîíêóðñà "Çîëîòîå ïåðî Êàëìûêèè".

  • 30-01-2018, 10:30
 • Öåíòð æèçíè íà ñåëå - Äîì êóëüòóðû

  Ïîääåðæêà êóëüòóðû íà ñåëå - îäíî èç ãëàâíûõ íàïðàâëåíèé â ðàáîòå ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû è òóðèçìà ðåñïóáëèêè. Íåñìîòðÿ íà ïåðåìåíû è òðóäíîñòè, îáúåêòû êóëüòóðû áûëè è ÿâëÿþòñÿ öåíòðîì æèçíè ñåëà, ãäå ïðîõîäÿò ñîáðàíèÿ, ïðàçäíèêè, âûïóñêíûå áàëû è íîâîãîäíèå ìåðîïðèÿòèÿ. Âñÿ îáùåñòâåííàÿ æèçíü ñåëü÷àí ïðîõîäèò ñ ó÷àñòèåì ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû. Ïîýòîìó îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü ñîñòîÿíèþ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû.

  • 30-01-2018, 10:20