• Gradusad Parnassum

  Âîò è çàâåðøåí î÷åðåäíîé ó÷åáíûé ãîä. Âî âñåõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ - âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ. Òàêèì èòîãîì äëÿ ó÷àùèõñÿ êëàññà ôîðòåïèàíî ïðåïîäàâàòåëÿ êîëëåäæà èñêóññòâ Ê.Â.Îëÿçàåâîé ñòàë îò÷åòíûé êîíöåðò "Ìû êóïèëè ïèàíèíî…", ïîñâÿùåííûé Äíþ çàùèòû äåòåé. Îí ïðîøåë 31 ìàÿ â Áîëüøîì çàëå êîëëåäæà: 24 þíûõ ïèàíèñòà è èõ ïðåïîäàâàòåëü Êåðìåí Âàëåíòèíîâíà âûñòóïàëè ïåðåä ñòðîãèìè è ñàìûìè áëàãîäàðíûìè ñëóøàòåëÿìè: ñâîèìè ìàìàìè è ïàïàìè, áàáóøêàìè è äåäóøêàìè, áðàòüÿìè è ñåñòðàìè,äÿäþøêàìè è òåòóøêàìè.
  - Êåðìåí Âàëåíòèíîâíà, ìíîãèå èç íàñ ìå÷òàëè èãðàòü íà êàêîì-íèáóäü ìóçûêàëüíîì èíñòðóìåíòå, à íåêîòîðûå äàæå õîäèëè â ìóçûêàëüíóþ øêîëó. Íî íåðåäêî ðàäîñòíàÿ ôðàçà "Ìû êóïèëè ïèàíèíî!" ñïóñòÿ êàêîå-òî âðåìÿ ñìåíÿåòñÿ íà ñóõèå ñòðîêè ãàçåòíîãî îáúÿâëåíèÿ "Ïðîäàåòñÿ…". À ÷òî, íà âàø âçãëÿä, íåîáõîäèìî äëÿ óñïåøíîãî îáó÷åíèÿ äåòåé ìóçûêå?

  • 21-06-2018, 11:37
 • Ìàëåíüêàÿ êðàñàâèöà Ðîññèè æèâ¸ò â Êàëìûêèè

  Âïåðâûå äëÿ Êàëìûêèè, êàê, â ïðèíöèïå, è äëÿ ôåñòèâàëÿ ñòèëÿ è òàëàíòîâ "Ìàëåíüêàÿ êðàñàâèöà Ðîññèè", ñàìîé ãðàöèîçíîé è òàëàíòëèâîé ñòàëà äåâî÷êà èç Êàëìûêèè - Íàäåæäà Áóðöåâà.
  Ó÷åíèöà 6 "à" êëàññà ýòíîêóëüòóðíîé ãèìíàçèè èì.Çàÿ-Ïàíäèòû âïåðâûå ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â êîíêóðñå òàêîãî ìàñøòàáà è áûëà èñêðåííå óäèâëåíà, êîãäà íàçâàëè å¸ èìÿ â êà÷åñòâå ïîáåäèòåëÿ, âðó÷èâ ìàëåíüêîé êðàñàâèöå æåëàííóþ êîðîíó.

  "Ìàëåíüêàÿ êðàñàâèöà" Ðîññèè âûáèðàåòñÿ óæå 19 ëåò.  ñàìûõ çíàêîâûõ è ïðåñòèæíûõ çàëàõ Ìîñêâû ïîáåæäàëè òàëàíòëèâûå äåâî÷êè îò 5 äî 12 ëåò.  äàëüíåéøåì îíè ó÷àñòâîâàëè â ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñàõ â ÞÀÐ, Áðàçèëèè, Áîëãàðèè, Òóðöèè, Êèòàå, Âåíãðèè, Ëàòâèè, Ïîëüøå è äðóãèõ ñòðàíàõ.
  ×ëåíàìè æþðè ôåñòèâàëÿ çà ýòè ãîäû ïîáûâàëè çâåçäû êèíî è òåëåâèäåíèÿ, ñïîðòà è ýñòðàäû: Àìàÿê Àêîïÿí, Àíàñòàñèÿ Âîëî÷êîâà, Âèêòîðèÿ Äàéíåêî, Ëÿéñàí Óòÿøåâà, Îêñàíà Ôåäîðîâà, Åëåíà Õàíãà è äðóãèå. À âåëè ïðîãðàììû (íàðàâíå ñ þíûìè) òàêæå èçâåñòíûå è ïîïóëÿðíûå âåäóùèå, íàïðèìåð, Èâàí Óðãàíò è Âèêòîðèÿ Ëîïûðåâà.

  • 21-06-2018, 11:35
 • 12 êðóãîâ Ôèëèïïà Êèðêîðîâà

  ßðêî, ìàñøòàáíî è ìîùíî ïðîøëî ôååðè÷íîå øîó "ß" íàðîäíîãî àðòèñòà Ðîññèè Ôèëèïïà Êèðêîðîâà â Ýëèñòå íà ïðîøëîé íåäåëå. Ê ñëîâó, ýòî ãðàíäèîçíîå ïðåäñòàâëåíèå áûëî ïîñòàâëåíî ëåãåíäàðíûì ðåæèññåðîì "Öèðêà äþ Ñîëåé" Ôðàíêî Äðàãîíå.

  • 21-06-2018, 11:33
 • Ëþáîâü ñèëüíåå ëþáûõ ïðåãðàä

  Ïðèåçä Êàëìûöêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî àíñàìáëÿ ïåñíè è òàíöà "Òþëüïàí" âñåãäà ïðàçäíèê äëÿ àñòðàõàíöåâ: ÿðêèå, ñàìîáûòíûå, èñêðîì¸òíûå òàíöû ñòåïíÿêîâ íåèçìåííî âûçûâàþò âîñõèùåíèå è áóðíûå îâàöèè ïóáëèêè â ëþáîì çàëå. Íî íà ýòîò ðàç ðàñêëååííûå ïî Àñòðàõàíè àôèøè âïåðâûå ïðèãëàøàëè íå íà êîíöåðò, à íà ôîëê-áàëåò "Òþëüïàíà". È óæå ñàìî ïî ñåáå ýòî âûçûâàëî ëþáîïûòñòâî. Òå, êòî ïðèø¸ë 7 èþíÿ â êîíöåðòíûé çàë Àñòðàõàíñêîé ôèëàðìîíèè, îñòàëèñü â âîñòîðãå îò óâèäåííîãî.
  Èäåÿ ïîêàçàòü â ìóçûêå è òàíöå èñòîðèþ ëþáâè, êîòîðîé íå ñòðàøíû íè ïðåãðàäû, íè çëûå ñèëû, â èñêóññòâå íå íîâà: äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü Ðîìåî è Äæóëüåòòó, Ðóñëàíà è Ëþäìèëó, äðóãèõ êëàññè÷åñêèõ ïåðñîíàæåé. "Òþëüïàí" æå ïîñòóïèë ïî-ñâîåìó, ïî-íîâàòîðñêè. Áàëåòìåéñòåð-ïîñòàíîâùèê Âàëåðèé Ýðäíèåâ, êîìïîçèòîð Àðêàäèé Ìàíäæèåâ, àâòîð ëèáðåòòî Âèêòîð Âåðåõèí ðåøèëè íåïðîñòóþ çàäà÷ó: îòêàçàâøèñü îò êëàññè÷åñêèõ êëèøå, îíè âïåðâûå ñîçäàëè íà ñöåíå ñàìîáûòíûé êàëìûöêèé ôîëê-áàëåò, â êîòîðîì ñî÷åòàþòñÿ è íàðîäíûå òàíöû, è êëàññè÷åñêàÿ õîðåîãðàôèÿ. Òðîãàòåëüíàÿ èñòîðèÿ ëþáâè Áàäìû (Ïàäìå) è Ìåðãåíà çàâîðàæèâàåò ñ ïåðâûõ æå ìèíóò ñïåêòàêëÿ. Äëÿ òîãî, ÷òîáû âåðíóòü ëþáèìóþ, âûõâàòèòü å¸ èç çëûõ ðóê øàìàíîâ, þíîøà îáîø¸ë ïîëìèðà: ïîáûâàë â Ìîíãîëèè, Èíäèè, Êèòàå, äîø¸ë äî Òèáåòà è ïîêëîíèëñÿ Çåë¸íîé Òàðå. Íå ïîääàëñÿ ñîáëàçíàì è èñïîëíèë çàâåò ñòàðöà, õðàíèòåëÿ îéðàòà, äîñòàâèâ íà ðîäèíó, â íèçîâüÿ Âîëãè, âîëøåáíûé öâåòîê "ëîòîñ" - ñèìâîë íîâîé âåðû.

  • 20-06-2018, 11:09
 • Êîíöåðò äðóæáû

  Íåäàâíî ñòóäåíòû êîëëåäæà èñêóññòâ èìåíè Ï.Î.×îíêóøîâà âåðíóëèñü èç Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè, à èìåííî ã.Íàëü÷èêà, ãäå ïðîõîäèëî êîíöåðòíî-ïðîñâåòèòåëüñêîå ìåðîïðèÿòèå.

  • 02-06-2018, 10:00
 • ß ÷óâñòâîâàë ñåáÿ êàê äîìà

  Ñîâñåì íåäàâíî ïðîø¸ë ôåñòèâàëü "Îéðàò Òóìýí". Ñòîëü ÿðêîå è çíà÷èìîå äëÿ íàøåé ðåñïóáëèêè è íàðîäà ñîáûòèå ñîáðàëî íåìàëî ãîñòåé. Äåëåãàöèè èç äðóãèõ ðåãèîíîâ è ñòðàí çàðóáåæüÿ çàïîìíèëèñü àáñîëþòíî âñåì, îñòàâèâ ãëóáîêèé è ÿðêèé ñëåä â ñåðäöàõ çðèòåëåé. Ñåãîäíÿ æå õîòåëîñü ðàññêàçàòü î ãîñòå, êîòîðûé ó÷àñòíèêîì ôåñòèâàëÿ íå áûë, íî òàêæå ÿâëÿåòñÿ ïî-ñâîåìó èíòåðåñíûì.
  Àðìàí Íóðìóõàíáåòîâ - èññëåäîâàòåëü, òåëåâåäóùèé è îáùåñòâåííûé äåÿòåëü. Çà ïðåäåëàìè Êàçàõñòàíà îí áîëüøå èçâåñòåí ñâîåé ïðîñâåòèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. Ìû ïîïðîñèëè Àðìàíà ðàññêàçàòü ÷èòàòåëÿì íàøåé ãàçåòû î ñâîåé äåÿòåëüíîñòè è î òîì, ÷òî ïðèâåëî åãî â êàëìûöêèå ñòåïè.

  • 31-05-2018, 09:56
 • "Ñîáèáîð"

   1943 ãîäó â íàöèñòñêèé ëàãåðü ñìåðòè Ñîáèáîð ïðèâîçÿò î÷åðåäíóþ ïàðòèþ óçíèêîâ. Ñðåäè íèõ ãðóïïà ñîâåòñêèõ âîåííîïëåííûõ èç Ìèíñêà. Îôèöåð Êðàñíîé Àðìèè Àëåêñàíäð Ïå÷åðñêèé óñòàíàâëèâàåò êîíòàêòû ñ ïîäïîëüíûì êîìèòåòîì ëàãåðÿ. Åãî öåëü - îðãàíèçîâàòü ïîáåã. Íî íåìöû ðàññòðåëèâàþò êàæäîãî äåñÿòîãî óçíèêà ïðè ëþáîé ïîïûòêå ïîáåãà. Çíà÷èò, íóæíî íå îãðàíè÷èâàòüñÿ áåãñòâîì ãðóïïû çàêëþ÷åííûõ: Ñîáèáîð äîëæíû ïîêèíóòü âñå åãî óçíèêè.

  • 29-05-2018, 10:46
 • Áóðõíà ºóðâí ýðäíüä ê´ãšìèí ìàãòàë

  ¡ð Ñàðèí éîâóäò òàœº÷ä îëí êåðã-¢¢ëäâð áîëšàíà. Òèèì íåã ¢¢ëäâðèíü Õàëüìãèí ê´ãšì÷íð ê¢ö³í³. Áóðõí Áàãøèí Àëòí ñ¢ìèí òàëâœä šèë áîëºí êåãääã èê êîíöåðòèí òóñêàð "Êàëìûêèÿ" ÐÈÀ-ä áîëñí ïðåññ-êîíôåðåíöä äååð êåëãäâ. Òàœº÷èí ñîéëûí áîëí òóðèçìèí ìèíèñòåðñòâèí ñïåöèàëèñò Íàòàëüÿ Ãàäàíîâà, À. Öåáåêîâèí íåðò³ Ãîñóäàðñòâåíí õîðèí ºàðäà÷, Õàëüìã Òàœº÷èí ñîéëûí à÷òà ¢¢ëä³÷ Îëüãà Ñåðäþêîâà, Êåëí-óëñèí îðêåñòðèí õóäîæåñòâåíí ºàðäà÷, Õàëüìã Òàœº÷èí èñêóññòâèí à÷òà ¢¢ëä³÷ Ñàâð Êàòàåâ, Ýëñòèí áè÷êä¢äèí èñêóññòâèí 1-÷ òîéãòà øêîëûí áàãø, òàœº÷èí ñîéëûí à÷òà ê´äë³÷ Íàòàëüÿ Äóêìàíîâà áàðèí ãåðò áîëñí ýí ïðåññ-êîíôåðåíöä îðëöš, æóðíàëèñòíðèí ñóðâðìóäò õ³ð¢ ´ãâ.

  • 26-05-2018, 09:09
 • Ïîáåäèëè òàíöîðû èç ÊàëìÃÓ

  Ñîâñåì íåäàâíî â ã.Ñòàâðîïîëå ïðîø¸ë XXVI ôåñòèâàëü "Ðîññèéñêàÿ ñòóäåí÷åñêàÿ âåñíà", ãäå ïðåäñòàâèòåëè êàëìûöêîãî ñòóäåí÷åñòâà ñóìåëè íå ïðîñòî ïîêàçàòü ñâîè òàëàíòû, íî è äîáèòüñÿ íåìàëûõ óñïåõîâ.  ïÿòíèöó â ïðåññ-öåíòðå "ÐÈÀ Êàëìûêèÿ" ñîñòîÿëñÿ áðèôèíã, â õîäå êîòîðîãî ðóêîâîäèòåëü ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ "Ðîññèéñêîãî Ñîþçà ìîëîä¸æè" Ýðäíè Ñàíãàäæèåâ è íåïîñðåäñòâåííî ñàìè ó÷àñòíèêè ôåñòèâàëÿ ðàññêàçàëè æóðíàëèñòàì î ïðîøåäøåì ñîáûòèè.
  Ïî ðåçóëüòàòàì "Ñòóäâåñíû - 2018" íàðîäíûé àíñàìáëü ÊàëìÃÓ "Áóìáèí îðí" ïîêàçàë ñåáÿ âî âñåé êðàñå: 1 ìåñòî - òàíåö "×è÷èðäûê", 2 ìåñòî - "Èøêèìäûê", 3 - "Ñåìåðäûê". Âñåãî æå êàëìûöêàÿ äåëåãàöèÿ, ïðåäñòàâëåííàÿ ñòóäåíòàìè ÊàëìÃÓ è Êàëìûöêîãî ìåäèöèíñêîãî êîëëåäæà èì.Ò.Õàõëûíîâîé, çàùèùàëà ÷åñòü ðåñïóáëèêè â òð¸õ íîìèíàöèÿõ: òåàòðàëüíîå èñêóññòâî, íàðîäíûå òàíöû è ìóçûêàëüíîå íàïðàâëåíèå.

  • 26-05-2018, 09:00
 • ¥ðê-á¢ë íèèò³ áîëõëà

  Îäàõí áèäí ´ðê-á¢ëèí íàðò-äåëê³í ´äð òåìäãëñí áèë³âèäí. Òåã³ä, "Òàœº÷èí ³ìòí³ ñîöèàëüí òåòêâðèí êîìïëåêñí öóòõëœ" ãèäã ó÷ðåæäåíÿ ´ðê-á¢ëì¢äò áîëí áè÷êä¢äò ñîöèàëüí ä´œ ê¢ðãëºí³ ³œãèí ñåäâ³ð³ð îëí ¢ðò³ ´ðê-á¢ëì¢ä äóíä ýí ñ³í ´äðò íåð³äãäñí ìàðºàí áîëâ. "¥ðê-á¢ë - ÷èäë-îìãèí áóëã" ãèš íåð³äãäñí ìàðºàíä àðâí õîéð îëí ¢ðò³ ´ðê-á¢ë îðëöš, áèëã-ýðäì³í ¢ç¢ëâ.
  Êîìëåêñí öóòõëœãèí ºàðäà÷èí äàðóê Ñâåòëàíà Õèíååâà ìàðºàíä îðëöà÷íðò ê¢ö³ìš äóðäš, ýí¢ã á¢ð䳚 äàâóëëºíä ä´œ-òóñàí ê¢ðãñí îðãàíèçàö-ïðåäïðèÿòüì¢äò áîëí àðºëà÷íðò èê õàíëòàí ´ðãâ. Êåëõä, ýí ìàðºàíà àøàð ´ðê-á¢ë áîëºí ¢íò³ áåëã³ð à÷ëãäâ. Ñáåðáàíê, Õàëüìã Òàœº÷èí òîñõëòûí, ê´ëãí-ê¢÷í³ áîëí õààëºèí ýäë-àõóí ìèíèñòåðñòâ, "Ìèëàíà-ãðóï", "ÁÐÂ", "ÌÑÏ", "Àëüôà-òóð" ôèðìñ ìàðºàíà ºîëëã÷ ñïîíñîðìóä áîëâ.
  Ìàðºàíà éîâóäò áèéèííü òóñêàð êåëš ´ãõ, ºàðèí êåãäëì¢äèí º³³õ¢ë áåëäš, óœã-òîõìèííü šóðì òîãòàõ áîëí íàíü ÷èãí äààëºâð ê¢ö³õ êåðãò³ áîëñìí. Òåã³ä ìàðºàíä îðëöà÷íð ýðò³ñíü èê áåëäâð êåñèã ýäí³ º³³õ¢ë ¢çñí³ õ´´í ìåäãäâ. ¥ðê-á¢ëì¢ä ºàðèí êåãäëì¢äèí º³³õ¢ëä ¢¢ðìã ñóâñàð, ïëàñòèêîâ ààº-ñàâàð, êåí÷ð³ð, óòöàð áîëí íàíü ÷èãí ìàòåðèàë îëçëš êåñí, õàòõìð áîëí ´ëãìð êåãäëì¢ä îëíà îíüãò òóñõàâ. ¥ðê-á¢ë áîëºíä ýê-ýöêíðíü ꢢêäò³º³í ¢¢ë á³ðš, öàãàí ñîíüíàð äàâóëäãèã èë ¢çš áîëõìí áèë³. ijê³ä ´ðê-á¢ë áîëºí ìàðºàíä áåëäñí öàãòàí ´âêíðèííü, óœã-òîõìèííü šóðì òîãòàñíü òåìäãò³. "Ñàäòà ê¢í-ñàëàòà ìîäí", ãèš õàëüìã ¢ëã¢ðò êåëãääã³ð, Õîìóòíèêîâèõí³, Ìóçàåâèõí³, Ãó÷èíîâèõí³, Óëþìäæèåâèõí³, Äæóìàåâèõí³ ´ðê-á¢ëì¢äèí šóðì éîñòà ñàëàòà ìîäí áîëâ, ýäí îëí ýëãí-ñàäíàííü òóñê áàéí ìàòåðèàë öóãëóëâ.
  ¥ðê-á¢ëì¢ä íåã-íåã³í ñîëÿä, ò³³ç äååð ºàð÷ áèéèííü, ýäí³ óœã-òîõìèí áîëí òèòìèí ÷èíðèí òóñêàð êåëš ´ãâ, áèëã-ýðäì³í ¢ç¢ëš, äó-áè躳ðí çàëä öóãëðñí óëñèã áàéðëóëâ. Äîëàí ê´â¢ àñðšàõ Ìóçàåâèõí ôëåø-ìîá ¢ç¢ëâ, Òààëàéáåê Äæóìàåâ êèðãèç êåë³ð äó äóóëâ, ä´ðâí ꢢêò³ áîëí íåã ê´â¢ò³ Óëþìäæèåâèõí øîãòà áè áåëäâ, Ãó÷èíîâèõí³ ´íð-´ñêëœ ´ðê-á¢ë ýêèí òóñê ø¢ëã¢ä óìøâ, Ãîðÿåâèõí äó äóóëâ, Õîìóòíèêîâèõí äîìáð öîêàä äó-áè躳ðí áàéðëóëâ. Äàðóíü ýäí ãåðò³í áåëä³ä àâ÷ èðñí ñåíð õîò-õîîëàí æþðèí ãåø¢äò ¢ç¢ëš, ꢢêäò³º³í õàìäàí ºóéðèí 碢ò³ êåãäëì¢ä áîëºõäàí äóðòà áîëšàõàí ìåä¢ëâ. Àáóøååâèõí³ ´ðê-á¢ë áèë³í, Áàñàíîâèõí³ ´ðê-á¢ë Öàºàíà áîîðöãóä, Äæóìàåâèõí êèðãèç óëñèí ³ìò³õí êåãäëì¢ä, íààäêñíü òîðò áåëäš. Ìóçàåâèõí³ ´ðê-á¢ë ìàõàí-ø´ëò³º³í, ßêóïîâèõí³ ´ðê-á¢ë øàðñí ìàõ áîäíöãòà, Õîìóòíèêîâèõí øàðñí çàºñ àâ÷ èðâ.

  • 22-05-2018, 10:03