• Әрәсән Президентин даалһсар харһв

  Шидр Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату Әрәсән Президент Владимир Путинә даалһсар Аршан поселкин бәәрн күүкд күүнлә харһв. Англь келнә багш Мацга Сабира Аршанд бәәдг амрлһна ормд сән таал тогтахиг сурв. Одахн суңһврин ашар энд сән таал тогтахин төлә нег һазра улс дууһан олар өгсн билә.

  • Вчера, 15:45 | Таңһчин зәңгс, Хальмг Тањєчин Толєачин ґдр-бўр, Зіњг
 • Манахс ончрв

  Москван ВДНХ-д давҗадг «Әрәсә» һәәхүлд мана таңһчин баг темдглгдв. «Хамгин үүдәгч баг» марһанд һәәхүлиг белдсн нег һазра мана улс ончрв. Әрәсән Президентин һардврин Ахлачин негдгч дарук Сергей Кириенко таңһчин Залврин Ахлач Босхмҗин Гиләнд ачлвриг бәрүлҗ өгв.

  • Вчера, 15:41 | Общество, Таңһчин зәңгс, Зіњг, Сойл
 • Таңһчин Өдриг өргмҗтәһәр темдглхәр

  Шидр «Негдсн Әрәсәг» дөңнлһнә олна штабд Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Батун һардвртаһар «төгрг ширән» сүүр давв. Улсин Хуралын (Парламентин) депутатнр, сурһуль-эрдмин, сойлын, эрүл-менд харлһна болн олна бүрдәцсин элчнр терүнд орлцв. Така сарин 5-д темдглгдх таңһчин Өдрин тускар күүндвр болв. Тер мет таңһчин социальн-экономическ делгрлтин туск төр бас хаһлгдв.

  • Вчера, 15:29 | Таңһчин зәңгс, Хальмг Тањєчин Толєачин ґдр-бўр, Зіњг
 • Царцаха уга келһнә туст

  Хальмг Таңһчин селәнә эдл-ахун министерствин, «Россельхозцентр» ФГБУ-н мергҗлтнр Ик Буурла, Яшкулин болн Хар Һазра РМО-син элчнрлә хамдан хойр гектар аһу һазрт царцахаг уга келһнә туст ирлцңгү көдлмш давулв. Тер мет таңһчар 155 миңһн гектар аһу һазр шинҗлгдв. 4,17 миңһн гектар аһу һазрт хорта урһмл урһҗаснь илдкгдв. Урднь ирлцңгү көдлмш Үстин районд бас давулгдв.

  • Вчера, 15:25 | Таңһчин зәңгс, Зіњг, Селәнә эдл-аху
 • Таңһчин эмнлһнд-шин кергслмүд

  П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһн «Эрүл-менд харлһн» гидг келн-улсин төсвин медлд өдгә цага кергсләр теткгдв. Ут тоодан 20 һар кергсл углҗ тәвгдв, эннь УЗИ, ИВЛ аппаратмуд, шишлң орн, күнд гемтә улст дөң күрглһнә болн эднә эрүл-менд батруллһна кергслмүд мөн.

  • Вчера, 15:17 | Общество, Таңһчин зәңгс, Эрўл-менд харлһн
 • Хальмг цәәһин нәр

  Кезә, кенә хальмг,
  Келхд, үүдәсинь медхшв,
  Зуг өрүн болһн
  Зандрсн цәәһән буслһнав,

  • Вчера, 15:04 | Общество, Сойл
 • Төрскнч сурһмҗин булг болна

  Хөн сарин 18-д музеймүдин Нарт-делкән өдр темдглгднә. Улсин тууҗиг хадһлҗ, төрскнч седклтә баһчуд өсклһнд орлцҗадг, сойлын болн гегән-герлин ик көдлмш кеҗәдг музеймүдин көдләчнр эн өдриг байрин бәәдлд темдглнә. Улсин җирһлд ик чинр зүүҗәдг көдлмш күцәҗәх кесг сай әмтнә күч-көлсинь үнлх, йөрәлин үгмүд келҗ, күцәмҗ дурдх цаг иигәд ирнә.

  • Вчера, 15:01 | Общество, Таңһчин зәңгс, Зіњг, Сойл
 • АПК-н көдләчнр керглгдҗәнә

  Шидр болсн сүүрт селәнә эдл-ахун министр Гаван Тимур илдклән кев. Тимур Сергеевич АПК-н халхд регионд керглгдҗәдг кадрмудын бачм төрин тускар келв.

  • 17-05-2024, 15:25 | Таңһчин зәңгс, Зіњг, Селәнә эдл-аху
 • Луганск Улсин Республикд дөңгән күргҗәнә

  Нидн батлсн бооца күцәлһнә йовудт мана таңһчин бүрдәцс Луганск Улсин Республикин Антрацитовск района иргнмүдт дөңгән цаарандан күргҗәнә. Тер бүрдәцсин дунд Хальмг Таңһчин мал эмнлһнә Заллтыг заах кергтә. Эн көдлмшин тускар шидр болсн брифингин йовудт Заллтын һардач Санҗин Виктор келҗ өгв.

  • 17-05-2024, 15:23 | Таңһчин зәңгс, Зіњг
 • Министриг йрв

  Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату Әрәсән йиртмҗин көрңгин болн экологин министрт шинәс батлгдсн Александр Козловиг йөрәв. Чинртә төсвс болн таңһчин социальн-экономическ делгрлтин төлә шишлң көтлвр күцәлһнд Александр Александровичлә хамдан ик көдлмш давулвидн. Эн туст көдлмш цаарандан күцәгдхмн, мана таңһчд оньган өгсн Александр Козловд ханлтан өргҗәнәв, шин үүлднь күцәмҗ дурдҗанав, – гиҗ Бату Сергеевич темдглв.

  • 16-05-2024, 15:37 | Общество, Таңһчин зәңгс, Хальмг Тањєчин Толєачин ґдр-бўр