• «Бамб цецг» - бичкдўдин лагерь

  «Тањєчин імтні социальн теткврин комплексн Цутхлњ» гидг учрежденя ґрк-бўлмўдт болн бичкдўдт дґњ кўрглєні іњгин медлд «Бамб цецг» гидг лагерь ўўлдљіні. Июнь сарин 4-с авн бає теткврті, олн ўрті болн љирєлин кўнд таалд туссн ґрк-бўлмўдин кўўкд-кґвўд энд амрчана. Ут тоодан 25 кўўкн-кґвўн эн селгінд орљана. Эн бичкдўд эн љил 1-ч класст орх, тегід школын ґмн энд сергмљтієір амрхин тґлі соньн программ белдгдсн бііні.

  • 24-06-2019, 15:48 | Зіњг
 • Хоньна Михаилын шўлгўдин хурањєу барлгдв

  Шидр РАН-а Хальмг номин Цутхлњгин директор Виктория Куканова болн номин ах кґдліч Римма Ханинова журналистнрла харєад, шин дегтрин презентац давулв. Хоньна Михаилын 100 љилин ґґнд нерті бичічин болн шўлгчин ўўдіврмўдин хурањєу барас єарсмн. Эннь тўрўн боть болљана, ут тоодан тавн боть єархмн гиљ зуралгдљана.

  • 22-06-2019, 09:42 | Сойл
 • Селіні эмчнрт сін таал тогтахар

  Шидр Хальмг Тањєчин эрўл-менд харлєна министрин ўўл дааљадг Юрий Кикенов «Калмыкия» РИА-н барин Цутхлњд журналистнрла харєад, келн-улсин тґсвір кўцігдх керг-ўўлдврмўдин тускар тодрхаєар келв. Харєлтын эклцір дааврта єардач тањєчин эрўл-менд харлєна кґдлічнриг одахн темдглгдсн сін ґдрлі йґрієід, кесг мињєн кўн эн халхд ўнн кевір кґдлљ йовхиг темдглв.

  • 20-06-2019, 09:24 | Эрўл-менд харлһн
 • Хамдан сін ґдриг темдглв

  Нидніс авн Целинн района імтнд медицинск дґњ кўрглєн Элст балєсна поликлиникин медлд орсмн. Балєсна поликлиникин мґњгір района зірм эмнлєні учрежденьст ясврин кґдлмш кегдљ, біірн імтнд сін таал тогтагдв. Ўлгўрнь, Хар Булг селінд эмчин офис шинрўлгдв. Эндр эн тґр цааранднь хаєлгдљана, района імтнд кўргљіх медицинск туслмљин чинр ясрљана. Элст балєсна поликлиникин болн Целинн районд ўўлддг эмнлєні учрежденьсин коллективс хамдан эрўл-менд харлєна кґдлічин Ґдриг темдглв.

  • 20-06-2019, 09:18 | Эрўл-менд харлһн
 • Бурхн Багшин сурєаль делгртхі!

  Урљ ґдр «Бурхн Багшин Алтн сўм» гидг Цутхлњ хурлд Бурхн Багшин гегін тґрљ єарсн, гегірлтин хаалєд орсн болн амулњта таралњгин орнд залрљ єарсн єурвн ик ірўн керг-ўўлдврнь учрснд нерідсн байрин керг-ўўлдврмўд болв. Ґрўн эрт 4 часла Цутхлњ хурлд ніімн цер авлєна йосрхл кўцігдв. Терўні хґґн 9 часас авн ик мґргўл болв. Ўрс сарин кемд цаєан седклісн кўцісн керг, бурхн-шаљна йосрхлд орлцсн йовдл кўн болєна буйиг кесг сай дікљ икдўлљ туста болна гиљ Ірісід, Моњєлд болн СНГ-д XIV Дала ламин гегіні кўндті элч, Хальмгин шаљн лам Тэло Тулку ринпоче келв.

  • 19-06-2019, 11:44 | Бурхн-шаҗна төрәр
 • Олн ўрті ґрк-бўлмўдиг дґњнхір

  Одахн «Калмыкия» РИА-н барин Цутхлњд болсн брифингд Хальмг Тањєчин социальн делгрлтин, кўч-кґлсні болн кґдлмшір тетклєні министрин ўўл дааљадг Марина Ользятиева журналистнрла харєад, «Демография» гидг келн-улсин тґсвір кўцігдх керг-ўўлдврмўдин тускар тодрхаєар келљ ґгв. Июнь сарин 8-д мана орн-нутгт социальн кґдлічин Ґдр темдглні, тегід эн кемд бидн кељ-кўцісн кґдлмшиннь аш диглљ, эркн чинрті тґрмўд темдглљ авнавидн гиљ дааврта єардач келв.

  • 19-06-2019, 11:25 | Зіњг
 • Єурвн эрдньд - кґгљмчнрин белг

  Июнин 8-д «Бурхн Багшин Алтн сўм» Цутхлњ хурлын талвњд тањєчин кґгљмчнрин хамцу оркестрин болн А.Цебековин нерті государственн хор єурвн эрдньд кґгљмір белг белглв. Ўрс сарин кемд болсн ірўн чинрті керг-ўўлдвриг Ірісін олн імтні артистк, Хальмгин Герой, Хальмг Тањєчин кўндті иргн Валентина Гаряева хальмг ут дууєар секв. Эн љил 80 љилин ончта ґґнін темдглсн Валентина Нимгировна Ірісід, Моњєлд болн СНГ-д XIV Дала ламин гегіні кўндті элч, Хальмгин шаљн лам Тэло Тулку ринпочед хадг татад, кґгљмір белг бірўллєн тањєчин цецгірлтд болн сойлын делгрлтд туслљ, улан залата хальмгуд сін-сііхн біітхі гиљ йґрів.

  • 11-06-2019, 12:11 | Бурхн-шаҗна төрәр
 • Пушкин болн хальмгуд

  Алдр шўлгч Александр Пушкині 220 љилин ґґн мана орн-нутгт йир ґргір темдглљіні. Орс литературн келні ул тівсн, шўлгўдірн болн олн нань чигн ўўдіврмўдірн орс литературин нериг цуг делкід туурулсн бичіч болн цецн ухатл хальмгудын тускар, «теегин иньг – хальмг» гиљ «Бумб» гидг шўлгтін орулснь чилшго ик бахмљ болљана. Хальмгудын тууљар соньмсљ, тууль-тўўксинь ўўдіврмўдтін орулљ бичсн, теегин сііхліг шўлгтін мґњкрўлсн алдр шўлгчин бумбд кўрч, кўндллєін медўлсн хальмгудын то йир олн.

  • 11-06-2019, 11:40 | Сойл
 • Ґвдг селінд Бодь суврєиг босхв

  Шорв єолын кґвід бўўрлдг шуњєрцгахна нутга Ґвдг селінд Ўрс Сарин ірўн кемд Бодь суврєн босхгдв. Тґрскн єазр-уснаннь цецгірлтин тґлі босхсн Бодь суврєнь селіні захд дўњгіљіні. Эн селіні імтн ни-негн, байр-зовлњган ідл хувалцљ, нииті біідг тґлід энўні тосхлтд ик-бичкн уга орлцв. Тґрскн селіндін суврє тосхх седвіриг эн єазра улс Раиса Дякиева, Тогтан Амунова болн Долан Умкеев татсмн. Эн ірўн чинрті тґсвиг біідл-љирєлд тохралєиг Михаил Кокаев єардсмн.

  • 11-06-2019, 11:34 | Бурхн-шаҗна төрәр
 • Эврі балєсан кеерўлх кўслті

  Май сарин сўл ґдрмўдт Воронеж балєснд «Зодчество VRN» гидг XII архитектурн форум болв. Терўні йовудт бичкн балєсдт сін кец-таал тогталєна тґсвсин Цугірісін марєана аш диглгдв. Хальмг Тањєчас эн чинрті марєанд Городовиковск РМО-н толєач Батыр Петров болн ГМО-н толєач Сергей Середа орлцв. Эдн Городовиковск балєснд Ленина нерті талвњд сін таал тогталєна тґсв жюрин оньгт тусхав.

  • 06-06-2019, 09:20 | Марєан