• Ветеранмудын эрўл-мендинь шинљлв

  Алдр Диилврин байрин ґмн ґргнд П.Жемчуевин нерті тањєчин больницин консультативн поликлиникин эмчнр дііні ветеранмудт одад, гертнь диспансерн хілівр кев. Поликлиникин ах эмч Евгения Манжикован келсір, љил болєн эдн дііні ветеранмудын эрўл-мендин біідл шинљлљ, эдні диспансеризац давулна. Май сарин 9 кўртл иим керг-ўўлдврмўд давуллєн сін авъяст тохрв гиљ келљ болљана. Эн љил эмчнрин седвірір ветеранмудыг гер деернь одад хілів.

  • 23-04-2019, 09:41 | Эрўл-менд харлһн
 • Бґк бірлдін ґргір делгрљіні

  Урљ ґдр «Калмыкия» гидг РИА-н барин Цутхлњд болсн брифингд Хальмг Тањєчин греко-римск бґк бірлдіні Федерацин президент Владилен Балдашинов, тањєчин спортын болн баєчудын политикин министр Дорджи Шикеев, Ірісін греко-римск бґк бірлдіні хамцу командын ах тренер Басан Боктаев болн Ірісін паралимпийск комитетин региональн іњгин єардач Владимир Бардышев журналистнрлі харєв.

  • 20-04-2019, 10:52 | Спорт
 • Эдн імтні ім аврна

  2007 љиліс авн Ірісід апрель сарин 20-д донорин Келн-улсин Ґдр темдглгдні. Мана тањєчд эндр мињє шаху кўн Ірісін ачта донорин нер зўўні. Эдн цуєар дґч шаху дікљ цусан ґгч, кўнд гемті, зеткрлі харєад шарх-шав авсн улст дґњ болсмн. Тиим улсин негнь бає наста Очр Хамуров. Эн «Цусна Цутхлњ» гидг учрежденьд фельдшерар кґдлні. Тўрўн болљ эн Т.Хахлынован нерті медколледжд сурчасн цагтан цусан ґгсмн. Сурєуль сурчасн цагтан ўўрмўдтієін хамдан бііљ-бііљієід цусан ґгдг билі.

  • 20-04-2019, 10:50 | Эрўл-менд харлһн
 • Дууч шар хґґчин нернь бґкшго

  Медірсн наста бийнь Эрнљіні Константин шулун-дулун біісинь бидн тодлнавидн. Элстин уульнцар эн бичіч адєм угаєар йовљ йовхинь ўзхд ховр йовдл біісмн. Таньл кў ўзхлірн маасхлзад инієід, мендинь медід, серглњ йовдгнь йирин билі. Ода чигн зірмдін Горькийин нерті эс гиљ Ленині нерті уульнцар йовхларн Константин Эрендженович мадна ґмніс тўргн ишкљ єарч ирх біідл єарна. Тернь орта.

  • 20-04-2019, 10:44 | Сойл
 • Ачинь хірўлљ ачлв

  Т.Хахлынован нерті медицинск колледжин директор Виктор Азыдов «Донорск љисі делгрўллєнд нилчін кўргсн тґлідін» гидг Ірісін медико-биологическ федеральн Цутхлњгин медаляр ачлгдв. Ґґдін ачлвриг В.Азыдовд Хальмг Тањєчин цусна Цутхлњгин ах эмч А.Максимов бірўлљ ґгв.

  • 17-04-2019, 15:45 | Эрўл-менд харлһн
 • Олна инспектормудыг белдљіні

  Хальмгт олна гер-бўўрин инспектормудыг белдлєні программиг эклід кўціљіні. Эн ґдрмўдт олн зўсн керг-ўўлдврмўд бўрдігдљіні. Олн давхр гермўдт біідг імтні, тањєчин коммерческ биш организацсин, гер-бўўрин олна бўртклєиг делгрўлх кўслті улсин болн ведомствсин тґлі Волгоградск областяс ирсн экспертмўдин орлцлєтаєар интерактивн «тґгрг ширін» сўўрмўд, мастер-классмуд дављана.

  • 17-04-2019, 15:41 | Жилищн-коммунальн эдл-ахун
 • Олн давхр гермўдиг ясчана

  Хальмгт «2014-2044 љилмўдт Хальмг Тањєчд олн давхр гермўдин олна ґлг-эдин капитальн ясвр келєн» гидг региональн программ біідл-љирєлд тохрагдљана. 2014-2018 љилмўдт капитальн ясврин программин йовудт ут тоодан 93 олн давхр герин ораєинь яссмн, 12 олн давхр герт 27 лифт сольсмн, 11 мињєн кўўні бііцин кец-таалынь ясрулсн болдг.

  • 17-04-2019, 15:38 | Жилищн-коммунальн эдл-ахун
 • Љирєлин ўндсн - дурн

  А.Кичиковин нерті Келн-улсин гимназин сурєульчнр наад белдљ тівв. Басњга Баатрин нерті Келн-улсин театрин тііз деер гимназистнр бичіч болн журналист Василий Шакуевин «Гиліні шиидвр» гидг наадыг ўзўлв. Театрин љилд нерідљ, А. Кичиковин нерті гимназин 25 љилин ґґнлі ирлцўлљ ўзўлгдсн наадн сойлын болн сурєуль-эрдмин љирєлд чинрті йовдл болв.

  • 17-04-2019, 15:23 | Сойл
 • Бичкдўд килмљті хіліврт бііні

  Мана тањєчд ўўлдљідг бичкдўдин Гер ор єанцхн иим учреждень болна. Энд тґрљ єарсн нилхдіс авн дґнті кўўкд-кґвўд кўртл специалистнрин хіліврт бііні гиљ келх кергті. Эк-эцкнриннь тетквр уга ўлдсн, ґнчн болн љирєлин кўнд таалд туссн ґрк-бўлмўдин бичкдўд эн учрежденьд цаг зуур бііљ чадљана. Темдглхіс, бичкдўд энд сін таалд, эмчнрин килмљті хіліврт бііні.

  • 17-04-2019, 15:19 | Эрўл-менд харлһн
 • АЛТН ЭМІЛТІ ХАТН

  Сўл љилмўдт номин бичгўдт болн Интернетд Шинљіні ґґрдин тууљд нерін ўлдісн Палта нойна болн Нирљидмін тускар олн зўсн зіњг умшљ болхмн. Палта нойна туск материалмуд Китдт, Моњєлд, Японд, Ірісід болн Европин орн-нутгудт барлгдснь цґн биш. Ўлгўрнь, тедні тохминь даралсн тууљ болн кесн ўўлин тускар бичгдсн материалмудт зірм хаљєр, дуту-дунд зіњг йовна. Ода Америкд бііх Палта нойна ач кўўкн Дева Нимбо аавиннь ґрк-бўлин тууљиг ўнн кевірнь імтн медтхі гиљ кўчін ґргљіні.

  • 11-04-2019, 12:37 | Эдн Төрскән харсла