• Зурачнрин єііхўл - Москвад

  Москвад бііх Хальмг элчллтд зурачнрин єііхўл секгдв. Хальмгин автономин 100 љилин ґґниг угтљ кегдљіх керг-ўўлдврмўдин кемљінд єііхўл кґдлмшін эклв. Хальмг Тањєчин правительствин Ахлачин дарукин ўўлиг дааљах Людмила Иванова єііхўлиг йґрілин ўг келљ секв.Ірісін художествин Академин кўцц зґвті гешўн, Хальмг улсин зурач Александр Поваевин, Ірісін зурачнрин Нииціні гешўн Хаалєа Поваеван болн зурач Олег Хейчиевин зургуд єііхўлд ўзўлгдљіні. Олн зўсн тґрт нерідгдсн, зурлєна олн янзар ўўдігдсн ўўдіврмўд імтні оньгиг эзлљіні. Ут-тоодан 36 зург энд імтні оньгт тусхагдљана. Хальмгин дўрслўлгч искусствла таньлдулљах єііхўл хойр сардан кґдлхмн.

  • 16-10-2019, 10:03 | Сойл
 • Больницсиг оборудованяр теткв

  Хальмг Тањєчин эрўл-менд харлєна халхд негдсн зіњгллєні систем тогталєна тґлі мана тањєчд шишлњ тґсв кўцігдљіні. Региональн тґсв мана орн-нутгт батлгдсн ирлцњгў программин медлд ўўлдљіні. Одахн эн тґсвір мана тањєчин эмнлєні учрежденьс шишлњ оборудованяр теткгдв. Райодт ўўлддг эмчнрин амбулаторьмуд, ФАП-муд, тањєчин эмнлєні учрежденьсин функциональн шинљллтин іњгўд, клинико-диагностическ лабораторьмуд болн «Балєсна поликлиник» гидг шањєа учреждень телекоммуникационн оборудовань авв.

  • 16-10-2019, 09:37 | Эрўл-менд харлһн
 • Дулаллєна кем эклв

  Тањєчин єардвр намрин-ўвлин кемд белдвр келєні чинрті тґрт кезід чигн ик оньг тусхадмн. Тегід эн дааврта кемд белдврин кґдлмш келєні кергиг болн энўнлі залєлдата тґрмўдиг оньгасн алддмн биш. Нег ўлў социальн халхин учрежденьсиг болн імтн біідг олн давхр гермўдиг дулаллєна кемд тохнятаєар, чинрті кевір белдвр кехиг некні.

  • 16-10-2019, 09:17 | Эндрк ґдрин тґрір
 • Чињгс хаанд нерідсн бумб

  Одахн Яшкулин района Привольный селінд ончта болн байрта йовдл учрв. Энд Ірісід тўрўн болљ алдр Чињгс хаанд нерідсн бумб секгдв. «Улан хґґч» гидг тохма мал ґскдг эдл-ахун кґдлічнрин хургт эн алдр цергі ўўлдічд болн хаанд бумб тосххин тускар П.П.Менкнасунов єардач біісн цагт кўўндвр єарсн билі. Петр Поштаевич Чињгс хаана љирєлір болн ўўлдврір соньмсљ, терўгір бахмљ кедг біісмн. Урдк єардачин седвіриг дґњнљ эн кергиг біідл-љирєлд тохралєиг «Улан хґґч» АО-н генеральн директор Джангар Сангаджиев кўців.

  • 12-10-2019, 09:32 | Сойл
 • Ке-сііхн наадєас кені

  Тањєчин бичкдўдин ўўділтин біішњд «Уйн наста дўрсліч» гидг негдлтд ордг кўўкд-кґвўдиг Александра Буруловна Чакышева сурєна. Эн бийнь эрдмірн дўрсліч-зурач болна. Одесса балєснд театральн-художественн училищ тґгсісні хґґн Александра Буруловна Б.Басанговин нерті Келн-улсин театрт олн љилдін кґдлсмн. Хґґннь цаг зуур наадєасин театрт бас кґдлід, бичкдўдин нааддын тґлі наадєас кедг біісмн. Хґрн долан љилдін А.Чакышева бичкдўдин ўўділтин Біішњд уйн наста дўрслічнриг сурєљ, эдні билг-эрдм делгрўлљ йовна.

  • 11-10-2019, 15:36 | Сойл
 • Элст – иньгллтин балєсн

  Сентябрь сарин 21-д мана хотл Элст балєсн єарсн ґдрін ґргмљтієір темдглв. Ґрўн эртіс авн хур орад, зґвір серўн болад, кесгнь байрин керг-ўўлдврмўд болшго гиљ сансн чигн болх. Болв ґрўєір орсн хур гииєід, намрин нарн єарч ирід, тењгрин біідл ясрв. Байрин керг-ўўлдврмўд эклхин ґмн ґрўн эрт балєсна 3-ч микрорайонд селіні эдл-уушин яарм болв. Балєсна імтн кимд мах, заєс, темс болн зер-земш хулдљ авхар нааран адєв.

  • 24-09-2019, 09:09 | Сойл
 • Ах-дўўєин залєлдаг улм батрулхар

  Ґцклдўр Н.Пальмовин нерті Келн-улсин музейд «Иньгллтин Кавказ» гидг баєчудын форумин йовудт «тґгрг ширін» сўўр болв. Энўг тањєчин сойлын болн туризмин министерств Хальмгин мусульманмудын духовн залврла хамцљ бўрдів. Керг-ўўлдврт орлцхар Ар Кавказин Республикўдин: Кабардино-Балкарь, Карачаево-Черкесь, Северная Осетия-Алань, Дагестан, мусульманмудын духовн залврин элчнр ирсмн.

  • 12-09-2019, 09:41 | Бурхн-шаҗна төрәр
 • Балєсна хаалєс ясгдљана

  Тањєчин хотл балєсн олн зўсн келн-улсин тґсвст орлцљана. Тер дотр «Іімшг уга болн сін чинрті кґлгн-кўчні хаалєс» гидг тґсв Элстд йовудтаєар біідл-љирєлд тохрагдљана. 2019 љилд эн тґсвиг кўцілєні йовудт 10 уульнцд 13 єар дууна хаалєин 17 участк ясгдх. Эн кергт 417 сай 662 мињєн арслњ єарєгдхмн. Зунар ясврин кґдлмш келєні тосхлтын организац шўўљ авлєна марєан давсна хґґн хаалєин эдл-ахун предприятьмўдлі бооцас батлгдсмн.

  • 11-09-2019, 12:01 | Эндрк ґдрин тґрір
 • Цагин неквр: мана шунлт

  Ґцклдўр Хальмг Тањєчин правительствин сўўрт тањєчин социальн-экономическ делгрлтин тґр хілігдв. Терўнд Хальмг Тањєчин Толєач Бату Хасиков орлцад, суњєврт энўнд дууєан ґгсн нег єазра улст ханлтта бііхін темдглв. - Бидн хамдан эн дааврта кемд арє-чидлін негдўлід, ўнн-чик седклтієір кґдлмшін кўціснд би цуг таанрт ханлтан ґргљінів. Тањєчин імтн нанд иткід, дууєан ґгв, энтн ик даавр болљана.

  • 11-09-2019, 11:58 | Хальмг Тањєчин Толєачин ґдр-бўр
 • Тавн ўрнь эк-эцкин бахмљ

  Октябрьск района Цаєан-Нур селінд олн ўрті ґрк-бўлмўдин то ґсчіхнь ах ўйин улст ик байр ўўдіљіні. Баєчуд тґрскн селіндін ўлдід, энд ґрк-бўлін ґнділєљіхнь - эдн ґсід-боссн єазртан эњкр улс болљахиг медўлљіні. Баєчуд дунд єурвн ўрті болснь йирин болљ тоолгдљана, юњгад гихлі тавн ўр асрљахнь бас бає биш. Тиигід Болдыревихн, Кекеевихн, Бакуловихн, Борлыковихн тавн ўрті ґрк-бўлмўд.

  • 11-09-2019, 11:54 | Селәнә эдл-аху