• Зәрм арһлачнр некврмүдиг күцәҗәхш

  Хальмг Таңһчин ах санитарн эмч Санҗин Җаңһрин келсәр, сүл цагт коронавирус гемәр гемтсн улсин то баһрҗахнь темдглгдҗәнә. Тер мет госпитальд эмнлһ авчах улсин то бас баһрв. Тиигәд, хулһн сарин чилгчәр госпитальмудт нәәмн зу һар күн эмнлһнд бәәсн болхла, ода тавн зун һар күн эмчнрин хәләврт бәәнә. Болв бәәдл ясрҗана гиҗ байрлхд ода чигн эрт, юңгад гихлә хальдврта гемәр гемтсн улсин то нег талд икднә, дәкәд баһрад одна, гиҗ Джангар Николаевич темдглв.

  • Сегодня, 16:10 | Эрўл-менд харлһн
 • «Газпром» - таңһчин делгрлтд

  Одахн Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату болн «Газпром» ПАО-н правленя ахлач Алексей Миллер видеоконференц залһлдана эв-арһар болсн харһлтд 2021-2025-ч җилмүдт Хальмг Таңһчиг газар тетклһиг делгрүллһнә туск көтлврт һаран тәвв.

  • Сегодня, 16:08 | Хальмг Тањєчин Толєачин ґдр-бўр
 • Бачм бәәдләс гетлхәр

  Шидр Хальмг Таңһчин правительствин Ахлач Юрий Зайцевин һардврт бачм бәәдләс гетлһнә болн уга келһнә, түүмрәс саглуллһна комиссин сүүр болв. Муниципальн, региональн болн федеральн чинртә хаалһст үвлин кемд олн зүсн бачм бәәдл учрсн цагт РСЧС-ин системин эв-арһс белн бәәлһнә болн бәәдл-җирһл тетклһнә объектс дигтә-даратаһар үүлдхин туск төрмүд хәләгдв.

  • Сегодня, 15:59 | Эндрк ґдрин тґрір
 • СЕДКҮЛЧНР НЕГДХ ЙОСТА

  Давсн долан хонгт “РИА “Калмыкия” бүрдәцин ул деер “Медиаөдр” гидг таңһчин хург давулгдв. Хальмг Таңһчин седкүлчнрин чуулһнд 100 һар күн, тер дотр 15 газетин, 2 седкүлин, 2 телеүзлин болн радион көдләчнр онлайн янзар орлцсн билә. Эн чуулһна һол күслнь – таңһчин цуг седкүлчнр негдх йоста, гисн учр-утх болҗана.

  • Сегодня, 15:55 | Эндрк ґдрин тґрір
 • Магомаевин дуд энүнд таасгдна

  Үкр сарин 15-с авн 18 күртл Грозный балһснд «Орфей-2020» гидг нарт-делкән фестивальн-марһан болв. Эн СССР-ин олн-әмтнә дууч Муслим Магомаевин санлд нерәдгдсн билә. Эн марһаг Чеченск Республикин сойлын министерств бүрдәҗ «Сойл» гидг келн-улсин төсвин «Чечнян билгтә улс» гидг региональн көтлврин медлд давулв. Терүнд мана ик орн-нутгин кесг регионмудын болн маднла хам-хоша бәәдг һазадын орн-нутгудын элчнр орлцв.

  • Сегодня, 15:45 | Сойл
 • Шаљна єурвн эрдньд - кґгљмин белг

  Цґн љил хооран «Шаљна єурвн эрдньд кґгљмин белг» гидг тґсвиг Хальмг Тањєчин искусствин ачта ўўлдіч Савр Катаев эклсмн. Бурхн Багшин Алтн сўмин хурлын ґґр болдг кґгљмин керг-ўўлдвр нег зун кґгљмч терўнд орлцдг біісніс мињєн шаху кґгљмч орлцдг ик байрт тохрв. Болв эн љил эн керг-ўўлдвр пандемийіс кґлті болљахш. Тґвкнўн бііљ чаддго Савр Катаев бурхн-шаљна єурвн эрдньд нерідід, видеоклип белдв.

  • Сегодня, 15:44 | Сойл
 • Интернет- фестиваль

  Келн-улсин оркестр љил болєн улсин зевсгўдин оркестрмудын фестиваль кедмн. Ірісін ґмн ўзгин регионмудар бііх кґгљмин коллективс терўнднь ирљ орлцљасмн. 2009-ч љиліс авн кегддг фестиваль эн љил интернетин дґњгір давв. Кґгљмин фестиваль Хальмгин автономин 100 љилин ґґнд нерідљ кегдљіні.

  • Сегодня, 15:43 | Сойл
 • Хальмгин тавн тґсвиг дґњнв

  Сўл цагт Хальмгт зуульчллєна делгрўллєні халхар бає биш кґдлмш кегдљіні. Шидр зуульчллєн делгрўллєні халхар белдсн тавн тґсв грант шўўљ авв. Эн халх кґдлмштін йовудт ґгхин тґлі 12 сай арслњ авхмн. Зуульчллєна тґрір бііх федеральн агентств зарлсн марєанд 2733 эрлєн орљ ирсмн. Терўніс 474 эрлєн шўўљ авгдсмн. Комиссь шўўєід, шалєад, тґсвин тусинь йилєід, цуг халхаснь бўртксні дару 71 тґсвиг дґњнх шиидвр авгдсмн. Тер тоод Хальмгин тавн тґсв орсмн.

  • Сегодня, 15:33 | Сойл
 • Уснд єал шатна, «оошк» нуурмуд бііні

  Зуульчнрин оньгиг эзлх соньн олн тоот Хальмгин Хар Єазрин районд бііні. Тиим нег ґврмљті юмн – «єалта» эс гиљ «шачах» артезианмуд гиљ нерідљ болхмн. Элст – Іідрхн Федеральн хаалєар йовдг імтн, нег ўлў соньн тоотар соньмсдг імтн тер йовдлыг ўзљ, интернетын дґњгір талдан імтнд зіњглљ медўлні. Федеральн хаалєас ґмн ўзг тал йовад, Адг селініс невчк дављ єархла, тер «шачах» булгуд ўзљ болхмн.

  • Сегодня, 15:32 | Эндрк ґдрин тґрір
 • Хальмгин шаљн лам Бурятьд одв

  Моњєлд, Ірісід, СНГ-н нутгудт Дала ламин гегіні кўндті элч, Хальмгин шаљн лам Тэло Тулку ринпоче Бурятьд йосна гиич болљ одв. Делегацин ханьд Бурхн Багшин Алтн сўмин демч Йонтен гелњ, шаљн ламин нґкд Хоњєр Эльбиков, РАН-а Хальмг номин тґвин ахлач Виктория Куканова болн номин кґдліч Саглр Мирзаева, Хальмг ик сурєулин инклюзивн болн асл-зіієин сурєулин іњгин єардач Александр Ханаев йовв.

  • Сегодня, 15:26 | Бурхн-шаҗна төрәр