• Шаҗна экспонат немгдв

  Келн-улсин музейин экспонатмудын то немгдв. Музейд «Буддийское искусство» гидг һәәхүл үүлддгнь цугтан меднә. Ода терүнә экспонатмудын то немгдв. Бегдзе бурхна дүртә хааһүл (маска Джамсаран) музейд белглгдв.

  • 25-09-2021, 15:20 | Сойл
 • «Бамб цецг» ансамблин гастрольн хаалһ

  «Мы – Россия» гидг федеральн төсвин кемҗәнд шаңһа академическ «Бамб цецг» дууна болн бииһин ансамбль гастрольн хаалһд һарсн бәәнә.

  • 25-09-2021, 15:14 | Общество, Сойл
 • «Өөрднр» бииһин театрин ик гастрольмуд

  Делкәд нер туурсн бииһин коллектив дарук сард гастрольн ик хаалһд һарч йовҗана. «Өөрднр» бииһин театр Уфа, Тольятти болн Аһш балһсдт концертмүдән үзүлхмн.

  • 23-09-2021, 11:05 | Сойл
 • Күүкд улсиг көдлмшәр теткв

  «Демографь» гидг келн-улсин төсвин «Көдлмшәр тетклһнд туслһн» гидг федеральн төсвин медлд мана таңһчд көдлмш уга күүкд улс немр сурһуль сурлһна болн шин эрдм даслһна керг-үүлдврмүд бүрдәгднә. Хальмг Таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министерствин зәңглсәр, «Көдлмш Әрәсәд» гидг порталд таңһчин бәәрн улсас шин эрдм дасх санаһан медүлҗәх 361 эрлһн орулгдв. Тиигәд, 86 күн мергҗлтән өөдлүлҗ шин эрдм даслһнд йовулгдв, теднәснь 46 күн сурһулян төгсәв.

  • 14-09-2021, 10:52 | Зіњг
 • Эврә кергән эклхднь туслв

  Хальмг Таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министерствин зәңглсәр, социальн бооцан күцәмҗтәһәр бәәдл-җирһлд тохрагдҗана. Тиигәд, терүнә дөңгәр мана таңһчд кесгнь эврә керг бүтәһәд, онц эдл-ахута болад, өрк-бүлән теҗәдг болв.

  • 14-09-2021, 09:49 | Зіњг
 • Дегтрт нерәдсн марафон

  Цугәрәсән эн марафон намрин кемлә болна. Эн җил «Гүүҗ йовх дегтр - 2021» гиҗ нерәдсн марафон Хальмгт ноха сарин нег шинлә 12 часла эклв. Медрлин өдрлә ирлцсн эн керг-үүлдвр А. Амр-Санана нертә Келн-улсин дегтринр саӊгин талвңгас авн экләд, олн улсиг орлцулв. Дегтрт дурта олн күн, ик зуудан оютнр, Элстин әмтн дегтрин саӊгин көдләчнр кеҗәх керг-үүлдвриг дөңнҗ орлцв.

  • 07-09-2021, 14:48 | Сойл
 • Хальмг зурачин өөдән ачлвр

  Шидр зурач Николай Уланович Шиняев Әрәсән Президентин Күндллһнә һашгар ачлгдв. Сойлын болн билг-эрдмин халхд күргсн ик ач-туснь болн олн җилин сән ашта үүдәгч үүлдврнь тиим өөдәнәр үнлгдв.

  • 07-09-2021, 14:43 | Сойл
 • Ховр эрдмті мергљлтнр болхар седљіні

  Ноха сарин чилгчір Башкирин Уфа хотл балєснд «Бає наста профессионалмуд (WorldSkillsRussia) – 2021» Келн-улсин IX-ч чемпионатын финалын марєан болв. Энд кґдлмшч кўўні эрдм дасљадг профессиональн сурєуль-эрдмин учрежденьсин оютнр болн йирин сурєульмудын арвтнр орлцв. Ірісін кесг региона элчнр энд ґдгі цагин олн зўсн эрдмір ґґдін мергљлтін ўзўлв. Тер тоод мана Хальмг Тањєчин команд марєанд орлцљ ЮФО-н финал кўртл кўрв, зуг цааранднь дґрлдљ чадсн уга. Дарук марєаст мана уйн наста эрдмчнр улм ґґдін ашт кўрч чадх гиљ ніілљінівидн, тўўні тґлі цуг таал бііні.

  • 04-09-2021, 15:40 | Сурєуль-эрдм
 • Хальмг бичлтин өдр

  Җил болһн һаха сарин тавнд мана таңһчд хальмг бичлтин өдр темдглнә. Эн өдр Зая-Пандитын нернлә бат залһлдата. Хальмг келн өргн ут тууҗта. Зая-Пандит – ик номт, тодо бичгин үүлдәч. Энүнә нернь хальмг улсин тууҗд мөңкрәд, ончта орман эзлҗәнә.

  • 04-09-2021, 15:32 | Сойл
 • Селәдин бичкдүд шин бүүртә болв

  Һаха сарин 1-д Көтчнрә района Өвдг болн Көглт селәдт бичкдүдин садмуд байрин бәәдлд секгдв. Өвдг селәнд 20 бәәрн күүкн-көвүнә, Көглтд 30 бичкнә төлә сән таал тогтагдв. Эн объектс «Демографь» гидг келн-улсин төсвин «Күүкд улсиг көдлмшәр тетклһнд туслһн – 3 нас күрәд уга бичкдүдин төлә дошкольн сурһуль-эрдмин таал тогталһн» гидг региональн төсвин халхар тосхгдв. Бичкдүдин садмуд өдгә цага кергсләр, өлг-эдәр теткгдв, энд бичкдүд нааддг, унтдг, сурдг хорас бәәнә. Тер мет бүрдәцд медицинск, көгҗмин кабинетмүд, хувц-хунр уһадг, хот болһдг шишлң хорас бәәнә, тегәд эн бүрдәцс өдгә цага некврлә ирлцҗәнә.

  • 04-09-2021, 15:30 | Селәнә эдл-аху