• «Улан альчурмудт» эдн көдллә

  Өдгә цагт баһчуд селәнә эдл-ахун халхд көдлхәр седхш. Эн учрар ода АПК-д көдлмшч улс күртчәхш. Corteva Agriscience гидг нарт-делкән селәнә эдл-ахун компаня шинҗллтәр, селәнд бәәдг өдгә цагин баһчудас зуг хойрхн процентнь АПК-д көдлхәр бәәнә.

  • 15-01-2022, 10:30 | История, Таңһчин зәңгс
 • Сиврин улс цаһан седклтә

  Давсн зун җилин туршарт мана орн-нутгт һашута кесг йовдл учрв, тегәд мана ах үйин улсин җирһлин хаалһ адрута болв. Эдн дәәнә, тууврин, төрскн орн-нутган болн таңһчан босхҗ авлһна күчр-күндиг даасн улс болҗана. Мана таңһчд тууврин 13 җилин зовлңгиг эс үзсн өрк-бүл уга, тегәд чигн дорас өсч йовх баһ үй тууҗан медх зөвтә гиҗ сангдна. Терүнә төлә бидн аав-ээҗнриннь тодлврмуд тодлҗ авх зөвтәвидн. Залу улс дәәнә һалд орҗ төрскн һазр-усан немшнрәс харсҗ йовсн цагт арднь үлдсн медәтнр, күүкд улс болн бичкдүд цааҗла харһсмн.

  • 13-01-2022, 10:18 | История, Таңһчин зәңгс
 • Сивриг бидн мартшговидн

  Санлын болн һашудлһна өдр өөрдх дутм нанд дару-дарунь 1943-ч җилин бар сарин 28 тодлгдна. Тиигхд би 6-та биләв, Эрнст дү көвүн 1,5 наста бәәсмн һурвн долан хонгин туршт яһҗ муулян эдләд, даарад, өлсәд, зовад һал тергнд йовсна тускар келшгов, юңгад гихлә энүнә тускар цугтан меднә.

  • 23-12-2021, 12:32 | История, Таңһчин зәңгс
 • Йирдгч хавран тосх күслтә бәәнә

  Бар сарин 28 – Хальмгин тууҗд учрсн һашута, харалта өдр болҗ тохрв. Хальмг Таңһчиг буйсаҗ, цуг хальмгудыг орн-нутгаснь киитн һазрур күчәр нүүлһснь Сталинә йосна һарһсн һашута йовдл мөн. Күүнә һазрт туссн болвчн, мана аав-ээҗнр, эк-эцкнр уул заң-бәрцән, авъясан геесн уга. Күнд-күчр бәәдлд тусв чигн, тууврт йовх хальмгуд чидлән әврллго көдлв, кесгнь әмнәсн хаһцв. Далн нәәмн җил давсн болв чигн, тер харалта җилмүд ода күртл хальмгудын тодлврас һархш.

  • 23-12-2021, 12:20 | История, Таңһчин зәңгс
 • Ачта багшан тодлҗ

  Хальмг улсин тууҗин оюни сойлд үлгүр-үзмҗ болсн, ач-иктә нер алдршсн улс олн бәәдг мөн. Гүн ухаһарн, нәрн билгәрн, эрдмәрн ончрад, олна чееҗд батрад, олнд бахмҗ-омг болҗ, нарт- делкән тууҗд бат орман олад, хальмг улсин нернь туурлад йовснь негнь – Анатолий Шалхакович Кичиков мөн.

  • 21-12-2021, 12:15 | Таңһчин зәңгс
 • Делкәд нерән мөңкрүлсн номт

  Нарт-делкән амн урн үгин номд аһу ик тәвцән орулҗ, хальмг улсин алтн зөөрин, алдр «Җаңһрин» чинринь медүлҗ, нерән мөңкрүлсн номт – Анатолий Шалхакович Кичиков мөн. Амн урн үгин сувсн, алдр «Җаңһрин» бөлгүдиг арвад җилмүдин туршарт нәрлһ кевәр шинҗлҗ, учр-утхинь ачур кевәр илдкҗ, түрүн болҗ нуувчинь тәәлсн номт Кичгә Төлә болҗана.

  • 14-12-2021, 12:02 | Таңһчин зәңгс
 • Тоодг шову харсхар

  Шидр мана таңһчур тоодг шову харслһна Нарт-делкән саңгин мергҗлтнр ирв. Саңгин элчнрин тоолврар, көдә һазрт бәәршлдг тоодг шовунд мана таңһчд сән таал бәәнә.

  • 14-12-2021, 11:56 | Таңһчин зәңгс
 • Николай Некрасов болн хальмг бичәчнр

  Орс утх-зокъялын делгрлтд зөвтә ик тәвцән орулсн, кесг үйин бичәчнрин төлҗлтд ик нилчән күргсн Николай Алексеевич Некрасовин 200 җилин өөн эн җил темдглгдҗәнә. А.Амр-Санана нертә Келн-улсин дегтрин саңгин көдләчнр эн өөнд белдәд, тәвн җил хооран «Хальмг үнн» газетд ямаран материалмуд барлгдсинь эврәннь көрңгәсн олв. Таңһчин газетд 1971-ч җилин бар сарин 10-д бүкл ик халх барлгдсинь медхд өдгә цага умшачнрт соньн болх гиҗ сангдна.
  Н.А. Некрасовин 150-ч өөниг угтад, «Хальмг үнн» газетд бүкл халх барлгдҗ. Терүнд Җимбин Андрейин болн Саңһҗин Босян илдклмүд барлгдсиг үзҗ болхмн. Тәвн җил хооран газетд барлгдсиг умшхд йир соньн.

  • 14-12-2021, 11:37 | История, Таңһчин зәңгс
 • Әмтнд туслсн Намкан ачта үүлдвр

  2021-ч җилд Намка Долдушевич Кичиковин 120 җилин өөн болҗана. Намкан нериг таңһчд цугтан меддг бәәсмн. Төвдин эмнүлин эв-арһиг дасҗ авсн билгтә медлгч туслсн, гемәс гетлгҗ авсн, эрүл-мендин хаалһд орулсн әмтнә то йир ик.

  • 07-12-2021, 11:45 | История, Таңһчин зәңгс
 • Зая-Пандитын үг цәәлһхин төлә

  Кезәңк хальмг келн өдгә цагин хальмг келнәс үгмүдәрн, келц үгәрн, цецн үгәрн, үлгүрәрн чигн үлү байн бәәсн мөн. Мана өвкнр «Җаңһриг» үүдәсн улс болад, келндән хурц-мергн, келсн үгәрн күүнә седкл авлхас биш, нүд көкртлнь келдг бәәҗ. Ода нег иим үгин цәәлһвр бичәд өгсв.

  • 02-12-2021, 15:35 | Таңһчин зәңгс