• Імтн дунд ціілєврин кґдлмш кегдљіні

  Коронавирус гем нарт-делкід тўгід, ґдр ирвіс гемтсн улсин тонь икдід йовна. Хальмг Тањєчин эрўл-менд харлєна министерствин зіњглсір, моєа сарин 25-д ґрўн 10 часла кесн то-дигір мана тањєчд эн гемір гемтсн улс уга. Эн гем илдкгдсн орн-нутгудас 159 кўн мана тањєчур ирід, хойр долан хонгтан эмчнрин хіліврт бііљіні. Тедніснь 86 кўн гертін бііні, 15 кўн ОРВИ гемір гемтід, хальдврта гемин эмнлєнд орулгдв. Эн геміс саглљ кўн болєн бийін чикір бірљ, єазаєас орљ ирхлірн єаран савњгаєар уєаљ, олн імтн хурдг єазрт маск ґмсх зґвті гиљ эмчнр селвг ґгні.

  • 25-03-2020, 16:01 | Эндрк ґдрин тґрір
 • Кґлгні тґр хаєлхин тґлі

  Балєсна захд эврі герт бііхд ямаран айта юмн гиљ саннач. Тенд і-чимін уга тагчг, аєар цевр, єазрнь у-ґргн, хашадан зер-земшин модд, тірі-темс урєаљ болхмн гиљ байрлнач. Болв цутхлњгас ууљмд біідг імтн ґрўнд кґдлмштін, асхар болхла герўрн кўрхд кўчр гицхіні. Нег ўлў ґмн ўзгин районд біідг імтн ґдр болєн гилті зовцхана. Тер мет ар барун ўзг тал йовдг 7-ч тойгта маршрутар кґлгн хая-хая йовна. Кемр тер кґлгн зогсалд ирм цацу йовљ одхла, зірмдін нег частан гилті кўлініч. Болв талдан микрорайод тал кесг маршрутн автобус дару-дарунь йовна. Цґґкн минутд зогснач. 10-ч, 11-ч, 17-ч, 7-ч тойгудта маршрутар йовдг «ГАЗельмўд» кўлітл кўн кґшні.

  • 04-02-2020, 09:57 | Эндрк ґдрин тґрір
 • “Зугл чамаєан санад біінів...”

  Хальмг Тањєчин кўндті иргн, Яшкуль селіні бичкдўдин зурачнрин школын директор йовсн, сўл љилмўдт ачта амрлєнд Элстд біісн Сањєљ-Єірін Коткан Анатоль сіієін хіієід, эн лу сарин 15-д љил болхмн. Анатолий Коткаевич 1941 љилин туула сарин 30-д Улан Хоолын іімгин Цаєан-Нур гидг селінд тґрсмн. 1941 љилд Тґрскін харсгч Алдр дін эклсмн. Тер діінд эцкнь, Коткан Сањєљ-Єірі, тўрўн ґдріснь авн орлцла.

  • 04-02-2020, 09:30 | Санл
 • Татарстана ачта артист - Эрднь Чавлинов

  Татарстан Республикин сойлын министерствин ашлгч комиссин сўўр шидр болв. «Сойлын институт – келн-улсин сойлын уњ-зґґриг хадєллєна эв-арє» гиљ нерідгдсн тер сўўрт олн тґр хілігдв. Сўўрин ашар Татарстана Толєач Рустам Минниханов искусствин ўўлдічнрт ачлврмуд бірўлљ ґгв. «Бермянчек» гидг ГФАК-н ах дирижер Эрдни Чавлинов кґгљмин искусств делгрўллєнд тівцін орулснднь Татарстана Президентин Зірлгір ачлгдв. Эрднь Чавлиновд Татарстан Республикин ачта артистин кўндті нерн зўўлєгдв.

  • 04-02-2020, 09:26 | Сойл
 • Хальдврта геміс саглтн

  Йириндін љил болєн намрар тањєчд поликлиникўдт гриппіс гетлўлхин тґлід імтнд эмин тірлє кені. Тірлє эс кехлі, грипп хальдх іімшг бііні. Гриппір кўндір гемтхлі, кўўні эрўл-мендин біідлнь зґвір муурна. Тегід чигн грипп тавн нас кўрід уга бичкдўдт, саата кўўкд улст, зўркні болн оошгнь гемті улст, медітнрт іімшг учрадмн.

  • 30-01-2020, 12:02 | Эндрк ґдрин тґрір
 • Теегин баатр Семёна Басњ

  75 љил хооран Тґрскін харсгч Алдр діінд мана салдсмуд імін ірвлл уга діілдід, диилвр бірсмн. Эн діінд хальмг кґвўд ўкліс іілго, хортнла ноолдад, баатрльг йовдл ўзўллі. Тедні негнь - Басњ Сангаджиевич Семенов.

  • 30-01-2020, 11:55 | Эдн Төрскән харсла
 • Брестск шивін харсач

  Хальмг Тањєчин Келн-улсин архивд Майоровихні ґрк-бўлин туск документс хадєлгдљана. Холдљ одсн цагин чинрті йовдлмудар, нег єазра улсин љирєлір болн эдні кељ-кўцісн керг-ўўлір соньмсдг, тґрскн єазриннь тууљиг шинљлдг імтні тґлі эн архив йир туста болљахнь мґн.

  • 30-01-2020, 11:53 | Эдн Төрскән харсла
 • Хадмнлдг авъяс

  Кезіні нег кўўкті эк кўўкін хірд мордулад йовулљаєад келдг болна: «Хірин єазрт одад бііхич, одсн єазртан љилдін бичі ду єар». Мордад ирсн бер љилдін тагчгар, ду єарлго, герин ахуєан кеєід, кґдлід бііні. Нег ґдр суулєан авад уснд одхлань, арднь хадм эцк эк хойрнь кўўндљіні: “Манад келн-амн уга бер учрљл. Хірўлх кергті, мана тохм ўріх.” Тиигід кўўндљ бііхлінь бернь гўўљ орљ ирід келні: «Аав, ээљ! Тенд урсхулын кґвід, урємлын йозурт, уульмха міілмхіг янзлљ бііні».

  • 30-01-2020, 11:41 | Сойл
 • Селіні арвтнрт - Хальмг университетин тускар

  Хальмг университет профориентацин кґдлмшт єол оньган ґгні, яєад гихлі ґдгі цагин вузд тернь єол зґрўллтин негнь болљана. Љил ирвіс улм олн абитуриентнр тањєчин єоллгч вузд иртхі гиєід, тер ўўлдврт ик оньг ґггдні, олзлљах эв-арєнь чигн сольгдад йовна. Тер кґдлмш орн-нутгин экономикин біідллі, школан тґгсіљіх баєчудын тоола, кўч-кґлсні рынкла, дундын болн ах сурєулин системд болљах шинрўлтслі залєлдата.

  • 29-01-2020, 11:17 | Сурєуль-эрдм
 • ГЕРТІН ХАЛЬМГАЄАР КЎЎНДТН

  Би дґчн єурвн љилин туршарт Бає-Чонса дундын школд хальмг келні багшар кґдлљінів. 1994 љилд мана школд келн-улсин эклц класс секгдлі. Тегід тер цагас авн ода кўртл дигті 25 љил болв. Эн цагин туршт бидн, хальмг келні єурвн багш, бичкдўдиг дасхад, тґрскн келинь ґргљўлід, келн-улсин ду-би делгрўлљ йовнавидн. Келхд, зірм школмуд келн-улсин классан нег цґґкн љилд хааєад, дікід секід бііні. Мана тоолврар, келн-улсин классиг хааљ болшго, нег ўлў ода, мана тґрскн келн кўнд біідлд туссн кемд.

  • 29-01-2020, 11:14 | Сурєуль-эрдм