• Íèèò³ õàëüìã êîìàíä

  Øèäð Ñòàâðîïîëü áàëºñíä ¥ìí ¢çãèí ôåäåðàëüí îêðóãèí ýðìäãò³ óëñ äóíä ò¢ðãí øàòðàð ä´ðëä³í áîëâ. Ìàðºàí îêòÿáðü ñàðèí 9-³ñ àâí 13 ê¢ðòë äàââ. Ýí êåðã-¢¢ëäâðò àðâí ä´ðâí êîìàíä îðëöâ. Ä´ðëä³ã ýðìäãò³ óëñèí Öóã³ð³ñ³í íèèö³í äàâóëâ.

  • Сегодня, 10:38
 •  ÷åñòü ïàìÿòè àðøàíáóëóãöåâ

   ìèíóâøèå âûõîäíûå â ñ. Òðîèöêîå ñîñòîÿëñÿ ìåìîðèàëüíûé òóðíèð ïî ôóòáîëó, ïîñâÿùåííûé ïàìÿòè æèòåëåé ï. Àðøàí-Áóëã. Êàê ñêàçàë íà îòêðûòèè ñîðåâíîâàíèé àõëà÷è ïîñåëêà Ñàâð Áåãëèêîâ, ïðîâåñòè òóðíèð ïðåäëîæèëà ìîëîäåæü ïîñåëêà. Ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè áûë ñôîðìèðîâàí ïðèçîâîé ôîíä ìåìîðèàëà, íàçíà÷åíû îòâåòñòâåííûå çà åãî ïðîâåäåíèå.

  • Сегодня, 10:37
 • Ðàñòóò ìîëîäûå òàëàíòû

   ýòîì ãîäó Ôåäåðàöèÿ øàõìàò Ðîññèè âïåðâûå ïðîâîäèò Âñåðîññèéñêèé øàõìàòíûé òóðíèð øêîëüíûõ êîìàíä ÷åðåç Èíòåðíåò, êîòîðûé, ïî âñåé âèäèìîñòè, ìîæåò ñòàòü ãëàâíûì ñìîòðîì þíèîðñêèõ ñèë Ðîññèè äëÿ îòáîðà øàõìàòíûõ òàëàíòîâ. Êàê ìû çíàåì, íåäàâíî â îäíîì èç èíòåðâüþ ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè Î. Âàñèëüåâà îáúÿâèëà, ÷òî ñ ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà øàõìàòû ñòàíóò îáÿçàòåëüíûì ïðåäìåòîì â øêîëàõ ñòðàíû ñ 1 ïî 4 êëàññû.

  • Вчера, 14:17
 • Â ñáîðíîé ñòðàíû - êàëìûöêàÿ ñàìáèñòêà

  Àíãåëèíà Êîðîáêèíà âîøëà â ñîñòàâ ñáîðíîé Ðîññèè ïî ñàìáî. Îá ýòîì â ñðåäó, 11 îêòÿáðÿ, íà áðèôèíãå â èíôîðìàöèîííîì àãåíòñòâå "Êàëìûêèÿ" ðàññêàçàëè ìèíèñòð ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ÐÊ Äîðäæè Øèêååâ, íà÷àëüíèê îòäåëà ñïîðòà ïðîôèëüíîãî âåäîìñòâà, òðåíåð Àíãåëèíû, Ñàíæè Ìàíæååâ, è ñàìà Àíãåëèíà, ñåðåáðÿíàÿ ïðèçåðêà ïåðâåíñòâà ñòðàíû.

  • Вчера, 14:15
 • 6 ìåäàëåé êàëìûöêèõ êèêáîêñåðîâ

  Íåäàâíî êàëìûöêèå êèêáîêñåðû ïðèâåçëè ïðèçîâûå ìåñòà ñ îòêðûòîãî ÷åìïèîíàòà è ïåðâåíñòâà Ìèíåðàëîâîäñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî êèêáîêñèíãó ïàìÿòè áîéöîâ ñïåöïîäðàçäåëåíèé è âîèíîâ, ïîãèáøèõ â ëîêàëüíûõ êîíôëèêòàõ.

  • 12-10-2017, 19:29
 • Ñàíäæè Êàðóåâ - åäèíñòâåííûé ïîáåäèòåëü

  Âñåðîññèéñêèé òóðíèð ïî ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáå ïàìÿòè Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ãåíåðàë-ïîëêîâíèêà Î.È. Ãîðîäîâèêîâà ïðîøåë â ìèíóâøóþ ñóááîòó â ðåãèîíàëüíîì Öåíòðå ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè. Íà òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ïðèñóòñòâîâàëè ìèíèñòð ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ÐÊ Äîðäæè Øèêååâ, äèðåêòîð ðåãèîíàëüíîãî Öåíòðà ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè ñáîðíûõ êîìàíä Òåðåê Äîðäæèåâ è ïðåäñòàâèòåëè Ôåäåðàöèè ñïîðòèâíîé áîðüáû ÐÊ.

  • 11-10-2017, 17:48
 • Ïðèâèâàÿ ëþáîâü ê íàöèîíàëüíîìó

  Íåäàâíî â Àêàäåìèè áîðüáû èì.Ò.Ë.Áàëäàøèíîâà ïðîøëà 16-ÿ ìàëàÿ Äæàíãàðèàäà ïî íàöèîíàëüíûì âèäàì ñïîðòà ñðåäè þíîøåé 2001 ã.ð. è ìëàäøå.

  • 11-10-2017, 17:46
 • Êàëìûöêèå áåãóíû - â ÷èñëå ïåðâûõ

  Íå òàê äàâíî â ã.×åõîâå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïðîøëî òðàäèöèîííîå îòêðûòîå ïåðâåíñòâî ïî ëåãêîàòëåòè÷åñêîìó êðîññó íà ïðèçû ÎÎÎ "ÈÊÑÑ", ïîñâÿùåííîå Äíþ ó÷èòåëÿ, ñðåäè âîñïèòàííèêîâ ÄÞÑØ è ÄÞÑØÎÐ, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî 400 ëåãêîàòëåòîâ èç ðàçíûõ ãîðîäîâ ñòðàíû.

  • 10-10-2017, 18:06
 • Îáëàäàòåëü Êóáêà ìèðà - êàëìûê èç Íåâèííîìûññêà

  Îáëàäàòåëåì Êóáêà ìèðà ïî êèêáîêñèíãó - WorldCupDiamond/ kickboxing WAK ñòàë íàø çåìëÿê, óðîæåíåö ïîñåëêà Õîøåóò Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà, 12-ëåòíèé Âèêòîð Øèêèðîâ. Îí ïðèíÿë ó÷àñòèå â ïðîõîäèâøåì â ã. Àíàïå òóðíèðå êëàññà "À" ïî êèêáîêñèíãó. Ýòî äîñòàòî÷íî ïðåäñòàâèòåëüíûé è òèòóëîâàííûé òóðíèð, ãäå ó÷àñòâóþò êàê áîéöû ñ ìèðîâûì èìåíåì, òàê è ïåðñïåêòèâíûå íà÷èíàþùèå ñïîðòñìåíû, ãîòîâûå äàòü áîé ÷åìïèîíàì

  • 10-10-2017, 18:02