• "Ëàäà Ïðèîðà" óåõàëà â Äàãåñòàí

   ýòîì ãîäó â Ýëèñòå ñîñòîÿëñÿ þáèëåéíûé 5-é Âñåðîññèéñêèé òóðíèð ïî âîëüíîé áîðüáå, ïîñâÿùåííûé ïàìÿòè ìàñòåðà ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà, ïåðâîãî ïðåçèäåíòà Ôåäåðàöèè âîëüíîé áîðüáû Ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ Ñàíàíà Ëè÷ãîðÿåâà.
  Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ñïîðòèâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè Ôåäåðàöèè ñïîðòèâíîé áîðüáû Ðîññèè, ñîñòîÿëîñü 12 îêòÿáðÿ.  òîò æå äåíü ïðîøëè ïðåäâàðèòåëüíûå ñõâàòêè ó÷àñòíèêîâ.
  Ïî òðàäèöèè, âî âðåìÿ îòêðûòèÿ òóðíèðà ó÷àñòíèêàì è çðèòåëÿì ðàññêàçàëè íåìíîãî î Ñàíàíå Ëè÷ãîðÿåâå: åãî áèîãðàôèè, áîðöîâñêîé êàðüåðå è î òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè â êà÷åñòâå ïðåçèäåíòà Ôåäåðàöèè âîëüíîé áîðüáû íàøåé ðåñïóáëèêè.
  Ñàíàí Ëè÷ãîðÿåâ íà÷àë çàíèìàòüñÿ âîëüíîé áîðüáîé â 1990 ãîäó. Ñïóñòÿ 6 ëåò, îí áûë âûíóæäåí îñòàâèòü áîëüøîé ñïîðò èç-çà òðàâìû ïëå÷à. Çà ýòî, êàçàëîñü áû, íåïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ Ñàíàí ñòàíîâèëñÿ íåîäíîêðàòíûì ïîáåäèòåëåì è ïðèçåðîì ðàçëè÷íûõ ìåæäóíàðîäíûõ è Âñåðîññèéñêèõ òóðíèðîâ. Íåñêîëüêî ëåò âõîäèë â ñáîðíóþ ñòðàíû. Ñ 2008 ãîäà îí ñòàë ïðåçèäåíòîì Ôåäåðàöèè âîëüíîé áîðüáû íàøåãî ðåãèîíà, è ïîä åãî íà÷àëîì â ýòîì íàïðàâëåíèè ñïîðòñìåíû íà÷àëè äîáèâàòüñÿ âåñîìûõ ðåçóëüòàòîâ. "È íà êîâðå, è â ðàáîòå, è â æèçíè Ñàíàí âñåãäà áûë öåëåóñòðåìëåííûì è îòâåòñòâåííûì, íàäåæíûì è ñïðàâåäëèâûì, èñêðåííå áîëåþùèì çà ðàçâèòèå áîðüáû â íàøåé ðåñïóáëèêå", - ãîâîðÿò î íåì äðóçüÿ è êîëëåãè.
  Ïðèâåòñòâåííûé àäðåñ Ãëàâû Êàëìûêèè Àëåêñåÿ Îðëîâà ïðî÷èòàë ðåãèîíàëüíûé ìèíèñòð ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Äîðäæè Øèêååâ, â êîòîðîì ðóêîâîäèòåëü ðåãèîíà âûðàçèë íàäåæäó íà òî, ÷òî òóðíèð áóäåò ñîäåéñòâîâàòü äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ âîëüíîé áîðüáû.
  Ïðèâåòñòâîâàë ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèÿ ïðåäñòàâèòåëü Ôåäåðàöèè ñïîðòèâíîé áîðüáû Ðîññèè Ïåòð Öàðãàñîâ: "Êàëìûöêèé íàðîä, âû íå îäíè ïîòåðÿëè áðàòà, âñÿ áîðöîâñêàÿ Ðîññèÿ ñêîðáèò î òîì, ÷òî Ñàíàíà íåò ñåãîäíÿ ðÿäîì ñ íàìè, íî ïàìÿòü î íåì îñòàíåòñÿ íàâñåãäà â íàøèõ ñåðäöàõ". Îòäåëüíûå ñëîâà Ï. Öàðãàñîâ àäðåñîâàë îòöó Ñàíàíà, ïðèñóòñòâîâàâøåìó íà îòêðûòèè: "Òû ïîòåðÿë ñàìîãî äîðîãîãî ÷åëîâåêà - ñûíà, íî ñêîëüêèõ ñûíîâåé ñåãîäíÿ òû ïðèîáðåë". Ïîñëå ìèíóòû ìîë÷àíèÿ â ïàìÿòü Ñ. Ëè÷ãîðÿåâà çàñëóæåííûé òðåíåð Ðîññèè Èáðàãèì Èðáàéõàíîâ îòìåòèë, ÷òî ñ êàæäûì ãîäîì ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ òóðíèðà ñòàíîâèòñÿ âñå ïðîôåññèîíàëüíåå è ñèëüíåå. Îò èìåíè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñïîðòèâíîé áîðüáû îí âðó÷èë áëàãîäàðíîñòü ðóêîâîäèòåëþ îðãêîìèòåòà Õîíãîðó Óëàíîâó, à ïàìÿòíûé Êóáîê - ñûíó Ñàíàíà. "Ýòî îäèí èç ïåðâûõ Êóáêîâ, êîòîðûé çàâîåâàëè íàøè âåäóùèå áîðöû: îëèìïèéñêèå ÷åìïèîíû, ÷åìïèîíû ìèðà è Åâðîïû. ß õî÷ó ïîäàðèòü åãî ñûíó Ñàíàíà, ÷òîáû îí áûë äîñòîéíûì ýòèõ ïîáåä", - ñêàçàë Èáðàãèì Èðáàéõàíîâ.
  Ïîñëå òîðæåñòâåííîé ÷àñòè òóðíèðà ãîñòåé ñòîëèöû ñòåïíîãî ðåãèîíà ïîðàäîâàëè êàëìûöêèìè òàíöàìè àíñàìáëü "Áóìáèí îðí" è ïåñíÿìè â èñïîëíåíèè Äìèòðèÿ Øàðàåâà.
   ýòîì ãîäó ñïèñîê çàÿâèâøèõ îá ó÷àñòèè â òóðíèðå ñóáúåêòîâ ñòðàíû çàìåòíî ñòàë áîëüøå: ïîìèìî ïîñòîÿííûõ ãîñòåé òóðíèðà, ðåñïóáëèê Ñåâåðíîãî Êàâêàçà, â ýòîì ãîäó ïîáîðîòüñÿ çà "Ëàäó Ïðèîðó" ïðèåõàëè áîðöû èç Ìîñêâû, Àäûãåè, Êðàñíîäàðñêîãî è Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàåâ, Àñòðàõàíñêîé, Ðîñòîâñêîé è Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòåé.
  Ðåñïóáëèêó Êàëìûêèÿ â ýòîì ãîäó ïðåäñòàâëÿëè 5 ñïîðòñìåíîâ, íî íèêòî, ê ñîæàëåíèþ, íå ñìîã "ïðîáèòüñÿ" â ôèíàë. Íàïîìíèì, â ïðîøëîãîäíåì òóðíèðå ÷åñòü ðåñïóáëèêè çàùèùàëè äâà áîðöà: Áàéð Õîðäàåâ è Ñàâð Øàëáóðîâ. È îáà ñòàëè ïðèçåðàìè: Øàëáóðîâ âûèãðàë áðîíçîâóþ ìåäàëü òóðíèðà, à Õîðäàåâ ïðèçíàí áåçîãîâîðî÷íûì ïîáåäèòåëåì.  ýòîò ðàç îáà ñïîðòñìåíà íå ñìîãëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèè èç-çà òðàâì.
  Íûíå ýòîìó òóðíèðó ïðèäàí ñòàòóñ "ìàñòåðñêîãî", òî åñòü ïîáåäèòåëè â ñâîèõ âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ âûïîëíÿþò íîðìàòèâ ìàñòåðà ñïîðòà Ðîññèè.
  Ïîñëå òðàäèöèîííîãî íàãðàæäåíèÿ áûë ðàçûãðàí ñóïåðïðèç - àâòîìîáèëü. Ðîçûãðûø ïðîâîäèëñÿ ìåæäó ïîáåäèòåëÿìè ïóò¸ì "ñëåïîãî" æðåáèÿ. Èìÿ ïîáåäèòåëÿ èç Êóáêà äîñòàâàë ñûí Ñàíàíà Ëè÷ãîðÿåâà. Ñ÷àñòëèâûì îáëàäàòåëåì êëþ÷åé îò àâòîìîáèëÿ "Ëàäà Ïðèîðà" ñòàë ïîáåäèòåëü âåñîâîé êàòåãîðèè 61 êã Ðàìàçàí Ôåðçàëèåâ. Ìîëîäîé áîðåö èç Äàãåñòàíà ïðèåçæàåò íà òóðíèð â òðåòèé ðàç. Ðîâíî ñòîëüêî æå è îäåðæèâàë ïîáåä, è òîëüêî â ýòîì ãîäó åìó íàêîíåö ïîâåçëî.

  Òàòüÿíà ÖÓÐÞÌÎÂÀ

  • 17-10-2018, 11:17
 • Ïîáåäèëà êîìàíäà Ðîñðååñòðà

  Íà ìèíóâøåé íåäåëå âî Äâîðöå øàõìàò Ñèòè ÷åññ ïðîøåë òóðíèð ïî øàõìàòàì, ïðèóðî÷åííûé ê 20-ëåòèþ ñî äíÿ ñîçäàíèÿ ñèñòåìû ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì è 10-ëåòèþ ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè.  íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñîòðóäíèêè Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî ÐÊ, ÔÃÁÓ "Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ðîñðååñòðà" ïî ÐÊ, ÀÓ ÐÊ "ÌÔÖ", Óïðàâëåíèé ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî ÐÊ, ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÐÊ, ïðîêóðàòóðû Êàëìûêèè. Òóðíèð ïî áûñòðûì øàõìàòàì ïðîõîäèë ïî êðóãîâîé ñèñòåìå ñðåäè ìóæ÷èí è æåíùèí ñ êîíòðîëåì âðåìåíè 15 ìèíóò íà ïàðòèþ.  êàæäîé èç 6 êîìàíä áûëî ïî òðè øàõìàòèñòà.
  Ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî ÐÊ Äîëüãàí Áóâàòèíîâ íà öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ñîðåâíîâàíèÿ â ïðèâåòñòâåííîì ñëîâå ïîæåëàë åãî ó÷àñòíèêàì èíòåðåñíûõ ïàðòèé, áåñêîìïðîìèññíîé áîðüáû äî ïîñëåäíåãî õîäà, è âñåì ïðåòåíäåíòàì íà ìåäàëè - óñïåõà!
  Ïî èòîãàì øàõìàòíûõ áàòàëèé ìåñòà îïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: êóáîê çà 3-å ìåñòî è áðîíçîâûå ìåäàëè, à òàêæå äèïëîì ïîëó÷èëà êîìàíäà ïðîêóðàòóðû ÐÊ, 2-å ìåñòî, êóáîê è ñåðåáðÿíûå ìåäàëè - Óïðàâëåíèå ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÐÊ. Ïîáåäèòåëÿìè þáèëåéíîãî òóðíèðà ñòàëè øàõìàòèñòû Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî ÐÊ.
  Ïðåññ-ñëóæáà Óïðàâëåíèÿ
  Ðîñðååñòðà ïî ÐÊ

  • 13-10-2018, 10:20
 • Â Ýëèñòå çàâåðøèëîñü ïåðâåíñòâî ïî øàõìàòàì

  Íåäàâíî â Ñèòè ÷åññ çàâåðøèëîñü ëè÷íîå ïåðâåíñòâî Ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ ïî êëàññè÷åñêèì øàõìàòàì ñðåäè ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê äî 11 è 13 ëåò, þíîøåé è äåâóøåê äî 15, 17 è 19 ëåò.
  Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ ñîñòàâèëî áîëåå 170 ÷åëîâåê, èç íèõ 52 øàõìàòèñòà ïðèåõàëè èç ðàéîíîâ ðåñïóáëèêè.
  Ñèñòåìà ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèÿ - øâåéöàðñêàÿ èëè êðóãîâàÿ, â 7 èëè 9 òóðîâ, â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà ó÷àñòíèêîâ â êàæäîé ãðóïïå.
  Êîíòðîëü âðåìåíè - 90 ìèíóò äî êîíöà ïàðòèè êàæäîìó ó÷àñòíèêó.
  Ïî èòîãàì ïðîâåäåííîãî ïåðâåíñòâà ÐÊ áûëè âûÿâëåíû ïîáåäèòåëè: èìè ñòàëè ñðåäè ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê äî 11 ëåò Êèðèëë Ìàðêóåâ è Àñåëü Ìàêñóòîâà. Ëó÷øèå ðåçóëüòàòû ñðåäè ñåëüñêèõ ó÷àñòíèêîâ â ýòîé êàòåãîðèè ïîêàçàëè Àëåêñàíäð Êåíçååâ è Àðóæàí Ìóõòàðîâà, îáà èç ã. Ëàãàíè.  âîçðàñòíîé êàòåãîðèè äî 13 ëåò ïîáåäèëè Áîãäàí Ìàñòåðñêèõ è Ñîôèÿ Êåêååâà, à ñðåäè ñåëüñêèõ ó÷àñòíèêîâ ïåðâûìè áûëè Áàòð Êèêååâ (Êåò÷åíåðîâñêèé ðàéîí) è Ìàéÿ Ôèëîíåíêî (Öåëèííûé ðàéîí). Àðñëàí Íàäâèäîâ îäåðæàë ïîáåäó ñðåäè þíîøåé äî 15 ëåò, Àäüÿí Áîêòàåâ - äî 17. Ó ñåëüñêèõ ó÷àñòíèêîâ çäåñü îêàçàëèñü ëó÷øèìè Àëäàð Äîðäæèåâ (Öåëèííûé ðàéîí) è Àðëòàí Óáóøàåâ (Ëàãàíñêèé ðàéîí). Ïîáåäèòåëåì ñðåäè þíîøåé äî 19 ëåò ñòàë Àëäàð Ïàøêàåâ, à ñðåäè ñåëüñêèõ èãðîêîâ - Àíãðèê Àíãàðèêîâ èç Þñòèíñêîãî ðàéîíà. ×òî êàñàåòñÿ äåâóøåê: Ýëüçÿòà Áàäìàåâà îäåðæàëà ïîáåäó â êàòåãîðèè äî 15 ëåò, à Íèíà Ïè÷íåíêî - äî 17.  ýòèõ âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ ñðåäè ñåëüñêèõ øàõìàòèñòîâ ëó÷øèå ðåçóëüòàòû ïðîäåìîíñòðèðîâàëè Àäåëèíà Äæîìàåâà (×åðíîçåìåëüñêèé ðàéîí) è Íîííà Ìóøàåâà (Þñòèíñêèé ðàéîí). Áàèíà Áàäìàåâà ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé ñðåäè äåâóøåê äî 19 ëåò.
  Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü ïî íîðìàì, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíñïîðòà Ðîññèè è íå ïðîòèâîðå÷àùèì ïðàâèëàì èãðû â øàõìàòû ÔÈÄÅ.
  Ïîáåäèòåëè ðåñïóáëèêàíñêîãî ïåðâåíñòâà ïðåäñòàâÿò íàø ðåãèîí íà ÷åìïèîíàòå ÞÔÎ, êîòîðûé ïðîéäåò â ã.Ñî÷è ñî 2 ïî 12 íîÿáðÿ.
  Òàòüÿíà ÖÓÐÞÌÎÂÀ

  • 13-10-2018, 10:20
 • “Õîìóòû” ïîâåñèëè íà øåè ìåäàëè...

   ìèíóâøèå âûõîäíûå â ã.Ýëèñòå, â ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå "Íàäåæäà", ñîñòîÿëñÿ îòêðûòûé òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáîëó íà Êóáîê ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ýëèñòû.  ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 20 êîìàíä.
  Òóðíèð ïîëó÷èëñÿ î÷åíü çðåëèùíûì, è, õîòÿ ìàñøòàá ñîðåâíîâàíèé áûë îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîé, íàêàë ñòðàñòåé íè÷óòü íå óñòóïàë áîëüøîìó ôóòáîëó. Èãðîêè äåëàëè áóêâàëüíî âñ¸, ÷òî áûëî â èõ ñèëàõ, ÷òîáû äîáûòü æåëàííóþ ïîáåäó. Íî êóáîê è äåíåæíûé ïðèç äîñòàëñÿ êîìàíäå "Õîìóòû". Âòîðîå ìåñòî çàâîåâàëà "Ïîæàðíàÿ ÷àñòü", áðîíçà - Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû Ðîññèè ïî ÐÊ.
  ×òîáû âðó÷èòü ïîáåäèòåëÿì è ïðèç¸ðàì çàñëóæåííûå íàãðàäû, òóðíèð ïîñåòèë äåïóòàò Íàðîäíîãî Õóðàëà (Ïàðëàìåíòà) ÐÊ Àðñëàí Ýðäíååâ. Íàãðàäû ïîëó÷èëè íå òîëüêî êîìàíäû, çàíÿâøèå ïðèçîâûå ìåñòà, íî è îòäåëüíûå ôóòáîëèñòû, ïðîÿâèâøèå ñåáÿ â ðàçëè÷íûõ íîìèíàöèÿõ. Òàê, ëó÷øèì âðàòàðåì áûë ïðèçíàí ßðîñëàâ Àõòûðñêèé, ñðåäè çàùèòíèêîâ îòëè÷èëñÿ Áàäìà Ïåòðîâ, ó íàïàäàþùèõ - Ñàíàë Áóòàåâ, à ëó÷øèì èãðîêîì ñòàë Áàäìà Êóêàåâ.
  Ñàíäæè ÀËÅÊÑÅÅÂ

  • 27-09-2018, 12:08
 • Íà ïåðâîì ìåñòå - òðèî êàëìûöêèõ ëó÷íèö

   ã. Æåëåçíîâîäñêå Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ñ 22 ïî 23 ñåíòÿáðÿ ñîñòîÿëñÿ III îòêðûòûé òóðíèð ïî 3D ñòðåëüáå èç ëóêà "Áåøòàóãîðñêèå óãîäüÿ. Îñåíü - 2018".  õîäå ñîðåâíîâàíèé ïî 3D ñòðåëüáå ó÷àñòíèêàì íåîáõîäèìî ïîðàæàòü öåëè â äâèæåíèè, ïðè ýòîì ïðåîäîëåâàÿ ïðåïÿòñòâèÿ. Íà ýòîò ðàç â òóðíèðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå è ïðåäñòàâèòåëè Êàëìûêèè.
  "Áåøòàóãîðñêèå óãîäüÿ" âñåãäà ïðîõîäÿò â æèâîïèñíûõ ëåñàõ, êîòîðûìè îêðóæ¸í ã.Æåëåçíîâîäñê. Òðàññà ñ ïðåïÿòñòâèÿìè áûëà ïðîëîæåíà ïî ðóñëó ïåðåñîõøåãî ðó÷üÿ. Îò èìåíè Ñîþçà ìîëîä¸æè è âåòåðàíîâ ïî ñòðåëüáå èç ëóêà Ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ íà ñîðåâíîâàíèÿ îòïðàâèëîñü ïÿòü ÷åëîâåê: Õîíãð Óëàäàåâ, Âàëåðèé Íàòûðîâ, Öàãàí Êóêøîâà, Àìóëàíã Ìàíæååâà è Þëèÿ Ãåðìàøåâà. Ïîìèìî êàëìûöêîé êîìàíäû, â òóðíèðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñïîðòñìåíû èç äàãåñòàíñêîé Ôåäåðàöèè ñòðåëüáû èç ëóêà, ðîñòîâñêîãî êëóáà "Òàðãèòàé", à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè Èíãóøåòèè è îðãàíèçàòîðû ñîðåâíîâàíèÿ - êëóá "Âîëüíûå ëó÷íèêè". Âñåãî â Æåëåçíîâîäñêå ñîáðàëîñü îêîëî 100 ñïîðòñìåíîâ.
  Íåñìîòðÿ íà áîëüøîå êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ, êàëìûöêàÿ êîìàíäà, à òî÷íåå æåíñêàÿ å¸ ïîëîâèíà, çàïîìíèëàñü âñåì, êòî ïðèñóòñòâîâàë íà ñïîðòèâíîì ñîáûòèè. Ïî èòîãàì ñîñòÿçàíèé âñå òðè äåâóøêè èç Êàëìûêèè çàíÿëè ïåðâûå ìåñòà.

  • 27-09-2018, 12:08
 • Êåí õàìãèí ýâò³-äîâòà áîëâ

  Äàâñí àìðëºíà ´äð³ð Ýëñòä Çàÿ Ïàíäèòûí íåðò³ ýòíîêóëüòóðí ãèìíàçèí óëä "Ýëèñòà - ãîðîä ðàâíûõ âîçìîæíîñòåé" ãèäã àäàïòèâí ñïîðòûí ôåñòèâàëü áîëâ. Ýí õîéð šèë äàðàíäàí äàâóëãäšàíà, òåã³ä ñ³í àâúÿñò òîõðšàíà ãèš êåëš áîëõìí. Ýí šèë ôåñòèâàëüä òàœº÷èí êîìàíäñëà çåðãëš Ñòàâðîïîëüñê êðàéèí Áëàãîäàðíûé áîëí Èïàòîâî áàëºñäûí ýë÷íð îðëöñí ó÷ðàð ýí ðåãèîíìóä õîîðíäê ÷èíðò³ áîëâ.
  Áàéðèí á³³äëä ñåêãäñí ôåñòèâàëüä îðëöà÷íðèã Ýëñò áàëºñíà àäìèíèñòðàöèí òîëºà÷èí äàðóê Ãàëèíà Âàñüêèíà, òàœº÷èí Óëñèí Õóðàëûí (Ïàðëàìåíòèí) äåïóòàò Âëàäèëåí Áàëäàøèíîâ, òàœº÷èí ñïîðòûí áîëí áàº÷óäûí ïîëèòèêèí ìèíèñòðèí äàðóê Ñåðãåé Î÷èðîâ, òàœº÷èí ñîéëûí áîëí òóðèçìèí ìèíèñòðèí äàðóê Íèêîëàé Ñàíäæèåâ, òàœº÷èí ñîöèàëüí äåëãðëòèí, ê¢÷-ê´ëñí³ áîëí ê´äëìø³ð òåòêëºí³ ìèíèñòðèí äàðóê Åâãåíèÿ Ãîðäååâà é´ð³â. Øàëòãòà óëñèí ò´ë³ ìàíà áàëºñíä òîãòàãäšàõ ñ³í òààë èèì êåðã-¢¢ëäâðì¢ä á¢ðä³ëºíä, ýäí öàãàí ñåðãìšò³º³ð äàâóëëºíä òóñëíà ãèš äààâðòà ºàðäà÷íð òåìäãëâ. "Øèí šèðºë" îðãàíèçàöèí àõëà÷ À.Êàìàíäæàåâ ñîéëûí, ñóðºóëü-ýðäìèí, ñîöèàëüí ó÷ðåæäåíüñò ñ³í òààë òîãòàëºèã á¢ðòêí³. Ýí øèí øêîë òîñõãäšàõ öàãëà ýí áàñ øàëòãòà óëñ ýíä éîâš ÷àäõèí ò´ë³ õààëº òîñõëºèã á¢ðòêñí áèë³.
  - Ýí êåðã-¢¢ëäâðò òàäí îðëöšàõ éîâäë èê ê¢ö³ìš áîëí äèèëâð áîëšàíà. Òàäí ãåìä³í äàðãäëãî îëíà õîðìàä áàãòš ñïîðòàð ñîíüìñíàò, áèëã-ýðäì³í äåëãð¢ëš éîâíàò. Ýíäð ìàíà ôåñòèâàëüä õàì-õîøà á³³äã Ñòàâðîïîëüñê êðàéÿñ õîéð êîìàíä èðâ. Òàäí õîîðíäàí òàíüëäàä, øèí ¢¢ðì¢ä îëš àâ÷ öàãàí ñåðãìšò³º³ð äàâóëõèò,- ãèš ãèè÷íð ôåñòèâàëüä îðöà÷íðò äóðäâ.
  Ñòàâðîïîëüñê êðàéÿñ èðñí êîìàíäñèí íåðí äååð³ñ Èïàòîâñê ðàéîíà øàëòãòà óëñèí îëíà îðãàíèçàöèí àõëà÷ Íàòàëüÿ Åðìàêîâà á¢ë³í ¢ã³í êåëš, "Øèí šèðºë" îðãàíèçàöèí àõëà÷ Àëåêñàíäð Êàìàíäæàåâä çóðã áåëãëâ.
  Áëàãîäàðíåíñê áàëºñíà îêðóãèí àõëà÷ Âëàäèìèð Øàìàðäàêîâèí êåëñ³ð, ýäí ìàíà òàœº÷óð íèäí áàñ èðñí áèë³. Äàâñí šèë áîëñí ôåñòèâàëü ýäíä éèð òààñãäâ, ýäí òàœº÷èí ãåìò³-øàëòãòà óëñèí îëíà îðãàíèçàöñëà èíüãëëòèí çàëºëäà á³ðí³. "Øèí šèðºë" ãèäã ì´÷ òàòó óëñèí îëíà îðãàíèçàöèí àõëà÷ Àëåêñàíäð Êàìàíäæàåâ ýäíä ýíšë áàñ îðëöõ ¢ðâð èëã³õë³, ýäí äàðóíü ç´â³í ´ãâ. Ýäí³ êîìàíää àðâí õîéð ê¢í îðâ, ýäí äèèëâð á³ðõ³ð ñ³í áåëäâð êåâ. Áàëºñíà îðãàíèçàö áàñ ñïîðòèâí ìàðºàñ, áèëã-ýðäìèí ôåñòèâàëü, ñïàðòàêèàä äàâóëíà, òåð¢íä Õàëüìãèí ýë÷íð áàñ èðš îðëöíà ãèš Â.Øàìàðäàêîâ õóâàëöâ.
  Ýí ôåñòèâàëüä õîéð çóí øàõó ê¢í îðëöâ. Ýäí õîîðíäàí 12 ç¢ñí ñïîðòàð ìàðºëäâ. Ýííü äàðòñ, øèð³ äååð íààääã òåííèñ, øàòð, ïíåâìàòè÷åñê áóóºàð õàëºí, àðìðåñòëèíã, äàðòñ øèâëºí áîëí íàíü ÷èãí. Êåëõä, ç³ðìñíü øàòð íààäñíà õ´´í äàðóíü àðìðåñòëèíãä, äàðòñ øèâëºí³ ýñ ãèš òàëäàí ìàðºàíä îðëöõàð àäºâ. Ê¢í áîëºí ýâ-äîâàí ¢ç¢ëš, ýðê áèø äèèëâð á³ðõ³ð ç¢òêâ. Òåìäãëõ³ñ, ç³ðìñíü õîéð-ºóðâí ìàðºàíä äèèë³÷íðèí òîîä îðâ. Òèèã³ä, Áëàãîäàðíûé áàëºñíàñ èðñí Àëåêñàíäð Çàáîðèí 60 ìåòð äóóíàä êîëÿñêàð áîëñí ä´ðëä³íä, ãèðü ´ðãëºí³, ïàóýðëèôòèíãèí, àðìðåñòëèíãèí ìàðºàñò 1-÷ îðì ýçëâ. Ãîðîäîâèêîâñêàñ Àíàñòàñèÿ Óáóøàåâà ãðàíàò øèâëºí³, àðìðåñòëèíãèí, ãèðü ´ðãëºí³ ìàðºàñò äèèë³÷íðèí òîîä îðâ. Íàòàëüÿ Ëèñêèíà Ýëñò³ñ øèð³ äååð íààääã òåííèñ³ð 1-÷ îðì ýçëâ, 100 ìåòðò 㢢º³ä áîëí ãðàíàò øèâ³ä 3-÷ îðì ýçëâ.
  Îðëöà÷íð äóíä šèðí äîëàòà Âåðà Ñåðãååâíà ×åðíóõèíà îëíà ä´œíëò îëâ. Ìåä³ò šèë áîëºí ãåìò³-øàëòãòà óëñ äóíä áîëäã ìàðºàñò, áèëã-ýðäìèí ôåñòèâàëüä øóíìºàºàð îðëöíà. Ýí õ´ðí çóðºàí šèëä³í øàëòãòà óëñèí îëíà îðãàíèçàöèí ýë÷ áîëíà. Íàñàðí ýí ìåä³ò³ áîëâ ÷èãí ñåäêëèí á³³äë³ðí áèé³í áààõí ꢢíä òîîëíà. Âåðà Ñåðãååâíà àðìðåñòëèíãèí ìàðºàíä îðëöš, áàº÷óäëà çåðãëš ÷èäë³í áîëí àðºàí ¢ç¢ëâ. Ýí¢íë³ ýí ìàðºàíä îðëöñí óëñ ìåä³ò³ ꢢêä ꢢã ä´œíš àëüõàí òàøš îìã ´ãâ.
  Ìàðºàí ¢äèí õ´´í ò´ãñâ. Ýí ôåñòèâàëü äàâóëëºíä ä´œ áîëñí Ýëñò áàëºñíà àäìèíèñòðàö, "Íåãäñí ²ð³ñ³" ïàðòèí ðåãèîíàëüí ³œã, áàëºñíà îðãàíèçàöñ, àðºëà÷íð, ìèíèñòåðñòâñ-âåäîìñòâñ ìàðºàíä îðëöà÷íðò áåëã éè뺚 ´ãâ. Óò òîîäàí 108 ïðèçåð Ê¢íäëëºí³ ºàøãàð áîëí ì´ð³º³ð à÷ëãäâ. Ôåñòèâàëü ò´ãñâ, öóºàð òåð¢íä îðëöñíäàí áàéðòà-áàõìšòà ¢ëäâ.

  Íàòàëüÿ ÄÀÂÀÅÂÀ
  È.Ìóçðàåâàí öîêñí çóðã

  • 26-09-2018, 11:58
 • Êåí õàìãèí ýâò³-äîâòà áîëâ

  Äàâñí àìðëºíà ´äð³ð Ýëñòä Çàÿ Ïàíäèòûí íåðò³ ýòíîêóëüòóðí ãèìíàçèí óëä "Ýëèñòà - ãîðîä ðàâíûõ âîçìîæíîñòåé" ãèäã àäàïòèâí ñïîðòûí ôåñòèâàëü áîëâ. Ýí õîéð šèë äàðàíäàí äàâóëãäšàíà, òåã³ä ñ³í àâúÿñò òîõðšàíà ãèš êåëš áîëõìí. Ýí šèë ôåñòèâàëüä òàœº÷èí êîìàíäñëà çåðãëš Ñòàâðîïîëüñê êðàéèí Áëàãîäàðíûé áîëí Èïàòîâî áàëºñäûí ýë÷íð îðëöñí ó÷ðàð ýí ðåãèîíìóä õîîðíäê ÷èíðò³ áîëâ.
  Áàéðèí á³³äëä ñåêãäñí ôåñòèâàëüä îðëöà÷íðèã Ýëñò áàëºñíà àäìèíèñòðàöèí òîëºà÷èí äàðóê Ãàëèíà Âàñüêèíà, òàœº÷èí Óëñèí Õóðàëûí (Ïàðëàìåíòèí) äåïóòàò Âëàäèëåí Áàëäàøèíîâ, òàœº÷èí ñïîðòûí áîëí áàº÷óäûí ïîëèòèêèí ìèíèñòðèí äàðóê Ñåðãåé Î÷èðîâ, òàœº÷èí ñîéëûí áîëí òóðèçìèí ìèíèñòðèí äàðóê Íèêîëàé Ñàíäæèåâ, òàœº÷èí ñîöèàëüí äåëãðëòèí, ê¢÷-ê´ëñí³ áîëí ê´äëìø³ð òåòêëºí³ ìèíèñòðèí äàðóê Åâãåíèÿ Ãîðäååâà é´ð³â. Øàëòãòà óëñèí ò´ë³ ìàíà áàëºñíä òîãòàãäšàõ ñ³í òààë èèì êåðã-¢¢ëäâðì¢ä á¢ðä³ëºíä, ýäí öàãàí ñåðãìšò³º³ð äàâóëëºíä òóñëíà ãèš äààâðòà ºàðäà÷íð òåìäãëâ. "Øèí šèðºë" îðãàíèçàöèí àõëà÷ À.Êàìàíäæàåâ ñîéëûí, ñóðºóëü-ýðäìèí, ñîöèàëüí ó÷ðåæäåíüñò ñ³í òààë òîãòàëºèã á¢ðòêí³. Ýí øèí øêîë òîñõãäšàõ öàãëà ýí áàñ øàëòãòà óëñ ýíä éîâš ÷àäõèí ò´ë³ õààëº òîñõëºèã á¢ðòêñí áèë³.
  - Ýí êåðã-¢¢ëäâðò òàäí îðëöšàõ éîâäë èê ê¢ö³ìš áîëí äèèëâð áîëšàíà. Òàäí ãåìä³í äàðãäëãî îëíà õîðìàä áàãòš ñïîðòàð ñîíüìñíàò, áèëã-ýðäì³í äåëãð¢ëš éîâíàò. Ýíäð ìàíà ôåñòèâàëüä õàì-õîøà á³³äã Ñòàâðîïîëüñê êðàéÿñ õîéð êîìàíä èðâ. Òàäí õîîðíäàí òàíüëäàä, øèí ¢¢ðì¢ä îëš àâ÷ öàãàí ñåðãìšò³º³ð äàâóëõèò,- ãèš ãèè÷íð ôåñòèâàëüä îðöà÷íðò äóðäâ.
  Ñòàâðîïîëüñê êðàéÿñ èðñí êîìàíäñèí íåðí äååð³ñ Èïàòîâñê ðàéîíà øàëòãòà óëñèí îëíà îðãàíèçàöèí àõëà÷ Íàòàëüÿ Åðìàêîâà á¢ë³í ¢ã³í êåëš, "Øèí šèðºë" îðãàíèçàöèí àõëà÷ Àëåêñàíäð Êàìàíäæàåâä çóðã áåëãëâ.
  Áëàãîäàðíåíñê áàëºñíà îêðóãèí àõëà÷ Âëàäèìèð Øàìàðäàêîâèí êåëñ³ð, ýäí ìàíà òàœº÷óð íèäí áàñ èðñí áèë³. Äàâñí šèë áîëñí ôåñòèâàëü ýäíä éèð òààñãäâ, ýäí òàœº÷èí ãåìò³-øàëòãòà óëñèí îëíà îðãàíèçàöñëà èíüãëëòèí çàëºëäà á³ðí³. "Øèí šèðºë" ãèäã ì´÷ òàòó óëñèí îëíà îðãàíèçàöèí àõëà÷ Àëåêñàíäð Êàìàíäæàåâ ýäíä ýíšë áàñ îðëöõ ¢ðâð èëã³õë³, ýäí äàðóíü ç´â³í ´ãâ. Ýäí³ êîìàíää àðâí õîéð ê¢í îðâ, ýäí äèèëâð á³ðõ³ð ñ³í áåëäâð êåâ. Áàëºñíà îðãàíèçàö áàñ ñïîðòèâí ìàðºàñ, áèëã-ýðäìèí ôåñòèâàëü, ñïàðòàêèàä äàâóëíà, òåð¢íä Õàëüìãèí ýë÷íð áàñ èðš îðëöíà ãèš Â.Øàìàðäàêîâ õóâàëöâ.
  Ýí ôåñòèâàëüä õîéð çóí øàõó ê¢í îðëöâ. Ýäí õîîðíäàí 12 ç¢ñí ñïîðòàð ìàðºëäâ. Ýííü äàðòñ, øèð³ äååð íààääã òåííèñ, øàòð, ïíåâìàòè÷åñê áóóºàð õàëºí, àðìðåñòëèíã, äàðòñ øèâëºí áîëí íàíü ÷èãí. Êåëõä, ç³ðìñíü øàòð íààäñíà õ´´í äàðóíü àðìðåñòëèíãä, äàðòñ øèâëºí³ ýñ ãèš òàëäàí ìàðºàíä îðëöõàð àäºâ. Ê¢í áîëºí ýâ-äîâàí ¢ç¢ëš, ýðê áèø äèèëâð á³ðõ³ð ç¢òêâ. Òåìäãëõ³ñ, ç³ðìñíü õîéð-ºóðâí ìàðºàíä äèèë³÷íðèí òîîä îðâ. Òèèã³ä, Áëàãîäàðíûé áàëºñíàñ èðñí Àëåêñàíäð Çàáîðèí 60 ìåòð äóóíàä êîëÿñêàð áîëñí ä´ðëä³íä, ãèðü ´ðãëºí³, ïàóýðëèôòèíãèí, àðìðåñòëèíãèí ìàðºàñò 1-÷ îðì ýçëâ. Ãîðîäîâèêîâñêàñ Àíàñòàñèÿ Óáóøàåâà ãðàíàò øèâëºí³, àðìðåñòëèíãèí, ãèðü ´ðãëºí³ ìàðºàñò äèèë³÷íðèí òîîä îðâ. Íàòàëüÿ Ëèñêèíà Ýëñò³ñ øèð³ äååð íààääã òåííèñ³ð 1-÷ îðì ýçëâ, 100 ìåòðò 㢢º³ä áîëí ãðàíàò øèâ³ä 3-÷ îðì ýçëâ.
  Îðëöà÷íð äóíä šèðí äîëàòà Âåðà Ñåðãååâíà ×åðíóõèíà îëíà ä´œíëò îëâ. Ìåä³ò šèë áîëºí ãåìò³-øàëòãòà óëñ äóíä áîëäã ìàðºàñò, áèëã-ýðäìèí ôåñòèâàëüä øóíìºàºàð îðëöíà. Ýí õ´ðí çóðºàí šèëä³í øàëòãòà óëñèí îëíà îðãàíèçàöèí ýë÷ áîëíà. Íàñàðí ýí ìåä³ò³ áîëâ ÷èãí ñåäêëèí á³³äë³ðí áèé³í áààõí ꢢíä òîîëíà. Âåðà Ñåðãååâíà àðìðåñòëèíãèí ìàðºàíä îðëöš, áàº÷óäëà çåðãëš ÷èäë³í áîëí àðºàí ¢ç¢ëâ. Ýí¢íë³ ýí ìàðºàíä îðëöñí óëñ ìåä³ò³ ꢢêä ꢢã ä´œíš àëüõàí òàøš îìã ´ãâ.
  Ìàðºàí ¢äèí õ´´í ò´ãñâ. Ýí ôåñòèâàëü äàâóëëºíä ä´œ áîëñí Ýëñò áàëºñíà àäìèíèñòðàö, "Íåãäñí ²ð³ñ³" ïàðòèí ðåãèîíàëüí ³œã, áàëºñíà îðãàíèçàöñ, àðºëà÷íð, ìèíèñòåðñòâñ-âåäîìñòâñ ìàðºàíä îðëöà÷íðò áåëã éè뺚 ´ãâ. Óò òîîäàí 108 ïðèçåð Ê¢íäëëºí³ ºàøãàð áîëí ì´ð³º³ð à÷ëãäâ. Ôåñòèâàëü ò´ãñâ, öóºàð òåð¢íä îðëöñíäàí áàéðòà-áàõìšòà ¢ëäâ.

  Íàòàëüÿ ÄÀÂÀÅÂÀ
  È.Ìóçðàåâàí öîêñí çóðã

  • 26-09-2018, 11:58
 • 5-å ìåñòî â ÷åìïèîíàòå ìèðà - ó Äèíàðû

   òóðåöêîì ãîðîäå Ãåáçå çàâåðøèëñÿ ÷åìïèîíàò ìèðà ïî øàõìàòàì ñðåäè þíèîðîâ. Øàõìàòèñòêà èç Êàëìûêèè Äèíàðà Äîðäæèåâà íå ïðîèãðàëà íè îäíîé ïàðòèè, íàáðàâ âîñåìü áàëëîâ. Îíà îòñòàëà ïî äîïîëíèòåëüíûì ïîêàçàòåëÿì è ñòàëà ïÿòîé. Òàê, Äèíàðà ÷åðíûìè ôèãóðàìè âûèãðàëà ó Ìåðèåò Êàìîëåòäèíîâîé èç Êàçàõñòàíà, à òàêæå Êñèíóå Ëè èç Êèòàÿ, Íàòàëüè Êàíàêîâîé èç ×åõèè, Ñåñèëü Õàóñåðíîò èç Ôðàíöèè è Íèíî Õîìåðèêè èç Ãðóçèè.
  Îòìåòèì, ÷òî â ïîñëåäíåì òóðå Äèíàðà ÷åðíûìè ôèãóðàìè èãðàëà ñ Ãóëðóõáåãèì Òîõèðäæîíîâîé, íå óñòóïèëà åé, è òåì ñàìûì ïîìîãëà Àëåêñàíäðå Ìàëüöåâñêîé ñòàòü ïîáåäèòåëåì ÷åìïèîíàòà ìèðà. Ìàëüöåâñêàÿ íàáðàëà 8,5 áàëëà. Ãóëðóõáåãèì Òîõèðäæîíîâà èç Óçáåêèñòàíà ñòàëà âòîðîé, Íèíî Õîìåðèêè èç Ãðóçèè - òðåòüåé.
  Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ó þíîøåé 1-å ìåñòî çàíÿë èðàíåö Ïàðõàì Ìàãñóäëó, â àêòèâå êîòîðîãî 9,5 î÷êà èç 11. Ïî 8,5 î÷êà íàáðàëè Ïóðàíèê Àáõèìàíüþ (Èíäèÿ), Ñåðãåé Ëîáàíîâ è Àíäðåé Åñèïåíêî (îáà - Ðîññèÿ).
  Íà÷èíàëà ÷åìïèîíàò ìèðà Äîðäæèåâà ñåäüìîé ïî ðåéòèíãó - 2318 ïóíêòîâ, çàâåðøèëà ïÿòîé ñ ïåðôîìàíñîì - 2393. Âñåãî æå îíà äîáàâèëà â ðåéòèíãå ÔÈÄÅ 21,8 ïóíêòà.

  • 20-09-2018, 11:30
 • Óñïåõè êàëìûöêèõ ãèìíàñòîê

  Ñ 12 ïî 15 ñåíòÿáðÿ â ã.Âîëãîãðàäå ïðîøåë òóðíèð ïî õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêå ïàìÿòè çàñëóæåííîãî òðåíåðà Ðîññèè Îëüãè Êóêóøêèíîé. Âñåãî â òóðíèðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 500 þíûõ ñïîðòñìåíîê 2001-2009 ãîäîâ ðîæäåíèÿ èç Ýëèñòû, Ðîñòîâà, Ñî÷è, Âîëæñêîãî, Âîëãîãðàäà è äðóãèõ ãîðîäîâ Ðîññèè.
  Ñîðåâíîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà òóðíèðà ñîñòîÿëà èç èíäèâèäóàëüíûõ è ãðóïïîâûõ óïðàæíåíèé. Â íèõ êîìàíäà ãèìíàñòîê èç Êàëìûêèè 2007-2008 ãîäîâ ðîæäåíèÿ çàíÿëà 1-å ìåñòî ïî ïðîãðàììå II ñïîðòèâíîãî ðàçðÿäà. Â ñîñòàâå êîìàíäû âûñòóïàëè Äàðèíà Àíäæóêàåâà, Êàðèíà Ìàøòàáäóëîâà, Ýëèàíà Ñâèðèäåíêî, Èðèíà Âîäîïüÿíîâà, Àëåêñàíäðà Êàçèìèðîâà è Ïîëèíà Áàìáàåâà. Òðåíèðóåò ãèìíàñòîê Ëàðèñà Ãàéâîðîíñêàÿ.
   ãðóïïîâûõ óïðàæíåíèÿõ êîìàíäà ÊÌÑ (2003-2005 ãîäà ðîæäåíèÿ) çàíÿëà 2-å ìåñòî.  ñîñòàâå ýòîé êîìàíäû: Àëåêñàíäðà Áîâàåâà, Àëèíà Áîãäàíîâà, Èëÿíà Äîðæèåâà, Àìóëàíãà Áîëäàíîâà, Àíãèðà Ìàíäæèåâà è Âàëåðèÿ Ïîïåíêî. Òðåíåðû: Ëþäìèëà Ãàëü÷åíêî è Àëèíà Ìàêàðåíêî.
  Ñ 14 ïî 16 ñåíòÿáðÿ êàëìûöêèå ãèìíàñòêè ïðèíÿëè ó÷àñòèå â îòêðûòîì ïåðâåíñòâå ã.Ïÿòèãîðñêà ïî õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêå "Îñåííèå ãðàöèè" â ãðóïïîâûõ óïðàæíåíèÿõ. Çäåñü äåâóøêè èç ñòåïíîé ðåñïóáëèêè çàíÿëè 2-å ìåñòî.  ñîñòàâå êîìàíäû áûëè Àíàñòàñèÿ Ìàñëåííèêîâà, Þëèÿ Íàñòàåâà, Äæèðãàë Êèòíÿåâà, Äèàíà Öóòàåâà, Çàÿíà Íèìãèðîâà. Ïîäãîòîâèëà ãèìíàñòîê ê ñîðåâíîâàíèÿì òðåíåð-ïðåïîäàâàòåëü Ðåñïóáëèêàíñêîé êîìïëåêñíîé ñïîðòèâíîé øêîëû îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà Èðèíà Îñåíêî.

  • 20-09-2018, 11:30
 • Þíûå ëó÷íèêè

  Íà÷èíàÿ ñ ýòîãî ãîäà, äëÿ ó÷åíèêîâ Öàãàí-àìàíñêîé ñðåäíåé øêîëû ¹2 ïåðâîå ñåíòÿáðÿ - ýòî íå òîëüêî Äåíü çíàíèé, íî è äåíü ðîæäåíèÿ ñïîðòèâíîãî êëóáà "Þíûé ëó÷íèê". Íåìíîãèì ðàíåå òðîå ðåáÿò èç ýòîé øêîëû: Íîííà Ìóøàåâà, Ýëüçà Áàãàåâà è Íèêèòà Áîêøåâ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ëåòíåé îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÊ.  Ýëèñòå áûë îðãàíèçîâàí äåòñêèé ëàãåðü, îñíîâíîé óïîð â êîòîðîì áûë ñäåëàí íà îáó÷åíèè ñòðåëüáå èç ëóêà.
  Ñåé÷àñ öàãàí- àìàíñêèå ëó÷íèêè æäóò ïîñòóïëåíèÿ â øêîëó íåîáõîäèìîãî èíâåíòàðÿ. Ïî ñëîâàì ó÷èòåëÿ ôèçêóëüòóðû, ðóêîâîäèòåëÿ êëóáà "Þíûé ëó÷íèê" Åêàòåðèíû Êèêååâîé, îñíîâíûìè öåëÿìè äåÿòåëüíîñòè êëóáà ÿâëÿþòñÿ: ðàçâèòèå è ïîïóëÿðèçàöèÿ íàöèîíàëüíîãî âèäà ñïîðòà - ñòðåëüáû èç ëóêà, óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ ïîñðåäñòâîì âîâëå÷åíèÿ â ðåãóëÿðíûå çàíÿòèÿ ñïîðòîì, âûÿâëåíèå ñïîñîáíûõ þíûõ ñòðåëêîâ è ôîðìèðîâàíèå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè.  ôóíêöèè êëóáà "Þíûé ëó÷íèê" âõîäÿò îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ è ñïîðòèâíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, ôîðìèðîâàíèå êîìàíäû è îðãàíèçàöèÿ èõ ó÷àñòèÿ â ñîðåâíîâàíèÿõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ. Çà âñåìè â êëóáå óñòàíîâëåí âðà÷åáíî-ïåäàãîãè÷åñêèé êîíòðîëü ìåäèöèíñêèìè è ïåäàãîãè÷åñêèìè ðàáîòíèêàìè. Êàê ðàññêàçàëà äèðåêòîð øêîëû Âàëåíòèíà Áàäìàåâà, â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÊ ïî ñîçäàíèþ â ñåëüñêèõ øêîëàõ óñëîâèé äëÿ çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, íà îòêðûòèå êëóáà ëó÷íèêîâ âûäåëåíî 330 òûñÿ÷ ðóáëåé, â òîì ÷èñëå èç ñðåäñòâ ôåäáþäæåòà - 282 òûñÿ÷è ðóáëåé, èç ðåñáþäæåòà - 18 òûñÿ÷ ðóáëåé, èç ìåñòíîãî - 30 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ñðåäñòâà ðàññ÷èòàíû íà 12 ó÷åíèêîâ 5-9-õ êëàññîâ. Íà äàííûé ìîìåíò çàêëþ÷åíû äîãîâîðû ïî ïîñòàâêàì èíâåíòàðÿ äëÿ ñòðåëüáû èç ëóêà èç ãîðîäîâ Âåëèêèå Ëóêè, Ìîñêâà, à òàêæå èçîëîí-áëîêîâ èç Êàçàíè.

  • 20-09-2018, 11:30