• Îòëè÷èëèñü ó÷åíèêè 23-é øêîëû

  Íàêàíóíå â ðåãèîíàëüíîì Öåíòðå ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè ïðîøëî ïåðâåíñòâî ïî ãèðåâîìó ñïîðòó, ãäå þíîøè âûñòóïàëè â äâîåáîðüå ñ ãèðåé âåñîì 16 êã, à äåâóøêè â ðûâêå ñ ãèðåé 12 êã.

  • 22-11-2017, 10:10
 • Êàëìûöêèå "õóäîæíèöû" âûñòóïèëè óñïåøíî

   ïðîøëóþ ïÿòíèöó, 17 íîÿáðÿ, â ðåñïóáëèêàíñêîì Öåíòðå ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè ñáîðíûõ êîìàíä ñòàðòîâàëî îòêðûòîå ïåðâåíñòâî Ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ ïî õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêå "Ìàëåíüêàÿ ôåÿ" íà ïðèçû îëèìïèéñêîé ÷åìïèîíêè, çàñëóæåííîãî ìàñòåðà ñïîðòà Ðîññèè Àëèíû Ìàêàðåíêî.

  • 22-11-2017, 10:09
 • Áàèð Øòåïèí: "Ê áîþ ãîòîâ âñåãäà, âåäü ýòî ó íàñ â ãåíàõ"

  Ñîâñåì íåìíîãî âðåìåíè ïðîøëî ñ ïîñëåäíåãî áîÿ Áàèðà Øòåïèíà.  ýòîì áîþ â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíîãî òóðíèðà M-1 Challenge 84, ñîñòîÿâøåìñÿ 27 îêòÿáðÿ â "Ëåäîâîì" äâîðöå â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, Áàèð îäåðæàë óáåäèòåëüíóþ ïîáåäó íàä ßííå Ýëîíåí-Êóëìàëîé, ïðîâåäÿ óäóøàþùèé ïðè¸ì â ïàðòåðå. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî äî áîÿ ñ Á.Øòåïèíûì â ïîñëóæíîì ñïèñêå ñèëüíåéøåãî áîéöà Ñêàíäèíàâèè èìåëîñü 15 ïîáåä, 5 ïîðàæåíèé è 1 íè÷üÿ. Îïûò ÿâíî áûë íà ñòîðîíå ïðîòèâíèêà, íî íàø çåìëÿê â òå÷åíèå âñåãî áîÿ äîìèíèðîâàë íàä ñîïåðíèêîì è â èòîãå ïîäàðèë áîëåëüùèêàì è ðåñïóáëèêå î÷åðåäíóþ ðàäîñòü ïîáåäû.
  Á.Øòåïèí äîñðî÷íî âûèãðàë ïîåäèíîê çà 17 ñåêóíä äî åãî îêîí÷àíèÿ. Ýòî áûë åãî ñåäüìîé áîé. Êàðüåðà êàëìûöêîãî ñïîðòñìåíà íà÷àëàñü ñîâñåì íåäàâíî, òåì íå ìåíåå, îí óæå óñïåë çàÿâèòü î ñåáå è çàñëóæèòü óâàæåíèå ñðåäè áîëåëüùèêîâ. Íà äíÿõ ìû âñòðåòèëèñü ñ Áàèðîì, ÷òîáû ðàññêàçàòü î í¸ì ÷èòàòåëÿì íàøåé ãàçåòû.

  • 09-11-2017, 11:00
 • Òðè çîëîòà êàëìûöêèõ êàðàòèñòîâ

  Øåñòü ïðèçîâûõ ìåñò âçÿëè êàëìûöêèå êàðàòèñòû íà âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ íà Êóáîê èì. Ì.È. Êóòóçîâà â ã. Îäèíöîâî. Îòìåòèì, âñåãî â íèõ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå áîëåå 700 ñïîðòñìåíîâ èç 26 ðåãèîíîâ Ðîññèè.

  • 28-10-2017, 08:50
 • Êóáîê ïåðååõàë â Öàãàí-Íóð

  Íåäàâíî çàâåðøèëñÿ î÷åðåäíîé ñåçîí ÷åìïèîíàòà Ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ ïî ôóòáîëó.  ýòîì ãîäó â ïåðâåíñòâå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 11 êîìàíä. Êóáîê ÷åìïèîíàòà çàâîåâàëè öàãàííóðöû.
  Ïîëóôèíàëüíûå è ôèíàëüíûå ìàò÷è ïðîõîäèëè íà çàïàñíîì ïîëå ñòàäèîíà "Óðàëàí".  ïîëóôèíàëüíûõ èãðàõ ïîáåäó îäåðæàëè êîìàíäà "Óðàëàí" èç ï.Öàãàí-Íóð,
  ñ óâåðåííûì ïðåèìóùåñòâîì ñûãðàâøàÿ ïðîòèâ ñòîëè÷íûõ "Áàðñîâ" ñî ñ÷¸òîì 3:1, è ýëèñòèíñêèé "Îéðàò", â óïîðíîé áîðüáå îäîëåâøèé êîìàíäó "Àðòåçèàí" èç îäíîèì¸ííîãî ïîñ¸ëêà ñî ñ÷¸òîì 1:0.
  Ôèíàëüíàÿ èãðà ñîñòîÿëàñü â âîñêðåñåíüå, 22 îêòÿáðÿ.  ýòîò æå äåíü çà áðîíçó ñûãðàëè "Àðòåçèàí" è "Áàðñû", ïðèç¸ðîì ñòàë "Àðòåçèàí". À âîò ïðîòèâîñòîÿíèå ìåæäó "Óðàëàíîì" è "Îéðàòîì" áûëî íåïðîñòûì è, ìîæíî ñêàçàòü, æ¸ñòêèì. Ãîëêèïåðû îáåèõ êîìàíä ñòîÿëè íà çàùèòå ñâîèõ âîðîò íå õóæå, ÷åì Êàí èëè Êàñèëüÿñ.
   èòîãå, â îñíîâíîå âðåìÿ íå áûëî çàáèòî íè îäíîãî ãîëà. Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ òàêæå íå äàëî íèêàêèõ ðåçóëüòàòîâ, è, íåñìîòðÿ íà óïîðíóþ áîðüáó, ñ÷¸ò îñòàëñÿ ïðåæíèì - 0:0. Ëèøü ñåðèÿ ïåíàëüòè ïîìîãëà âûÿâèòü ïîáåäèòåëÿ. Öàãàííóðñêèé "Óðàëàí" îäåðæàë ïîáåäó ñî ñ÷¸òîì 5:4.
  Ñàíàë ÌÀÍÄÆÈÅÂ

  • 26-10-2017, 10:39
 • Òóðíèð èìåíè Ýðäíèåâà ñòàíåò åæåãîäíûì

  22 îêòÿáðÿ â Ýëèñòå íà áàçå ñïîðòáëîêà Êàëìûöêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Á.Á. Ãîðîäîâèêîâà ïðîøåë ôóòáîëüíûé òóðíèð èìåíè àêàäåìèêà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè îáðàçîâàíèÿ Ýðäíèåâà Ïþðâè Ìó÷êàåâè÷à.

  • 25-10-2017, 11:17
 • Ïîáåäà â äåáþòå

  Ñ ïîáåäû íà÷àëà âûñòóïëåíèå â ïåðâåíñòâå Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ëþáèòåëüñêàÿ õîêêåéíàÿ êîìàíäà "Ýëèñòà".  ïÿòíèöó, 20 îêòÿáðÿ, íà ëåäîâîé àðåíå "Âèêòîðèÿ" êàëìûöêèå õîêêåèñòû â ñòàðòîâîì ìàò÷å óâåðåííî îäîëåëè ìåñòíûé "Ñòàâðîñ" - 4:1.

  • 24-10-2017, 12:28
 • Îáúåäèíÿåì ëþáèòåëåé áåãà!

   ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå ñ ðàííåãî óòðà è äî ïîëóäíÿ â Ýëèñòå áûëè ïåðåêðûòû íåêîòîðûå óëèöû, ÷òî çàòðóäíÿëî àâòîìîáèëüíîå äâèæåíèå. Íî, íåñìîòðÿ íà ñëîæíîñòè ñ îáùåñòâåííûì òðàíñïîðòîì, íèêòî íå ïðîÿâëÿë íåäîâîëüñòâà. Ëþäè ïðîãóëèâàëèñü ïåøêîì, íàñëàæäàÿñü âûõîäíûì äí¸ì è õîðîøåé ïîãîäîé, à íåñêîëüêî ñîòåí èç íèõ äàæå ïðîáåæàëè ïî àñôàëüòíîìó ïîêðûòèþ ïåðåêðûòûõ óëèö, ïðåîäîëåâàÿ ðàññòîÿíèå è óñòàëîñòü. Òàê ïðîø¸ë âòîðîé åæåãîäíûé çàáåã "Run Uralan".

  • 24-10-2017, 10:35
 • Èçâåñòíûé óëüòðàìàðàôîíåö ïåðåñå÷¸ò Êàëìûêèþ ñ ñåâåðà íà þã

  Óæå çàâòðà, 22 îêòÿáðÿ, ñîñòîèòñÿ îäíî èç ñàìûõ îæèäàåìûõ ñïîðòèâíûõ ñîáûòèé ýòîãî ãîäà - çàáåã "Run Uralan". Íàïîìíèì, ÷òî, ïîìèìî òðàäèöèîííûõ 5 êì è 10 êì, âïåðâûå ó÷àñòíèêàì áóäóò ïðåäëîæåíû íîâûå äèñòàíöèè: 3 êì - äëÿ íà÷èíàþùèõ è ïîëóìàðàôîí â 21 êì - äëÿ áîëåå ïðîäâèíóòûõ. Çàäàâàòü òåìï áóäóò ïýéñìåéêåðû èç Êàëìûêèè è äðóãèõ ðåãèîíîâ, à îäèí èç íèõ, Äìèòðèé Åðîõèí, ïëàíèðóåò ïðîáåæàòü â ýòîò äåíü áîëåå ïÿòèäåñÿòè êì. Îá ó÷àñòèè â çàáåãå è äðóãèõ ïëàíàõ îòíîñèòåëüíî Êàëìûêèè Äìèòðèé Åðîõèí âìåñòå ñ ìèíèñòðîì ñïîðòà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè ÐÊ Äîðäæè Øèêååâûì è îðãàíèçàòîðîì "Run Uralan" Äìèòðèåì Ñàíäæèåâûì ðàññêàçàë íà áðèôèíãå â ïðåññ-öåíòðå ÐÈÀ "Êàëìûêèÿ".

  • 21-10-2017, 10:05
 • Íèèò³ õàëüìã êîìàíä

  Øèäð Ñòàâðîïîëü áàëºñíä ¥ìí ¢çãèí ôåäåðàëüí îêðóãèí ýðìäãò³ óëñ äóíä ò¢ðãí øàòðàð ä´ðëä³í áîëâ. Ìàðºàí îêòÿáðü ñàðèí 9-³ñ àâí 13 ê¢ðòë äàââ. Ýí êåðã-¢¢ëäâðò àðâí ä´ðâí êîìàíä îðëöâ. Ä´ðëä³ã ýðìäãò³ óëñèí Öóã³ð³ñ³í íèèö³í äàâóëâ.

  • 18-10-2017, 10:38