• Óñïåõ êàðàòèñòîâ Êàëìûêèè

  Â ìèíóâøèå âûõîäíûå â ã.Àíàïà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ñîñòîÿëîñü ïåðâåíñòâî Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ïî ñèíêèîêóñèíêàé êàðàòý.

  • 07-04-2018, 09:23
 • Ðîâíàÿ äîðîæêà Ëèìàíà

   ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå,1 àïðåëÿ, â ï.Ëèìàí Ëèìàíñêîãî ðàéîíà Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè ïðîøåë îòêðûòûé êóáîê ïî ëåãêîé àòëåòèêå ïàìÿòè òðåíåðà-ïðåïîäàâàòåëÿ Ìàðèè Áî÷êàðåâîé, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ëåãêîàòëåòû èç Ëèìàíà, Àñòðàõàíè, Êàìûçÿêà, ï. Ïîéìåííîå Ïðèâîëæñêîãî ðàéîíà, ã.Ýëèñòû è ×åðíîçåìåëüñêîãî ðàéîíà.

  • 05-04-2018, 10:24
 • Ó Ñàíàíà Ñþãèðîâà - áðîíçà

  Êàëìûöêèé ãðîññìåéñòåð 25-ëåòíèé Ñàíàí Ñþãèðîâ çàâîåâàë áðîíçîâóþ ìåäàëü ÷åìïèîíàòà Åâðîïû ïî øàõìàòàì, çàâåðøèâøåãîñÿ â ìèíóâøèé âòîðíèê â ã.Òáèëèñè. Áîëåå 300 ëó÷øèõ øàõìàòèñòîâ êîíòèíåíòà áîðîëèñü çà ìåäàëè ïåðâåíñòâà, à òàêæå çà òî, ÷òîáû ïîïàñòü â ÷èñëî 24-õ ëó÷øèõ ó÷àñòíèêîâ, ÷òî äàåò ïðàâî ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðåäñòîÿùåì Êóáêå ìèðà.
  Ñàíàí Ñþãèðîâ â äåòñòâå è þíîøåñòâå âûèãðûâàë ïåðâåíñòâà Ðîññèè, Åâðîïû è ìèðà. À ìåäàëü â Ãðóçèè - ýòî åãî ïåðâûé êðóïíûé óñïåõ âî âçðîñëûõ ïðåñòèæíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ.

  • 31-03-2018, 09:17
 • Êàëìûöêèå øêîëüíèêè ïîåäóò â Òóëó

  Íà ýòîé íåäåëå â ðåãèîíàëüíîì Öåíòðå ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè ñáîðíûõ êîìàíä îïðåäåëèëèñü ïîáåäèòåëè ôèíàëüíûõ ñîðåâíîâàíèé ðåñïóáëèêàíñêîãî òóðíèðà ïî áàñêåòáîëó "Ëîêîáàñêåò-Øêîëüíàÿ ëèãà" ñðåäè ó÷àùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë (þíîøåé è äåâóøåê) 2000 ã.ð. è ìëàäøå.

  • 29-03-2018, 10:31
 • Îëèìïèéñêèå íàäåæäû

  Íà ïðîøëîé íåäåëå â ã.Ýëèñòå ñîñòîÿëñÿ ðåñïóáëèêàíñêèé òóðíèð ïî ëåãêîé àòëåòèêå, â êîòîðîì ó÷àñòâîâàëè 196 þíîøåé è äåâóøåê, ó÷àùèõñÿ ýëèñòèíñêèõ è ðàéîííûõ ÑÎØ.

  • 28-03-2018, 10:11
 • Ó ãðýïïëåðîâ - 63 ìåäàëè

  Óáåäèòåëüíóþ è áåñêîìïðîìèññíóþ ïîáåäó âíîâü îäåðæàëè ãðýïïëåðû èç Êàëìûêèè.
  Ñ 17 ïî 18 ìàðòà â ã.Ðîñòîâ-íà-Äîíó ñîñòîÿëîñü ïåðâåíñòâî ÞÔÎ ïî ñïîðòèâíîé áîðüáå ãðýïïëèíã ñðåäè þíîøåé è þíèîðîê 2006-1999 ã.ð.
  Âñåãî â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå 300 ñïîðòñìåíîâ èç 6 ðåãèîíîâ ñòðàíû. Êàëìûêèþ ïðåäñòàâëÿëè 65 àòëåòîâ, 63 èç êîòîðûõ ñòàëè ïðèçåðàìè ðàçíûõ äîñòîèíñòâ. Òàê, çîëîòóþ ìåäàëü çàâîåâàëè 25 ÷åëîâåê, 17 ãðýïïëåðîâ ñòàëè îáëàäàòåëÿìè ñåðåáðÿíûõ ìåäàëåé, à áðîíçó ïðèâåç äîìîé 21 ñïîðòñìåí. Ýòî ñàìàÿ íàñòîÿùàÿ ÿðêàÿ ïîáåäà.

  • 27-03-2018, 09:25
 • Áèëãò³ òðåíåð

  Ìàíà òàœº÷ä áèëãò³ òðåíåðì¢ä äàëà. Òåäí³ íåãíü - Ñàíš Ìàíæååâ. Èê-Áóóðëà ðàéîíà Îðºàõí ñåë³íä ´ñ÷-áîññí Ñàíš áè÷êí öàãàñí àâí á´ê á³ðëä³íä äóðàí ´ãñìí. Ò¢ð¢ë³ä ê´â¢í ñàìáîí ñåêöä ýêë³ä îðñí áèë³. Ñàíšèí ò¢ð¢í áàãø òàœº÷èí ê¢íäò³ òðåíåð Ëèšèí Ñàíë áèë³. 2005 šèëä Ñ.Ìàíæååâ Õàëüìã ÃÓ-í ñïîðòèâí ôàêóëüòåòä ñóðºóëü ñóðâ. Ñóðºóëÿí ñ³³í³ð ò´ãñ³º³ä, 2010 šèëä ³³ðìä ìîðäàä, šèëä³í öåðãë³ä õ³ðš èðâ.

  • 24-03-2018, 10:14
 • Ó Áîãäàíà Øèøêèíà - çîëîòàÿ ìåäàëü

  Ïåðåæèâàíèÿ è âîëíåíèÿ ñïîðòñìåíîâ è îðãàíèçàòîðîâ ÷åìïèîíàòà Ðîññèéñêîãî ñòóäåí÷åñêîãî ñîþçà ïî áîêñó ñðåäè ñòóäåíòîâ óæå ïîçàäè. Ìîæíî ñâîáîäíî âûäîõíóòü, ïîòîìó ÷òî Êàëìûêèÿ è ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ "Îéðàò-Àðåíà" íà ïðàêòèêå ïîêàçàëè, ÷òî ìîãóò ïðèíèìàòü ó ñåáÿ â ãîñòÿõ áîëüøîå êîëè÷åñòâî ëþäåé, à ãëàâíîå - ïðîâîäèòü ñïîðòèâíûå è íå òîëüêî ìåðîïðèÿòèÿ àáñîëþòíî ëþáîãî ìàñøòàáà. Íî, ðàññëàáëÿòüñÿ ïîêà íåò âðåìåíè, âåäü âïåðåäè - ÷åìïèîíàò ìèðà, à çíà÷èò, åùå áîëüøå îòâåòñòâåííîñòè è ðàáîòû.

  • 24-03-2018, 09:52
 • "Çà ìíîé ñòîÿëà Êàëìûêèÿ"

  Ðàèìêóëÿ Ìàëàõáåêîâà ÿ âñòðåòèë íà ëåñòíèöå "Îéðàò-Àðåíû" âìåñòå ñ ïðåäñåäàòåëåì Ôåäåðàöèè áîêñà Àíàòîëèåì Ñàíãàäæèåâûì. Îáà ó÷åíèêà òðåíåðà Öåðåíà Áàëçàíîâà øëè, îæèâëåííî îáñóæäàÿ ïåðèïåòèè òîëüêî ÷òî ïðîøåäøåãî ïîåäèíêà. "Íàø áüåòñÿ çàâòðà, - ñîîáùèë Ðàèìêóëü, - áóäåì ãîòîâèòü ê âñòðå÷å ñ ïàðíåì èç Òþìåíè, Àðòåì ×åðêàñîâ - êðåïêèé îðåøåê".

  • 22-03-2018, 11:42
 • Россия – хозяйка мирового чемпионата по футболу

  Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Это очень важное и ответственное для всей страны испытание. Хозяевам таких чемпионатов всегда приходится сложно, так как принимающее государство берет на себя полную организацию предстоящего соревнования. Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в одиннадцати городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В. Путин сказал: «Футбол - это тот вид деятельности, который отвлекает молодых людей от «улицы», алкоголя, наркотиков, табака. Мы очень рассчитываем, что подготовка чемпионата мира и его проведение сыграют большую позитивную роль в жизни нашей страны, я уже не говорю о развитии инфраструктуры».

  • 21-03-2018, 14:58