• Вызов спецпереселенца в Кремль!

  Одним из прославленных защитников Родины, кем мы гордились в годы жизни в депортации, был уроженец хотона Бяхя Красинского сельсовета Лаганского района Лиджи Исмалиевич Манджиев. Родился Лиджи Манджиев в многодетной семье, поэтому с ранних лет приобщался к традиционному для жителей этих мест рыбопромысловому делу. И, как многие его сверстники, с завидной настойчивостью познавал секреты судьбы рыбака.

  • 15-08-2019, 12:49
 • Листаем страницы истории...

  2019 год, объявленный Годом туризма, продолжается… Методисты республиканского Центра детско-юношеского туризма и краеведения предложили и воплощают интереснейший план мероприятий для пропаганды и активизации любимого дела – туристско-краеведческого движения «Бичкн тґрскм». С удовольствием привлекаются представители различных сфер: учащиеся и педагоги общеобразовательных школ и дополнительного образования республики, студенты СПО и высших учебных заведений, воспитатели УДО.

  • 21-05-2019, 10:49
 • За побег из Широклага

  Саранг Дорджакаевич Эдняшев родился в 1925 году в семье бедняка в п. Шебенер Долбанского района Калмыцкой АССР. Он один из тех солдат-калмыков, кто был по национальному признаку снят с фронта и направлен на строительство Широковской ГЭС.

  • 08-05-2019, 00:10
 • Славное прошлое наших предков

  Исполнилось 250 лет со дня победы калмыцко-русских войск над горскими племенами на реке Калаус во время русско-турецкой войны.
  В апреле 1769 года Убуши-хан, выполняя союзнические обязательства перед Россией, направил свою 20-тысячную орду на Дунай. Проходя через Кавказ, калмыки загнали в горы войска местных племен, поддерживавших Турцию, и продолжили свой путь к основному театру военных действий – на Дунай.

  • 08-05-2019, 00:10
 • Герои без Золотой Звезды

  Наступающее 74-летие празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне – это значимый повод, чтобы вновь вспомнить наших предков, сражавшихся в те годы и защитивших Отечество от нашествия самого страшного и опасного врага в истории человечества.
  В период войны в составе Красной Армии и флота служило более 43-х тысяч наших земляков, то есть каждый пятый из жителей Калмыкии. Фактически на фронт за редким исключением ушло почти все взрослое мужское население республики.

  • 07-05-2019, 11:56
 • Дискредитация 110-й ОККД – одна из попыток оправдания репрессий

  После кровопролитных боев на Дону и Маныче 110-я Отдельная Калмыцкая кавалерийская дивизия (далее - ОККД) понесла значительные людские потери, в связи с чем возникла необходимость ее доформирования. 10 октября 1942 года на совместном заседании Совнаркома КАССР и бюро Обкома ВКП(б) в г. Астрахани было принято постановление о мобилизации граждан призывного возраста.

  • 07-05-2019, 11:52
 • Долгая дорога в Зюнгар

  Зюнгар. В эти весенние дни степь здесь, как и всюду, просыпается после зимней спячки и расцветает на глазах. Только вчера серыми «боками» угнетали взор овражки и промоины, а сегодня уже покрылись изумрудным ковром. Скоро степь украсят подснежники и тюльпаны, наполняя воздух необыкновенным ароматом. Целый месяц я дышал воздухом этих мест в такие же весенние дни ровно 27 лет назад, будучи студентом на сакмане. А недавно побывал здесь вновь. Такая же необъятная степь, только поселок стал ещё меньше.

  • 22-03-2019, 12:27
 • Íàñòàâíèê Ïîñâÿùàåòñÿ ïðîôåññîðó Áîðèñó Ïàøêîâó - èññëåäîâàòåëþ êàëìûöêîãî ÿçûêà è íàó÷íîìó ðóêîâîäèòåëþ ïåðâûõ êàëìûöêèõ ó÷¸íûõ

  ×åðåç òðè ãîäà ìû áóäåì îòìå÷àòü 130-ëåòíèé þáèëåé èçâåñòíîãî ó÷åíîãî-ÿçûêîâåäà, äîêòîðà ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðà, çàñëóæåííîãî äåÿòåëÿ íàóê ÐÑÔÑÐ Áîðèñà Êëèìåíòüåâè÷à Ïàøêîâà (1891-1970). Îí âíåñ áîëüøîé âêëàä â èññëåäîâàíèå è ðàçâèòèå êàëìûöêîãî ÿçûêà, âîñïèòàíèå íàó÷íûõ êàäðîâ äëÿ Êàëìûêèè. Áîðèñ Ïàøêîâ áûë ñïåöèàëèñòîì ïî ÿçûêàì è êóëüòóðàì íàðîäîâ Äàëüíåãî Âîñòîêà, ìàíü÷æóðèñòèêå, ïî êàëìûöêîìó, áóðÿòñêîìó, êèòàéñêîìó, ÿïîíñêîìó è êîðåéñêîìó ÿçûêàì, èññëåäîâàòåëåì êèòàéñêèõ äèàëåêòîâ.
  Áóäóùèé ó÷åíûé ðîäèëñÿ 8 èþëÿ 1891 ãîäà â êðåñòüÿíñêîé ñåìüå, â äåðåâíå Åðìîëîâêà Ïåíçåíñêîé ãóáåðíèè, îêîí÷èë Ïåíçåíñêóþ äóõîâíóþ ñåìèíàðèþ. Çàòåì ïðîäîëæèë ó÷åáó â Âîñòî÷íîì èíñòèòóòå â ã. Âëàäèâîñòîêå îäíîâðåìåííî íà äâóõ îòäåëåíèÿõ: ìàíü÷æóðñêî-êèòàéñêîì è ÿïîíñêî-êèòàéñêîì, ïðîøåë ïîëíûé êóðñ ìîíãîëüñêî-êàëìûöêî-êèòàéñêîãî îòäåëåíèÿ è ïðîñëóøàë êóðñ ëåêöèé ïî êîðåéñêîìó ÿçûêó.
   1919 ãîäó áûë ïðèãëàøåí íà ðàáîòó â Èðêóòñêèé óíèâåðñèòåò, ãäå ïîëó÷èë çâàíèå ïðîôåññîðà. Çäåñü îí âîçãëàâëÿë êàôåäðû êèòàéñêîãî è ÿïîíñêîãî ÿçûêîâ, îðãàíèçîâàë êàôåäðó ìîíãîëüñêîãî ÿçûêà, íà áàçå ýòîé êàôåäðû âïîñëåäñòâèè áûë ñîçäàí Áóðÿò-ìîíãîëüñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò. Òàê íà÷àëàñü åãî êàðüåðà, êàê ñïåöèàëèñòà ïî âîñòî÷íûì ÿçûêàì.
   Äàëüíåâîñòî÷íîì óíèâåðñèòåòå (1923-1926) ðóêîâîäèë êàôåäðîé êèòàéñêîãî ÿçûêà.  1922, 1925 ãîäàõ îí äâàæäû áûâàë â êîìàíäèðîâêàõ â Êèòàå, ãäå îâëàäåë æèâûì ðàçãîâîðíûì ÿçûêîì áàéõóà. Ñ êîíöà 1926-ãî ïî 1928 ãîä, çàòåì ñíîâà (ñ 1937 ïî 1940 ãîä) ðàáîòàåò â Ìîñêâå â äîëæíîñòè ïðîôåññîðà êèòàéñêîãî ÿçûêà â Ìîñêîâñêîì èíñòèòóòå âîñòîêîâåäåíèÿ (ÌÈÂ).  1927-1931 ãîäû - íàó÷íûé ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà ýòíè÷åñêèõ è íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð íàðîäîâ Âîñòîêà. Ðàáîòàë â Èíñòèòóòå âíåøíåé òîðãîâëè.
   1929 ãîäó Áîðèñ Ïàøêîâ ïðèåõàë â ã.Ñàðàòîâ äëÿ îêàçàíèÿ ïîìîùè â ðàçðàáîòêå íîâîãî àëôàâèòà äëÿ êàëìûöêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà, èìåííî ñ ýòîãî âðåìåíè íà÷èíàåòñÿ åãî çíàêîìñòâî è óñòàíîâëåíèå îáùåíèÿ ñ ó÷åíûìè, àñïèðàíòàìè è ñòóäåíòàìè èç Êàëìûêèè.  1930 ãîäó ïî íàïðàâëåíèþ Íàðêîìïðîñà ÐÑÔÑÐ îí ñíîâà ïðèåõàë óæå â êà÷åñòâå ðóêîâîäèòåëÿ êàôåäðû êàëìûöêîãî îòäåëåíèÿ ïðè ïåäàãîãè÷åñêîì ôàêóëüòåòå Ñàðàòîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Í. Ã.×åðíûøåâñêîãî, ãäå ïî ðåêîìåíäàöèè ìåñòíîãî êðàéêîìà ïàðòèè áûëè îòêðûòû îòäåëåíèÿ ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, èñòîðèè è ýêîíîìèêè.
  Çäåñü ïðèãîäèëèñü åãî îïûò ðàáîòû â Èðêóòñêîì, Äàëüíåâîñòî÷íîì óíèâåðñèòåòàõ. Îí óìåëî íàïðàâëÿë ïðàêòè÷åñêîå îâëàäåíèå ñòóäåíòàìè ðîäíûì ÿçûêîì, âìåñòå ñ íèìè àíàëèçèðîâàë ÿçûêîâûå îñîáåííîñòè, è îíè âìåñòå ñîçäàâàëè ó÷åáíèêè, ó÷åáíûå ïîñîáèÿ. Ñïîñîáíûå ìîëîäûå ëþäè áûëè íå ïðîñòî ó÷åíèêàìè, îíè ñòàíîâèëèñü äëÿ íåãî êîëëåãàìè, ñîàâòîðàìè. Îäíèì èç òàêèõ òàëàíòëèâûõ ñòóäåíòîâ áûë áóäóùèé ïðîôåññîð Êàëìûöêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà Áàòà Áàäìàåâ, ñîàâòîð ìíîãèõ åãî ó÷åáíèêîâ è ïîñîáèé.
   íà÷àëå 30-õ ãîäîâ äëÿ óñòàíîâëåíèÿ íîðì ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà ïîä ðóêîâîäñòâîì çàâåäóþùåãî êàôåäðîé êàëìûöêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû ïðè Ñàðàòîâñêîì ïåäàãîãè÷åñêîì èíñòèòóòå Á.Ê.Ïàøêîâà áûëà îðãàíèçîâàíà äèàëåêòîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ íà òåððèòîðèè Ëàãàíñêîãî è Ñàðïèíñêîãî ðàéîíîâ. Ïðèìîðñêèé (Ëàãàíñêèé) ðàéîí áûë âûáðàí êàê íàèáîëåå ìîùíûé â ýêîíîìè÷åñêîì è íàèáîëåå õàðàêòåðíûé â ÿçûêîâîì îòíîøåíèÿõ. Îí áûë ïðèâëåêàòåëüíûì è ïî ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ, è ïî ðàçíîîáðàçèþ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè (ðûáîëîâåöêîå, ñêîòîâîä÷åñêîå è çåìëåäåëü÷åñêîå õîçÿéñòâà). Ýêñïåäèöèåé áûë ñîáðàí áîãàòûé ëåêñè÷åñêèé ìàòåðèàë.
  Äàëåå â 1932-1934 ãîäû ïðåïîäàâàë â Ñàðàòîâñêîì, â 1934-1935 ãîäû ðàáîòàë â Àñòðàõàíñêîì ïåäèíñòèòóòàõ è â 1941-1942-å ãîäû â Êàëìûöêîì ãîñóäàðñòâåííîì ïåäàãîãè÷åñêîì èíñòèòóòå. Áëàãîäàðÿ åãî íàó÷íîé è ïðåïîäàâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â Ñàðàòîâå, Àñòðàõàíè, êàëìûêè õîðîøî çíàëè ó÷¸íîãî è, ïðèåçæàÿ ïî äåëàì â Ìîñêâó, ÷àñòî îñòàíàâëèâàëèñü ó ïðîôåññîðà Ïàøêîâà. Èç-çà ýòîãî ó íåãî îñëîæíèëèñü îòíîøåíèÿ ñ ñóïðóãîé.
  Íî Áîðèñ Êëèìåíòüåâè÷ íàøåë âûõîä èç ïîëîæåíèÿ. Âñêîðå â Ïîäìîñêîâüå, â Áàáóøêèíî, åìó âñòðåòèëàñü æåíùèíà, ó êîòîðîé áûë ó÷àñòîê çåìëè. Îí ñ íåé äîãîâîðèëñÿ, ÷òî ïîñòðîèò äîì è åé âûäåëèò îäíó êîìíàòó ñ îòäåëüíûì âõîäîì. Òàê îí è ñäåëàë: ïîñòðîèë äîì, ãäå ïðèíèìàë âñåõ ïðèåçæèõ êàëìûêîâ, è ñàì âñþ íåäåëþ æèë òàì, òîëüêî íà âûõîäíûå äíè åçäèë äîìîé, â ñåìüþ.  ýòîì äîìå îí ïðèíèìàë àñïèðàíòîâ, äèññåðòàíòîâ ïî ðàçíûì âîñòî÷íûì ÿçûêàì.
   ãîäû âîéíû, êîãäà Áîðèñ Ïàøêîâ ó÷àñòâîâàë â ïåðåãîíå ñêîòà èç Êàëìûêèè â Êàçàõñòàí, ÷òîáû íàêîðìèòü âñåõ êîðîâ, îí òàê äåðãàë ñåíî èç ñêèðäû, ÷òî ïîðåçàë âñå ïàëüöû íà ðóêàõ. È ïîñëå ýòîãî îíè îñòàëèñü ñêðþ÷åííûìè.
  Âî âðåìÿ âîéíû ðàáîòàë â îòäåëå íåðóññêèõ øêîë Íàðêîìïðîñà, ñ 1943 ãîäà - â Èíñòèòóòå ÿçûêà è ïèñüìåííîñòè ÀÍ ÑÑÑÐ, ïîçäíåå - â Èíñòèòóòå âîñòîêîâåäåíèÿ ñòàðøèì íàó÷íûì ñîòðóäíèêîì äî ïîñëåäíèõ äíåé ñâîåé æèçíè.  èíñòèòóòå, â æóðíàëå ïîñåùåíèÿ,íàïðîòèâ ôàìèëèé óêàçûâàëèñü ñïåöèàëüíîñòè ñîòðóäíèêîâ, ïðîòèâ ôàìèëèè Ïàøêîâà ñòîÿëà ïîìåòêà - óíèâåðñàë.
  Ïîñëå âîçâðàùåíèÿ èç äåïîðòàöèè êàëìûêîâ â 1957-1958 ãîäû îí âîçðîäèë Êàëìûöêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò ÿçûêà, ëèòåðàòóðû è èñòîðèè (ÊÍÈÈßËÈ) è ðàáîòàë åãî äèðåêòîðîì. Îáùåèçâåñòíî, ÷òî Á.Ê.Ïàøêîâ ïðèíèìàë àêòèâíîå ó÷àñòèå â ñîçäàíèè íîâûõ ïèñüìåííîñòåé (ñíà÷àëà íà îñíîâå ðóññêîé, çàòåì - ëàòèíñêîé, ïîòîì ñíîâà íà ðóññêîé ãðàôè÷åñêîé îñíîâå), íîâûõ îðôîãðàôèé, ïðîãðàìì, ó÷åáíèêîâ, â ïîäãîòîâêå ìîëîäûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ, íàó÷íûõ êàäðîâ. Òðóäíî íàçâàòü âñåõ åãî ñàðàòîâñêèõ, àñòðàõàíñêèõ, êàëìûöêèõ ñòóäåíòîâ, íî íåêîòîðûå åãî ó÷åíèêè ñòàëè ïåðâûìè êàëìûöêèìè ó÷åíûìè: Áàòà Áàäìàåâ, Óòàø Î÷èðîâ, Äîðäæè Ïàâëîâ, Áåìáÿ Ìóíèåâ, Ñàíäæè Êàëÿåâ, Ñàíäæè Êåíçååâ è ìíîãèå äðóãèå, êîòîðûå ñîñòàâèëè îñíîâó êàëìûöêîé èíòåëëèãåíöèè.
   1957 ãîäó â Ñòàâðîïîëüñêîì ãîñóäàðñòâåííîì ïåäàãîãè÷åñêîì èíñòèòóòå îòêðûëè êàëìûöêîå îòäåëåíèå, ãäå çàâåäóþùèì êàôåäðîé, îòäåëåíèåì áûë åãî âûïóñêíèê Áàòà Áàäìàåâè÷ Áàäìàåâ, ïðåïîäàâàòåëÿìè ñíîâà ñòóäåíòû Á.Ê.Ïàøêîâà - âûäàþùèåñÿ çíàòîêè ñâîåãî äåëà: Óòàø Óëàçãàíîâè÷ Î÷èðîâ, Ñàíäæè Êàëÿåâè÷ Êàëÿåâ, Ñàíäæè Àëåêñååâè÷ Êåíçååâ, àñïèðàíòêà Èíñòèòóòà âîñòîêîâåäåíèÿ Êåðìåí Íàìûñîâíà Áóêàåâà, Àíàòîëèé Øàëõàêîâè÷ Êè÷èêîâ. Êîíå÷íî, ïðåïîäàâàë Áîðèñ Êëèìåíòüåâè÷ Ïàøêîâ, ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà âîñòîêîâåäåíèÿ ÀÍ ÑÑÑÐ.
  Òîãäà â ïåðâîì íàáîðå ó÷èëèñü: Àíäðåé Áàäìàåâ, Áåëëà Ëèäæèåâà, Íàäåæäà Ìóñîâà, Ðàèñà Äæàìáèíîâà, Âàëåíòèíà Äàðáàêîâà, Ïîëèíà Áîðëûêîâà, Ëèäèÿ Áåðäåíîâà, Âàëåíòèíà (Ãþíçüìÿ) Ìàíäæèåâà, Íèíà Ìåíêåíîâà, Ãðèãîðèé Ïþðáååâ, Àëåêñàíäð Êàëÿåâ, Íèêîëàé Óáóøàåâ, Òàìàðà Áîñõàåâà, Àëåêñàíäðà Òåìèðîâà, Âàëåíòèíà Ìàíäæèêîâà, Êëàâäèÿ Ìàíäæèêîâà, Âèêòîð Ìàíäæèêîâ, Ëîïàñàí è Ñåðãåé Áàðòóíîâû, Èííà Äîëäóíîâà, Íàäåæäà Øàðìàíäæèíîâà è äðóãèå.
  Áîðèñ Êëèìåíòüåâè÷ ïðåäëàãàë íåêîòîðûì êàëìûöêèì ñòóäåíòàì ïðîäîëæèòü îáó÷åíèå â àñïèðàíòóðå, ìíîãèõ ïðèãëàøàë ê ñåáå â Ìîñêâó â ãîñòè, îáåùàë îïëàòèòü (òóäà è îáðàòíî) äîðîãó è îáåñïå÷èòü òðåõðàçîâûì ïèòàíèåì (óòðîì - ÷àé, â îáåä - ÷àé, âå÷åðîì - ÷àé). Ýòî áûë î÷åíü óäà÷íûé íàáîð èç ñèáèðñêèõ âûïóñêíèêîâ. Ìíîãèå ñòàëè ó÷åíûìè, îïûòíûìè ïðåïîäàâàòåëÿìè ðîäíîãî è ðóññêîãî ÿçûêîâ, çàñëóæåííûìè ó÷èòåëÿìè. Èç íèõ âûøëî 3 êàíäèäàòà íàóê, 5 äîêòîðîâ íàóê.
  Êàê óæå ãîâîðèëîñü, õîçÿéêà ó÷àñòêà çåìëè â äîìå Ïàøêîâà çàíèìàëà îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó. Ñûí ýòîé æåíùèíû - ó÷àñòíèê âîéíû, êîíòóæåíûé, âñåãäà íàõîäèëñÿ â ãîñïèòàëå, íî ìàòü èíîãäà åãî áðàëà äîìîé. Êîãäà îí íàïàäàë íà ìàòü ñ òîïîðîì, îíà óåçæàëà â Ìîñêâó ê äî÷åðè. Ñûí, îñòàâøèñü îäèí, â ïîèñêàõ äåíåã âñåãäà ðûëñÿ â êíèãàõ ïðîôåññîðà Ïàøêîâà, èìè áûëè íàáèòû ÷åðäàê è êîðèäîðû.
  Îäíàæäû â ôåâðàëå 1963 ãîäà, íè÷åãî íå íàéäÿ ïîñëå î÷åðåäíûõ ïîèñêîâ, ñèëüíî ðàññòðîèâøèñü îò ýòîãî, îí ïîñðåäè ñâîåé êîìíàòû ðàçâåë êîñòåð è ïîëèë âñå êåðîñèíîì, è áîëüøîé äåðåâÿííûé äîì ñãîðåë, êàê ïîðîõ. Òàê Áîðèñ Êëèìåíòüåâè÷ Ïàøêîâ â 72-ëåòíåì âîçðàñòå îñòàëñÿ áåç äîìà, áåç êâàðòèðû. Ïîòîì, ïîñëå äîëãèõ õëîïîò, îí ïîëó÷èë îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó, è äî êîíöà ñâîåé æèçíè ðàáîòàë â Èíñòèòóòå âîñòîêîâåäåíèÿ ÀÍ ÑÑÑÐ. Ïðîôåññîð ðóêîâîäèë àñïèðàíòàìè, êîíñóëüòèðîâàë äèññåðòàíòîâ, ïèñàë ðåöåíçèè, îòçûâû ïî êèòàéñêîìó, ÿïîíñêîìó, êîðåéñêîìó, ìîíãîëüñêîìó, áóðÿòñêîìó, êàëìûöêîìó ÿçûêàì. Òàê äëèëîñü äî 1970 ãîäà, êîãäà Áîðèñ Êëèìåíòüåâè÷ íà 79-ì ãîäó ïîêèíóë ýòîò ìèð.
  Á.Ê.Ïàøêîâ îïóáëèêîâàë îêîëî 60 ðàáîò, èç êîòîðûõ áîëüøèíñòâî ñâÿçàíî ñ ðåøåíèåì âîïðîñîâ ÿçûêîâîãî è êóëüòóðíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ñòðàíå. Çàíèìàëñÿ ñîçäàíèåì íîâîé ïèñüìåííîñòè, óñîâåðøåíñòâîâàíèåì îðôîãðàôèè, óíèôèêàöèåé òåðìèíîëîãèè è íîðìèðîâàíèåì êàëìûöêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà. Èì íàïèñàíû ñòàòüè ïî ïðèêëàäíîìó ÿçûêîçíàíèþ íà ìàòåðèàëàõ êàëìûöêîãî, áóðÿòñêîãî, êèòàéñêîãî è êîðåéñêîãî ÿçûêîâ; ñîñòàâëåíû ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ ïî êèòàéñêîìó è êàëìûöêîìó ÿçûêàì. Ðÿä ðàáîò ïîñâÿùåí êèòàéñêîé ëèòåðàòóðå.  ïîñëåäíèå ãîäû èíòåíñèâíî çàíèìàëñÿ èññëåäîâàíèåì ìàíü÷æóðñêîãî ÿçûêà. Ìíîãèå êàïèòàëüíûå òðóäû îñòàëèñü íåîïóáëèêîâàííûìè. Çà íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêóþ è îðãàíèçàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü åìó áûëî ïðèñâîåíî ïî÷åòíîå çâàíèå çàñëóæåííîãî äåÿòåëÿ íàóêè ÐÑÔÑÐ. Íàãðàæäåí ìåäàëÿìè ÑÑÑÐ.
  Ñðåäè åãî íàó÷íûõ òðóäîâ ñëåäóåò îòìåòèòü íåêîòîðûå ðàáîòû, êàñàþùèåñÿ êàëìûöêîãî ÿçûêà, â òîì ÷èñëå íîâîãî ëàòèíèçèðîâàííîãî àëôàâèòà â Êàëìûöêîé àâòîíîìíîé îáëàñòè, êàëìûöêîé ëèíãâèñòè÷åñêîé ýêñïåäèöèè, ìåòîäèêè ïðåïîäàâàíèÿ ãðàììàòèêè êàëìûöêîãî ÿçûêà â íà÷àëüíîé øêîëå, à òàêæå èññëåäîâàíèå ó÷¸íûì âåëèêîãî ýïîñà êàëìûöêîãî íàðîäà "Äæàíãàð". Îí èçäàë ïîñîáèå ïî ðóññêîìó ÿçûêó äëÿ ó÷èòåëåé êàëìûöêèõ øêîë. Ñîõðàíèëèñü åãî òðóäû ïî èññëåäîâàíèþ ñòàðîêàëìûöêîé ïèñüìåííîñòè, îí íàçûâàë åå âûäàþùèìñÿ êóëüòóðíûì íàñëåäèåì êàëìûöêîãî íàðîäà.
  Ñâåòëàÿ ïàìÿòü îá ýòîì óäèâèòåëüíî ïðåêðàñíîì ÷åëîâåêå, ó÷åíîì øèðî÷àéøåãî è âûñî÷àéøåãî êëàññà íàâå÷íî ñîõðàíèëàñü â äóøàõ ëþäåé, êîòîðûå åãî çíàëè èëè õîòÿ áû îäèí ðàç âñòðå÷àëèñü ñ íèì. Ðàäè äðóãèõ ëþäåé îí ãîòîâ áûë îòäàòü æèçíü. Êîãäà ïîñëå Ñèáèðè ïî âñåé Êàëìûêèè îäíîâðåìåííî øëà ñòðîéêà, âîçðîæäåíèå ñåë è ãîðîäîâ, îí ïîìîãàë ñâîèì áûâøèì ñòóäåíòàì, òåïåðü óæå èçâåñòíûì ïèñàòåëÿì, ó÷åíûì. Êàëìûêè åãî âñåãäà áóäóò ïîìíèòü õîòÿ áû çà òî, ÷òî îí ðàäè íèõ óøåë èç ñîáñòâåííîé ñåìüè, ïîñòðîèë äëÿ íèõ â Ìîñêâå äîì è âñå ñâîè íàêîïëåíèÿ îòäàâàë íà âîçðîæäåíèå Êàëìûêèè. Òåïåðü â Ýëèñòå åñòü óëèöà èìåíè Á.Ê.Ïàøêîâà, çíà÷èò, îí âñåãäà ñ íàìè, êàëìûêàìè, ñ Êàëìûêèåé.
  Íèêîëàé ÓÁÓØÀÅÂ,
  ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê
  ÊàëìÍÖ ÐÀÍ,
  äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò,
  îòëè÷íèê íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ,
  çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè ÐÊ

  • 20-09-2018, 11:29
 • Àðêà èç ïðîøëîãî

  Íà ñòàðîé àâòîäîðîãå Ýëèñòà-Âîëãîãðàä â þæíîé ÷àñòè ïîñåëêà Êåò÷åíåðû âîçâûøàåòñÿ àðêà. Îíà ïîñòðîåíà â 1959 ãîäó è ïîñâÿùåíà 350-ëåòèþ äîáðîâîëüíîãî âõîæäåíèÿ êàëìûöêîãî íàðîäà â ñîñòàâ Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà.  òî âðåìÿ êàëìûêè òîëüêî ÷òî âåðíóëèñü èç íåçàêîííîé ññûëêè â Ñèáèðü. Ïîñåëîê Ñóõîòà, íûíå Êåò÷åíåðû, äî äåïîðòàöèè êàëìûêîâ ïðåäñòàâëÿë ñîáîé íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ãëèíîáèòíûõ çåìëÿíîê, ïðèâîëüíî ðàçáðîñàííûõ ïî áåðåãàì ðå÷óøêè Àìòà-Áóðãóñòà.
   òî âðåìÿ êàòàñòðîôè÷åñêè íå õâàòàëî æèëüÿ. Ñòðîéìàòåðèàëû àâòîìàøèíàìè äîñòàâëÿëèñü èç Ñòàëèíãðàäà, ñ æåëåçíî-äîðîæíûõ ñòàíöèé Àáãàíåðîâî è Äèâíîå Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. Èõ äîñòàâëÿëè íà ñêëàä ïëåìçàâîäà "Ñóõîòèíñêèé", îòêóäà ðàçâîçèëè ãóæåâûì òðàíñïîðòîì - íà ëîøàäÿõ, áûêàõ è âåðáëþäàõ íà ñòðîÿùèåñÿ îáúåêòû â ï. Ñóõîòà (Êåò÷åíåðû), íà ôåðìû Øèí-Ìåð, Áóðãñóí, Ãàøóí-Áóðãóñòà è æèâîòíîâîä÷åñêèå ñòîÿíêè. Ýíòóçèàçì íàñåëåíèÿ áûë î÷åíü âûñîêèé. Ëþäè ðàáîòàëè, íå ïîêëàäàÿ ðóê, âåñü ñâåòîâîé äåíü, áåç âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, æèâîòíîâîäñòâå è ñòðîèòåëüñòâå. Íåâçèðàÿ íà íåõâàòêó ñòðîéìàòåðèàëîâ, áûëî ðåøåíî âîçâåñòè àðêó.

  • 21-08-2018, 09:27
 • ²ìòí³ šèðºë - çóðãóäò

  Òàœº÷ä øàð øàší äåëãð³ä éîâíà. "Áóðõí Áàãøèí Àëòí ñ¢ì" ãèäã Öóòõëœãèí õóðë ÷èíðò³ êåðã-¢¢ëäâðì¢ä ê¢ö³í³. Áààõí ê´â¢ä Ýíòêã (Èíäèÿ) îðí-íóòãò øàð øàšíà ñóðºàëü äàñš, ã¢í ìåäðë àâíà. Ìàíà õóðëûí ëàìíð áàº÷óäëà ñ³í äàìøëòàðí õóâàëöíà. Òàœº÷èí áîëí òàëäàí ºàçðèí áààõí ãåëœã¢ä ìàíà õóðëä áóðõí-øàšíà àâúÿñìóä áîëí çàœøàëìóä ìåäš àâöõàíà. Õàëüìã Òàœº÷èí øàší ëàì Òýëî Òóëêó ðèíïî÷å áàñ ýäíë³ õàðºàä, èë êåðã¢ä³ðí áîëí ñåëâã¢ä³ðí í´êä áîëíà. Ìàíà õóðë áóðõí-øàšíà îëí ç¢ñí êîíôåññüì¢äë³ áàò í´êöëò á³ðš, ýäíë³ õàìöó ¢¢ëäí³.
  ²ìòí³ šèðºë - çóðãóäò

  Ýëñò áàëºñíà Î÷ðà Íîìòûí íåðò³ 8-÷ òîéãòà äóíäûí øêîëä áàãøíð Ãàëèíà Àíäðååâíà Øåâ÷åíêî, Ïàâåë Êóçüìè÷ Ïîãðåáíîé, Âàëåíòèíà Î÷èðîâíà ×åòûðîâà îëí šèëä³í ñ³³í³ð ê´äëë³. Ýäí ꢢêä-ê´â¢äò ñ³í ìåäðë, ñóðºìš ´ãë³.
  ÐÔ-í îëí äóíäûí áîëí àõ ñóðºóëü-ýðäìèí ê¢íäò³ ê´äë³÷, Õàëüìã Òàœº÷èí à÷òà áàãø Äåíèñëàâ Ýíÿåâè÷ Áóõàåâèí ºàðäâðò ýí øêîëûí êîëëåêòèâ ê¢ö³ìšò³º³ð ¢¢ëäš éîâëà. Ýäí³ êîëëåêòèâ ÓÄÅ ´ðã³ð îëçëäã á³³ñìí. 1996, 1997, 1998 šèëì¢äò "²ð³ñ³í šèëèí øêîë" ãèäã íåð 碢ñìí.
  ²ìòí³ šèðºë - çóðãóäò

  ÐÔ- íîìèí à÷òà ¢¢ëä³÷, ²ð³ñ³í Ïðåçèäåíòèí ì´ð³í ëàóðåàò, Õàëüìã Òàœº÷èí Ãåðîé, ÐÀÎ-í àêàäåìèê, ìàíà óíèâåðñèòåòèí ïðîôåññîð Ï¢ðâ³ Ìó÷êàåâè÷ Ýðäíèåâèí šèðºëèí, íîìèí-ïåäàãîãè÷åñê ¢¢ëäâðèí òóñêàð ìàíà ãàçåò áè÷ë³. Àêàäåìèêèí ¢¢ä³ñí ÓÄÅ òåõíîëîãèé áè÷êä¢äò èê òóñàí ê¢ðãš³õèíü öóºàð ìåäí³. Ï¢ðâ³ Ìó÷êàåâè÷ (çóðãò) øêîëìóäò îäàä, ñóðºóëü÷íðëà áîëí áàãøíðëà õàðºíà. Íîìò ꢢíäâðèí éîâóäò ꢢêä-ê´â¢ä ÿºš ñóð÷àõèíü, ýñâ³ð ´ãäã á¢ðòêëºí³ ê´äëìøèã ýäí ÿºš ê¢ö³äãèíü ìåäš àâíà. Òàœº÷èí ñóðºóëü-ýðäìèí ê´äë³÷íð áîëí áè÷êä¢ä ´â³ðö òåõíîëîãèé ¢¢ä³ñí íîìòä èê õàíëòàí ´ðãí³.
  ²ìòí³ šèðºë - çóðãóäò

  • 31-05-2018, 10:06