• ²ìòí³ šèðºë - ìàíà çóðãóäò

  ²ìòí³ šèðºë - ìàíà çóðãóäò
  Õàëüìã Òàœº÷èí íåã áèëãò³ ãèñí æóðíàëèñò áîëí áè÷³÷ Íàðàí Èëèøêèí ä´÷ ºàð šèëèí òóðøàðò "Õàëüìã ¢íí" ãàçåòèí ðåäàêöëà áàò çàëºëäà á³ðš éîâëà. Ê¢÷-ê´ëñ³ðí,áèëã³ðí, çàëó-ç´ðìã³ðí íåð³í òóóðóëñí óëñèí áîëí òàœº÷èí òóóšèí òóñêàð ýí¢í³ êåëâðì¢ä, î÷åðêñ, áîëí çóðöñ óìøà÷íðèí îíüã àâëäã á³³ñìí.
  1995 šèëä ò´ðñêí êåë³ð ºàðäã ãàçåòä íîéí Ñåðáåäæàá Òþìåíÿ áîëí ýí¢í³ ýëãí-ñàäíà òóñê ñîíüí ìàòåðèàë áàðëãäñìí. Ìàòåðèàëûã äàõóëàä õàòí Íèìåí Äåëèê Òþìåíÿ çóðã óìøà÷íðèí îíüãò òóñõàãäñí áîëäã. Òþìåíü íîéíà ´ðê-á¢ëèí ýë÷íð ãðàæäàíñê ä³³í³ éîâóäò ºàçàäûí îðíóð í¢¢š ºàðñìí. ²ð³ñ³ä çóã õàòí Íèìåí Äåëèê Òþìåíü, øòàá-ðîòìèñòð Áàòûê Òþìåíÿ ꢢêíü ýí á³³ñìí. Áàòûê ýâð³í áîëõëà íåð òóóðñí Ñåðáåäæàáèí à÷ ê´â¢íü á³³ñìí. Íèìåí Äåëèê Áîäüñàä Åêàòåðèíàí îðäåí³ èê òîîìñðòà ó÷èëèùä ñóðºóëü ñóðñìí. Õ´´ííü Ìîñêâàä ºàçàäûí êåëí³ ôàêóëüòåò ÷èë³ñìí.
  Çóã ýâð³ííü áèëã³í ¢ç¢ëõ àðºèã ê´äëìø÷íðèí áîëí êðåñòüÿíìóäûí ò¢ð¢í ãîñóäàðñòâ ýí¢íä ´ãñí óãà. Õ´´ííü ýí¢ã Ñèâð¢ð òóóâðò éîâóëëà. Õàëüìãèí õàòí Íèìåí Äåëèê Áàòûêàåâíà Òþìåíü (Áîñõîìäæèåâà) Íîâîñèáèðñê îáëàñòèí Óáèíñêîå ñåë³í³ ´´ð îðøàãäñí á³³í³ ãèš Íàðàí Èëèøêèí áè÷ñìí.

  ²ìòí³ šèðºë - ìàíà çóðãóäò
  Êàëÿí Ñàíš - Õàëüìãèí õ³³ðò³ íåã ¢ðíü, õàëüìã óóºí áè÷³÷èí íåãíü. Ìåðãí áèëãò³, í³ðí øèíšò³ óðí çîêúÿë÷ õàëüìã óëñèí ñîéë, óðí ¢ãèã õàäºëš äåëãð¢ëëºí³ êåðãò èê à÷-òóñàí ê¢ðãñí ¢¢ëä³÷ áîëš íåð³í ì´œêð¢ëñìí. 2005 šèëä öîêñí çóðãò òàäí òàœº÷èí íåðò³ áè÷³÷íðèã áîëí æóðíàëèñòíðè㠢皳í³ò. Äèãò³ ýí šèë Êàëÿí Ñàíšèí ò´ðš ºàðñíà 100 šèëèí ´´íèã òàœº÷ä ´ðã³ð òåìäãëñìí. Òàœº÷èí íåðò³ áè÷³÷íð áîëí æóðíàëèñòíð Êàëÿí Ñàíšèí àâàëü Ìàðèÿ Òðîôèìîâíàä çî뺚, ýí¢í³ ãåðòíü ãèè÷ëñìí. Òèèãõä ýäí ºàçàðàí ºàðàä, ãåðèííü õàøàä àëüìíà ìîäíà ´´ð õàìäàí çóðãàí öîêóëñí áîëäã.

  • 12-04-2018, 09:33
 • ²ìòí³ šèðºë - ìàíà çóðãóäò

  ²ìòí³ šèðºë - ìàíà çóðãóäò
  Õàëüìã Òàœº÷èí íåã áèëãò³ ãèñí æóðíàëèñò áîëí áè÷³÷ Íàðàí Èëèøêèí ä´÷ ºàð šèëèí òóðøàðò "Õàëüìã ¢íí" ãàçåòèí ðåäàêöëà áàò çàëºëäà á³ðš éîâëà. Ê¢÷-ê´ëñ³ðí,áèëã³ðí, çàëó-ç´ðìã³ðí íåð³í òóóðóëñí óëñèí áîëí òàœº÷èí òóóšèí òóñêàð ýí¢í³ êåëâðì¢ä, î÷åðêñ, áîëí çóðöñ óìøà÷íðèí îíüã àâëäã á³³ñìí.
  1995 šèëä ò´ðñêí êåë³ð ºàðäã ãàçåòä íîéí Ñåðáåäæàá Òþìåíÿ áîëí ýí¢í³ ýëãí-ñàäíà òóñê ñîíüí ìàòåðèàë áàðëãäñìí. Ìàòåðèàëûã äàõóëàä õàòí Íèìåí Äåëèê Òþìåíÿ çóðã óìøà÷íðèí îíüãò òóñõàãäñí áîëäã. Òþìåíü íîéíà ´ðê-á¢ëèí ýë÷íð ãðàæäàíñê ä³³í³ éîâóäò ºàçàäûí îðíóð í¢¢š ºàðñìí. ²ð³ñ³ä çóã õàòí Íèìåí Äåëèê Òþìåíü, øòàá-ðîòìèñòð Áàòûê Òþìåíÿ ꢢêíü ýí á³³ñìí. Áàòûê ýâð³í áîëõëà íåð òóóðñí Ñåðáåäæàáèí à÷ ê´â¢íü á³³ñìí. Íèìåí Äåëèê Áîäüñàä Åêàòåðèíàí îðäåí³ èê òîîìñðòà ó÷èëèùä ñóðºóëü ñóðñìí. Õ´´ííü Ìîñêâàä ºàçàäûí êåëí³ ôàêóëüòåò ÷èë³ñìí.
  Çóã ýâð³ííü áèëã³í ¢ç¢ëõ àðºèã ê´äëìø÷íðèí áîëí êðåñòüÿíìóäûí ò¢ð¢í ãîñóäàðñòâ ýí¢íä ´ãñí óãà. Õ´´ííü ýí¢ã Ñèâð¢ð òóóâðò éîâóëëà. Õàëüìãèí õàòí Íèìåí Äåëèê Áàòûêàåâíà Òþìåíü (Áîñõîìäæèåâà) Íîâîñèáèðñê îáëàñòèí Óáèíñêîå ñåë³í³ ´´ð îðøàãäñí á³³í³ ãèš Íàðàí Èëèøêèí áè÷ñìí.

  ²ìòí³ šèðºë - ìàíà çóðãóäò
  Êàëÿí Ñàíš - Õàëüìãèí õ³³ðò³ íåã ¢ðíü, õàëüìã óóºí áè÷³÷èí íåãíü. Ìåðãí áèëãò³, í³ðí øèíšò³ óðí çîêúÿë÷ õàëüìã óëñèí ñîéë, óðí ¢ãèã õàäºëš äåëãð¢ëëºí³ êåðãò èê à÷-òóñàí ê¢ðãñí ¢¢ëä³÷ áîëš íåð³í ì´œêð¢ëñìí. 2005 šèëä öîêñí çóðãò òàäí òàœº÷èí íåðò³ áè÷³÷íðèã áîëí æóðíàëèñòíðè㠢皳í³ò. Äèãò³ ýí šèë Êàëÿí Ñàíšèí ò´ðš ºàðñíà 100 šèëèí ´´íèã òàœº÷ä ´ðã³ð òåìäãëñìí. Òàœº÷èí íåðò³ áè÷³÷íð áîëí æóðíàëèñòíð Êàëÿí Ñàíšèí àâàëü Ìàðèÿ Òðîôèìîâíàä çî뺚, ýí¢í³ ãåðòíü ãèè÷ëñìí. Òèèãõä ýäí ºàçàðàí ºàðàä, ãåðèííü õàøàä àëüìíà ìîäíà ´´ð õàìäàí çóðãàí öîêóëñí áîëäã.

  • 12-04-2018, 09:33
 • Êàëìûöêèå øêîëüíèêè ïîåäóò â Òóëó

  Íà ýòîé íåäåëå â ðåãèîíàëüíîì Öåíòðå ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè ñáîðíûõ êîìàíä îïðåäåëèëèñü ïîáåäèòåëè ôèíàëüíûõ ñîðåâíîâàíèé ðåñïóáëèêàíñêîãî òóðíèðà ïî áàñêåòáîëó "Ëîêîáàñêåò-Øêîëüíàÿ ëèãà" ñðåäè ó÷àùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë (þíîøåé è äåâóøåê) 2000 ã.ð. è ìëàäøå.

  • 29-03-2018, 10:31
 • Ïîãèá, íî íèêîãî íå âûäàë

  Ïîòîìêè ãåðîÿ èùóò ðîäíûõ åãî äðóãà
  Ñâÿùåííà ïàìÿòü î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, óí¸ñøåé ìíîãèå æèçíè. Îíà ïåðåäàåòñÿ èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå âîò óæå áîëåå 70 ëåò. Ìû ïîìíèì, êàêîé öåíîé çàâî¸âàíî ñ÷àñòüå…

  • 24-03-2018, 10:13
 • Àëåêñåé Îðëîâ ïîäâåðã êðèòèêå Ìèíñåëüõîç ÐÊ

  Â÷åðà âïåðâûå ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå êîëëåãèè ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ðåñïóáëèêè ñîñòîÿëîñü íà ïëîùàäêå àãðàðíîãî ôàêóëüòåòà Êàëìûöêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà èì. Á.Á. Ãîðîäîâèêîâà. Âåäü íà ñåãîäíÿøíèé äåíü óíèâåðñèòåò ÿâëÿåòñÿ îïîðíûì âóçîì ðåñïóáëèêè è ñòðàíû, êóçíèöåé êàäðîâ ÀÏÊ.

  • 24-03-2018, 09:55
 • Ñåìüå Ñàðàíãîâûõ ïîñâÿùàåòñÿ Ðàçáèòîå ñ÷àñòüå

  Ðàííåå óòðî 28 äåêàáðÿ 1943 ãîäà íå ïðåäâåùàëî íèêàêèõ òðàãè÷åñêèõ ñîáûòèé. Óòðî êàê óòðî. Çèìà âûäàëàñü íà þãî-âîñòîêå Êàëìûêèè òåïëàÿ è áåññíåæíàÿ. Öàãàí, êàê âñåãäà, âñòàëà ðàíüøå âñåõ. Åé íàäî áûëî ïîäîèòü êîðîâó, âûãíàòü ñêîòèíó íà âûïàñ, ñâàðèòü àðîìàòíûé êàëìûöêèé ÷àé, íàêîðìèòü ñâîþ áîëüøóþ ñåìüþ. Öàãàí, íåñìîòðÿ íà êîëè÷åñòâî ðîæäåííûõ äåòåé, åù¸ íå ïîòåðÿëà ñâîåé äåâè÷üåé ñòàòè è êðàñîòû. Ïðîñíóâøèéñÿ ìóæ íåâîëüíî çàëþáîâàëñÿ åþ. Îí, íå òàê äàâíî âåðíóâøèéñÿ èç âîåííîãî ãîñïèòàëÿ ïîñëå äâóõ òÿæåëûõ ðàíåíèé, äîëãî íå ìîã ïðèâûêíóòü ê òèøèíå è èíîãäà íî÷üþ âî ñíå êðè÷àë, îòäàâàÿ ïðèêàçû. Ïðîñûïàëñÿ â ïîòó è äîëãî ìîë÷à ñèäåë, î ÷¸ì- òî äóìàÿ, êóðèë ñèãàðåòó çà ñèãàðåòîé.

  • 13-03-2018, 09:36
 • Æåíùèíû íà âîéíå

  31 àâãóñòà 1942 ãîäà ãèòëåðîâöû ïðåäïðèíÿëè ïîïûòêó ïðîðâàòüñÿ ê ã.Àñòðàõàíè â îáõîä äîðîãè Õóëõóòà-Êðàñíûé Õóäóê-Àñòðàõàíü, êîòîðóþ óïîðíî îáîðîíÿëè íàøè âîéñêà. 10 òàíêîâ, 5 áðîíåìàøèí è ìîòîöèêëèñòû äâèíóëèñü íà ñåâåð ïî äîðîãå Õóëõóòà-Þñòà, ÷òîáû, äîñòèãíóâ Þñòû, ðåçêî ïîâåðíóòü íà þãî-âîñòîê è äàëåå íàñòóïàòü íà ã.Àñòðàõàíü.

  • 07-03-2018, 11:29
 • "Ñèáèðñêèå ôîòîãðàôèè"

  Ýòè òðè ôîòîãðàôèè - èç ñåìåéíîãî àðõèâà æèòåëÿ ï. Ïåñ÷àíûé Ïðèþòíåíñêîãî ðàéîíà Âëàäèìèðà Íåìååâà. Îí ðîäèëñÿ â Ñèáèðè â 1956 ãîäó. Âîò ÷òî îí ðàññêàçàë: "Ìàìó ñ åå äâóìÿ áðàòüÿìè è íàøåé áàáóøêîé âûñëàëè èç ï.×èëãèð. Âñêîðå îíè ñ áðàòîì, ïîòåðÿâ ðîäíûõ, îñòàëèñü âäâîåì. Ðàññêàçûâàëè íàì èíîãäà, êàê ÷óäîì ïåðåæèëè ãîëîä è õîëîä. Ýòà òåìà ðàíüøå áûëà çàêðûòà. Îòåö ñ ðîäíûìè áûë âûñëàí èç ï. Ìàãíà Èêè-Áóðóëüñêîãî ðàéîíà".

  • 22-02-2018, 14:04
 • Â òåíè Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâû

  Õîòèì ðàññêàçàòü î âêëàäå ñïåöèàëèñòîâ è ñòðîèòåëåé æåëåçíîé äîðîãè èç ã. Àñòðàõàíè - íà Êàâêàç, ãðàæäàí íåñêîëüêèõ ðåñïóáëèê, êðàåâ è îáëàñòåé Þãà Ðîññèè, â ïîáåäó â Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâå

  • 22-02-2018, 13:47
 • Íà ñòðîèòåëüñòâå îáîðîíèòåëüíûõ ñîîðóæåíèé

  Íà÷àëüíûé ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñëîæèëñÿ, êàê èçâåñòíî, êðàéíå íåóäà÷íî äëÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Ñòðåìèòåëüíîå íàñòóïëåíèå íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ âîéñê â 1941 ãîäó ñîçäàëî óãðîçó ïðîðûâà ïðîòèâíèêà ê Ñòàëèíãðàäó è ðåãèîíàì Ñåâåðíîãî Êàâêàçà.  ñâÿçè ñ ýòèì âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ îáîðîíèòåëüíûõ ñîîðóæåíèé â Ðîñòîâñêîé è Ñòàëèíãðàäñêîé îáëàñòÿõ. Äëÿ ñòðîèòåëüñòâà äàííûõ ñîîðóæåíèé áûëî ïðèâëå÷åíî íàñåëåíèå áëèçëåæàùèõ îáëàñòåé è àâòîíîìíûõ ðåñïóáëèê.

  • 22-02-2018, 13:46