• ²ìòí³ šèðºë - çóðãóäò

  Òàœº÷ä øàð øàší äåëãð³ä éîâíà. "Áóðõí Áàãøèí Àëòí ñ¢ì" ãèäã Öóòõëœãèí õóðë ÷èíðò³ êåðã-¢¢ëäâðì¢ä ê¢ö³í³. Áààõí ê´â¢ä Ýíòêã (Èíäèÿ) îðí-íóòãò øàð øàšíà ñóðºàëü äàñš, ã¢í ìåäðë àâíà. Ìàíà õóðëûí ëàìíð áàº÷óäëà ñ³í äàìøëòàðí õóâàëöíà. Òàœº÷èí áîëí òàëäàí ºàçðèí áààõí ãåëœã¢ä ìàíà õóðëä áóðõí-øàšíà àâúÿñìóä áîëí çàœøàëìóä ìåäš àâöõàíà. Õàëüìã Òàœº÷èí øàší ëàì Òýëî Òóëêó ðèíïî÷å áàñ ýäíë³ õàðºàä, èë êåðã¢ä³ðí áîëí ñåëâã¢ä³ðí í´êä áîëíà. Ìàíà õóðë áóðõí-øàšíà îëí ç¢ñí êîíôåññüì¢äë³ áàò í´êöëò á³ðš, ýäíë³ õàìöó ¢¢ëäí³.
  ²ìòí³ šèðºë - çóðãóäò

  Ýëñò áàëºñíà Î÷ðà Íîìòûí íåðò³ 8-÷ òîéãòà äóíäûí øêîëä áàãøíð Ãàëèíà Àíäðååâíà Øåâ÷åíêî, Ïàâåë Êóçüìè÷ Ïîãðåáíîé, Âàëåíòèíà Î÷èðîâíà ×åòûðîâà îëí šèëä³í ñ³³í³ð ê´äëë³. Ýäí ꢢêä-ê´â¢äò ñ³í ìåäðë, ñóðºìš ´ãë³.
  ÐÔ-í îëí äóíäûí áîëí àõ ñóðºóëü-ýðäìèí ê¢íäò³ ê´äë³÷, Õàëüìã Òàœº÷èí à÷òà áàãø Äåíèñëàâ Ýíÿåâè÷ Áóõàåâèí ºàðäâðò ýí øêîëûí êîëëåêòèâ ê¢ö³ìšò³º³ð ¢¢ëäš éîâëà. Ýäí³ êîëëåêòèâ ÓÄÅ ´ðã³ð îëçëäã á³³ñìí. 1996, 1997, 1998 šèëì¢äò "²ð³ñ³í šèëèí øêîë" ãèäã íåð 碢ñìí.
  ²ìòí³ šèðºë - çóðãóäò

  ÐÔ- íîìèí à÷òà ¢¢ëä³÷, ²ð³ñ³í Ïðåçèäåíòèí ì´ð³í ëàóðåàò, Õàëüìã Òàœº÷èí Ãåðîé, ÐÀÎ-í àêàäåìèê, ìàíà óíèâåðñèòåòèí ïðîôåññîð Ï¢ðâ³ Ìó÷êàåâè÷ Ýðäíèåâèí šèðºëèí, íîìèí-ïåäàãîãè÷åñê ¢¢ëäâðèí òóñêàð ìàíà ãàçåò áè÷ë³. Àêàäåìèêèí ¢¢ä³ñí ÓÄÅ òåõíîëîãèé áè÷êä¢äò èê òóñàí ê¢ðãš³õèíü öóºàð ìåäí³. Ï¢ðâ³ Ìó÷êàåâè÷ (çóðãò) øêîëìóäò îäàä, ñóðºóëü÷íðëà áîëí áàãøíðëà õàðºíà. Íîìò ꢢíäâðèí éîâóäò ꢢêä-ê´â¢ä ÿºš ñóð÷àõèíü, ýñâ³ð ´ãäã á¢ðòêëºí³ ê´äëìøèã ýäí ÿºš ê¢ö³äãèíü ìåäš àâíà. Òàœº÷èí ñóðºóëü-ýðäìèí ê´äë³÷íð áîëí áè÷êä¢ä ´â³ðö òåõíîëîãèé ¢¢ä³ñí íîìòä èê õàíëòàí ´ðãí³.
  ²ìòí³ šèðºë - çóðãóäò

  • 31-05-2018, 10:06
 • Êàôåäðà äàëà ìíîãèì ïóò¸âêó â æèçíü

  ß ðåøèëà ïîäåëèòüñÿ âîñïîìèíàíèÿìè îá èñòîðèè ñîçäàíèÿ êàôåäðû èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ â Êàëìûöêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå. Ýòî êàê äîáðàÿ ïàìÿòü î ïåðâûõ åå ñïåöèàëèñòàõ, òåõ, êòî âëîæèë ìíîãî ñèë è ýíåðãèè â ñâîå äåëî. Âûïóñêíèêè ÊàëìÃÓ óñïåøíî òðóäÿòñÿ íå òîëüêî â Ðîññèè, íî è âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà. Ìîÿ æèçíü òîæå íåîòäåëèìà îò óíèâåðñèòåòà.
  Ëþáîâü ê ïðåäìåòó ìíå ïðèâèëà ó÷èòåëüíèöà àíãëèéñêîãî ÿçûêà Äóáðîâèíà Âåðà Ô¸äîðîâíà, êîãäà ÿ ó÷èëàñü â ñðåäíåé øêîëå ¹ 71 ãîðîäà Íîâîñèáèðñêà. Ñ ïåðâûõ óðîêîâ, à ýòî áûëî â ïÿòîì êëàññå, ìíå áûëî èíòåðåñíî èçó÷àòü ÿçûê. Èíîãäà ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â ãîðîäñêîé îëèìïèàäå, òàê ÿ óòâ¸ðäèëàñü â ñâîåì ðåøåíèè ñòàòü ó÷èòåëåì àíãëèéñêîãî ÿçûêà.
  Ïî îêîí÷àíèè äåñÿòîãî êëàññà, à ýòî óæå áûëî â Ýëèñòå, â 1960 ãîäó ÿ ïîñòóïèëà â Ïÿòèãîðñêèé èíñòèòóò èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ è îêîí÷èëà åãî â 1965 ãîäó ïî ñïåöèàëüíîñòè "ó÷èòåëü àíãëèéñêîãî è ôðàíöóçñêîãî ÿçûêîâ". Òàêèõ ñïåöèàëèñòîâ â òî âðåìÿ áûëî ìàëî â ðåñïóáëèêå, êîòîðàÿ òîëüêî ÷òî íà÷àëà âîçðîæäàòüñÿ ïîñëå âîçâðàùåíèÿ èç Ñèáèðè. Ïåðâûìè íàöèîíàëüíûìè êàäðàìè ïî íåìåöêîìó ÿçûêó áûëè: Áàäóãèíîâà Ç. Ä., Áèòêååâà Ã. Ñ., Áàäìàåâà Í.Ñ. è äðóãèå, à ïî àíãëèéñêîìó ÿçûêó - Àøèëîâà Ð. Î., Ìàêñèìîâà Ñ. Ô., Ìàíäæèåâà Ê. Ó. è äðóãèå.

  • 17-05-2018, 09:39
 • ²ìòí³ šèðºë - ìàíà çóðãóäò

  ²ìòí³ šèðºë - ìàíà çóðãóäò
  Õàëüìã Òàœº÷èí íåã áèëãò³ ãèñí æóðíàëèñò áîëí áè÷³÷ Íàðàí Èëèøêèí ä´÷ ºàð šèëèí òóðøàðò "Õàëüìã ¢íí" ãàçåòèí ðåäàêöëà áàò çàëºëäà á³ðš éîâëà. Ê¢÷-ê´ëñ³ðí,áèëã³ðí, çàëó-ç´ðìã³ðí íåð³í òóóðóëñí óëñèí áîëí òàœº÷èí òóóšèí òóñêàð ýí¢í³ êåëâðì¢ä, î÷åðêñ, áîëí çóðöñ óìøà÷íðèí îíüã àâëäã á³³ñìí.
  1995 šèëä ò´ðñêí êåë³ð ºàðäã ãàçåòä íîéí Ñåðáåäæàá Òþìåíÿ áîëí ýí¢í³ ýëãí-ñàäíà òóñê ñîíüí ìàòåðèàë áàðëãäñìí. Ìàòåðèàëûã äàõóëàä õàòí Íèìåí Äåëèê Òþìåíÿ çóðã óìøà÷íðèí îíüãò òóñõàãäñí áîëäã. Òþìåíü íîéíà ´ðê-á¢ëèí ýë÷íð ãðàæäàíñê ä³³í³ éîâóäò ºàçàäûí îðíóð í¢¢š ºàðñìí. ²ð³ñ³ä çóã õàòí Íèìåí Äåëèê Òþìåíü, øòàá-ðîòìèñòð Áàòûê Òþìåíÿ ꢢêíü ýí á³³ñìí. Áàòûê ýâð³í áîëõëà íåð òóóðñí Ñåðáåäæàáèí à÷ ê´â¢íü á³³ñìí. Íèìåí Äåëèê Áîäüñàä Åêàòåðèíàí îðäåí³ èê òîîìñðòà ó÷èëèùä ñóðºóëü ñóðñìí. Õ´´ííü Ìîñêâàä ºàçàäûí êåëí³ ôàêóëüòåò ÷èë³ñìí.
  Çóã ýâð³ííü áèëã³í ¢ç¢ëõ àðºèã ê´äëìø÷íðèí áîëí êðåñòüÿíìóäûí ò¢ð¢í ãîñóäàðñòâ ýí¢íä ´ãñí óãà. Õ´´ííü ýí¢ã Ñèâð¢ð òóóâðò éîâóëëà. Õàëüìãèí õàòí Íèìåí Äåëèê Áàòûêàåâíà Òþìåíü (Áîñõîìäæèåâà) Íîâîñèáèðñê îáëàñòèí Óáèíñêîå ñåë³í³ ´´ð îðøàãäñí á³³í³ ãèš Íàðàí Èëèøêèí áè÷ñìí.

  ²ìòí³ šèðºë - ìàíà çóðãóäò
  Êàëÿí Ñàíš - Õàëüìãèí õ³³ðò³ íåã ¢ðíü, õàëüìã óóºí áè÷³÷èí íåãíü. Ìåðãí áèëãò³, í³ðí øèíšò³ óðí çîêúÿë÷ õàëüìã óëñèí ñîéë, óðí ¢ãèã õàäºëš äåëãð¢ëëºí³ êåðãò èê à÷-òóñàí ê¢ðãñí ¢¢ëä³÷ áîëš íåð³í ì´œêð¢ëñìí. 2005 šèëä öîêñí çóðãò òàäí òàœº÷èí íåðò³ áè÷³÷íðèã áîëí æóðíàëèñòíðè㠢皳í³ò. Äèãò³ ýí šèë Êàëÿí Ñàíšèí ò´ðš ºàðñíà 100 šèëèí ´´íèã òàœº÷ä ´ðã³ð òåìäãëñìí. Òàœº÷èí íåðò³ áè÷³÷íð áîëí æóðíàëèñòíð Êàëÿí Ñàíšèí àâàëü Ìàðèÿ Òðîôèìîâíàä çî뺚, ýí¢í³ ãåðòíü ãèè÷ëñìí. Òèèãõä ýäí ºàçàðàí ºàðàä, ãåðèííü õàøàä àëüìíà ìîäíà ´´ð õàìäàí çóðãàí öîêóëñí áîëäã.

  • 12-04-2018, 09:33
 • ²ìòí³ šèðºë - ìàíà çóðãóäò

  ²ìòí³ šèðºë - ìàíà çóðãóäò
  Õàëüìã Òàœº÷èí íåã áèëãò³ ãèñí æóðíàëèñò áîëí áè÷³÷ Íàðàí Èëèøêèí ä´÷ ºàð šèëèí òóðøàðò "Õàëüìã ¢íí" ãàçåòèí ðåäàêöëà áàò çàëºëäà á³ðš éîâëà. Ê¢÷-ê´ëñ³ðí,áèëã³ðí, çàëó-ç´ðìã³ðí íåð³í òóóðóëñí óëñèí áîëí òàœº÷èí òóóšèí òóñêàð ýí¢í³ êåëâðì¢ä, î÷åðêñ, áîëí çóðöñ óìøà÷íðèí îíüã àâëäã á³³ñìí.
  1995 šèëä ò´ðñêí êåë³ð ºàðäã ãàçåòä íîéí Ñåðáåäæàá Òþìåíÿ áîëí ýí¢í³ ýëãí-ñàäíà òóñê ñîíüí ìàòåðèàë áàðëãäñìí. Ìàòåðèàëûã äàõóëàä õàòí Íèìåí Äåëèê Òþìåíÿ çóðã óìøà÷íðèí îíüãò òóñõàãäñí áîëäã. Òþìåíü íîéíà ´ðê-á¢ëèí ýë÷íð ãðàæäàíñê ä³³í³ éîâóäò ºàçàäûí îðíóð í¢¢š ºàðñìí. ²ð³ñ³ä çóã õàòí Íèìåí Äåëèê Òþìåíü, øòàá-ðîòìèñòð Áàòûê Òþìåíÿ ꢢêíü ýí á³³ñìí. Áàòûê ýâð³í áîëõëà íåð òóóðñí Ñåðáåäæàáèí à÷ ê´â¢íü á³³ñìí. Íèìåí Äåëèê Áîäüñàä Åêàòåðèíàí îðäåí³ èê òîîìñðòà ó÷èëèùä ñóðºóëü ñóðñìí. Õ´´ííü Ìîñêâàä ºàçàäûí êåëí³ ôàêóëüòåò ÷èë³ñìí.
  Çóã ýâð³ííü áèëã³í ¢ç¢ëõ àðºèã ê´äëìø÷íðèí áîëí êðåñòüÿíìóäûí ò¢ð¢í ãîñóäàðñòâ ýí¢íä ´ãñí óãà. Õ´´ííü ýí¢ã Ñèâð¢ð òóóâðò éîâóëëà. Õàëüìãèí õàòí Íèìåí Äåëèê Áàòûêàåâíà Òþìåíü (Áîñõîìäæèåâà) Íîâîñèáèðñê îáëàñòèí Óáèíñêîå ñåë³í³ ´´ð îðøàãäñí á³³í³ ãèš Íàðàí Èëèøêèí áè÷ñìí.

  ²ìòí³ šèðºë - ìàíà çóðãóäò
  Êàëÿí Ñàíš - Õàëüìãèí õ³³ðò³ íåã ¢ðíü, õàëüìã óóºí áè÷³÷èí íåãíü. Ìåðãí áèëãò³, í³ðí øèíšò³ óðí çîêúÿë÷ õàëüìã óëñèí ñîéë, óðí ¢ãèã õàäºëš äåëãð¢ëëºí³ êåðãò èê à÷-òóñàí ê¢ðãñí ¢¢ëä³÷ áîëš íåð³í ì´œêð¢ëñìí. 2005 šèëä öîêñí çóðãò òàäí òàœº÷èí íåðò³ áè÷³÷íðèã áîëí æóðíàëèñòíðè㠢皳í³ò. Äèãò³ ýí šèë Êàëÿí Ñàíšèí ò´ðš ºàðñíà 100 šèëèí ´´íèã òàœº÷ä ´ðã³ð òåìäãëñìí. Òàœº÷èí íåðò³ áè÷³÷íð áîëí æóðíàëèñòíð Êàëÿí Ñàíšèí àâàëü Ìàðèÿ Òðîôèìîâíàä çî뺚, ýí¢í³ ãåðòíü ãèè÷ëñìí. Òèèãõä ýäí ºàçàðàí ºàðàä, ãåðèííü õàøàä àëüìíà ìîäíà ´´ð õàìäàí çóðãàí öîêóëñí áîëäã.

  • 12-04-2018, 09:33
 • Êàëìûöêèå øêîëüíèêè ïîåäóò â Òóëó

  Íà ýòîé íåäåëå â ðåãèîíàëüíîì Öåíòðå ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè ñáîðíûõ êîìàíä îïðåäåëèëèñü ïîáåäèòåëè ôèíàëüíûõ ñîðåâíîâàíèé ðåñïóáëèêàíñêîãî òóðíèðà ïî áàñêåòáîëó "Ëîêîáàñêåò-Øêîëüíàÿ ëèãà" ñðåäè ó÷àùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë (þíîøåé è äåâóøåê) 2000 ã.ð. è ìëàäøå.

  • 29-03-2018, 10:31
 • Ïîãèá, íî íèêîãî íå âûäàë

  Ïîòîìêè ãåðîÿ èùóò ðîäíûõ åãî äðóãà
  Ñâÿùåííà ïàìÿòü î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, óí¸ñøåé ìíîãèå æèçíè. Îíà ïåðåäàåòñÿ èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå âîò óæå áîëåå 70 ëåò. Ìû ïîìíèì, êàêîé öåíîé çàâî¸âàíî ñ÷àñòüå…

  • 24-03-2018, 10:13
 • Àëåêñåé Îðëîâ ïîäâåðã êðèòèêå Ìèíñåëüõîç ÐÊ

  Â÷åðà âïåðâûå ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå êîëëåãèè ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ðåñïóáëèêè ñîñòîÿëîñü íà ïëîùàäêå àãðàðíîãî ôàêóëüòåòà Êàëìûöêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà èì. Á.Á. Ãîðîäîâèêîâà. Âåäü íà ñåãîäíÿøíèé äåíü óíèâåðñèòåò ÿâëÿåòñÿ îïîðíûì âóçîì ðåñïóáëèêè è ñòðàíû, êóçíèöåé êàäðîâ ÀÏÊ.

  • 24-03-2018, 09:55
 • Ñåìüå Ñàðàíãîâûõ ïîñâÿùàåòñÿ Ðàçáèòîå ñ÷àñòüå

  Ðàííåå óòðî 28 äåêàáðÿ 1943 ãîäà íå ïðåäâåùàëî íèêàêèõ òðàãè÷åñêèõ ñîáûòèé. Óòðî êàê óòðî. Çèìà âûäàëàñü íà þãî-âîñòîêå Êàëìûêèè òåïëàÿ è áåññíåæíàÿ. Öàãàí, êàê âñåãäà, âñòàëà ðàíüøå âñåõ. Åé íàäî áûëî ïîäîèòü êîðîâó, âûãíàòü ñêîòèíó íà âûïàñ, ñâàðèòü àðîìàòíûé êàëìûöêèé ÷àé, íàêîðìèòü ñâîþ áîëüøóþ ñåìüþ. Öàãàí, íåñìîòðÿ íà êîëè÷åñòâî ðîæäåííûõ äåòåé, åù¸ íå ïîòåðÿëà ñâîåé äåâè÷üåé ñòàòè è êðàñîòû. Ïðîñíóâøèéñÿ ìóæ íåâîëüíî çàëþáîâàëñÿ åþ. Îí, íå òàê äàâíî âåðíóâøèéñÿ èç âîåííîãî ãîñïèòàëÿ ïîñëå äâóõ òÿæåëûõ ðàíåíèé, äîëãî íå ìîã ïðèâûêíóòü ê òèøèíå è èíîãäà íî÷üþ âî ñíå êðè÷àë, îòäàâàÿ ïðèêàçû. Ïðîñûïàëñÿ â ïîòó è äîëãî ìîë÷à ñèäåë, î ÷¸ì- òî äóìàÿ, êóðèë ñèãàðåòó çà ñèãàðåòîé.

  • 13-03-2018, 09:36
 • Æåíùèíû íà âîéíå

  31 àâãóñòà 1942 ãîäà ãèòëåðîâöû ïðåäïðèíÿëè ïîïûòêó ïðîðâàòüñÿ ê ã.Àñòðàõàíè â îáõîä äîðîãè Õóëõóòà-Êðàñíûé Õóäóê-Àñòðàõàíü, êîòîðóþ óïîðíî îáîðîíÿëè íàøè âîéñêà. 10 òàíêîâ, 5 áðîíåìàøèí è ìîòîöèêëèñòû äâèíóëèñü íà ñåâåð ïî äîðîãå Õóëõóòà-Þñòà, ÷òîáû, äîñòèãíóâ Þñòû, ðåçêî ïîâåðíóòü íà þãî-âîñòîê è äàëåå íàñòóïàòü íà ã.Àñòðàõàíü.

  • 07-03-2018, 11:29
 • "Ñèáèðñêèå ôîòîãðàôèè"

  Ýòè òðè ôîòîãðàôèè - èç ñåìåéíîãî àðõèâà æèòåëÿ ï. Ïåñ÷àíûé Ïðèþòíåíñêîãî ðàéîíà Âëàäèìèðà Íåìååâà. Îí ðîäèëñÿ â Ñèáèðè â 1956 ãîäó. Âîò ÷òî îí ðàññêàçàë: "Ìàìó ñ åå äâóìÿ áðàòüÿìè è íàøåé áàáóøêîé âûñëàëè èç ï.×èëãèð. Âñêîðå îíè ñ áðàòîì, ïîòåðÿâ ðîäíûõ, îñòàëèñü âäâîåì. Ðàññêàçûâàëè íàì èíîãäà, êàê ÷óäîì ïåðåæèëè ãîëîä è õîëîä. Ýòà òåìà ðàíüøå áûëà çàêðûòà. Îòåö ñ ðîäíûìè áûë âûñëàí èç ï. Ìàãíà Èêè-Áóðóëüñêîãî ðàéîíà".

  • 22-02-2018, 14:04