• Êàê çàðåãèñòðèðîâàòü ïðàâî íà íîâóþ ïëîùàäü äîìà?

  "Ìíå ïðèíàäëåæèò æèëîé äîì, ïðàâî ñîáñòâåííîñòè îôîðìëåíî, êàê ïîëîæåíî. Â ïðîøëîì ãîäó âîçâåë ê äîìó ïðèñòðîéêó. Êàê çàðåãèñòðèðîâàòü ïðàâî íà íîâóþ ïëîùàäü äîìà?"
  Íèêîëàé Äîðäæèåâ
  ñ.Òðîèöêîå
  Íà âîïðîñ ÷èòàòåëÿ îòâå÷àåò ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî Ðåñïóáëèêå Êàëìûêèÿ Äîëüãàí ÁÓÂÀÒÈÍÎÂ.
  - Âîçâåäåíèå âàìè ïðèñòðîéêè ÿâëÿåòñÿ ðåêîíñòðóêöèåé æèëîãî äîìà. Ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì çàêîíà, ðåêîíñòðóêöèÿ îáúåêòà íåäâèæèìîñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî.
  ×òîáû çàðåãèñòðèðîâàòü èçìåíåíèå ïëîùàäè æèëîãî äîìà â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íåäâèæèìîñòè, íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ê êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó çà èçãîòîâëåíèåì òåõíè÷åñêîãî ïëàíà íà ðåêîíñòðóèðîâàííûé îáúåêò, â ñîñòàâ êîòîðîãî äîëæíî áûòü âêëþ÷åíî ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî. Ñ äàííûì òåõíè÷åñêèì ïëàíîì íåîáõîäèìî çàòåì îáðàòèòüñÿ â Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî Ðåñïóáëèêå Êàëìûêèÿ.
  Åñëè ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî âàìè íå áûëî ïîëó÷åíî, òî, ê ñîæàëåíèþ, çà óçàêîíåíèåì ñàìîâîëüíî âîçâåäåííîé ïðèñòðîéêè ïðèäåòñÿ îáðàùàòüñÿ â ñóä.
  Áàòà ÁÎÂÀÅÂ

  • 22-11-2018, 09:31
 • Êàêèå âûïëàòû ïîëîæåíû ïðè ðîæäåíèè ðåáåíêà?

  Ñëûøàëà î òîì, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìîæíî ïîëó÷èòü âûïëàòó çà ðåáåíêà, ðîäèâøåãîñÿ â ýòîì ãîäó? Òàê ëè ýòî? È êàêîâ ðàçìåð ýòîãî ïîñîáèÿ?
  Ð.Ïîïîâà
  ã.Ýëèñòà
  Ðàçúÿñíåíèÿ ìû ïîïðîñèëè äàòü íà÷àëüíèêà îòäåëà ñîöèàëüíûõ âûïëàò ÎÏÔÐ ïî ÐÊ Ëàðèñó ÆÀÊÀÐÈÑ.
  - Äåéñòâèòåëüíî, ñ ÿíâàðÿ ýòîãî ãîäà Óïðàâëåíèÿ ÏÔÐ â ðàéîíàõ ðåñïóáëèêè è ã.Ýëèñòå ïðèíèìàþò çàÿâëåíèÿ îò ñåìåé â ðåñïóáëèêå íà ïîëó÷åíèå åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû èç ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà. Ìû íàçûâàåì ýòè ñðåäñòâà åæåìåñÿ÷íûì ïîñîáèåì ìàòåðè (ÅÏÌ). Âûïëàòà ïîëàãàåòñÿ òîëüêî òåì íóæäàþùèìñÿ ñåìüÿì, â êîòîðûõ âòîðîé ðåáåíîê ðîäèëñÿ èëè óñûíîâëåí ïîñëå 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà.
  Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Êàëìûêèè ïîäàíî 44 òàêèõ çàÿâëåíèÿ. Ïî 39-òè èç íèõ óæå ïðîèçâîäÿò âûïëàòû.
  Îòìå÷ó, ÷òî ïðàâîì íà åæåìåñÿ÷íûå âûïëàòû èç ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà ìîæåò âîñïîëüçîâàòüñÿ ñåìüÿ, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùàÿ íà òåððèòîðèè Ðîññèè, ïðè óñëîâèè, ÷òî è ìàìà, è âòîðîé ðåáåíîê ÿâëÿþòñÿ ãðàæäàíàìè ÐÔ, à òàêæå, åñëè âòîðîé ðåáåíîê ðîäèëñÿ èëè áûë óñûíîâëåí ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà. Åùå îäíèì, íî íå ìåíåå âàæíûì êðèòåðèåì ÿâëÿåòñÿ ðàçìåð äîõîäà ñåìüè. Îí íå äîëæåí ïðåâûøàòü 1,5-êðàòíóþ âåëè÷èíó ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà òðóäîñïîñîáíîãî ãðàæäàíèíà (â ðåñïóáëèêå 1,5- êðàòíûé ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì ñîñòàâëÿåò 13896 ðóáëåé). Ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû - 8944 ðóáëÿ.
  Ðåàëèçîâàòü òàêóþ âîçìîæíîñòü íóæäàþùàÿñÿ ñåìüÿ ìîæåò â ëþáîé ìîìåíò äî äîñòèæåíèÿ âòîðûì ðåáåíêîì ïîëóòîðà ëåò. Íî ñëåäóåò îòìåòèòü: åñëè çàÿâëåíèå ïîäàíî íå ïîçäíåå øåñòè ìåñÿöåâ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ðåáåíêà äî îáðàùåíèÿ â îðãàí, òî ñóììà åæåìåñÿ÷íûõ âûïëàò áóäåò ïåðå÷èñëåíà ãðàæäàíèíó â ïîëíîì ðàçìåðå. Åñëè çàÿâëåíèå áûëî ïîäàíî ïîçäíåå 6 ìåñÿöåâ ðåáåíêà, òî ñóììà áóäåò íà÷èñëÿòüñÿ ñ ìîìåíòà îáðàùåíèÿ. Îäíàêî ïåðâûé âûïëàòíîé ïåðèîä ðàññ÷èòàí íà ãîä, ïîñëå ÷åãî íåîáõîäèìî ïîäàòü íîâîå çàÿâëåíèå íà íà÷èñëåíèå.
  Ïîäàòü çàÿâëåíèå íà óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ ìàòåðè (ÅÏÌ) ìîæíî â ëþáîå âðåìÿ â òå÷åíèå ïîëóòîðà ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âòîðîãî ðåáåíêà.
  Âûïëàòû ìîæíî â ëþáîé ìîìåíò ïðèîñòàíîâèòü. Òàê íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 3 ñåìüè â ðåñïóáëèêå âûïëàòû ïðèîñòàíîâèëè.
  Çàÿâëåíèå î íàçíà÷åíèè ýòîé åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû ìîæíî ïîäàòü êàê â êëèåíòñêîé ñëóæáå Óïðàâëåíèÿ ÏÔÐ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, òàê è äèñòàíöèîííî, ïî Èíòåðíåòó ÷åðåç "Ëè÷íûé êàáèíåò ãðàæäàíèíà" íà ñàéòå ÏÔÐ https://es.pfrf.ru/.
  Íàòàëüÿ ÄÀÂÀÅÂÀ

  • 22-11-2018, 09:30
 • Êàê ïîäàðèòü äîì?

  Ìîæåò ëè ìóæ ïîäàðèòü ñóïðóãå çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ æèëûì äîìîì? Êðîìå äîãîâîðà äàðåíèÿ, êàêèå åùå äîêóìåíòû íàäî ïðåäñòàâèòü?
  Ýëèíà Áàäìàåâà
  ã. Ýëèñòà
  Íà âîïðîñ íàøåé ÷èòàòåëüíèöû îòâå÷àåò ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî ÐÊ Äîëüãàí ÁÓÂÀÒÈÍÎÂ:
  - Çàêëþ÷èòü äîãîâîð äàðåíèÿ ìåæäó ñóïðóãàìè âîçìîæíî â ñëó÷àå, êîãäà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî ÿâëÿåòñÿ ëè÷íîé ñîáñòâåííîñòüþ ñóïðóãà-äàðèòåëÿ (ïðèîáðåòåíî äî áðàêà, ïîëó÷åíî ïî áåçâîçìåçäíîé ñäåëêå,
  çàêëþ÷åí áðà÷íûé äîãîâîð è ò.ï.), ëèáî ïîñëå îïðåäåëåíèÿ äîëåé â îáùåé ñîâìåñòíîé ñîáñòâåííîñòè ñóïðóãîâ.
  Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ î ïåðåõîäå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè äàðèòåëÿ è çàÿâëåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè îäàðÿåìîãî, êîòîðûé ïðåäîñòàâëÿåò òàêæå äîãîâîð äàðåíèÿ (êàê ìèíèìóì â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ-ïîäëèííèêàõ).
  Ïðè íàëè÷èè áðà÷íîãî äîãîâîðà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ åãî îðèãèíàë è êîïèÿ.  ñëó÷àå îïðåäåëåíèÿ äîëåé â ñîâìåñòíî íàæèòîì èìóùåñòâå íà ãîñðåãèñòðàöèþ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñîãëàøåíèå îá îïðåäåëåíèè äîëåé (êàê ìèíèìóì â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ-ïîäëèííèêàõ) è íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííûé äîãîâîð äàðåíèÿ äîëè â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî.
  Íóæíî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî â ñëó÷àå, êîãäà ïðàâî íå îòìå÷åíî â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íåäâèæèìîñòè, íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ òàêæå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ çàÿâëåíèå î ðåãèñòðàöèè ðàíåå âîçíèêøåãî ïðàâà è ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò.

  • 22-11-2018, 09:29
 • Êàê ïîëó÷èòü êîìïåíñàöèþ?

  Íåäàâíî ÿ ïðèáðåë çà ñîáñòâåííûé ñ÷¸ò òåõíè÷åñêîå ñðåäñòâî ðåàáèëèòàöèè. Ìîãó ëè ÿ ïîëó÷èòü êîìïåíñàöèþ èç ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ?
  Áàäìà ËÈÄÆÈÅÂ
  ã.Ýëèñòà
  Íà âîïðîñ íàøåãî ÷èòàòåëÿ îòâå÷àåò ðóêîâîäèòåëü Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ - ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ðåñïóáëèêå Êàëìûêèÿ ×èíãèç ÈÂÀÍÎÂ:
  - Âîïðîñû îáåñïå÷åíèÿ ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè ðåàáèëèòàöèè ïî-ïðåæíåìó ñîõðàíÿþò ñâîþ àêòóàëüíîñòü. Îäíîé èç äåéñòâåííûõ ìåð ïî îêàçàíèþ ïîìîùè â îáåñïå÷åíèè òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ðåàáèëèòàöèè ÿâëÿåòñÿ âûïëàòà êîìïåíñàöèè çà ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèîáðåòåííûå ñðåäñòâà âîññòàíîâëåíèÿ. Êîìïåíñàöèÿ ïðîèçâîäèòñÿ â ñëó÷àå, åñëè ïðåäóñìîòðåííûå èíäèâèäóàëüíîé ïðîãðàììîé èíâàëèäà òåõíè÷åñêîå ñðåäñòâî ðåàáèëèòàöèè è (èëè) óñëóãà íå ìîãóò áûòü ïðåäîñòàâëåíû èíâàëèäó èëè èíâàëèä ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèîáðåë óêàçàííîå òåõíè÷åñêîå ñðåäñòâî ðåàáèëèòàöèè è (èëè) îïëàòèë óñëóãó çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ.
  Êîìïåíñàöèÿ âûïëà÷èâàåòñÿ â ðàçìåðå ñòîèìîñòè ïðèîáðåòåííîãî òåõíè÷åñêîãî ñðåäñòâà ðåàáèëèòàöèè è (èëè) îêàçàííîé óñëóãè, íî íå áîëåå ðàçìåðà åãî ñòîèìîñòè è (èëè) óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ èíäèâèäóàëüíîé ïðîãðàììîé âîññòàíîâëåíèÿ èëè àáèëèòàöèè èíâàëèäà, ÿâëÿþùèõñÿ àíàëîãè÷íûìè òåõíè÷åñêîìó ñðåäñòâó ðåàáèëèòàöèè, ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèîáðåòåííîìó çà ñîáñòâåííûé ñ÷åò èíâàëèäîì, è (èëè) îïëà÷åííîé çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ óñëóãå.
  Ðàçìåð êîìïåíñàöèè îïðåäåëÿåòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïîñëåäíåé ïî âðåìåíè îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïêè òåõíè÷åñêîãî ñðåäñòâà ðåàáèëèòàöèè è (èëè) îêàçàíèÿ óñëóãè. Èíôîðìàöèÿ î åå ðàçìåðàõ ðàçìåùåíà íà ñàéòå ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ÔÑÑ fsskalmykia.ru è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ www.zakupki.gov.ru.
  Êîìïåíñàöèÿ âûïëà÷èâàåòñÿ íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ èíâàëèäà ëèáî ëèöà, ïðåäñòàâëÿþùåãî åãî èíòåðåñû, è äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ðàñõîäû ïî ñàìîñòîÿòåëüíîìó ïðèîáðåòåíèþ òåõíè÷åñêîãî ñðåäñòâà ðåàáèëèòàöèè è (èëè) îêàçàíèþ óñëóãè èíâàëèäîì çà ñîáñòâåííûé ñ÷åò (òîâàðíûé è êàññîâûé ÷åêè), à òàêæå ïðåäúÿâëåíèÿ èì ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ: äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü; èíäèâèäóàëüíîé ïðîãðàììû ðåàáèëèòàöèè èëè àáèëèòàöèè èíâàëèäà; ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ, ñîäåðæàùåãî ñòðàõîâîé íîìåð èíäèâèäóàëüíîãî ëèöåâîãî ñ÷åòà (ÑÍÈËÑ).
  Èíâàëèäû è ëèöà, ïðåäñòàâëÿþùèå èõ èíòåðåñû, ìîãóò ïîäàòü äîêóìåíòû â ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ëèáî â ðàéîííûå îòäåëåíèÿ Ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã. Ðåøåíèå î âûïëàòå êîìïåíñàöèè ïðèíèìàåòñÿ ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì çàÿâëåíèÿ î âûïëàòå êîìïåíñàöèè. Âûïëàòà îñóùåñòâëÿåòñÿ ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì â ìåñÿ÷íûé ñðîê ñ äàòû ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ ïóòåì ïî÷òîâîãî ïåðåâîäà èëè ïåðå÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ íà ñ÷åò, îòêðûòûé èíâàëèäîì â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè.

  • 22-11-2018, 09:29
 • Öàºàí ñåäêëò³ ýì÷íð ê´äëí³


  Ê¢íäò³ "Õàëüìã ¢íí" ãàçåòèí ê´äë³÷íð! Ò´ðñêí êåë³ð ºàðäã ãàçåòä ìàíà áè÷ã áàðëòí ãèš ñóðšàíàâèäí. Áèäí Î.Øóíãàåâàí íåðò³ ïåðèíàòàëüí Öóòõëœãèí ãèíåêîëîãè÷åñê ³œãèí ê´äë³÷íðò õàíëòàí ´ðãõ³ð ñåäë³âèäí. Ýí ³œãèí ºàðäà÷ Åëåíà Áîðèñîâíà Øóíãàåâàä, ýì÷-ýíäîñêîïèñò ×èíãèç Áîðèñîâè÷ Î÷èðîâä áîëí ïðîöåäóðí ìåäñåñòðà Êåðìåí Âàëåðüåâíà Áàäìàåâàä îíö õàíëòûí ¢ã³í íåð³äš³í³âèäí.
  Íèëõ ò´ðëºí - áàéðòà éîâäë. Áîëâ ¢ðíü áàò áîëí ÷àœº-÷èèðã ò´ðš ºàðõèí ò´ë³ ñààòà ꢢêä ꢢíä ýð¢ë-ìåíä³í øèíšëõ, ýì÷íðèí õ³ë³âðò á³³õ êåðãò³. Ýí ³œãèí ýì÷íð ꢢêä óëñò ä´œ-òóñàí ê¢ðãš, îëí ç¢ñí õóó÷òà ãåìèíü ýä㳚, ÷èíðò³ ìåäèöèíñê òóñëìš ê¢ðãí³. Çó øàõó ꢢêä ê¢í ýì÷íðèí à÷-òóñàð áèé³í ýä㳚, ¢ð ºà𺚠÷àäâ. Ýí ³œãä ꢢêä óëñèí ýð¢ë-ìåíä øèíšëäã îëí ç¢ñí ýâ-àðºñ îëçëãäíà, ñ³í ÷èíðò³ ýìíëºí êåãäí³, òåã³ä ÷èãí ìàíà òàœº÷èí ꢢêä óëñò òàëäàí áàëºñäò éîâõ êåðã óãà áîëíà.
  Ýí ³œãä áèäí ýìíëº àâàä, ýì÷íðèí áîëí äóíä ìåäèöèíñê ê´äë³÷íðèí êèëìšò³ õ³ë³âðò ýäãâèäí. Ýíä ê´äëš³õ óëñ öàºàí ñåäêëò³, ê¢í áîëºíä á¢ë³í ¢ã³ðí îìã ´ãí³. Î.Øóíãàåâàí íåðò³ ïåðèíàòàëüí Öóòõëœãèí ãèíåêîëîãè÷åñê ³œãèí ê´äë³÷íðò ê¢ö³ìš, õ´â-êèøã äóðäšàíàâèäí. Êåš³õ ê´äëìøíü êåìòã óãà áîëòõà, öààðàíäíü ÷èãí ýäí ꢢêä óëñèí ýð¢ë-ìåíä õàðëºíä ¢íí-÷èê ñåäêëò³º³ð öåðãëš éîâòõà!
  Æ.Áàäìà-Ãîðÿåâà, Î.Ãóáàðåâà,
  Â.Âàëåòîâà áîëí Ý.Ñàíãàäæèåâà

  • 11-09-2018, 11:30
 • Ýòó äàòó çàáûâàòü íåëüçÿ

  28 äåêàáðÿ 2018 ãîäà èñïîëíÿåòñÿ 75 ëåò ñî äíÿ äåïîðòàöèè êàëìûöêîãî íàðîäà èç ðîäíûõ ìåñò. Ïî÷åìó ÿ îá ýòîì ïèøó. Ïðîæèâàÿ â ßøêóëå îêîëî 50 ëåò, ÿ åæåãîäíî â äåêàáðå ðàññêàçûâàë â øêîëàõ è òðóäîâûõ êîëëåêòèâàõ î äåïîðòàöèè êàëìûöêîãî íàðîäà.
  Ìíå ø¸ë øåñòîé ãîä, êîãäà íàñ ïîãðóçèëè â "òåëÿòíèêè" è ïîâåçëè íåèçâåñòíî êóäà. ß õîðîøî ïîìíþ, êàê íàñ âåçëè è êóäà ìû ïðèáûëè. È âîò, â äåêàáðå 2017 ãîäà ÿ îáðàòèëñÿ â Êàëìûöêîå òåëåâèäåíèå è ïðåäëîæèë ðàññêàçàòü î ïîäðîáíîñòÿõ äåïîðòàöèè êàëìûöêîãî íàðîäà. Ìíå îòâåòèëè, ÷òî îíè ñàìè ïðèäóò êî ìíå äîìîé. Áûëà íàçíà÷åíà äàòà, íî, ê ñîæàëåíèþ, ÿ èõ òàê è íå äîæäàëñÿ.
  Ìíå óäàëîñü âûñòóïèòü ïåðåä îòäåëüíûìè êëàññàìè Ýëèñòèíñêîé ìíîãîïðîôèëüíîé ãèìíàçèè. Òîãäà ÿ ïîäóìàë, 28 äåêàáðÿ 1943 ãîäà íà÷èíàåò çàáûâàòüñÿ. Ýòó äàòó çàáûâàòü íåëüçÿ, îíà ñòàëà îäíîé èç âåõ â èñòîðèè êàëìûöêîãî íàðîäà, ïîýòîìó ÿ îáðàùàþñü êî âñåì, êòî ïåðåæèë äåïîðòàöèþ îò íà÷àëà äî êîíöà, íàïèøèòå ïîäðîáíûå âîñïîìèíàíèÿ.

  • 23-06-2018, 10:24
 • Ñåñòðà ìèëîñåðäèÿ

  Äîðîãàÿ ðåäàêöèÿ, â ñâÿçè ñ íàñòóïàþùèì þáèëååì, à òàêæå ïðàçäíîâàíèåì Äíÿ ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà, ìû õîòèì ïîçäðàâèòü ñòàðøóþ ìåäñåñòðó ÌÊÄÎÓ ¹5 "Áåðåçêà" ã. Ýëèñòû Ëþáîâü Áîðèñîâíó Ýðäíè-Àðàåâó, êîòîðàÿ ïðîðàáîòàëà â çäðàâîîõðàíåíèè 45 ëåò.
  Ñêðîìíàÿ, âåæëèâàÿ Ëþáîâü Áîðèñîâíà, â áåëîñíåæíîì õàëàòå, êàæäîå óòðî âñòðå÷àåò íàñ ñ óëûáêîé, èíòåðåñóåòñÿ çäîðîâüåì äåòåé, êàê îíè ñïàëè, íåò ëè íàñìîðêà èëè êàøëÿ. Íàì î÷åíü ïðèÿòíî äîâåðÿòü çäîðîâüå íàøèõ äåòåé òàêîé ìåäñåñòðå.
  Âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, äîáðîå ñåðäöå, ëþáîâü ê ðåáÿòàì - ýòèìè êà÷åñòâàìè îáëàäàåò Ëþáîâü Áîðèñîâíà. "Äåòâîðà äàåò ìíå ðàäîñòü, - ãîâîðèò âåòåðàí çäðàâîîõðàíåíèè. - ß ðàáîòàþ â äåòñàäå, ñòàâøåì ìíå ðîäíûì, 10 ëåò. Êîëëåêòèâ íàø äðóæíûé, ñïëî÷åííûé".

  • 19-06-2018, 10:56
 • Ñïàñèáî çà äîáðûå ñåðäöà

  Ñåãîäíÿ áëàãîòâîðèòåëüíîñòü ñâèäåòåëüñòâóåò î ãóìàííîñòè îáùåñòâà, ñòàâ ÷àñòüþ íàøåé æèçíè. Ïîòðåáíîñòü áûòü ìèëîñåðäíûì - îäíà èç ñàìûõ âàæíûõ ó ÷åëîâåêà. Åñòü ëþäè, äåëàþùèå äîáðî áåñêîðûñòíî, íå ïðîñÿùèå âçàìåí íè÷åãî. Èìåííî òàêèì ÷åëîâåêîì ÿâëÿåòñÿ Èâàí Àëåêñååâè÷ Íàâîä÷åíêî, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "Êîìñîìîëåö".
  Çíàÿ î òîì, ÷òî åãî õîçÿéñòâî óæå íå ïåðâûé ðàç ó÷àñòâóåò â ìîäåðíèçàöèè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ï. Ëàçàðåâñêèé, ÿ îáðàòèëàñü ê Èâàíó Àëåêñååâè÷ó ñ ïðåäëîæåíèåì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè çàäà÷ ïî îáíîâëåíèþ ìàòåðèàëüíîé áàçû äåòñêîãî ñàäà "Êîëîêîëü÷èê".
  Ìû ïîãîâîðèëè î ðàçâèòèè ïîñåëêà, íàøèõ îðãàíèçàöèé. Ãîä âûäàëñÿ íåëó÷øèé, çàñóøëèâûé. Èâàí Àëåêñååâè÷ ïîä÷åðêíóë, ÷òî ñåãîäíÿ ïðèõîäèòñÿ õîçÿéñòâîâàòü î÷åíü ýêîíîìíî, ñ ïîíèìàíèåì ïðèíÿë ðåøåíèå îá îêàçàíèè ôèíàíñîâîé ïîìîùè äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ äåòñêîé ìåáåëè â ñóììå 30 òûñÿ÷ ðóáëåé. À òàêæå îí ïîìîã ïðèâëå÷ü ê äàííîìó ïðîåêòó ñâîåãî ïàðòíåðà, êîììåð÷åñêîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ "Þã-Ðîñ-Áèî ÑÊ" Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷à Ôèëèïïåíêî, êîòîðûé ïîæåðòâîâàë 20 òûñÿ÷ ðóáëåé.
  Äîáðûå äåëà íå îñòàþòñÿ íåçàìå÷åííûìè: îíè, êàê ìàÿêè, ñâåòÿò òåì, êòî æäåò ïîíèìàíèÿ è ó÷àñòèÿ. Èìåííî òàêèì ó÷àñòëèâûì è ïîíèìàþùèì ÷åëîâåêîì ÿâëÿåòñÿ èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü íàøåãî ãîðîäà Þðèé Âèêòîðîâè÷ Êîëîìèéöåâ. Îí êàæäûé ãîä áåñïëàòíî ðàçâîçèò ïåñîê â äåòñêèå ñàäû ãîðîäà.  èþíå ýòîãî ãîäà ìû îáðàòèëèñü ê Þðèþ Âèêòîðîâè÷ó ñ ïðîñüáîé ïîìî÷ü ñòðîéìàòåðèàëàìè äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè íàøåãî äåòñêîãî ñàäà, è ýòà ïðîñüáà áûëà âûïîëíåíà.

  • 09-06-2018, 11:17
 • Ðåøåíèå çà îðãàíîì îïåêè

  "Õî÷ó ïðîäàòü êâàðòèðó, â êîòîðîé 1/4 äîëè ïðèíàäëåæèò ìîåìó ðåáåíêó. Ïëàíèðóþ íà ïîëó÷åííûå äåíüãè ïîñòðîèòü äîì. Ïðàâäà ëè, ÷òî ó ìåíÿ íå ïîëó÷èòñÿ ñîâåðøèòü ñäåëêó, è ÿ ñìîãó òîëüêî ïðîäàòü ñâîþ êâàðòèðó è êóïèòü âçàìåí äðóãóþ?"
  Âèêòîð Áàäìàåâ
  ã. Ýëèñòà

  • 07-06-2018, 10:02
 • Êàêèå ïîñîáèÿ ïîëó÷èò ïàïà â "äåêðåòå"?

   ïðîøëîì ãîäó ìíîãî ïèñàëè î òîì, ÷òî òåëåâåäóùèé Àíäðåé Ìàëàõîâ ñîáèðàåòñÿ áðàòü äåêðåòíûé îòïóñê, ïîñêîëüêó åãî æåíà æäàëà ïåðâåíöà. Äà è â íàøåé ìàëåíüêîé ðåñïóáëèêå âñå áîëüøå ìóæ÷èí îôîðìëÿþò äåêðåòíûé îòïóñê. Îáñóäèâ âñå âàðèàíòû, ìû ðåøèëè, ÷òî ñóïðóãà ïîñëå ðîäîâîãî ïåðèîäà âûéäåò íà ðàáîòó, à îòïóñê ïî óõîäó áóäåì îôîðìëÿòü íà ìåíÿ. Êàêèå ïîñîáèÿ ÿ, êàê îòåö, ìîãó ïîëó÷èòü ïðè ðîæäåíèè ðåáåíêà?
  Èãîðü

  • 07-06-2018, 10:01