• Öàºàí ñåäêëò³ ýì÷íð ê´äëí³


  Ê¢íäò³ "Õàëüìã ¢íí" ãàçåòèí ê´äë³÷íð! Ò´ðñêí êåë³ð ºàðäã ãàçåòä ìàíà áè÷ã áàðëòí ãèš ñóðšàíàâèäí. Áèäí Î.Øóíãàåâàí íåðò³ ïåðèíàòàëüí Öóòõëœãèí ãèíåêîëîãè÷åñê ³œãèí ê´äë³÷íðò õàíëòàí ´ðãõ³ð ñåäë³âèäí. Ýí ³œãèí ºàðäà÷ Åëåíà Áîðèñîâíà Øóíãàåâàä, ýì÷-ýíäîñêîïèñò ×èíãèç Áîðèñîâè÷ Î÷èðîâä áîëí ïðîöåäóðí ìåäñåñòðà Êåðìåí Âàëåðüåâíà Áàäìàåâàä îíö õàíëòûí ¢ã³í íåð³äš³í³âèäí.
  Íèëõ ò´ðëºí - áàéðòà éîâäë. Áîëâ ¢ðíü áàò áîëí ÷àœº-÷èèðã ò´ðš ºàðõèí ò´ë³ ñààòà ꢢêä ꢢíä ýð¢ë-ìåíä³í øèíšëõ, ýì÷íðèí õ³ë³âðò á³³õ êåðãò³. Ýí ³œãèí ýì÷íð ꢢêä óëñò ä´œ-òóñàí ê¢ðãš, îëí ç¢ñí õóó÷òà ãåìèíü ýä㳚, ÷èíðò³ ìåäèöèíñê òóñëìš ê¢ðãí³. Çó øàõó ꢢêä ê¢í ýì÷íðèí à÷-òóñàð áèé³í ýä㳚, ¢ð ºà𺚠÷àäâ. Ýí ³œãä ꢢêä óëñèí ýð¢ë-ìåíä øèíšëäã îëí ç¢ñí ýâ-àðºñ îëçëãäíà, ñ³í ÷èíðò³ ýìíëºí êåãäí³, òåã³ä ÷èãí ìàíà òàœº÷èí ꢢêä óëñò òàëäàí áàëºñäò éîâõ êåðã óãà áîëíà.
  Ýí ³œãä áèäí ýìíëº àâàä, ýì÷íðèí áîëí äóíä ìåäèöèíñê ê´äë³÷íðèí êèëìšò³ õ³ë³âðò ýäãâèäí. Ýíä ê´äëš³õ óëñ öàºàí ñåäêëò³, ê¢í áîëºíä á¢ë³í ¢ã³ðí îìã ´ãí³. Î.Øóíãàåâàí íåðò³ ïåðèíàòàëüí Öóòõëœãèí ãèíåêîëîãè÷åñê ³œãèí ê´äë³÷íðò ê¢ö³ìš, õ´â-êèøã äóðäšàíàâèäí. Êåš³õ ê´äëìøíü êåìòã óãà áîëòõà, öààðàíäíü ÷èãí ýäí ꢢêä óëñèí ýð¢ë-ìåíä õàðëºíä ¢íí-÷èê ñåäêëò³º³ð öåðãëš éîâòõà!
  Æ.Áàäìà-Ãîðÿåâà, Î.Ãóáàðåâà,
  Â.Âàëåòîâà áîëí Ý.Ñàíãàäæèåâà

  • 11-09-2018, 11:30
 • Ýòó äàòó çàáûâàòü íåëüçÿ

  28 äåêàáðÿ 2018 ãîäà èñïîëíÿåòñÿ 75 ëåò ñî äíÿ äåïîðòàöèè êàëìûöêîãî íàðîäà èç ðîäíûõ ìåñò. Ïî÷åìó ÿ îá ýòîì ïèøó. Ïðîæèâàÿ â ßøêóëå îêîëî 50 ëåò, ÿ åæåãîäíî â äåêàáðå ðàññêàçûâàë â øêîëàõ è òðóäîâûõ êîëëåêòèâàõ î äåïîðòàöèè êàëìûöêîãî íàðîäà.
  Ìíå ø¸ë øåñòîé ãîä, êîãäà íàñ ïîãðóçèëè â "òåëÿòíèêè" è ïîâåçëè íåèçâåñòíî êóäà. ß õîðîøî ïîìíþ, êàê íàñ âåçëè è êóäà ìû ïðèáûëè. È âîò, â äåêàáðå 2017 ãîäà ÿ îáðàòèëñÿ â Êàëìûöêîå òåëåâèäåíèå è ïðåäëîæèë ðàññêàçàòü î ïîäðîáíîñòÿõ äåïîðòàöèè êàëìûöêîãî íàðîäà. Ìíå îòâåòèëè, ÷òî îíè ñàìè ïðèäóò êî ìíå äîìîé. Áûëà íàçíà÷åíà äàòà, íî, ê ñîæàëåíèþ, ÿ èõ òàê è íå äîæäàëñÿ.
  Ìíå óäàëîñü âûñòóïèòü ïåðåä îòäåëüíûìè êëàññàìè Ýëèñòèíñêîé ìíîãîïðîôèëüíîé ãèìíàçèè. Òîãäà ÿ ïîäóìàë, 28 äåêàáðÿ 1943 ãîäà íà÷èíàåò çàáûâàòüñÿ. Ýòó äàòó çàáûâàòü íåëüçÿ, îíà ñòàëà îäíîé èç âåõ â èñòîðèè êàëìûöêîãî íàðîäà, ïîýòîìó ÿ îáðàùàþñü êî âñåì, êòî ïåðåæèë äåïîðòàöèþ îò íà÷àëà äî êîíöà, íàïèøèòå ïîäðîáíûå âîñïîìèíàíèÿ.

  • 23-06-2018, 10:24
 • Ñåñòðà ìèëîñåðäèÿ

  Äîðîãàÿ ðåäàêöèÿ, â ñâÿçè ñ íàñòóïàþùèì þáèëååì, à òàêæå ïðàçäíîâàíèåì Äíÿ ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà, ìû õîòèì ïîçäðàâèòü ñòàðøóþ ìåäñåñòðó ÌÊÄÎÓ ¹5 "Áåðåçêà" ã. Ýëèñòû Ëþáîâü Áîðèñîâíó Ýðäíè-Àðàåâó, êîòîðàÿ ïðîðàáîòàëà â çäðàâîîõðàíåíèè 45 ëåò.
  Ñêðîìíàÿ, âåæëèâàÿ Ëþáîâü Áîðèñîâíà, â áåëîñíåæíîì õàëàòå, êàæäîå óòðî âñòðå÷àåò íàñ ñ óëûáêîé, èíòåðåñóåòñÿ çäîðîâüåì äåòåé, êàê îíè ñïàëè, íåò ëè íàñìîðêà èëè êàøëÿ. Íàì î÷åíü ïðèÿòíî äîâåðÿòü çäîðîâüå íàøèõ äåòåé òàêîé ìåäñåñòðå.
  Âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, äîáðîå ñåðäöå, ëþáîâü ê ðåáÿòàì - ýòèìè êà÷åñòâàìè îáëàäàåò Ëþáîâü Áîðèñîâíà. "Äåòâîðà äàåò ìíå ðàäîñòü, - ãîâîðèò âåòåðàí çäðàâîîõðàíåíèè. - ß ðàáîòàþ â äåòñàäå, ñòàâøåì ìíå ðîäíûì, 10 ëåò. Êîëëåêòèâ íàø äðóæíûé, ñïëî÷åííûé".

  • 19-06-2018, 10:56
 • Ñïàñèáî çà äîáðûå ñåðäöà

  Ñåãîäíÿ áëàãîòâîðèòåëüíîñòü ñâèäåòåëüñòâóåò î ãóìàííîñòè îáùåñòâà, ñòàâ ÷àñòüþ íàøåé æèçíè. Ïîòðåáíîñòü áûòü ìèëîñåðäíûì - îäíà èç ñàìûõ âàæíûõ ó ÷åëîâåêà. Åñòü ëþäè, äåëàþùèå äîáðî áåñêîðûñòíî, íå ïðîñÿùèå âçàìåí íè÷åãî. Èìåííî òàêèì ÷åëîâåêîì ÿâëÿåòñÿ Èâàí Àëåêñååâè÷ Íàâîä÷åíêî, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "Êîìñîìîëåö".
  Çíàÿ î òîì, ÷òî åãî õîçÿéñòâî óæå íå ïåðâûé ðàç ó÷àñòâóåò â ìîäåðíèçàöèè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ï. Ëàçàðåâñêèé, ÿ îáðàòèëàñü ê Èâàíó Àëåêñååâè÷ó ñ ïðåäëîæåíèåì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè çàäà÷ ïî îáíîâëåíèþ ìàòåðèàëüíîé áàçû äåòñêîãî ñàäà "Êîëîêîëü÷èê".
  Ìû ïîãîâîðèëè î ðàçâèòèè ïîñåëêà, íàøèõ îðãàíèçàöèé. Ãîä âûäàëñÿ íåëó÷øèé, çàñóøëèâûé. Èâàí Àëåêñååâè÷ ïîä÷åðêíóë, ÷òî ñåãîäíÿ ïðèõîäèòñÿ õîçÿéñòâîâàòü î÷åíü ýêîíîìíî, ñ ïîíèìàíèåì ïðèíÿë ðåøåíèå îá îêàçàíèè ôèíàíñîâîé ïîìîùè äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ äåòñêîé ìåáåëè â ñóììå 30 òûñÿ÷ ðóáëåé. À òàêæå îí ïîìîã ïðèâëå÷ü ê äàííîìó ïðîåêòó ñâîåãî ïàðòíåðà, êîììåð÷åñêîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ "Þã-Ðîñ-Áèî ÑÊ" Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷à Ôèëèïïåíêî, êîòîðûé ïîæåðòâîâàë 20 òûñÿ÷ ðóáëåé.
  Äîáðûå äåëà íå îñòàþòñÿ íåçàìå÷åííûìè: îíè, êàê ìàÿêè, ñâåòÿò òåì, êòî æäåò ïîíèìàíèÿ è ó÷àñòèÿ. Èìåííî òàêèì ó÷àñòëèâûì è ïîíèìàþùèì ÷åëîâåêîì ÿâëÿåòñÿ èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü íàøåãî ãîðîäà Þðèé Âèêòîðîâè÷ Êîëîìèéöåâ. Îí êàæäûé ãîä áåñïëàòíî ðàçâîçèò ïåñîê â äåòñêèå ñàäû ãîðîäà.  èþíå ýòîãî ãîäà ìû îáðàòèëèñü ê Þðèþ Âèêòîðîâè÷ó ñ ïðîñüáîé ïîìî÷ü ñòðîéìàòåðèàëàìè äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè íàøåãî äåòñêîãî ñàäà, è ýòà ïðîñüáà áûëà âûïîëíåíà.

  • 09-06-2018, 11:17
 • Ðåøåíèå çà îðãàíîì îïåêè

  "Õî÷ó ïðîäàòü êâàðòèðó, â êîòîðîé 1/4 äîëè ïðèíàäëåæèò ìîåìó ðåáåíêó. Ïëàíèðóþ íà ïîëó÷åííûå äåíüãè ïîñòðîèòü äîì. Ïðàâäà ëè, ÷òî ó ìåíÿ íå ïîëó÷èòñÿ ñîâåðøèòü ñäåëêó, è ÿ ñìîãó òîëüêî ïðîäàòü ñâîþ êâàðòèðó è êóïèòü âçàìåí äðóãóþ?"
  Âèêòîð Áàäìàåâ
  ã. Ýëèñòà

  • 07-06-2018, 10:02
 • Êàêèå ïîñîáèÿ ïîëó÷èò ïàïà â "äåêðåòå"?

   ïðîøëîì ãîäó ìíîãî ïèñàëè î òîì, ÷òî òåëåâåäóùèé Àíäðåé Ìàëàõîâ ñîáèðàåòñÿ áðàòü äåêðåòíûé îòïóñê, ïîñêîëüêó åãî æåíà æäàëà ïåðâåíöà. Äà è â íàøåé ìàëåíüêîé ðåñïóáëèêå âñå áîëüøå ìóæ÷èí îôîðìëÿþò äåêðåòíûé îòïóñê. Îáñóäèâ âñå âàðèàíòû, ìû ðåøèëè, ÷òî ñóïðóãà ïîñëå ðîäîâîãî ïåðèîäà âûéäåò íà ðàáîòó, à îòïóñê ïî óõîäó áóäåì îôîðìëÿòü íà ìåíÿ. Êàêèå ïîñîáèÿ ÿ, êàê îòåö, ìîãó ïîëó÷èòü ïðè ðîæäåíèè ðåáåíêà?
  Èãîðü

  • 07-06-2018, 10:01
 • Êàê îôîðìèòü ÷àñòü äîìà ïðè ðàçäåëå?

  "Íàì ñ ñîñåäîì ïðèíàäëåæèò æèëîé äîì ïîðîâíó, âõîäû â äîì ó êàæäîãî îòäåëüíûå, åñòü îáùàÿ ñòåíà. Êàêèì îáðàçîì ñäåëàòü ðàçäåë äîìà è êàê ïîòîì êàæäîìó îôîðìèòü ïðàâî íà ñâîþ ÷àñòü?"
  Àíòîíèíà Áåìáååâà
  ã.Ýëèñòà

  • 07-06-2018, 10:00
 • Äîðîãîé íàø ÷åëîâåê

  Çäðàâñòâóéòå, óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ "Õàëüìã ¢íí"! Õî÷ó ðàññêàçàòü âàì î ñâîåé ïðèåìíîé ìàòåðè Åâäîêèè Òåðåíòüåâíå Êóñêååâîé (Ãðèøêàåâîé). 2 ìàÿ ýòîãî ãîäà åé èñïîëíèëîñü 90 ëåò, îò âñåé äóøè ìû ïîæåëàëè Åâäîêèè Òåðåíòüåâíå â ýòîò äåíü êðåïêîãî çäîðîâüÿ è äîëãîëåòèÿ.  çíàê ïðèçíàíèÿ çàñëóã ïåðåä Ðîäèíîé îíà ïîëó÷èëà ïåðñîíàëüíîå ïîçäðàâëåíèå îò Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Â. Ïóòèíà.

  • 26-05-2018, 09:08
 • Áëàãîäàðèì çà âàøó äóøåâíóþ ùåäðîñòü

  Ìû, âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé, òðóæåíèêè òûëà, âäîâû ïîãèáøèõ ó÷àñòíèêîâ âîéíû õîòèì ÷åðåç âàøó ðåäàêöèþ ïîáëàãîäàðèòü èçâåñòíîãî â ðåñïóáëèêå ïðåäïðèíèìàòåëÿ è ìåöåíàòà Á.Ö. Ìàêñèìîâà.

  • 26-05-2018, 09:07
 • "Äà÷íóþ àìíèñòèþ" ïðîäëèëè

   ÑÌÈ, Èíòåðíåòå êàæäûé ðàç âñòðå÷àþ ïðîòèâîðå÷èâóþ èíôîðìàöèþ. Õîòåëîñü áû óçíàòü, ïðàâäà ëè, ÷òî "äà÷íóþ àìíèñòèþ" ïðîäëèëè åùå íà äâà ãîäà?
  Âëàäèìèð Î×ÈÐÎÂ
  ã.Ýëèñòà

  • 03-04-2018, 09:24