• Íåçàêîííîå ñòðàõîâàíèå êðåäèòîâ

  Áîëüøàÿ ÷àñòü íàøåãî íàñåëåíèÿ îñóùåñòâëÿåò êðóïíûå ïîêóïêè ïóòåì îôîðìëåíèÿ áàíêîâñêîãî çàéìà. Ïîëó÷èòü êðåäèò ìîæåò ïðàêòè÷åñêè êàæäûé æåëàþùèé, êòî ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì áàíêà. Ñàìûì ðàñïðîñòðàíåííûì âèäîì çàéìà íà ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ ïîòðåáèòåëüñêèé êðåäèò. Îäíàêî äëÿ åãî âûäà÷è áàíê òðåáóåò îôîðìëåíèå îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ. Ïðàâîìåðíî ëè ýòî?
  Àìóëàíãà ÁÀÁÀÅÂÀ
  ã. Ýëèñòà

  • 11-01-2018, 10:11
 • Õî÷ó ïîñòðîèòü ãàðàæ…

  "Õî÷ó âîçâåñòè íà ñâîåì ó÷àñòêå ñòðîåíèå, âêëþ÷àþùåå õîçÿéñòâåííûé áëîê è ãàðàæ. Êàêèå äîêóìåíòû ïîíàäîáÿòñÿ äëÿ ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè?"
  Äìèòðèé ËÈÒÂÈÍÎÂ
  ã. Ãîðîäîâèêîâñê

  • 11-01-2018, 10:10
 • Ïàïèíà ëþáîâü âñåãäà ñ íàìè

  Ìîé îòåö, ×óðþìîâ Ìàòâåé Äîðæèåâè÷, ïðîæèë äëèííóþ, ïîðîé ñóðîâóþ, íî ñ÷àñòëèâóþ æèçíü. Ñäåðæàííûé, ñèëüíûé, ìóäðûé. Îí áûë íàøåé îïîðîé è ïîääåðæêîé.

  • 23-12-2017, 09:31
 • Âàøà ïîìîùü äàëà íàì ñèëû

  Õî÷ó âûðàçèòü âàì ñëîâà áëàãîäàðíîñòè.  ñåðåäèíå íîÿáðÿ ÿ îáðàòèëàñü ñ ïðîñüáîé îêàçàòü ïîñèëüíóþ ïîìîùü ìîåé äî÷åðè Òàòüÿíå Áî÷êîâîé (Áàëäàíîâîé), êîòîðîé äîëæíû áûëè ñäåëàòü îïåðàöèþ â ìîñêîâñêîé êëèíèêå. Îïåðàöèÿ ïðîøëà áëàãîïîëó÷íî.

  • 23-12-2017, 09:30
 • Çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ äîáðûì ëþäÿì

   ýòè ïðåäíîâîãîäíèå äíè õî÷åòñÿ âûðàçèòü áëàãîäàðíîñòü ðóêîâîäèòåëþ ôèðìû "Èíòåðèîð" èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ Ìèõàèëó Âàñèëüåâè÷ó Çàðóöêîìó.

  • 23-12-2017, 09:30
 • Õàíëòàí ´ðãš³í³

  Ýëñò áàëºñíà ïîëèêëèíèêèí óë äååð ´äð³ð ¢¢ëääã ñòàöèîíàð ê´äëí³. Ó÷àñòêèí òåðàïåâòíð ãåìò³ óëñèã íààðàí ýìí¢ëºíä éîâóëíà. Ýí ñòàöèîíàð õîéð ñåëã³íä ê´äëí³. ²ìòí³ èê çóíü ´ð¢íä íààðàí èð³ä, ¢ä ê¢ðòë ýíä á³³º³ä, áèé³í ýìí¢ëí³. Íààäêñíü ¢äèí õ´´í èðí³.
  Ñòàöèîíàðèã Âèêòîðèÿ Íèêîëàåâíà Áàãàëäûê

  • 23-12-2017, 09:29
 • Сïàñèáî çà âàø òðóä, âðà÷è!

  Ìû, ïîæèëûå ëþäè è èíâàëèäû, ïðîæèâàþùèå â Ýëèñòèíñêîì äîìå-èíòåðíàòå, õîòèì îòìåòèòü, ÷òî ïåðñîíàë ó÷ðåæäåíèÿ ðàáîòàåò ñ ïîëíîé îòäà÷åé, âåäü ïî-äðóãîìó íåëüçÿ: äèðåêòîð íå òåðïèò íåáðåæíîñòè, ðàñõëÿáàííîñòè, íàðóøåíèÿ òðóäîâîé äèñöèïëèíû è ïðàâèë âíóòðåííåãî ðàñïîðÿäêà. Ìåäðàáîòíèêè äîáðîñîâåñòíî èñïîëíÿþò ñâîé äîëã, ñ ñîñòðàäàíèåì è ïîíèìàíèåì îòíîñÿòñÿ ê íàì, ïðè ýòîì íå ðàññ÷èòûâàþò íà ëåãêóþ æèçíü è ñïðàâëÿþòñÿ ñî âñåìè ïðîáëåìàìè.

  • 09-12-2017, 10:19
 • Äàâàéòå ÷èòàòü êíèãè

  Íåäàâíî â Ýëèñòèíñêîì òåõíè÷åñêîì ëèöåå ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå ëàáîðàòîðèè êðèòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ ïîä íàó÷íûì ðóêîâîäñòâîì Ñ. Â. Äàðæèíîâîé, êàíäèäàòà ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíòà êàôåäðû ïñèõîëîãèè, äèðåêòîðà ìóçåÿ Êàëìûöêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.  åãî ðàáîòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñòóäåíòû 1 è 3-õ êóðñîâ íàïðàâëåíèÿ "Ïñèõîëîãèÿ" ÊàëìÃÓ è ó÷àùèåñÿ 7-11-õ êëàññîâ Ýëèñòèíñêîãî òåõíè÷åñêîãî ëèöåÿ è äðóãèõ ÑÎØ ñòîëèöû, à òàêæå øêîë Ïðèþòíåíñêîãî, Êåò÷åíåðîâñêîãî, ×åðíîçåìåëüñêîãî, Öåëèííîãî ðàéîíîâ, Êàëìûöêîãî ìåäèöèíñêîãî êîëëåäæà.

  • 02-12-2017, 09:59
 • Ïîñàäè äåðåâî è ñîõðàíè åãî!

  Íàø ðåãèîí ÿâëÿåòñÿ ñàìûì çàñóøëèâûì íà þãå åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè, ðàñòèòåëüíîñòè âûæèâàòü çäåñü î÷åíü ñëîæíî.  òàêèõ óñëîâèÿõ ìû ïðîñòî îáÿçàíû àêòèâíî çàùèùàòü, óëó÷øàòü, îáëàãîðàæèâàòü ïðèðîäíóþ ñðåäó. Íà íàø âçãëÿä, ñîâñåì íå ñëó÷àéíî 2017 ãîä îáúÿâëåí Ãîäîì ýêîëîãèè â Ðîññèè. Ïîñàäèòü äåðåâî - ýòî ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü îñòàâèòü ñâîé ñëåä íà çåìëå. Èìåííî ïîýòîìó ñòóäåíòû Êàëìûöêîãî ôèëèàëà Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ãóìàíèòàðíî-ýêîíîìè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà âûñòóïèëè ñ èíèöèàòèâîé ïðîâåñòè ýêîëîãè÷åñêóþ àêöèþ "Ïîñàäè äåðåâî è ñîõðàíè åãî!", êîòîðàÿ ïðîõîäèëà â íåñêîëüêî ýòàïîâ.

  • 21-10-2017, 10:02