• Âàøà ïîìîùü äàëà íàì ñèëû

  Õî÷ó âûðàçèòü âàì ñëîâà áëàãîäàðíîñòè.  ñåðåäèíå íîÿáðÿ ÿ îáðàòèëàñü ñ ïðîñüáîé îêàçàòü ïîñèëüíóþ ïîìîùü ìîåé äî÷åðè Òàòüÿíå Áî÷êîâîé (Áàëäàíîâîé), êîòîðîé äîëæíû áûëè ñäåëàòü îïåðàöèþ â ìîñêîâñêîé êëèíèêå. Îïåðàöèÿ ïðîøëà áëàãîïîëó÷íî.

  • 23-12-2017, 09:30
 • Çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ äîáðûì ëþäÿì

   ýòè ïðåäíîâîãîäíèå äíè õî÷åòñÿ âûðàçèòü áëàãîäàðíîñòü ðóêîâîäèòåëþ ôèðìû "Èíòåðèîð" èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ Ìèõàèëó Âàñèëüåâè÷ó Çàðóöêîìó.

  • 23-12-2017, 09:30
 • Õàíëòàí ´ðãš³í³

  Ýëñò áàëºñíà ïîëèêëèíèêèí óë äååð ´äð³ð ¢¢ëääã ñòàöèîíàð ê´äëí³. Ó÷àñòêèí òåðàïåâòíð ãåìò³ óëñèã íààðàí ýìí¢ëºíä éîâóëíà. Ýí ñòàöèîíàð õîéð ñåëã³íä ê´äëí³. ²ìòí³ èê çóíü ´ð¢íä íààðàí èð³ä, ¢ä ê¢ðòë ýíä á³³º³ä, áèé³í ýìí¢ëí³. Íààäêñíü ¢äèí õ´´í èðí³.
  Ñòàöèîíàðèã Âèêòîðèÿ Íèêîëàåâíà Áàãàëäûê

  • 23-12-2017, 09:29
 • Сïàñèáî çà âàø òðóä, âðà÷è!

  Ìû, ïîæèëûå ëþäè è èíâàëèäû, ïðîæèâàþùèå â Ýëèñòèíñêîì äîìå-èíòåðíàòå, õîòèì îòìåòèòü, ÷òî ïåðñîíàë ó÷ðåæäåíèÿ ðàáîòàåò ñ ïîëíîé îòäà÷åé, âåäü ïî-äðóãîìó íåëüçÿ: äèðåêòîð íå òåðïèò íåáðåæíîñòè, ðàñõëÿáàííîñòè, íàðóøåíèÿ òðóäîâîé äèñöèïëèíû è ïðàâèë âíóòðåííåãî ðàñïîðÿäêà. Ìåäðàáîòíèêè äîáðîñîâåñòíî èñïîëíÿþò ñâîé äîëã, ñ ñîñòðàäàíèåì è ïîíèìàíèåì îòíîñÿòñÿ ê íàì, ïðè ýòîì íå ðàññ÷èòûâàþò íà ëåãêóþ æèçíü è ñïðàâëÿþòñÿ ñî âñåìè ïðîáëåìàìè.

  • 09-12-2017, 10:19
 • Äàâàéòå ÷èòàòü êíèãè

  Íåäàâíî â Ýëèñòèíñêîì òåõíè÷åñêîì ëèöåå ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå ëàáîðàòîðèè êðèòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ ïîä íàó÷íûì ðóêîâîäñòâîì Ñ. Â. Äàðæèíîâîé, êàíäèäàòà ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíòà êàôåäðû ïñèõîëîãèè, äèðåêòîðà ìóçåÿ Êàëìûöêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.  åãî ðàáîòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñòóäåíòû 1 è 3-õ êóðñîâ íàïðàâëåíèÿ "Ïñèõîëîãèÿ" ÊàëìÃÓ è ó÷àùèåñÿ 7-11-õ êëàññîâ Ýëèñòèíñêîãî òåõíè÷åñêîãî ëèöåÿ è äðóãèõ ÑÎØ ñòîëèöû, à òàêæå øêîë Ïðèþòíåíñêîãî, Êåò÷åíåðîâñêîãî, ×åðíîçåìåëüñêîãî, Öåëèííîãî ðàéîíîâ, Êàëìûöêîãî ìåäèöèíñêîãî êîëëåäæà.

  • 02-12-2017, 09:59
 • Ïîñàäè äåðåâî è ñîõðàíè åãî!

  Íàø ðåãèîí ÿâëÿåòñÿ ñàìûì çàñóøëèâûì íà þãå åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè, ðàñòèòåëüíîñòè âûæèâàòü çäåñü î÷åíü ñëîæíî.  òàêèõ óñëîâèÿõ ìû ïðîñòî îáÿçàíû àêòèâíî çàùèùàòü, óëó÷øàòü, îáëàãîðàæèâàòü ïðèðîäíóþ ñðåäó. Íà íàø âçãëÿä, ñîâñåì íå ñëó÷àéíî 2017 ãîä îáúÿâëåí Ãîäîì ýêîëîãèè â Ðîññèè. Ïîñàäèòü äåðåâî - ýòî ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü îñòàâèòü ñâîé ñëåä íà çåìëå. Èìåííî ïîýòîìó ñòóäåíòû Êàëìûöêîãî ôèëèàëà Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ãóìàíèòàðíî-ýêîíîìè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà âûñòóïèëè ñ èíèöèàòèâîé ïðîâåñòè ýêîëîãè÷åñêóþ àêöèþ "Ïîñàäè äåðåâî è ñîõðàíè åãî!", êîòîðàÿ ïðîõîäèëà â íåñêîëüêî ýòàïîâ.

  • 21-10-2017, 10:02
 • Øêîëüíèêàì 18-é øêîëû - ñåðäå÷íîå ñïàñèáî

  Íà÷àëî îêòÿáðÿ óäèâèòåëüíûì îáðàçîì ñîåäèíèëî äâà î÷åíü âàæíûõ ïðàçäíèêà: Äåíü ïîæèëûõ ëþäåé è Äåíü ó÷èòåëÿ. Êàê ïîçäðàâëÿþò ñòàðøèõ ãðàæäàí ñòðàíû, íå çàáûâàåì ëè ìû ïðîæèâàþùèõ ðÿäîì íåìàëî ëåò ðîäíûõ è áëèçêèõ, äà è â öåëîì íàøå îòíîøåíèå ê ëþäÿì ïðåêëîííîãî âîçðàñòà çàâèñèò îò òîãî, êàê âîñïèòûâàþò ñîâðåìåííûå ïåäàãîãè äåòåé: ó÷àò ëè ÷óòêîñòè, óìåíèþ çàáîòèòüñÿ î ïîæèëûõ ëþäÿõ.

  • 14-10-2017, 11:16
 • Øêîëüíèêàì 18-é øêîëû - ñåðäå÷íîå ñïàñèáî

  Íà÷àëî îêòÿáðÿ óäèâèòåëüíûì îáðàçîì ñîåäèíèëî äâà î÷åíü âàæíûõ ïðàçäíèêà: Äåíü ïîæèëûõ ëþäåé è Äåíü ó÷èòåëÿ. Êàê ïîçäðàâëÿþò ñòàðøèõ ãðàæäàí ñòðàíû, íå çàáûâàåì ëè ìû ïðîæèâàþùèõ ðÿäîì íåìàëî ëåò ðîäíûõ è áëèçêèõ, äà è â öåëîì íàøå îòíîøåíèå ê ëþäÿì ïðåêëîííîãî âîçðàñòà çàâèñèò îò òîãî, êàê âîñïèòûâàþò ñîâðåìåííûå ïåäàãîãè äåòåé: ó÷àò ëè ÷óòêîñòè, óìåíèþ çàáîòèòüñÿ î ïîæèëûõ ëþäÿõ.

  • 14-10-2017, 11:16
 • Çäåñü ðàáîòàþò ïðîôåññèîíàëû

  Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ ãàçåòû! Õî÷ó âûðàçèòü áëàãîäàðíîñòü êîëëåêòèâó 1-ãî êàðäèîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ Ðåñïóáëèêàíñêîé áîëüíèöû. Ìíå 89 ëåò. 11 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà â êðàéíå òÿæåëîì ñîñòîÿíèè ÿ áûëà äîñòàâëåíà ìàøèíîé "ñêîðîé ïîìîùè" â Ðåñáîëüíèöó. Íå ïîìíþ ìîìåíòà ãîñïèòàëèçàöèè, âèäèìî, êðàòêîâðåìåííî òåðÿëà ñîçíàíèå. Î÷íóëàñü íà áîëüíè÷íîé êîéêå. Ïåðñîíàë ÷åòêî, áûñòðî, ïðîôåññèîíàëüíî âûïîëíÿë ñâîþ ðàáîòó: áûëè ïîäêëþ÷åíû ìîíèòîðû, ïîñòàâèëè êàïåëüíèöó, ñäåëàëè óêîëû è äðóãèå ëå÷åáíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Ïðè ýòîì â ïàëàòå öàðèëà óäèâèòåëüíàÿ òèøèíà. Íèêàêèõ áîëåâûõ îùóùåíèé ÿ íå ÷óâñòâîâàëà.

  • 14-10-2017, 11:14