• È çàêðóæèëèñü â âèõðå òàíöà…

   Êàëìûêèè â êàíóí Ìåæäóíàðîäíîãî æåíñêîãî äíÿ ñîñòîÿëñÿ ñòàâøèé óæå òðàäèöèîííûì îôèöåðñêèé áàë. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ìåðîïðèÿòèå ïðîõîäèò â ñòîëèöå ñòåïíîé ðåñïóáëèêè âîò óæå ïÿòûé ãîä ïîäðÿä. Èíèöèàòîðîì âîëøåáíîãî äåéñòâà, êàê è ðàíåå, âûñòóïàëà Àññîöèàöèÿ âåòåðàíîâ îðãàíîâ áåçîïàñíîñòè ðåãèîíà, êîòîðûõ ïî ïðàâó ìîæíî áûëî íàçâàòü õîçÿåâàìè âå÷åðà, à ãîñòÿìè ïðàçäíèêà ñòàëè ïðåäñòàâèòåëè âñåõ ðåñïóáëèêàíñêèõ ñèëîâûõ âåäîìñòâ, â òîì ÷èñëå ÃÓ Ì×Ñ ÐÔ ïî ÐÊ è äåáþòàíòû áàëà ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëìûêèè.

  • 09-03-2017, 11:42
 • Ïðàçäíèê Öàãàí Ñàð â Àñòðàõàíè

   ñóááîòó, 4-ãî ìàðòà, â ã. Àñòðàõàíè ñîñòîèòñÿ ìàñøòàáíîå ìåðîïðèÿòèå: ïðàçäíèê Öàãàí Ñàð, ïðèóðî÷åííûé ê 300-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ Àñòðàõàíñêîé ãóáåðíèè è 60-ëåòèþ âîññòàíîâëåíèÿ Êàëìûöêîé àâòîíîìèè â ñîñòàâå ÐÑÔÑÐ. Îá ýòîì íà âñòðå÷å ñ æóðíàëèñòàìè â Ðåñïóáëèêàíñêîì èíôîðìàöèîííîì àãåíòñòâå "Êàëìûêèÿ" ñîîáùèëè çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà êóëüòóðû è òóðèçìà ÐÊ Íèêîëàé Ñàíäæèåâ è äèðåêòîð Ãîñóäàðñòâåííîãî àíñàìáëÿ ïåñíè è òàíöà "Òþëüïàí" ÐÊ Òþðáÿ Áîñõîìäæèåâ.

  • 03-03-2017, 18:40
 • Ïðîñòî Ìàðèÿ

  Íàøà ìàëåíüêàÿ çåìëÿ÷êà Ìàøà Äîðäæèåâà ñ 16 ïî 18 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà ó÷àñòâîâàëà â Ìåæäóíàðîäíîì êîíêóðñå-ôåñòèâàëå "ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ" ÃÎÐÎÄ ÏÅÒÐÀ â íîìèíàöèè "èíñòðóìåíòàëüíîå èñïîëíèòåëüñòâî" (9-10 ëåò). Ïî ðåçóëüòàòàì âûñòóïëåíèÿ îíà ñòàëà äèïëîìàíòîì 1 ñòåïåíè. Ñûãðàëà áåëîðóññêóþ íàðîäíóþ ïåñíþ "×ÀÌÓ Æ ÌÍÅ ÍÅ ÏÅÒÜ", äåòñêóþ ïüåñó "Ï÷åëà è Øìåëü".
  Ìàøà ðîäèëàñü â áîëüøîé ñåìüå Îëåãà Äîðäæèåâà, âîèíà-àôãàíöà, êàâàëåðà îðäåíà Êðàñíîé Çâåçäû, ìåäàëè "Çà îòâàãó", â íåäàâíåì ïðîøëîì ðàáîòíèêà ïðîêóðàòóðû ðåñïóáëèêè. Íûíå îí ðàáîòàåò àäâîêàòîì â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.

  • 03-03-2017, 15:13
 • Öàºàí Ñàðèí áàéðàí ´ðãìšò³º³ð äàâóëâ

  Õàëüìã óëñèí õàìãèí èê áàéðèí ´äðèã îëí ³ìòí îíüäèí ´ðã³ð, èê í³ð-íààä êåš òåìäãëí³. Òèèì êåâ³ð ìàíà ´âêíð ê¢íä ¢âë³ñ ìåíä ºàðñíäàí, òî-òîìš óãà ìàëàí á¢ðí-á¢òí³ð õàäºëñíäàí, îëí ýëãí-ñàäíëàºàí õàðºñíäàí áàéðëàä, òåð ó-´ðãí ñ³³õí ñåäêë³ðí öóã óëñëà õóâàëöš ñàðèí ýðãöä Öàºàíà áàéðàí êåš éîâñìí. Äàâñí ñà𜠴äðë³, ôåâðàëèí 27-ä Ýëñòèí Äèèëâðèí òàëâœä Öàºàí Ñàðèí áàéðèí ´äðò íåð³äñí ´ðãìšò³ í³ð-íààäí áîëâ. Õàìãèí ò¢ð¢íä ê¢íäò³ ãèè÷³í ÿºš òîñäãàí, õàëüìã óëñèí õîò-õîîëàí ÿºš êåäã³í ìàðºàíä îðëöà÷íð ¢ç¢ëâ.

  • 01-03-2017, 11:59
 • Êàëìûöêîå êèíî - ïðèçíàê ñàìîáûòíîñòè

   ïîíåäåëüíèê â Ìîñêâå, â ïîñòîÿííîì ïðåäñòàâèòåëüñòâå Ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ, ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à Ãëàâû ðåñïóáëèêè Àëåêñåÿ Îðëîâà ñ ñåêðåòàðåì Ñîþçà êèíåìàòîãðàôèñòîâ Ðîññèè Îëåãîì Èâàíîâûì, ñîïðåäñåäàòåëåì ïðàâëåíèÿ Ìîëîäåæíîãî öåíòðà Ñîþçà êèíåìàòîãðàôèñòîâ ÐÔ, ïðîäþñåðîì è ðåæèññåðîì Ôèëèïïîì Àáðþòèíûì, ðåæèññåðîì, ÷ëåíîì Ãèëüäèè ðåæèññåðîâ ÐÔ, íàøåé çåìëÿ÷êîé Ýëëîé Ìàíæååâîé.

  • 01-03-2017, 11:40
 • “Äîëäà” ÷èòàåò ðýï

  Íà ìèíóâøåé íåäåëå â ïðåääâåðèè Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ ðîäíîãî ÿçûêà ñîñòîÿëàñü ïðåìüåðà ïåðâîãî ïëàñòèëèíîâîãî ìóëüòôèëüìà íà êàëìûöêîì ÿçûêå "Äîëäà" ïî ìîòèâàì ðóññêîé íàðîäíîé ñêàçêè "Êîëîáîê". Àâòîðîì äåòñêîãî àíèìàöèîííîãî êèíî âûñòóïèë êëóá "Ìàëåíüêèå Ýéíøòåéíû".  ÷àñòíîñòè, åãî ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð, ïðîäþñåð ïðîåêòà Îëüãà Áàäìà-Õàëãàåâà, ðóêîâîäèòåëè ñòóäèè "Ïëàñòèëèíîâàÿ àíèìàöèÿ", òâîð÷åñêîé ìàñòåðñêîé, ðåæèññåð, òåëåîïåðàòîð Àëòàíà Ãàâðèëîâà, ðåæèññåð-ïîñòàíîâùèê Çîÿ Öåäååâà è àññèñòåíò ðåæèññåðà Âàëåíòèíà Áàìáàåâà.

  • 28-02-2017, 17:08
 • Ìàñòåð-êëàññ îò Þëèè ßøêóëîâîé

  Îïåðíàÿ ïåâèöà Þëèÿ ßøêóëîâà ïðîâåäåò ìàñòåð- êëàññ äëÿ þíûõ ìóçûêàíòîâ Êàëìûêèè. Îá ýòîì íàøà òàëàíòëèâàÿ çåìëÿ÷êà ñîîáùèëà íà âñòðå÷å ñ æóðíàëèñòàìè ðåñïóáëèêàíñêèõ ÑÌÈ.  ïðåññ-êîíôåðåíöèè òàêæå ïðèíÿëà ó÷àñòèå äèðåêòîð Ýëèñòèíñêîãî êîëëåäæà èñêóññòâ èì. Ï. Î. ×îíêóøîâà, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû ÐÊ Ëþáîâü Ãîðÿåâà.

  • 21-02-2017, 15:42
 • "Тенгрин ки" - лауреаты фестиваля народной хореографии

  С 18 по 21 февраля в г.Сочи прошел фестиваль народной хореографии "Приз хореографа Виктора Шершнёва". Республику Калмыкию на этом фестивале представил коллектив детской хореографической студии "Тенгрин ки"(педагог заслуженная артистка Республики Калмыкия, солистка ГТТК "Ойраты" Гилян Сангаева). праздник прошел под эгидой культурного фонда "Алые паруса", концепцией которого является поддержка коллективов и развитие народной хореографии.

  • 20-02-2017, 17:59
 • Âåòåð âå÷íîñòè â ïîëîòíàõ Êèìà Îëüäàåâà

  "Õîçÿèí ñòåïè" - ïîëèôîíè÷åñêîå ïîëîòíî Êèìà Îëüäàåâà, âûñòàâëåííîå â Íàöèîíàëüíîì ìóçåå èì. Í.Í.Ïàëüìîâà, íàïîëíÿåò ïðîñòðàíñòâî çàëà ñâåòîì è ðàäîñòüþ.  êàêîì êîòëå âñêèïàëè è ïåíèëèñü åãî êðàñêè: ïóðïóð, àëûé, êèíîâàðü, îõðà, êðàñíûé! Ñ ïåðâîãî âçãëÿäà îõâàòûâàåò ÷óâñòâî: ýòî õóäîæíèê îáìàêíóë ñâîè êèñòè â óòðåííþþ çàðþ. Ëåòÿùèå â âå÷íîñòü äíè æèçíè íàøåé íå êîñíóëèñü ïðîèçâåäåíèé Ìàñòåðà ñâîèì îïàëÿþùèì êðûëîì.

  • 15-02-2017, 16:57
 • Áåðåã Àìóðà - ðîäíîé ÿçûê

   íàøå âðåìÿ ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå ïëîõî çíàåò ðîäíîé ÿçûê, ìàëî ãîâîðèò íà í¸ì, è ýòî ÿâëÿåòñÿ áîëüøîé ïðîáëåìîé äëÿ íàñ, ìàëî÷èñëåííîãî íàðîäà. Ñåãîäíÿ ìû ðàññêàæåì î ìîëîäûõ ëþäÿõ, êòî íåðàâíîäóøåí ê ýòîé ñèòóàöèè, èçó÷àåò, ïðîïàãàíäèðóåò êàëìûöêèé ÿçûê, ñâîè îáû÷àè è êóëüòóðó. Àìóð Êåíçååâ ðîäèëñÿ è âûðîñ â ñ.Òðîèöêîå Öåëèííîãî ðàéîíà, íûíå ñòóäåíò 4 êóðñà ÊàëìÃÓ èìåíè Á.Á.Ãîðîäîâèêîâà, ó÷èòñÿ íà íàïðàâëåíèè "êàëìûöêèé ÿçûê è ëèòåðàòóðà", ïîåò ïåñíè íà ðîäíîì ÿçûêå.

  • 15-02-2017, 16:45