• "Âåñü ìèð âî ìíå. È â ìèðå - ÿ êàê äîìà"

  Ïîä òàêèì íàçâàíèåì ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 30 ìàðòà â ðåñïóáëèêå ïðîéäåò Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ, ïðèóðî÷åííàÿ ê 95-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ íàðîäíîãî ïîýòà Êàëìûêèè Äàâèäà Êóãóëüòèíîâà. Èíèöèàòîðîì è îðãàíèçàòîðîì âûñòóïèò ÁÓ ÐÊ "Íàöèîíàëüíàÿ áèáëèîòåêà èì. À.Ì. Àìóð-Ñàíàíà". Îá ýòîì íà âñòðå÷å â Ðåñïóáëèêàíñêîì èíôîðìàöèîííîì àãåíòñòâå "Êàëìûêèÿ" ñîîáùèëè äèðåêòîð áèáëèîòåêè Íàäåæäà Óëàñòàåâà è çàâåäóþùàÿ èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíûì öåíòðîì äëÿ äåòåé è þíîøåñòâà Íàäåæäà Êåò÷èíîâà.

  • 20-01-2017, 16:45
 • Ýòî - òàíåö, òàíåö - áðåéê!

  Áðåéê-äàíñ - óëè÷íûé òàíåö, îäíî èç òå÷åíèé êóëüòóðû õèï-õîï, à â Êàëìûêèè òàêèì íàïðàâëåíèåì çàíèìàþòñÿ íåìíîãèå. Ñåãîäíÿ ãîñòåì ðåäàêöèè ñòàë èíòåðåñíûé òàíöîð è ïîïóëÿðíûé ÷åëîâåê â æèçíè êàëìûöêîãî áðåéêà, ïîáåäèòåëü Ãðàí-ïðè Ðîññèè íà ôåñòèâàëå ïî áðåéê-äàíñó â ã.Òóàïñå, ó÷àñòíèê ïðîåêòà "Òàíöû" íà ÒÍÒ, íåîäíîêðàòíûé ÷åìïèîí ðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèé, à òàêæå êîíêóðñà "Ïåäàãîã ãîäà - 2016" Äâîðöà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà Ñàâð Õóëõà÷èåâ.

  • 18-01-2017, 17:30
 • Âñåãäà íà âûñîòå

   çàãîëîâîê ðåöåíçèè êíèãè ó÷åíîãî è æóðíàëèñòà Ðàèñû Äÿêèåâîé " çåðêàëå âðåìåíè" (ã.Ýëèñòà: ÇÀÎð "ÍÏÏ "Äæàíãàð", 2016ã.) ÿ âûíåñ íàçâàíèå îäíîãî èç åå ðàçäåëîâ. È îòíþäü íå ñëó÷àéíî. Âàæíîñòü åãî â òîì, ÷òî îí ïðèçûâàåò ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå æèòü ÷åñòíî è äîñòîéíî, è äëÿ íèõ àâòîð ñòàðàåòñÿ áûòü íà âûñîòå, ñòàòü ïðèìåðîì. Ïðåêðàñíî îôîðìëåííàÿ â ïîëèãðàôè÷åñêîì ïëàíå êíèãà âûçûâàåò æåëàíèå åå ïðî÷èòàòü, à ÷åðåäîâàíèå ÷åðíî-áåëûõ è öâåòíûõ ôîòîãðàôèé, ñ îäíîé ñòîðîíû, ïîäòâåðæäàåò äîñòîâåðíîñòü óæå óøåäøèõ â èñòîðèþ ñîáûòèé, ñ äðóãîé, ïîä÷åðêèâàåò ïåðåõîä ê ðåàëèÿì ñîâðåìåííîñòè.

  • 18-01-2017, 16:52
 • Ñòèõîçû Íîìòî Äîðäæèåâà

  Íåäàâíî â ñâåò âûøåë ïîýòè÷åñêèé ñáîðíèê "Ïðîêðàñòèíàòîð-3000". Ñáîðíèê íåáîëüøîé ïî îáúåìó, â íåì âñåãî äâàäöàòü òðè ñòèõîòâîðåíèÿ (ñòèõîç). Íîìòî Äîðäæèåâ (1986ã.ð.) - ìîëîäîé ïîýò, è ýòî åãî ïåðâàÿ êíèãà. Ìîæíî ñðàçó ñêàçàòü, ÷òî íà÷àëî î÷åíü óäà÷íîå.  ðåöåíçèè Ë. Ïåòðîâà ïèøåò: "ßðêàÿ îáðàçíàÿ ñèñòåìà ñòèõîòâîðåíèé… îòëè÷àåòñÿ íåîæèäàííûìè, òî÷íûìè ñðàâíåíèÿìè è íåîáû÷íûìè ìåòàôîðàìè". Äîáàâèì òàêæå, ÷òî, íåñìîòðÿ íà î÷åíü ñêðîìíûé îáúåì, "âîò ýòà ìàëåíüêàÿ êíèãà" çàäåâàåò ñòðóíû â äóøå è â ñåðäöå ÷åëîâåêà, òàê êàê çàòðàãèâàåò î÷åíü ñåðüåçíûå òåìû.

  • 17-01-2017, 17:35
 • “Òþëüïàí÷èê” - ÷åìïèîí ñòðàíû ïî íàöèîíàëüíûì òàíöàì

  Âî âðåìÿ íîâîãîäíèõ êàíèêóë, 6 ÿíâàðÿ, Ãëàâà ðåñïóáëèêè Àëåêñåé Îðëîâ â íåîôèöèàëüíîé îáñòàíîâêå âñòðåòèëñÿ ñ þíûìè àðòèñòàìè Ãîñóäàðñòâåííîãî àíñàìáëÿ ÐÊ "Òþëüïàí÷èê", êîòîðûå íåäàâíî îáðàäîâàëè íàñ íîâîñòüþ î òîì, ÷òî ñòàëè ÷åìïèîíàìè ñòðàíû ïî íàöèîíàëüíûì òàíöàì. Îí ïîçäðàâèë ñ íàñòóïèâøèì íîâûì ãîäîì. "Âû òàêèå ìàëåíüêèå, à óæå ñòîëüêî äåëàåòå äëÿ íàøåé ðåñïóáëèêè", - ïîáëàãîäàðèë Àëåêñåé Îðëîâ.

  • 10-01-2017, 12:38
 • Áèëãòíðë³ õà𺚠ꢢíäâ

  Õàëüìã Òàœº÷èí Òîëºà÷ Àëåêñåé Îðëîâ ÐÊ-í ñîéëûí áîëí òóðèçìèí ìèíèñòðèí äàðóê Íèêîëàé Ñàíäæèåâëà, äðàìèí áîëí êîìåäèí Îðñ òåàòðèí àêòðèñ Òàòüÿíà Ìèõååâàëà áîëí Áàñœãà Áààòðèí íåðò³ Êåëí-óëñèí äðàìàòè÷åñê òåàòðèí àõ ðåæèññåð Áîðèñ Ìàíäæèåâëà õàðºàä ꢢíäâ.

  • 10-01-2017, 12:08
 • "Ó ìåíÿ íèêîãäà íå áûëî öåëè ñòàòü èçâåñòíûì òàíöîâùèêîì"

  Ýëèñòèíêà Áàèíà Áàñàíîâà çàíÿëà òðåòüå ìåñòî â ïîïóëÿðíîì òàíöåâàëüíîì øîó íà òåëåêàíàëå ÒÍÒ. Î òîì, êàê ïðîõîäèë îòáîð, çàêóëèñíîé æèçíè, òðóäíîñòÿõ è ïðèîáðåòåííîì îïûòå ðàññêàçàëà ôèíàëèñòêà ïðîåêòà "Òàíöû" íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè â ðåñïóáëèêàíñêîì èíôîðìàöèîííîì àãåíòñòâå "Êàëìûêèÿ".

  • 09-01-2017, 17:44
 • "Îí÷õàí Šèðºëèí" ò¢¢ðâ³÷ ¢éíðèã çàëºëäóëâ

  Äàâñí çóí šèëèí ºó÷äã÷ šèëì¢äò õàëüìã ëèòåðàòóðò îðñí áè÷³÷ Ê´êò³í Ýëä³ îëí ø¢ëã¢ä, î÷åðêñ áè÷ñìí. Áîëâ õàìãèí èê³ð óìøà÷íðèã ñîíüìñóëñí ¢¢ä³âðíü "Îí÷õàí Šèðºë" ãèäã ïîýì. Íåðíü ìàðòãäàä á³³ñí ýí áè÷³÷èí çóí šèëèí ´´íä íåð³äñí êåðã-¢¢ëäâð Êåëí-óëñèí áèáëèîòåêä áîëâ. Éèðèíä³í ýí áèáëèîòåêèí êåëí-óëñèí êðàåâåä÷åñê ³œã õàëüìã áè÷³÷íðèí ¢¢ëäâðò íåð³äš îëí êåðã-¢¢ëäâð á¢ðä³í³. Ñóðºóëü÷íðèã òàœº÷èí áè÷³÷íðèí ¢¢ëäâðë³ òàíüëäóëíà.

  • 22-12-2016, 18:14
 • Çóëàí ´ðã³ä, øèí šèëä îðèé!

  Äåêàáðü ñàðèí 23-ä õàëüìã óëñ êåëí-óëñèí èê áàéðàí - Çóëàí òåìäãëš³í³. Òàœº÷ä ýí ´äð êåëí-óëñèí áàéð Çóëûí ´äð ãèš çàðëãäâ. Òàœº÷èí Òîëºà÷ Àëåêñåé Îðëîâèí ç³ðëã³ð òèèãš áàòëãäâ. "Î ñâîáîäå ñîâåñòè è î ðåëèãèîçíûõ îáúåäèíåíèÿõ" ãèäã ôåäåðàëüí çàêàíà 4-÷ ñòàòüÿí 7-÷ á´ëãë³ èðëö³ò³º³ð, "Õàëüìã Òàœº÷ä áàéðèí áîëí ´´íèí ´äðì¢äèí òóñê" Õàëüìã Òàœº÷èí çàêàíà 1-÷ ñòàòüÿëà èðëö³ò³º³ð èèì ç³ðëã áàòëš àâãäâ. Îëí-³ìòí³ êåëí-óëñèí - ñîéëûí àâúÿñìóäûã öààðàíäíü äåëãð¢ëëºíä òóñëõ ê¢ñëò³º³ð éîñíà õàëõàñ èèì øèèäâð àâãäâ.

  • 22-12-2016, 11:30
 • Çóëûí áàéðàí ÿºš òîñ÷àíàò?

  Ýí šèëèí äåêàáðü ñàðèí 23-ä öóºàð Çóëûí áàéðèã òåìäãëõâèäí, Òàêà šèë îðšàíà. "Çóë èðâ³, çóë èðâ³", ã躳ä ñ³³õí äóóºèí àéñ ãåð áîëºíàñ ñîœñãäõ. ¥ðê-á¢ë áîëºíä ýí ´äð çóëàí ´ðã³ä, Îëí Äååäñò³í ì´ðãõ. ßìàðàí ê¢íä öàã áîëâ÷í, öóºàð áàéðàí òåìäãëõ. Çóëûí áàéð - Øèí šèëèí áàéð. Øèí šèë³ñ öóºàð ñ³í þì ê¢ë³í³, á³³äë-šèðºë ÿñðõ ãèš ê¢í áîëºí í³³ëí³. Öóºàð çóäàñ àìóëœ, àþë óãà ºàð÷, ê¢í áîëºíà ñàíñí óõàí-ñåäêëíü, ò³âñí ò´ðíü öàãòàí ê¢öš, êåí-÷èãí ê¢í êåç³÷í ýð¢ë-ìåíä á³³òõ³, ãèš çàëüâðõìí. Çóëûí áàéðèí òóñêàð þ ìåäš³õ³í, ÿºš Çóëàí òåìäãëõ³ð á³³õ³í ëàãàíàõí õóâàëöšàíà.

  • 22-12-2016, 11:28