• Èç Áåëàðóñè ñ ëþáîâüþ

  Çàâåðøèëà ðàáîòó XXIV ìèíñêàÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ êíèæíàÿ âûñòàâêà-ÿðìàðêà, ïîñâÿùåííàÿ 500-ëåòèþ áåëîðóññêîãî êíèãîïå÷àòàíèÿ, â ðàìêàõ êîòîðîé 8-9 ôåâðàëÿ ïðîõîäèë Ìåæäóíàðîäíûé ñèìïîçèóì ëèòåðàòîðîâ "Ïèñàòåëü è âðåìÿ". Ñâûøå 30 ñòðàí ïðåäñòàâèëè ñâîþ êíèæíóþ ïðîäóêöèþ, îòïðàâèëè ïèñàòåëüñêèå äåëåãàöèè.  ýòèõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ïðèãëàøåíèþ ìèíèñòåðñòâà èíôîðìàöèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ïðèíÿëà ó÷àñòèå çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé ðóññêîé è çàðóáåæíîé ëèòåðàòóðû ÊàëìÃÓ, ÷ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè Ðèììà Ìèõàéëîâíà Õàíèíîâà.

  • 13-03-2017, 17:25
 • Êðàñîòà íàöèîíàëüíûõ òðàäèöèé êàëìûêîâ

  Ïðàçäíèê, ñèìâîëèçèðóþùèé âåñíó, îòìå÷àåòñÿ öåëûé ìåñÿö. Âî Äâîðöå êóëüòóðû ÌÃÒÓ èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà ïðîøåë áîëüøîé êîíöåðò ñ ó÷àñòèåì ñàìûõ èçâåñòíûõ àðòèñòîâ èç Êàëìûêèè.  çàëå ñîáðàëîñü áîëåå 800 ÷åëîâåê. Ìíîãèå èç íèõ áûëè îäåòû â íàöèîíàëüíûå êîñòþìû, äåòè äåðæàëè ôëàã ðåñïóáëèêè.  ôîéå ãîñòåé âñòðå÷àëè ñîëèñòêè àíñàìáëÿ "Àëòí áè" è äàðèëè õàäàêè. Êðîìå òîãî, âñå ìîãëè ïîïðîáîâàòü íàöèîíàëüíîå óãîùåíèå: êàëìûöêèé ÷àé, áîðöîêè è ñëàäîñòè, òàêæå äëÿ ïîñåòèòåëåé êîíöåðòà áûëà îðãàíèçîâàíà âûñòàâêà ðàáîò êàëìûöêîé õóäîæíèöû Õàëãè Ïîâàåâîé.

  • 13-03-2017, 17:23
 • À èäó ÿ âñÿ íå Äîëü÷å Ãàááàíà

  Êàëìûöêàÿ íàöèîíàëüíàÿ îäåæäà, ìóæñêàÿ è æåíñêàÿ, îòëè÷àåòñÿ ðàçíîîáðàçèåì è êðàñîòîé, êàçàëîñü, â êî÷åâîé æèçíè, êîãäà íàðîä æèë ïîëóâîåííîé è ïîõîäíîé æèçíüþ, áûëî íå äî ýñòåòèêè. Òåì íå ìåíåå îäåâàëèñü â ñòåïè íåïëîõî, êîíå÷íî, çíàòü áûëà îòìåííûìè äåíäè, à ïðîñòûå ëþäè ïðåäïî÷èòàëè ïðàêòè÷íîñòü, íî ñ íåêîòîðîé äîëåé ùåãîëüñòâà.

  • 09-03-2017, 12:11
 • È çàêðóæèëèñü â âèõðå òàíöà…

   Êàëìûêèè â êàíóí Ìåæäóíàðîäíîãî æåíñêîãî äíÿ ñîñòîÿëñÿ ñòàâøèé óæå òðàäèöèîííûì îôèöåðñêèé áàë. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ìåðîïðèÿòèå ïðîõîäèò â ñòîëèöå ñòåïíîé ðåñïóáëèêè âîò óæå ïÿòûé ãîä ïîäðÿä. Èíèöèàòîðîì âîëøåáíîãî äåéñòâà, êàê è ðàíåå, âûñòóïàëà Àññîöèàöèÿ âåòåðàíîâ îðãàíîâ áåçîïàñíîñòè ðåãèîíà, êîòîðûõ ïî ïðàâó ìîæíî áûëî íàçâàòü õîçÿåâàìè âå÷åðà, à ãîñòÿìè ïðàçäíèêà ñòàëè ïðåäñòàâèòåëè âñåõ ðåñïóáëèêàíñêèõ ñèëîâûõ âåäîìñòâ, â òîì ÷èñëå ÃÓ Ì×Ñ ÐÔ ïî ÐÊ è äåáþòàíòû áàëà ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëìûêèè.

  • 09-03-2017, 11:42
 • Ïðàçäíèê Öàãàí Ñàð â Àñòðàõàíè

   ñóááîòó, 4-ãî ìàðòà, â ã. Àñòðàõàíè ñîñòîèòñÿ ìàñøòàáíîå ìåðîïðèÿòèå: ïðàçäíèê Öàãàí Ñàð, ïðèóðî÷åííûé ê 300-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ Àñòðàõàíñêîé ãóáåðíèè è 60-ëåòèþ âîññòàíîâëåíèÿ Êàëìûöêîé àâòîíîìèè â ñîñòàâå ÐÑÔÑÐ. Îá ýòîì íà âñòðå÷å ñ æóðíàëèñòàìè â Ðåñïóáëèêàíñêîì èíôîðìàöèîííîì àãåíòñòâå "Êàëìûêèÿ" ñîîáùèëè çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà êóëüòóðû è òóðèçìà ÐÊ Íèêîëàé Ñàíäæèåâ è äèðåêòîð Ãîñóäàðñòâåííîãî àíñàìáëÿ ïåñíè è òàíöà "Òþëüïàí" ÐÊ Òþðáÿ Áîñõîìäæèåâ.

  • 03-03-2017, 18:40
 • Ïðîñòî Ìàðèÿ

  Íàøà ìàëåíüêàÿ çåìëÿ÷êà Ìàøà Äîðäæèåâà ñ 16 ïî 18 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà ó÷àñòâîâàëà â Ìåæäóíàðîäíîì êîíêóðñå-ôåñòèâàëå "ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ" ÃÎÐÎÄ ÏÅÒÐÀ â íîìèíàöèè "èíñòðóìåíòàëüíîå èñïîëíèòåëüñòâî" (9-10 ëåò). Ïî ðåçóëüòàòàì âûñòóïëåíèÿ îíà ñòàëà äèïëîìàíòîì 1 ñòåïåíè. Ñûãðàëà áåëîðóññêóþ íàðîäíóþ ïåñíþ "×ÀÌÓ Æ ÌÍÅ ÍÅ ÏÅÒÜ", äåòñêóþ ïüåñó "Ï÷åëà è Øìåëü".
  Ìàøà ðîäèëàñü â áîëüøîé ñåìüå Îëåãà Äîðäæèåâà, âîèíà-àôãàíöà, êàâàëåðà îðäåíà Êðàñíîé Çâåçäû, ìåäàëè "Çà îòâàãó", â íåäàâíåì ïðîøëîì ðàáîòíèêà ïðîêóðàòóðû ðåñïóáëèêè. Íûíå îí ðàáîòàåò àäâîêàòîì â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.

  • 03-03-2017, 15:13
 • Öàºàí Ñàðèí áàéðàí ´ðãìšò³º³ð äàâóëâ

  Õàëüìã óëñèí õàìãèí èê áàéðèí ´äðèã îëí ³ìòí îíüäèí ´ðã³ð, èê í³ð-íààä êåš òåìäãëí³. Òèèì êåâ³ð ìàíà ´âêíð ê¢íä ¢âë³ñ ìåíä ºàðñíäàí, òî-òîìš óãà ìàëàí á¢ðí-á¢òí³ð õàäºëñíäàí, îëí ýëãí-ñàäíëàºàí õàðºñíäàí áàéðëàä, òåð ó-´ðãí ñ³³õí ñåäêë³ðí öóã óëñëà õóâàëöš ñàðèí ýðãöä Öàºàíà áàéðàí êåš éîâñìí. Äàâñí ñà𜠴äðë³, ôåâðàëèí 27-ä Ýëñòèí Äèèëâðèí òàëâœä Öàºàí Ñàðèí áàéðèí ´äðò íåð³äñí ´ðãìšò³ í³ð-íààäí áîëâ. Õàìãèí ò¢ð¢íä ê¢íäò³ ãèè÷³í ÿºš òîñäãàí, õàëüìã óëñèí õîò-õîîëàí ÿºš êåäã³í ìàðºàíä îðëöà÷íð ¢ç¢ëâ.

  • 01-03-2017, 11:59
 • Êàëìûöêîå êèíî - ïðèçíàê ñàìîáûòíîñòè

   ïîíåäåëüíèê â Ìîñêâå, â ïîñòîÿííîì ïðåäñòàâèòåëüñòâå Ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ, ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à Ãëàâû ðåñïóáëèêè Àëåêñåÿ Îðëîâà ñ ñåêðåòàðåì Ñîþçà êèíåìàòîãðàôèñòîâ Ðîññèè Îëåãîì Èâàíîâûì, ñîïðåäñåäàòåëåì ïðàâëåíèÿ Ìîëîäåæíîãî öåíòðà Ñîþçà êèíåìàòîãðàôèñòîâ ÐÔ, ïðîäþñåðîì è ðåæèññåðîì Ôèëèïïîì Àáðþòèíûì, ðåæèññåðîì, ÷ëåíîì Ãèëüäèè ðåæèññåðîâ ÐÔ, íàøåé çåìëÿ÷êîé Ýëëîé Ìàíæååâîé.

  • 01-03-2017, 11:40
 • “Äîëäà” ÷èòàåò ðýï

  Íà ìèíóâøåé íåäåëå â ïðåääâåðèè Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ ðîäíîãî ÿçûêà ñîñòîÿëàñü ïðåìüåðà ïåðâîãî ïëàñòèëèíîâîãî ìóëüòôèëüìà íà êàëìûöêîì ÿçûêå "Äîëäà" ïî ìîòèâàì ðóññêîé íàðîäíîé ñêàçêè "Êîëîáîê". Àâòîðîì äåòñêîãî àíèìàöèîííîãî êèíî âûñòóïèë êëóá "Ìàëåíüêèå Ýéíøòåéíû".  ÷àñòíîñòè, åãî ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð, ïðîäþñåð ïðîåêòà Îëüãà Áàäìà-Õàëãàåâà, ðóêîâîäèòåëè ñòóäèè "Ïëàñòèëèíîâàÿ àíèìàöèÿ", òâîð÷åñêîé ìàñòåðñêîé, ðåæèññåð, òåëåîïåðàòîð Àëòàíà Ãàâðèëîâà, ðåæèññåð-ïîñòàíîâùèê Çîÿ Öåäååâà è àññèñòåíò ðåæèññåðà Âàëåíòèíà Áàìáàåâà.

  • 28-02-2017, 17:08
 • Ìàñòåð-êëàññ îò Þëèè ßøêóëîâîé

  Îïåðíàÿ ïåâèöà Þëèÿ ßøêóëîâà ïðîâåäåò ìàñòåð- êëàññ äëÿ þíûõ ìóçûêàíòîâ Êàëìûêèè. Îá ýòîì íàøà òàëàíòëèâàÿ çåìëÿ÷êà ñîîáùèëà íà âñòðå÷å ñ æóðíàëèñòàìè ðåñïóáëèêàíñêèõ ÑÌÈ.  ïðåññ-êîíôåðåíöèè òàêæå ïðèíÿëà ó÷àñòèå äèðåêòîð Ýëèñòèíñêîãî êîëëåäæà èñêóññòâ èì. Ï. Î. ×îíêóøîâà, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû ÐÊ Ëþáîâü Ãîðÿåâà.

  • 21-02-2017, 15:42