• "Òþëüïàí÷èêèã" öóºàð õàëóíàð é´ð³â

  ¥öêëä¢ð "Òþëüïàí÷èê" íåðò³ Õàëüìã Òàœº÷èí ãîñóäàðñòâåíí áè÷êä¢äèí àíñàìáëü Ìîñêâàºàñ Ýëñòä èðâ. Îäàõí óéí áèëãòíð ìàíà îðí-íóòãèí õîòë áàëºñíä óëñèí áè躳ð áîëñí ²ð³ñ³í ÷åìïèîíàòä äèèëâð á³ðâ. Ýëñòä ýäíèã èê-áè÷êí óãà áàéðòàºàð òîñš àââ. Ýäí³ ò´ë³ ôåéåðâåðê êåâ. "Îêòÿáðü" êèíîòåàòðò áàéðèí ñ¢¢ð áîëâ. Òàœº÷èí ñîéëûí áîëí òóðèçìèí ìèíèñòð Õð Ýëüáèêîâ àíñàìáëèí êîëëåêòèâèã èê äèèëâðë³ öàºàí ñåäêë³ñí é´ð³â.

  • 15-12-2016, 10:19
 • Ê´ðñò³ ºàçð äååð кåç³÷í ꢢêäèí èí³äí šèœíòõ³!

  Áè÷êä¢äò íåð³äñí ø¢ëã¢ä äóíä áè ñ³³õí íåã ø¢ëã îëóâ. Òåð¢íä ýí ñòàòüÿí íåð³äëºíä îëçëãäñí ¢ãì¢ä éîâíà.
  "Õàð, öàºàí, øàð óãà,
  Õàìäàí íåãäš èí³òí.
  Ê´ðñò³ ºàçð äååð
  Êåç³÷í èí³äí šèœíòõ³!"
  ßìàðàí ñ³³õí óœã-óòõòà ¢ãì¢ä! Ìîºëöã ºàçð äååð öóã êåëí-óëñ íè - íåãí, ñåðãìšò³ ñåäêëò³ á³³õèã äóðäšàõ ¢ãì¢ä áè÷êä¢äò á³³òõ³, öóã óëñò ´´ðõí. Êåç³÷í ýííü ÷èíð³í ãååøãî. Ýí ø¢ëãèã áàãø áîëí ø¢ëã÷ Ðàèñà Ýðäíèåâíà Äåíòåëèíîâà áè÷ñìí. Ýí šèë áè÷êä¢äò öàíü óãà äóðòà, õàëüìã êåëíä³í éèð õàðó ýí áèëãò³ ꢢí³, ø¢ëã÷èí áîëí áàãøèí éèðí šèëèí ´´í áîëõ á³³ñìí.

  • 14-12-2016, 16:27
 • "Òþëüïàí÷èê" - ëó÷øèé â Ðîññèè!

  Ñ 10 ïî 12 äåêàáðÿ â ã. Ìîñêâå ïðîøåë ôèíàë ÷åìïèîíàòà Ðîññèè ïî íàðîäíûì òàíöàì, ñîáðàâøèé 29 ëó÷øèõ õîðåîãðàôè÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ èç äåâÿòè ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ Ðîññèè.  ÷èñëå ó÷àñòíèêîâ - ãîñóäàðñòâåííûå, çàñëóæåííûå, íàðîäíûå è îáðàçöîâûå õîðåîãðàôè÷åñêèå àíñàìáëè. Ñðåäè ãëàâíûõ öåëåé ïðîåêòà: ñîõðàíåíèå êóëüòóðíîãî ìíîãîîáðàçèÿ Ðîññèè, îáìåí òâîð÷åñêèìè äîñòèæåíèÿìè, óñòàíîâëåíèå òåñíûõ êîíòàêòîâ ìåæäó òâîð÷åñêèìè êîëëåêòèâàìè èç ðàçíûõ óãîëêîâ ñòðàíû.

  • 13-12-2016, 17:57
 • ¥ðê-á¢ë³ðí õ³ë³õ íààää

  Äðàìèí áîëí êîìåäèí îðñ òåàòðò ºóðâí ´äð äàðàíäàí ïðåìüåðì¢äèí ´äðì¢ä áîëâ. Óðäíü 糜ãëñ³ð, òåàòð îëí õ³ë³º³÷íðò³í óëì ´´ðõí áîëõàð, ³ìòèã ñîíüìñóëõ ò´ðì¢äò îíüãàí ´ã÷³í³. Èèã³ä äåêàáðèí 8-ä "Áàáà Øàíåëü" ãèäã íààäíà ïðåìüåð áîëâ. Òåàòðàëüí ¢¢ëä³÷íð äóíä èê òààñëò îëñí äðàìàòóðã Í. Êîëÿäàí ïüåñàð Â. Êîíñòàíòèíîâ íààä ò³ââ. Øîãòà íààäí ´äã³ öàãà îáùåñòâèí á³³äëèã ¢ç¢ëš³í³. Ê´ãøðñí óëñ êåíä êåðãò³â? Ýäí áèéñíü õàìäàí öóãëðàä, äóðòà íåã àðºàðí óóäüâðàí ºàðºíà. Õàìäàí äóóëàä, áèèë³ä, ø¢ëã¢ä óìøàä, ýäí ãåì - øàëòãàí ìàðòíà, íàñí èðñ³í àðäàí õàéíà. Òèèì íåã áàãèí, óëñèí äóóíà "Íàèòèå" ãèäã àíñàìáëüä îðäã, ìåä³òíðèí òóñêàð íààäíä øîãòàºàð êåëãäš³í³.

  • 13-12-2016, 17:21
 • Мастер-классы для кетченеровских детей

  На днях преподаватели Элистинского колледжа искусств им. П. Чонкушова провели мастер-классы в Кетченеровской детской школе искусств. У педагогов и детей была возможность повысить вокальное и исполнительское мастерство по нескольким специальностям. Мастер-классы состоялись по таким предметам, как фортепиано, сольфеджио, эстрадное пение и домбра. Учителя ДШИ вместе со своими учениками провели открытые уроки перед гостями, которые, в свою очередь, помогали детям разбирать музыкальные произведения, показали приемы игры на калмыцкой домбре, рассказали о теории музыки, технике подачи звука

  • 09-12-2016, 15:58
 • Жемчужина калмыцких степей

  26 ноября в Центральном Доме Журналиста в Москве в преддверии 25-летия творческой деятельности Калмыцкого государственного хора имени А. О-Г. Цебекова Республики Калмыкия с большим успехом прошел вечер хоровой музыки "Времени навстречу. Вспоминая Маэстро…». Он был посвящен памяти заслуженного деятеля искусств России Анатолия Цебекова, который создал этот уникальный творческий коллектив.

  • 29-11-2016, 12:18
 • Юбилейный сезон Русского театра

  В этом году Республиканский Русский театр драмы и комедии отмечает 25-ие со дня основания. Свой юбилейный сезон коллектив театра открывает спектаклями, которые получили призы на различных международных фестивалях. Накануне открытия театрального сезона на площадке РИА "Калмыкия" побывали художественный руководитель театра Владислав Константинов, народный артист Республики Калмыкия Виктор Хаптаханов, заслуженный артист России, народный артист Республики Калмыкия Александр Щеглов, руководитель литературно-драматургической части театра Ирина Горяшкиева. Они рассказали о новых театральных проектах, поделились впечатлениями о прошедших фестивалях.

  • 29-11-2016, 11:51
 • Мы не похожи, но мы вместе

  С 20 по 22 ноября прошел фестиваль "Диалог культур" иностранных студентов, ставший ежегодным традиционным мероприятием Калмыцкого государственного университета им. Б.Б.Городовикова. Цель мероприятия - воспитание молодежи в лучших традициях межкультурной, межэтнической и межнациональной толерантности и уважения, содействие сохранению и развитию культурного многообразия.

  • 29-11-2016, 11:43
 • Ансамбль "Лотос" - лучший!

  В минувшую пятницу в г.Ростове-на-Дону Сбербанк провел благотворительный концерт в театре им. М. Горького. Концерт "Созвездие талантов" проходил в формате "Евровидения", за артистов голосовали зрители, смотревшие прямую трансляцию на сайте Сбербанк ТВ, и находившиеся в зале. Сумма, собранная по итогам голосования, предназначалась для детей-сирот фонда "Доброе дело". 64 артиста, 29 номеров, представители 11 территорий Юго-Западного банка сразились за право быть лучшими в своей номинации, рассказывая о богатых традициях и национальных особенностях каждого региона Юга России и Северного Кавказа.

  • 25-11-2016, 17:31
 • «Тенгрин ки» - победитель Всероссийского хореографического конкурса

  На Подмосковной базе «Литвиново» мэрии г.Москвы с 18 по 20 ноября 2016 года состоялся II Всероссийский хореографический конкурс солистов и малых форм. Вот уже второй год этот успешный проект реализует Академия культурных и образовательных инноваций в целях повышения исполнительского мастерства юных танцоров, обмена опытом среди педагогов из разных городов России. В этом году в конкурсе приняли участие коллективы и солисты из Калмыкии, Московской и Иркутской областей, Ростова на Дону, Санкт-Петербурга, Курска и Москвы. Калмыкию на этом конкурсе представила детская хореографическая студия «Тенгрин ки» при Государственном театре танца «Ойраты».

  • 24-11-2016, 16:56