• Âñå ïóòè îòêðûòû íàì ñåãîäíÿ

  Ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå Êàëìûêèè íå îòñòàåò îò ñîâðåìåííîãî ìèðà. Ìîëîä¸æü ðåñïóáëèêè, êîíå÷íî, íå îñòà¸òñÿ â ñòîðîíå îò íîâûõ òåíäåíöèé è ïîòðåáíîñòåé. Îäíîé èç ñàìûõ ãëàâíûõ öåííîñòåé ìîëîäûõ ëþäåé ÿâëÿåòñÿ ñâîáîäà. Ñâîáîäà ñëîâà, äåéñòâèé, âûáîðà, òàê íåîáõîäèìûõ äëÿ ñàìîóòâåðæäåíèÿ è ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. Íåêîòîðûå ëþäè ïðîÿâëÿþò ñåáÿ â ïðîñòîðàõ Èíòåðíåòà ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè. Ñîçäàþòñÿ âèäåîáëîãè ñ ðàçëè÷íîé òåìàòèêîé, òàêèå, êàê: "×ÀÉ-ÌÀÉ ïðîäàêøí", "halmgoodproduction", "instavideo_08". ×óòü ëè íå êàæäûé äåíü â ãîðîäå ðîæäàþòñÿ ìîëîäåæíûå îáúåäèíåíèÿ, íî åñòü ìåñòî è ñòàðûì, êîòîðûå íå ïîòåðÿëè ñâîåé àêòóàëüíîñòè ïî ñåãîäíÿøíèé äåíü. Äî íåäàâíåãî âðåìåíè áûëà íå ðåàëèçîâàíà ìå÷òà, êîòîðàÿ ðîäèëàñü ó ÊÂÍùèêîâ ïðîøëîãî ïîêîëåíèÿ (Ýëèñòèíñêèå ñàéãàêè): óâèäåòü êàëìûöêèé þìîð íà ñöåíå áîëüøîãî ÊÂÍà. È òåïåðü åå âîïëîòèëè â ðåàëüíîñòü ìîëîäûå, âåñåëûå è íàõîä÷èâûå ðåáÿòà èç êîìàíäû "Ãîðîä Ñíîâ": ïîñëå ó÷àñòèÿ íà 29-ì ìåæäóíàðîäíîì Ñî÷èíñêîì ôåñòèâàëå íàøè þìîðèñòû ïðîøëè â ïðåìüåð-ëèãó.

  • 24-01-2018, 09:22
 • “Ðóêà òâîðèò äåÿíüÿ íå ñàìà, îíà - ñëóãà æåëàíèé è óìà”

  ¥ëñ÷³òëì, šèëì¢ä õîîðàíä,
  Îðñ ýìãí íóóâ÷èí³ð
  Õàð ç¢ñì ´äìã
  Õàâõäì à亚 ä¢ðë³,
  "Áóðõí ä´œíõ", - ãèš
  Áóðš õîîðàí ºàðëà.
  Áàéðëñí ºàðàðí õàâòõäàí
  Áàòàð ´äìã³í àòõš,
  Ýœêð öàºàí ñàíàòà
  Ýýš³í ¢çñí áîëëàâ,
  Õàâòõäàí ´äìã àòõš,
  Õàíàä, ýìãí³ ñåäêëä,
  Õ³³ð á³³äãèã ¢çë³â.
  1956 š.
  ß ïîìíþ ïðîøëîå. ß ïîìíþ
  Ñâîé ãîëîä. Áîëüøå ÿ íå ìîã.
  È ðóññêàÿ ñòàðóøêà,
  Ïîìíþ,
  Ìíå õëåáà ñóíóëà êóñîê.
  Çàòåì òàéêîì ïåðåêðåñòèëà,
  Â ìîåì êàðìàíå ñâîé ëîìîòü
  È áûñòðî ïðî÷ü çàñåìåíèëà,
  Øåïíóâ: "Ñïàñè òåáÿ, ãîñïîäü!"
  Õîòåëîñü ìíå, åå íå çíàÿ,
  Âîñêëèêíóòü: "Áàáóøêà ðîäíàÿ!"
  Õîòåëîñü ïåòü, êðè÷àòü "óðà!",
  Ðóêîé â êàðìàíå îùóùàÿ
  Ñóùåñòâîâàíèå äîáðà.

  • 24-01-2018, 09:18
 • Îñòàâèòü íà çåìëå ñâîé ñëåä

  Ñðåäè ìíîãèõ äîñòîéíûõ ëþäåé Ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ, îñòàâèâøèõ ïîñëå ñåáÿ íåèçãëàäèìûé ñëåä è ñâåòëóþ ïàìÿòü êàê íà ïîïðèùå ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòè, òàê è â öåëîì â æèçíè, íåîáõîäèìî íàçâàòü èìÿ íàøåé ñîâðåìåííèöû Âåðîíèêè Ýðäíè-Ãîðÿåâíû Ñòîÿíîâîé (â äåâè÷åñòâå Øóãðàåâîé).  êîíöå ÿíâàðÿ åé èñïîëíèëîñü áû 70 ëåò.  2014 ãîäó ïåðåñòàëî áèòüñÿ ñåðäöå áîëüøîãî ïàòðèîòà ñâîåé ìàëîé ðîäèíû, èçâåñòíîãî âðà÷à, îäíîãî èç ðóêîâîäèòåëåé ïîäðàçäåëåíèé Ìèíçäðàâà Ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ â 70-90-å ãîäû XX âåêà.

  • 23-01-2018, 09:07
 • Áîëüøå âñåõ ïîñòðàäàëè äåòè

   ýòîì ãîäó èñïîëíèòñÿ 75 ëåò ñî äíÿ ïðåñòóïíîé ñòàëèíñêîé äåïîðòàöèè êàëìûöêîãî íàðîäà â âîñòî÷íûå ðåãèîíû ÑÑÑÐ. Ññûëêà ïðîäëèëàñü 13 òîñêëèâûõ ëåò, â ãîëîäå, õîëîäå, íóæäå è áåñïðàâèè. Ìíîãèå îò ýòèõ íå÷åëîâå÷åñêèõ óñëîâèé ñóùåñòâîâàíèÿ íàâñåãäà îñòàëèñü ëåæàòü íà îãðîìíûõ ïðîñòîðàõ Ñèáèðè è äðóãèõ ñóðîâûõ ðåãèîíîâ ñòðàíû. Êàëìûêè ïî çëîé âîëå êðåìëåâñêîãî ãîðöà â îòëè÷èå îò äðóãèõ íàðîäîâ-ñîáðàòüåâ ïî íåñ÷àñòüþ áûëè ðàññåëåíû äèñïåðñíî: ðàçáðîñàíû ïî êðàÿì è îáëàñòÿì Óðàëà, Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà. Ïîðîé â îäíîé äåðåâíå íàõîäèëàñü âñåãî îäíà êàëìûöêàÿ ñåìüÿ. Íåâîçìîæíî áåç ñëåç ñëóøàòü âîñïîìèíàíèÿ ñòàðèêîâ î òåõ ÷åðíûõ ãîäàõ. Èì ñåãîäíÿ ïîä 80 è áîëåå ëåò. Òîãäà îíè áûëè ìàëûìè íåñìûøëåíûìè äåòüìè. È îíè áîëüøå âñåãî ïîñòðàäàëè îò ñòàëèíñêîãî ãåíîöèäà. Èõ íåîêðåïøèé îðãàíèçì íå ñïðàâëÿëñÿ ñ îáðóøèâøèìèñÿ íà íèõ áåäàìè, è äåòñêàÿ ñìåðòíîñòü áûëà ñàìîé âûñîêîé. Îá ýòîì, ñòðàäàíèÿõ äåòåé êàëìûêîâ âî âðåìÿ ññûëêè, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ïîâåñòâóåò êíèãà Àíàòîëèÿ Ãðèãîðüåâà "Ñóäüáà êàëìûêà".

  • 23-01-2018, 09:03
 • Öèðê Çàïàøíîãî ïîêàæåò áåñïëàòíûé ñïåêòàêëü

   ôåâðàëå, â òå÷åíèå ïî÷òè âñåãî ìåñÿöà, æèòåëÿì ã.Ýëèñòû ïðåäñòàâèòñÿ ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü ñîïðèêîñíóòüñÿ ñ ÿðêèì ìèðîì "Âåëèêîãî ðóññêîãî öèðêà". Çíàìåíèòûé öèðê Ìñòèñëàâà Çàïàøíîãî ïðèáûë â Ýëèñòó âñåãî ïàðó äíåé íàçàä, íî óæå óñïåë íàäåëàòü ìíîãî øóìà. Íîâîñòü î ïðèáûòèè ÷åòâ¸ðòîãî ïîêîëåíèÿ äèíàñòèè Çàïàøíûõ ñî ñâîåé ëåãåíäàðíîé òðóïïîé è æèâîòíûìè ìãíîâåííî ðàñïðîñòðàíèëàñü ñðåäè æèòåëåé ðåñïóáëèêè, è òåïåðü âñå, à îñîáåííî äåòè, ñ íåòåðïåíèåì æäóò ïåðâîãî âûñòóïëåíèÿ.

  • 20-01-2018, 10:11
 • "Õàìäàí" - ôåñòèâàëü òàëàíòîâ

  Ñ 19 ïî 20 ÿíâàðÿ òðàäèöèîííî ïðîéäåò Ðåñïóáëèêàíñêèé ôåñòèâàëü-êîíêóðñ äåòñêîãî íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà "Õàìäàí".
  Äàííîå ìåðîïðèÿòèå ñïîñîáñòâóåò ýñòåòè÷åñêîìó è ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ äåòåé, à òàêæå ïîääåðæèâàåò èõ æåëàíèå çàíèìàòüñÿ õóäîæåñòâåííûì íàðîäíûì òâîð÷åñòâîì.

  • 17-01-2018, 11:23
 • Ãðàí-ïðè "GLOBAL FEST Tallinn" ó "Âåñíóøåê"

  Àíñàìáëü "Âåñíóøêè" çàâîåâàë Ãðàí-ïðè íà "GLOBAL FEST Tallinn" â Ýñòîíèè. Ïîäðîáíî î ïîåçäêå è ïîáåäå æóðíàëèñòàì ðåñïóáëèêàíñêèõ ÑÌÈ ðàññêàçàëà ðóêîâîäèòåëü äåòñêîãî êîëëåêòèâà Âèêòîðèÿ Ñîëîäêàÿ è íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû è òóðèçìà àäìèíèñòðàöèè ã. Ýëèñòû Äàíçàí Ýðäíèåâ.

  • 16-01-2018, 09:57
 •  ÷èñëå ïîáåäèòåëåé IX Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà "ÑÌÈðîòâîðåö"

  Íà èìÿ Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ Àëåêñåÿ Îðëîâà ïîñòóïèëî ïèñüìî îò ÷ëåíà Ñîâåòà ïî ìåæíàöèîíàëüíûì îòíîøåíèÿì ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ, ïðåçèäåíòà Ãèëüäèè ìåæýòíè÷åñêîé æóðíàëèñòèêè, ðóêîâîäèòåëÿ îðãêîìèòåòà êîíêóðñà "ÑÌÈðîòâîðåö-2017" Ìàðãàðèòû Ëÿíãå.

  • 13-01-2018, 09:32
 • "×è÷èðäûê" âíîâü ïîêîðèë Ðîññèþ

  Ïðåäñòàâèòåëè äåòñêîãî õîðåîãðàôè÷åñêîãî àíñàìáëÿ "Áàéí òåã" ðàññêàçàëè î ñâîåé ïîáåäå ñòîëè÷íûì æóðíàëèñòàì, à òàêæå ïîäåëèëèñü ýìîöèÿìè, êîòîðûå èõ ïåðåïîëíÿëè âî âðåìÿ Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ "Èçóìðóäíàÿ âîëíà".

  • 11-01-2018, 10:02
 • Ýêñêóðñèÿ â ìóçåé

  Åæåãîäíî 28 äåêàáðÿ, â Äåíü ïàìÿòè æåðòâ äåïîðòàöèè êàëìûöêîãî íàðîäà, æèòåëè íàøåé ñòåïíîé ðåñïóáëèêè âñïîìèíàþò òåõ, êòî íå ñìîã ïåðåíåñòè òÿãîò è òðóäíîñòåé íåñïðàâåäëèâîé âûñûëêè, êîòîðàÿ íà÷àëàñü õîëîäíîé çèìîé 1943 ãîäà. Îïåðàöèÿ ïî äåïîðòàöèè êàëìûêîâ ïðîâîäèëàñü 28 - 29 äåêàáðÿ 1943 ãîäà ïîä êîäîâûì íàçâàíèåì "Óëóñû".

  • 10-01-2018, 09:47