• Áàñ Ìèõàèëà Õîäæèãèðîâà - ðåäêîñòü â îïåðíîì èñêóññòâå

  Ìèõàèë Õîäæèãèðîâ - èñïîëíèòåëü ãëàâíîé ðîëè îïåðû "Çîðè çäåñü òèõèå…", ïðåìüåðà êîòîðîé ñîñòîÿëàñü íåäàâíî â ã. Ýëèñòå. Îáëàäàòåëü ðåäêîãî ìóçûêàëüíîãî ãîëîñà, áàñà, ðîäîì èç ã. Ëàãàíè. Ìèõàèë óæå íåñêîëüêî ëåò ðàáîòàåò â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîé ãîñôèëàðìîíèè èì. Â. Ñàôîíîâà â Êèñëîâîäñêå. Ñåãîäíÿ îí - ãîñòü íàøåé ðåäàêöèè.

  • 12-10-2017, 18:48
 • "Êååä³" îëí ¢¢ðì¢äò³ áîëâ

  Áàñœãà Áààòðèí íåðò³ Êåëí-óëñèí äðàìàòè÷åñê òåàòðèí óë äååð áè÷êä¢äèí ò´ë³ íààää ò³âäã êåëí-óëñèí òåàòðìóäûí I ôåñòèâàëü äàââ. "Êååä³" ãèäã íåð 碢ñí ôåñòèâàëü îêòÿáðèí 5-ä áàéðèí á³³äëä ¢¢ëäâð³í ò´ãñ³â. Òàâí õîíãèí òóðøàðò Ýëñò áàëºñí áè÷êä¢äèí òåàòðìóäûí öóòõëœ áîëâ. Áè÷êä¢ä, òåäí³ ýê-ýöêíð, áàãøíð ýí ´äðì¢äò ²ð³ñ³í îëí êåëí óëñèí òåàòðèí áèëã-ýðäìë³ òàíüëäâ. Òåàòð áîëºí ñîíüí íààä ¢ç¢ëš, áè÷êí õ³ë³º³÷íðèí îíüãèã ýçëâ.

  • 10-10-2017, 17:44
 • Àðñëàí Øàâãóðîâ - íàðîäíûé àðòèñò Êàëìûêèè

  Âå÷åð ïÿòíèöû îçíàìåíîâàëñÿ ïðèÿòíûì ñîáûòèåì äëÿ òâîð÷åñêîé èíòåëëèãåíöèè: â ñòîëèöå ðåñïóáëèêè ñîñòîÿëñÿ ñîëüíûé êîíöåðò çàñëóæåííîãî àðòèñòà Êàëìûêèè, ñîëèñòà Íàöèîíàëüíîãî îðêåñòðà ðåñïóáëèêè Àðñëàíà Øàâãóðîâà.

  • 10-10-2017, 17:36
 • Òåàòð íà íîâîé òâîð÷åñêîé âîëíå

  Ðåñïóáëèêàíñêèé Ðóññêèé òåàòð äðàìû è êîìåäèè íà÷àë òåàòðàëüíûé ñåçîí â îáíîâëåííîì ôîðìàòå: ïðèñòóïèëè ê ðàáîòå íîâûå ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð, õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü è çàâåäóþùèé ëèòåðàòóðíî-äðàìàòè÷åñêîé ÷àñòüþ. Íà áðèôèíãå â ÐÈÀ "Êàëìûêèÿ" ñîñòîÿëñÿ ðàçãîâîð îá îòêðûòèè ñåçîíà è ïîñòàíîâêàõ òåàòðà.

  • 04-10-2017, 11:14
 • Êàëìûöêàÿ èíäè-ïîï ãðóïïà ïîêîðèëà Ìîñêâó

  Ðàíåå ìû ïèñàëè î ìîëîäîé, ïåðñïåêòèâíîé ìóçûêàëüíîé ãðóïïå "Somerset", êîòîðàÿ èãðàåò â ñòèëå "èíäè-ïîï". Â èíòåðâüþ ïðîäþñåð êîëëåêòèâà Ðóñëàí Äý îáìîëâèëñÿ, ÷òî "Somerset" âûøëè â ïîëóôèíàë ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ íåçàâèñèìûõ ãðóïï "Èíäþøàòà 2017" â ã. Ìîñêâå. Ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî êàëìûöêàÿ ãðóïïà ïîïàëà â ôèíàë, çàòåì - ïîáåäèëà â íîìèíàöèè "Ëó÷øàÿ ïåñíÿ".

  • 26-09-2017, 11:54
 • Áðàâî àðòèñòàì òåàòðà “Îéðàòû”!

  Â êîíöåðòíîì çàëå Êàëìûöêîé ãîñôèëàðìîíèè 10 ñåíòÿáðÿ ñîñòîÿëñÿ ñïåêòàêëü òåàòðà òàíöà Êàëìûêèè "Îéðàòû". Ïðîñëàâëåííûé êîëëåêòèâ, âîçãëàâëÿåìûé Ïåòðîì Íàäáèòîâûì, ñïåêòàêëåì "È äðóã ñòåïåé êàëìûê" îòêðûë ñâîé êîíöåðòíûé ñåçîí.

  • 26-09-2017, 11:52
 • Êàê ìû ðàáîòàëè â òå ãîäû

   ãàçåòó "Õàëüìã ¢íí" ÿ âïåðâûå ïðèøåë â 1988 ãîäó. Ê òîìó âðåìåíè ó ìåíÿ çà ïëå÷àìè áûëè ôàêóëüòåò æóðíàëèñòèêè Óðàëüñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà è ðàáîòà â êà÷åñòâå êîððåñïîíäåíòà â ãàçåòå "Ñîâåòñêàÿ Êàëìûêèÿ", à çàòåì è ðåäàêòîðà ìíîãîòèðàæíîé ãàçåòû "Êàëìûöêèé óíèâåðñèòåò". Íà òîò ìîìåíò ìåíÿ, ìîëîäîãî îòöà äâóõ ìàëîëåòíèõ äåòåé, âñå óñòðàèâàëî. È åæåìåñÿ÷íûé îêëàä â 150 ðóáëåé â âóçîâñêîé ìíîãîòèðàæêå, à òàêæå íàëè÷èå êîìíàòû â ñòóäåí÷åñêîì îáùåæèòèè.

  • 20-09-2017, 12:01
 • ×àé è áîðöîêè îò þíûõ êóëèíàðîâ

  16 ñåíòÿáðÿ äëÿ ýëèñòèíöåâ è ãîñòåé íàøåé ñòåïíîé ñòîëèöû áûë ïðîâåäåí ãðàíäèîçíûé ïðàçäíèê -Äåíü ãîðîäà. Ïî âñåé Ýëèñòå áûëè îðãàíèçîâàíû ðàçëè÷íûå òåìàòè÷åñêèå ïëîùàäêè, êîíöåðòû, ÿðìàðêè, âûñòàâêè, ôåñòèâàëè, ñïîðòèâíûå ñîñòÿçàíèÿ. Ñòóäåíòû, áóäóùèå êóëèíàðû èçâåñòíîãî â ðåñïóáëèêå òîðãîâî-òåõíîëîãè÷åñêîãî êîëëåäæà, ïðèíÿëè ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïðàçäíîâàíèè è ïîêàçàëè ñâîå òâîð÷åñòâî íà äâóõ ïëîùàäêàõ â ãàñòðîíîìè÷åñêîì ôåñòèâàëå "Âêóñíàÿ Êàëìûêèÿ".

  • 20-09-2017, 11:54
 • Ñòåïíàÿ ôååðèÿ - Äæàíãàðèàäà

  "Âû - êàê îòäåëüíîå ãîñóäàðñòâî ñî ñâîåé óíèêàëüíîé êóëüòóðîé âíóòðè áîëüøîé ñòðàíû", - ïîäåëèëñÿ ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè îá Ýëèñòå æóðíàëèñò èç ñîñåäíåãî ðåãèîíà. È, ïðàâäà, êóëüòóðíî-ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê â ýòîì ãîäó îòìå÷àëñÿ â íîâîì ôîðìàòå. Íà âõîäå âñåõ ãîñòåé âñòðå÷àëè ó÷àñòíèêè êîíêóðñà "Êàëìûöêèé õîòîí", êîòîðûé ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ âîññîçäàíèÿ è ñîõðàíåíèÿ êóëüòóðíûõ òðàäèöèé, ïðîïàãàíäû íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà. Ïðåäñòàâèòåëè ìóíèöèïàëèòåòîâ áûëè îäåòû â íàöèîíàëüíûå êîñòþìû, ðàññêàçûâàëè î ñâîèõ îáû÷àÿõ.

  • 19-09-2017, 15:06
 • Çäåñü êàæäîãî ãðåþò ëþáîâü è äîáðîòà

  Äåíü ãîðîäà - ÿðêèé, ðàäîñòíûé ïðàçäíèê äëÿ âñåõ æèòåëåé íàøåé ðåñïóáëèêè. Ýëèñòà äëÿ ìíîãèõ ñâÿçàíà ñ ÷åì-òî âàæíûì: êòî-òî çäåñü ðîäèëñÿ è ïðîâåë ñ÷àñòëèâûå äåòñêèå ãîäû, âûó÷èëñÿ è âïåðâûå âëþáèëñÿ, äîáèëñÿ ñâîåé ïåðâîé ïîáåäû èëè îñóùåñòâèë çàâåòíóþ ìå÷òó, çäåñü êàæäàÿ óëèöà èëè äîì çíàêîìû è êàæóòñÿ òàêèìè ðîäíûìè.

  • 13-09-2017, 17:53