• Òûñÿ÷à ðàäîñòåé Äæèðãàëà Íîìèíõàíîâà

  Ñðåäè ñîêðîâèù, êîòîðûå ïåðåäàëè â íàñëåäñòâî íàøè ïðåäêè, îñîáî âûäåëÿåòñÿ êàëìûöêèé òàíåö. Îí âîïëîòèë äîëãóþ ìíîãîâåêîâóþ èñòîðèþ íàðîäà, ïðîäîëæàåò ñêðåïëÿòü íàñ è âñåãäà äîñòîéíî ïðåäñòàâëÿåò êàëìûêîâ â êóëüòóðíîì ïðîñòðàíñòâå íàðîäîâ ìèðà. Íå òîëüêî ïðåäñòàâëÿåò, íî è íåèçìåííî çàâîðàæèâàåò çðèòåëåé. Òàíåö ïîêîðÿåò âñåõ, íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà è íàöèîíàëüíîñòåé, íà ðàçíûõ êîíòèíåíòàõ Çåìëè. Îäíèì èç òåõ, êòî íåñåò çðèòåëÿì êðàñîòó è âûñîêèé äóõ êàëìûöêîãî òàíöà, ÿâëÿåòñÿ çàñëóæåííûé àðòèñò Ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ Äæèðãàë Íîìèíõàíîâ. Â÷åðà, â äåíü þáèëåÿ àíñàìáëÿ "Òþëüïàí", îí îòìåòèë ñâîé þáèëåé.

  • 21-10-2017, 09:49
 • Äóøîé èñïîëíåííûé ïîë¸ò

  Íåñîìíåííî, íàðîäíîå èñêóññòâî òàëàíòëèâî, ãåíèàëüíî - òî, ÷òî çàïå÷àòëåíî íàðîäîì, èì ñîçäàíî è ñîõðàíåíî, ïðîíåñåíî ÷åðåç ñòîëåòèÿ...

  • 19-10-2017, 11:39
 • "Ðåçöîì è ìûñëüþ ñîòâîð¸ííûé ìèð"

  Òàê íàçûâàëàñü âñòðå÷à, êîòîðàÿ ñîñòîÿëàñü â Òðîèöêîé ãèìíàçèè èì. Á.Á.Ãîðîäîâèêîâà. Îíà áûëà ïîñâÿùåíà òâîð÷åñòâó èçâåñòíîãî êàëìûöêîãî ñêóëüïòîðà Ñòåïàíà Áîòèåâà. Öåëèííàÿ ðàéîííàÿ áèáëèîòåêà ïðîâåëà ýòî ìåðîïðèÿòèå ñîâìåñòíî ñ Íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêîé èì. À.Àìóð-Ñàíàíà.

  • 17-10-2017, 12:53
 • Ïåðâàÿ òâîð÷åñêàÿ âûñîòà

  Èíñòèòóò Êàëìûöêîé ôèëîëîãèè è âîñòîêîâåäåíèÿ ÊàëìÃÓ è Öåíòð ãðàæäàíñêîãî îáðàçîâàíèÿ (ðóê. Ð.Á.Äÿêèåâà) îáúÿâëÿþò î íà÷àëå ïðèåìà ðàáîò ñòóäåíòîâ è øêîëüíèêîâ íà êîíêóðñ "Ïåðâàÿ âûñîòà", ïîñâÿùåííûé 50-ëåòèþ êàëìûöêîãî òåëåâèäåíèÿ è 100-ëåòèþ ãàçåòû "Õàëüìã ¢íí" íà ðóññêîì è êàëìûöêîì ÿçûêàõ.

  • 17-10-2017, 12:42
 • Âñåðîññèéñêèé ýêîíîìè÷åñêèé äèêòàíò

   åäèíûé äåíü, 12 îêòÿáðÿ â 10.00 ïî ìåñòíîìó âðåìåíè, âî âñåõ ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âïåðâûå ñîñòîÿëàñü îáùåðîññèéñêàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ àêöèÿ "Âñåðîññèéñêèé ýêîíîìè÷åñêèé äèêòàíò". Êàëìûöêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ Âîëüíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî îáùåñòâà (ÂÝÎ) Ðîññèè òàêæå ïðèíÿëà ó÷àñòèå â ýòîé àêöèè. Íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ áûëè îðãàíèçîâàíû äâå ðåãèîíàëüíûå ïëîùàäêè: íà áàçå Êàëìûöêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà èìåíè Á.Á. Ãîðîäîâèêîâà è Ýëèñòèíñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåäæà èì. Õ.Á. Êàíóêîâà.

  • 17-10-2017, 12:38
 • Ãàëèíà Øóðàåâà - ÷åëîâåê, îäåðæèìûé òåàòðîì

  Íàêàíóíå ñâîåãî þáèëåÿ Ãàëèíà Øóðàåâà îñóùåñòâèëà î÷åðåäíóþ ñâîþ ìå÷òó. Îíà äàâíî âûíàøèâàëà èäåþ î ïðîâåäåíèè ôåñòèâàëÿ íà ñöåíå ðîäíîãî òåàòðà. È âîò - "Êååäà" ñîáðàë íà ïåðâûé ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñïåêòàêëåé äëÿ äåòåé íàöèîíàëüíûå òåàòðû Ðîññèè. Îñóùåñòâëÿÿ ñâîé çàìûñåë, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ãàëèíà Øóðàåâà è õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü Áîðèñ Ìàíäæèåâ âìåñòå ñ êîëëåêòèâîì îäîëåëè åùå îäíó âûñîòó â òâîð÷åñêîì äâèæåíèè âïåðåä.

  • 14-10-2017, 10:53
 • Àëåêñåé ÎÐËÎÂ: “Îòíîøåíèå ê êóëüòóðå - óðîâåíü ðàçâèòèÿ îáùåñòâà”

  Íà äíÿõ â Äîìå ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Ñîâåòà ïî êóëüòóðå è èñêóññòâó ïðè Ãëàâå Êàëìûêèè. Àëåêñåé Îðëîâ, êàê ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ïî êóëüòóðå è èñêóññòâó, îáðàòèë âíèìàíèå íà ñàìîå ãëàâíîå: íà ýòèõ âñòðå÷àõ âûñâå÷èâàþòñÿ òå íàïðàâëåíèÿ, ïî êîòîðûì íóæíî ïîääåðæèâàòü êóëüòóðó è ðàáîòíèêîâ îòðàñëè.

  • 14-10-2017, 10:25
 • Áàñ Ìèõàèëà Õîäæèãèðîâà - ðåäêîñòü â îïåðíîì èñêóññòâå

  Ìèõàèë Õîäæèãèðîâ - èñïîëíèòåëü ãëàâíîé ðîëè îïåðû "Çîðè çäåñü òèõèå…", ïðåìüåðà êîòîðîé ñîñòîÿëàñü íåäàâíî â ã. Ýëèñòå. Îáëàäàòåëü ðåäêîãî ìóçûêàëüíîãî ãîëîñà, áàñà, ðîäîì èç ã. Ëàãàíè. Ìèõàèë óæå íåñêîëüêî ëåò ðàáîòàåò â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîé ãîñôèëàðìîíèè èì. Â. Ñàôîíîâà â Êèñëîâîäñêå. Ñåãîäíÿ îí - ãîñòü íàøåé ðåäàêöèè.

  • 12-10-2017, 18:48
 • "Êååä³" îëí ¢¢ðì¢äò³ áîëâ

  Áàñœãà Áààòðèí íåðò³ Êåëí-óëñèí äðàìàòè÷åñê òåàòðèí óë äååð áè÷êä¢äèí ò´ë³ íààää ò³âäã êåëí-óëñèí òåàòðìóäûí I ôåñòèâàëü äàââ. "Êååä³" ãèäã íåð 碢ñí ôåñòèâàëü îêòÿáðèí 5-ä áàéðèí á³³äëä ¢¢ëäâð³í ò´ãñ³â. Òàâí õîíãèí òóðøàðò Ýëñò áàëºñí áè÷êä¢äèí òåàòðìóäûí öóòõëœ áîëâ. Áè÷êä¢ä, òåäí³ ýê-ýöêíð, áàãøíð ýí ´äðì¢äò ²ð³ñ³í îëí êåëí óëñèí òåàòðèí áèëã-ýðäìë³ òàíüëäâ. Òåàòð áîëºí ñîíüí íààä ¢ç¢ëš, áè÷êí õ³ë³º³÷íðèí îíüãèã ýçëâ.

  • 10-10-2017, 17:44