Олн үртә эк тааста керг олв

20-11-2021, 00:00 | Общество

Баһ Дөрвдә района Тундутово селәнд бәәдг Александра Тедеева һанцарн дөрвн үрән асрна. Өрк-бүлән теҗәхин төлә эн немр көдлмш олхар шундг бәәсмн. Эн бичкнәсн авн һуйрин зүүтә кегдлмүд болһхдан дурта, тегәд әмтнә сурврар олн зүсн хот-хол болһҗ мөңг олдг билә.

Одахн күүкд күн җирһлин күнд таалд туссн улс социальн бооца батлад, эврә керг бүтәҗ чадхин тускар соңсв. Эн района әмтнә социальн харслтын цергллтд одад, тер бооца батлхин төлә ямаран некврмүд бәәдгин тускар соньмсв. Цергллтин көдләчнр энүнд цуг цәәлһвр өгәд, зура белдхд дөң болв. Дарунь энүнлә бооца батлв. 2022-ч җилин мөчн сарин 30 күртл батлгдсн бооцаһар күүкд күүнд эврә керг бүтәлһнд 250 миңһн арслң өгв. Эн мөңгиг хәрү өгх керг уга, зуг олзта-орутаһар олзлҗ күнд бәәдләс һархин төлә үүлдх кергтә болҗахнь энүнд таасгдв.

– Би урднь таньл-үзл улсин сурврар һуйрин зүүтә олн зүсн кегдлмүд болһдг биләв. Района әмтн дунд мини кегдлмүд тааслт олсна дару би онц арһлач болҗ үүлдхәр шиидләв. Болв эврә керг бүтәхин төлә нанд арһ уга билә. Би насни дигт күрәд уга дөрвн үртәв, тегәд эдниг асрхин, хувцлхин болн нань чигн кергтә эд-тавр хулдҗ авхин төлә мөңгн күртдго бәәснь нуувч биш. Тегәд социальн бооцан нанла әдл улст күнд таалас һархд туслдгиг медәд, санаһан күцәҗ чадв. Района әмтнә социальн харслтын цергллтин көдләчнрт ик ханлтан күргхәр седләв, эдн цуг кергтә бәрмт цаас белдхд дөң болв, – гиҗ Александра келнә.

Социальн бооцаһар өггдсн мөңгәр арһлач бәәр нәәмәдләд, киитрүләч болн нань чигн кергсл хулдҗ авв. Күүкд күн кафе-бистро секәд, арһлач болҗ үүлдҗәнә. Тиигәд тааста кергнь олзта-орута үүлдврт хүврҗ, күүкд күүнд өрк-бүлән теҗәхд дөң болв. Района төв селәнүр кергәр ирсн әмтн болн бәәрн улс энүнә кафед ирҗ тоогдҗ, цаган сергмҗтәһәр давулна, кесгнь таасгдсн һуйрин зүүтә хот-хол хулдҗ авна.

Мана таңһчд социальн бооцан кесг күүнд җирһлин күнд таалас һархд дөң болснь эн көтлвр әмтнд туста болн чинртә болҗахиг ил үзүлҗәнә. Эврә керг бүтәҗ олзта-орутаһар үүлдҗәх деерән арһлачнр бәәрн бюджетд алвна мөңгән орулҗ эврә һазртан туста болҗана.


ДООҖАН Наталья
ЗУРГТ: арһлач Александра Тедееван кафед һуйрин зүүтә
олн зүсн кегдлмүд бәәнә