Элстин бумбст нерәдгдв

30-04-2022, 12:17 | Общество, Таңһчин зәңгс

Шидр болсн һәәхүлиг Элст балһсна бичкдүдин билг-эрдмин негдгч тойгта школын сурһульчнр белдсмн. Хотл балһснд бәәдг ик бумбсин бәәдлиг дуралһҗ кесн үүдәврмүдән олна оньгт эдн тусхав.

«Мана бумбсиг – иргч үйнртән хадһлхмн» гиҗ нерәдгдсн төсвиг Элст балһсна һардвр, Хальмг Таңһчин сойлын зөөрин объектсиг харлһна төрәр үүлддг Заллт дөңнв. Элстин бичкдүдин билг-эрдмин 1-ч тойгта школын сурһульчнр терүгинь белдҗ күцәв. Әрәсән келн-улсин сойлын зөөриг хадһллһна җилд эн керг-үүлдвр күцәгдҗәхнь нег үлү чинртә болҗана.

Сурһульчнр үүдәгч эн төсвин үүдәврмүдән Келн-улсин музейд үзүлв. Дамшлтта багшнрин һардврт школын 15 сурһульч эн көдлмшиг кесмн. Элст балһсна сойлын зөөр болгч бумбсин дүр үзүлгч үүдәврмүд эдн кев.

Таңһчин хотл балһсиг кеерүлҗәх ик-ик бумбсиг кен эс меднә. Тедниг Хальмгин нертә зурачнр бүтәсн болдг. Зурачнрин нердиг заахла, тернь – В. Васькин, Н. Санджиев, Р. Рокчинский, П. Тазаев, Н. Эледжиев, Н. Евсеева, А. Миронов болна.

Эднә ик бумбсин дүриг кевләд кесн сурһульчнр – Малика Хажмурадова, Баина Очиргоряева, Карина Абушинова, Гиляна Манжеева, Андрей Манджиев, Наяна Оргаева, Алина Эльдеева, Даяна Камаева, Дарина Сангаджиева, Айлун Батырова, Валерия Церенова, Дарья Богданова, Дени Дуляев, Анастасия Корниенко мөн.
Эн сурһульчнр дунд хойр көвүн йовна. Тернь Андрей Манджиев багш Галина Настаеван һардврт Мөнк һалын өөр босхгдсн Гражданск болн Төрскән харсгч Алдр дәәнә баатрмудт тәвгдсн мемориалын дүрмүдиг бичкн бумблвд кеҗ кевлсмн. Әрәсән ачта зурач Никита Санджиевин һардврт 1981-ч җилд бумблвин комплекс тосхгдсинь көвүн медҗ авв. Дәәнд әмән өгсн баатрмудын тускар Андрей соньмсдг болв. Дени Дуляев багш Надежда Ивановна Галушкинан һардврт 28-ч Әәрмин цергчнрин санлд нерәдсн ансамблин дүр-бәәдлиг тодлулсн композициг белдсмн.

Эн соньн төсвд нерәдҗ кегдсн харһлтд сурһульчнриг һардҗ, тер үүлдвр күцәсн багшнрт бичкдүдин билг-эрдмин 1-ч тойгта школын художественн әңгин һардач Н. Галушкина, багшнр Г. Настаева, Д. Мантусова, Г. Цибизова Ханлтын бичгүдәр мөрәлгдв. Бумблвс кевлҗ кесн 11 сурһульч чигн тиим кевәр ачлгдв. Баһ наста зурачнрин үүдәврмүдиг темдгләд, билг-эрдмин школын һардач Г.Цеденова эн төсв яһҗ үүдснә тускар, терүг күцәлһнд орлцсн сурһульчнриг һардсн багшнрин ик нилчиг темдглҗ келв.

Таңһчин сойлын болн зуульчллһна министрин дарук Лариса Летуеван келсәр, сурһульчнрин һарар кегдсн эн бичкн бумблвс художественн әңгин 20 җилин өөнд нерәдсн һәәхүлд үзүлгдхмн. Келн-улсин музейин һардач Ирина Мучаева, Элст балһсна һардврин толһачин дарук Дмитрий Довгополов, Хальмг Таңһчин сойлын ачта көдләч Иван Басангов, Хальмг Таңһчин сойлын зөөрин объектсиг харлһна төрәр үүлддг Заллтын шинҗләч Евгений Матвенов, Әрәсән ачта зурач Степан Ботиев йөрәлин үг келв.

Элстин сурһульчнрин белдсн һәәхүлд Б.Б. Городовиковин нертә КалмГУ-н доцент Кермн Батырева, зурач Делгр Сангаджиева орлцв. Балһсна кеерүл болгч бумбсин бәәдлиг мөңкрүлхәр бичкн зурачнр тер ик бумбсин бичкн кевлһ кеҗ, әмтнә оньгт тусхаснь ик чинртә болҗахиг тедн темдглв. Тиигәд сурһульчнр улсин сойлын зөөриг хадһллһнд эврә тәвцән орулҗана.

Элст өсәд-өргҗәд, шин уульнцсар немгдәд йовна. Молодежный нертә микрорайон шинрүлгдҗәнә, энүг бумбс кеерүлх зөвтә. Эндрк сурһульчнр оданас авн сән сурһмҗ авчахинь соньн эн төсв медүлв. Медрлтә болн сән белдвртә мергҗлтнр болҗ, хотл балһсан эдн кеерүлхмн.


ХӨӨЧИН Галина