Эльбрус уул деер һарад...

30-05-2023, 09:00 | Общество

1812-ч җилин дәәнә баатр Георгий Эммануэль һардсн экспедиц 1829-ч җилд Эльбрус уул деер түрүн болҗ һарв.

Тер экспедицд 350 һар хазг, тер тоод хальмгуд бас орсн билә. Хальмг ишкә гер болн мана темәд тер зуульчллһнд туслсн болдг.
Тодлхд, ишкә гер гисн хальмгудын болн талдан нүүдл улсин гер болдг. Хальмгудын герин үүдн ишкәһәр оралһата. Байн күүнә ишкә гер эгл улсин герәс кемҗәһәрн йилһрнә. Герин тал дунднь һалан шатана, утан харачар һарна, гиҗ дегтрмүдт бичәтә.
Хойр җил хооран 5642 метрт өөдлҗ Эльбрус деер һарлав.
Ода тодлхла, тер өдр җирһлдм онц дамшлт болсинь ухалнав, гиҗ таңһчин Толһач Хаска Бату келв.
Бидн, хальмгуд, теегт бәәдг болв чигн, дурн бәәхлә күн болһн уул деер һарч чадхмн, гиҗ Бату Сергеевич темдглв.

ОЛЬДАН Цаһан