Саата күүкд улст дем өгнә

14-11-2023, 09:35 | Общество

Эн җил СФР-ин хальмг Таңһчар үүлддг әңг 943 саата күүкд күүнд демин мөңг йилһҗ өгв. Эдн цуһар 12-ч долан хонг күртл күүкд улсин консультацд ирәд, эмчин тоод авгдв.

Демин мөңг авхин төлә саата күүкд күн шаңһа туслмҗин порталд эрлһән орулх зөвтә болна. Негдсн демин мөңгн өрк-бүлин сара ору мана таңһчд батлгдсн сара теҗәлин кемҗәнәс баһ болсн цагт өггднә. Эн мана таңһчд 13656 арслң болна. Негдсн демин мөңгнә кемҗән терүнәс 50, 75 болн 100 процент тогтана. Тегәд таңһчин күүкд улс 7442, 11163 болн 14885 арслң авна.
СФР-ин региональн әңгин һардачин дарук Дорҗин Алла темдглсәр, саата күүкд күн эмнлһнә бүрдәцд арвн хойрдг долан хонг күртл ирх, эрлһән болхла терүнә хөөн орулх зөвтә. Демин мөңгиг күүкд күн цаһан төр болтлан авхмн.

ДАВАН Байрта