Гүлгн гем гетлхин төлә

18-04-2024, 09:02 | Общество

Өцклдүр Элстд Хальмг Таңһчин Улсин Хуралын (Парламентин) сүүрин бәәрнд Әрәсән Орн-нутгин Хүүвин эрүл-менд харлһна комитетин Ахлач Башанкан Бадмин седвәрәр «төгрг ширән» сүүр болв. Гүлгн гем хөрлһнә дөң күрглһиг закана халхар дигллһнә төрәр болсн сүүрт Әрәсән Орн-нутгин Хүүвин эрүл-менд харлһна комитетин гешүд, Әрәсән эрүл-менд харлһна министрин негдгч дарук Виктор Фисенко, Н.Блохинә нертә гүлгн гемәс хөрлһнә Келн-улсин эмнлһнә төвин һардачин дарук Тигран Еворкян, Хальмг Таңһчин Улсин Хуралын депутатнр, таңһчин залврин Ахлачин дарукс Цернә Эрднь болн Өлзәтин Марина, нань чигн улс орлцв. Сүүриг Хальмг Таңһчин Улсин Хуралын (Парламентин) Ахлач Артем Михайлов нүр үгәр секәд, чинртә төрәр иим селвлцән бүрдәгдснь ончта йовдл болҗахиг темдглв.

Әрәсән Орн-нутгин Хүүвин эрүл-менд харлһна комитетин Ахлач Башанкан Бадм сүүрин эклцәр ямаран төрмүд хаһлгдхиг зааһад, орн-нутгин кесг региона элчнр терүнд ниигмин сүлҗәнә эв-арһар орлцҗ, хәләгдҗәдг төрәр ухан-тоолврарн хувалцхнь гемтә улст дөң күрглһнә, эдниг эмәр тетклһнә, эмнлһсин материальн-техническ ул батруллһна төрмүд хаһлхд туслхмн гив. Нег үлү Э.Тимошкаеван нертә таңһчин диспансерин төрмүдт һол оньг тусхагдхиг Бадм Николаевич темдглв.

(полную версию статьи можно посмотреть в бумажной версии выпуска № 40 (19022) 18 апреля 2024 года, ЧЕТВЕРГ)

БАТАН Сәәхлә