• СКВОЗЬ РАССТОЯНИЯ И ВРЕМЯ

  Трогательную историю о встрече со своими родственниками из Сибири рассказал мне 65-летний житель поселка Шатта Гаря Эрдниев.

  • 28-05-2024, 15:23
 • Хойр нәәҗд меклгдсн тенг залу

  Давсн зун җилин 90-ч җилмүдт болсн йовдл. Тер цагт мөңгн үнән гееhәд, хот-хол, эд-тавр үнтәрәд, күүнә бәәдл-җирhл оңдарад, муурх талан хәләв. Мөңгн цааснд хүврәд, үүрмг мөңгн мөңгнә тоод ордган уурв. Тер цагт арhтань Москвад, Ленинградт көдлдг болв, икнкнь тенд үлдв. Хөөннь өрк-бүлән, күүкд-көвүдән авч ирв. Төрскн hазрасн холдад, авг-бәрцән, келән мартҗ йовх улс болв.

  • 14-10-2020, 15:53
 • Ñåäëî

  Ìîé òîâàðèù Íèêîëàé èç Ñòàâðîïîëüÿ ðàññêàçàë òàêîé ñëó÷àé. “Ïî ìîðîçíîé çàñíåæåííîé ñòåïè ì÷àëñÿ âî âåñü îïîð âñàäíèê. Âèäíî áûëî, ÷òî íàåçäíèê îò÷àÿííî êóäà-òî ñïåøèò. Âìåñòå ñ òåì â ñëèâøåéñÿ ôèãóðå ÷åëîâåêà è ëîøàäè, ëåòÿùåé íàä ñòåïüþ, ÷óâñòâîâàëàñü îò÷àÿííàÿ òðåâîãà è êàêàÿ-òî íåïîïðàâèìàÿ áåäà. Òðåâîãà îõâàòèëà è ìåíÿ, óâèäåâøåãî ýòó êàðòèíó. Íåâîëüíî ÿ ñîåäèíèë ñêà÷óùåãî âñàäíèêà ñ ñîáûòèåì, ïðîèçîøåäøåì íàêàíóíå, ñ âûñûëêîé êàëìûêîâ â Ñèáèðü, è îêàçàëñÿ ïðàâ. Îñàäèâ âîçëå ìåíÿ ñâîåãî âçìûëåííîãî êîíÿ, âñàäíèê-êàëìûê, ñïðûãíóâ íà çåìëþ, îõðèïøèì íèçêèì ãîëîñîì ñïðîñèë: "Ýòî Èïàòîâî?.. Ñîñòàâ è âàãîíû ñ êàëìûêàìè íå âèäåëè?".

  • 25-04-2017, 17:49