«Ўкр љилті нанд мґњгн кергті»

11-01-2021, 16:43 | Общество, Зіњг

Эн ґдрмўдт зурхачин кґдлмш икдні. Нег ўлў коронавирус геміс кґлті ііљ-зовсн імтн иргч љилд эн іімшг уурх угай гиљ алмацна, хоорндан зуг эн тґрір кўўндні.

Ўкр љилті Басњ бас зурхачд одхар шиидв. Хіірхн, яєсн дала кўн хурсмб? Басњ тер олн імтиг ўзід, хірў єархар седв. Ухаєан туњєаљаєад ирсн айстан зурхачд орад єарх болв. Імтиг хілієід сууна. Імтн килнц єарєад, Деедс бурхдт тернь таасгдлго, імтн єазр деер ўкід чилх гиљ Интернетд олн-зўсн зурхачнрин болн экстрасенснрин таавр єарч ирсні тускар тґгрг толєата кўўкд кўн иніљієід келід бііхинь Басњ іімсљ соњсв.
Тер хоорнд хаљуднь суусн кґгші кезіњк іілдхлд імтн дегід олн болад, тедні тоог баєрхин тґлі іімшгті гем тўгх гиљ соњссан ода тодлсан келв. Терўгинь соњссн імтн тагчгрљ, дор ормдан менрв. «Яахм болхмб? Бидн љирєлин ґрілін авчксн, мана кўўкд, ачнр-зеенр яахм болхм», – гисн ухан толєаднь хадгдсн болв.
Нанд мґњгн кергті. Эдн ю хііљ ирсн болхв? гиєід, Басњ суусн ормдан ґвклзв. Імтн хоорндан бур-бур гиєід, ўзсн-соњссан келід, іімшгті тоотнь болвчн ик болад бііні.
Нег цґґкн бґ цуглрад, єазр тіксні тускар келљіхиг соњсад, Басњ чикін ґгв. Ґґрк улстан заавр ґгід дассн ик дуута кўўкд кўн цааранднь келљіні. «Цуг кергті тоотыг белдід, бірцинь хураєад, цґґкн бґ ном умшад, ирлціті йосрхл кўцісн бийнь Бурхн буру хандад, номиг, бґ імтні сурвриг эс соњссн болад бііні. Тањєчиннь, єазр-уснаннь тґлі зовљах імтні сурвриг кўціхір бґ імтн номан цааранднь умшад, бурхнд дікн бірц бірв. Кесгтін ном умшгдсна хґґн Бурхн зірлг болљ: «Тана килнц ик болљана. Єазр-усан ље гитлнь бузрдчкад, сіінір бііхір седљінт. Зуг нег района імтн худгудан, усна тогталмудан љил болєн цеврлні. Наадкснь юм олзлхас биш, юм ясх, цеврдўлх, икдўлх арє хііхш. Йиртмљиг йир бузрар эдлљіхін медљ авхвт угайт? Єазр деер цуг імті тоот залєлдата юмн. Эвір, эзни хіліц єарєљ ўзтн. Юн чигн юмн эврін иршго, чидлін, медрлін, чадмган эс єарєхла, уралан йовуд учршго. Ухалтн!»
Суусн імтн цааранднь олн-зўсн тґрір зіњгірн хувалцљ бііні. Басњ болхла, соњссн тоотыг ухандан бірід, ґґрнь суусн улсин тускар тґрўц мартв.
Зурхачд орх цагнь ирхлі, эн чочад, адєљ ишкід, хораєур орв. Єартан эркті зурхач орљ ирсн кўўнўр ю келні гиљ ширтљ хілів. «Би ўкр љилтів. Нанд мґњгн кергті», – гиљ келчкід, Басњ чањєур кииєін авад, тагчг болв.
Инімсклчкід, зурхач кезі єарсинь сурад, шишлњ терўнд кергті тоотынь келв. Ўўмсн Басњгин уханд зурхачин келљіх тоот кўрчісн уга. Эврі љилд невчк тґвшўн бііх кергті, гиљ келсинь эн тодлв.
Єаза суухлань соњссн тоот толєаднь идін-будан болсн Басњ генткн келљіні. «Коронавирус болх гиљ тадн яєад імтнд эс келсмт?». Зурхач алњ болсн уга. Адєм угаєар эн ціілєв. «Делкід олн сай імтн бііні. Кўн болєна єарсн ґдрнь, љилнь хілігдљ кўн болєна зурха кегдні. Келхіс, ўкр љилті мињєід кўн бііні. Теднд цугтаднь мґњгн кергті, зуг онц кўўні зурха кехлі, тер цагт яєљ ўўлдхнь медгдхмн. Бар сарин 21-д астрономическ љил эврі ўўлдін орв. Урднь хґрн љилдін імтн Сатурна ўлмід біісн. Ода Водолейин цаг орљана. Тегід біідл ясрхмн. Аєарла ідл гиигн улта Водолей імтні сансн тоотнь кўцлєнд туслх. Зуг… – зурхач невчк тотхад, єурниљ суух Басњгур хілів. – Бийдін иткх кергті. Танд бийд кергті сансан кўціхлі керг кўцхмн. Біідл му гиєід, єурнилго, єазаєас кўн ирљ, тана зовлњгиг уга кех гиљ санхмн биш. Бийдін иткід, тадн, тана седклд ирлціті кергиг кўціх зґвтіт. Ода єунта бичкн кўўкд-кґвўд арвн тавн љил болад, тґрўц шинрсн делкід бііхмн. Итктн, хара бичі суутн».
Ухань ирв-ирв гиљіх Басњ арєул ўўдін хааєад, герўрн темцв.

УШКАНА Сувсн