• Шин төв тосххар

  Одахн Әрәсән эрүл-менд харлһна министерствд мана таңһчд шин медицинск төвин төсвин, терүг тосхлһна болн шаңһа көтлврт оруллһна төр хәләгдв. Эн төв П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнә медлд әмтнд гүлгн гемәс хөрлһнә дөң күргдг болхмн. Селвлцәг Әрәсән эрүл-менд харлһна министрин дарук Наталья Хорова һардҗ давулв. Харһлтд Хальмг Таңһчин правительствин ахлач Юрий Зайцев, эрүл-менд харлһна министр Кикенә Юрий болн тосхлтын, көлгн-күчнә болн хаалһин эдл-ахун министр Җанҗин Виктор орлцв.
  Олн халхин медицинск төвд кесг әңг үүлдхмн. Төсв белдлһнә медико-техническ даалһвриг таңһчин эрүл-менд харлһна министерств Н.Блохинан нертә гүлгн гемәс хөрлһнә номин-медицинск төвлә хамдан күцәхмн. Хөөннь терүг Әрәсән эрүл-менд харлһна министерствд батлхмн. Эн төвиг 2023-ч җилд тосххин төлә Хальмг Таңһчин социальн-экономическ делгрлтин онц көтлврин медлд эн җил төсвин-һаруһин бǝрмт цаас белдх кергтә. Тер мет федеральн инвестиционн көтлврт орхин төлә эн төсвиг батлҗ авх кергтә болҗана. Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату болн правительств таңһчин делгрлтин көтлврин керг-үүлдврмүд күцәлһиг бүрткҗ, терүнд батлгдсн объектст мөңг йилһҗ өглһнә төриг федеральн йосна органмудла хамцу үүлдҗ хаһлҗана.

  БАТАН Наталья

  • 17-04-2021, 16:14
 • Хальмг бииhǝрн олыг байрлулв

  Давсн долан хонгт Элстд Олимпийск чемпион, Əрәсән спортын ачта мастер Макаренко Алинан мɵрә авхин тɵлә художественн гимнастикин Цугәрәсән марһан давулгдв. Мана орн-нутгин кесг регионас марһанд орлцхар олн элчнр ирсн билә.

  • 15-04-2021, 16:17
 • «Аглһ» үгин нууц

  Мана өдгә цагин хальмг келнд «аглһ» гидг үг хуучрҗ мартгдҗах үгмүдин тоод орна. Тер бийнь эн үгиг ода күртл зәрм хальмг келтә әмтн сәәнәр меднә. Урд цагт болхла эн үгиг эс меддг әмтн уга бәәҗ. Ода энүг улан залатнрт шинәс санулад, «аглһин» кедүхн соньн болх нууциг нееҗ өгхәр бәәнәв.

  • 15-04-2021, 16:16
 • Седкўлчнрт дґњгін кўргх

  Шидр тањєчин зіњгллєні «Калмыкия» агентствин герт Хальмг Тањєчин седкўлчнрин нииціні ахлач Шавалин Санл болн СЖК-н сеглітр Сањєљин Роза брифинг кев.

  • 15-04-2021, 16:00
 • Тәрлһ авсн улсин то икдҗәнә

  Хальмг Таңһчд коронавирусн гемәс саглуллһна тәрлһ келһнә керг-үүлдвр дигтә-даратаһар болн күцәмҗтәһәр давҗахас иштә федеральн төв немр вакцин йилһв. Энүнә тускар Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату зәңглв. Тиигәд, мана таңһчд ут тоодан 22305 күн тәрлһ авсн бәәнә. Таңһчин эмнлһнә бүрдәцсин улд үүлдҗәдг 14 пункт тәрлһ авхин төлә таал тогтагдсн деер һурвн мобильн комплекс секгдв. Тиигәд Элстд тиим мобильн комплексмүд һурвн ормд зогсҗана, бәәрн улс тиим таал тогтасиг өөдәнәр үнлҗ тәрлһ авлһнд шунмһаһар орлцҗана.

  • 15-04-2021, 15:53
 • Нөкцлтиг батрулхар

  Шидр Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату Росфинмониторингин ЮФО-д үүлддг регионмуд хоорндк заллтын һардач Герман Шатскийлә харһв. Давсн җилд заллт болн таңһчин правительств хоорнд батлгдсн бооца күцәлһнә тускар харһлтд күүндвр һарв.

  • 15-04-2021, 15:47
 • Күч-көлс харлһна төрәр

  Хальмг Таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлс харлһна болн көдлмшәр тетклһнә министерствд «Күч-көлс харлһн бичкдүдин хәләцәр» гидг бичкдүдин зургудын марһана аш диглгдв. Таңһчин райодын болн хотл Элст балһсна күүкд-көвүд 185 зург илгәв. Марһана комиссин шиидврәр терүнд орлцсн бичкдүдиг насарнь хойр багд хував.

  • 13-04-2021, 16:31
 • Өнчн бичкдүд гер-бүүрәр теткгдх

  Өнчн болн эк-эцкиннь хәләвр уга үлдсн бичкдүдиг гер-бүүрәр теткхин төлә 4 патьр хулдҗ авлһна электронн аукцион төгсв. Заканла ирлцәтәһәр кергтә керг-үүлдврмүд күцәгдснә хөөн хулдҗ авгдсн патьрмуд эднд социальн нәәмәдлһнд йилһҗ өггдхмн. Эн патьрмуд хулдҗ авлһнд 7,3 сай арслң олзлгдв.

  • 09-04-2021, 16:55
 • Бичкдүдин демин мөңгнә тускар

  Хальмг Таңһчин Толһачин зәрлгәс иштә 2021-ч җилин мөрн сарин 1-с авн һунтаһас авн долан насн күртл бичкдүдт сар болһн өгдг демин мөңгнә диг-даранд сольвр орулгдв.

  • 03-04-2021, 16:26