Ачта багшин неринь туурулҗ

27-02-2021, 14:06 | Общество

Хар Һазра района сурһуль-эрдмин делгрлтд, дорас өсч йовх бичкдүдт хальмг кел, авъяс, заңшал зааҗ өглһнд ик тәвцән орулсн Александра Манджиевна Боктаеван нериг Комсомольск селәнд ик-баһ уга сәәнәр медҗ санлынь әрүнәр хадһлҗ йовна. Хальмг келндән хару, төрскнч седклтә, өвкнриннь авъяс-заңшал сәәнәр меддг багш дорас өсч йовх баһ үйин сурһульд болн сурһмҗд бийән нерәдсмн.

Боктан Александран кичәлмүд соньн, өвәрц кевәр давулгддг бәәсмн, тегәд күүкд-көвүд багшиннь келсн үгиг шиңгәҗ сурһулян сәәнәр сурдг бәәсмн. Эс медгдсинь багш күн болһнд зааҗ цәәлһҗ өгдг билә, тегәд сурһульчнрнь хальмг келән болн утх зокъялыг сәәнәр дасдмн. Олн җилдән хальмг келнә багшар көдлҗ йовсн Александра Манджиевна олн зүсн дөңцл материал цуглулҗ, терүг кичәлдән өргнәр олзлдг бәәсмн. Сурһульчнрнь хальмг келән сәәнәр дасч, гүн медрл үзүлҗ, района болн таңһчин марһаст нер һарч йовсн болдг. Кесгнь багшиннь үлгүрәр ик сурһульд орҗ, хальмг келнә болн утх зокъялын халхар сурсмн. Эндр Александра Манджиевнан сурһульчнр бийснь багшнр болҗ, таңһчин сурһульмудт көдлҗ, бичкдүдт хальмг кел дасхҗ йовна. Цуһар эдн күндтә багшиннь кичәлмүд тодлҗ, бас сурһульчнртан гүн медрл болн чик сурһмҗ өгхәр шунҗ үүлдҗәнә.
Александра Манджиевна күүкдтән чигн хальмг кел дасхсмн. Эднә герт зуг хальмг келәр күүнддг бәәсмн, тегәд тедн бичкнәсн авн экиннь уургла төрскн келән шиңгәҗ авв гиҗ келҗ болҗана. Күүкнь Мария Ивановна Боктаева «Хальмг үнн» газетд олн җилдән үнн-чик седклтәһәр көдлҗ йовсмн, ода ачта амрлһнд бәәнә. Келн-улсин газетин редакцд көдлҗәсн цагтан Мария Ивановна корректор болҗ седкүлчнр белдсн материалмудыг умшдг бәәсмн. Мана бичсн статьясиг болн шунмһа түүрвәчнрин илгәсн бичгүдиг умшсн цагтан эн эндүһинь чикләд, хальмг хуучн үгмүд орулҗ сәәхрүлдг билә.
Района сурһуль-эрдмин халхд олн җилдән көдлсн төләдән Боктан Александра В.Ленинә төрҗ һарсн 100 җилин ончта өөнин медаляр, Әрәсән сурһуль-эрдмин министерствин Күндллһнә һашгар ачлгдсмн. Эндр Александра Манджиевна мадн дунд уга, болв энүнә кергиг цааранднь делгрүлҗ йовх сурһульчнрнь күндтә багшин нериг туурулҗ йовна. Района 70 җилин өөнд нерәдгдсн керг-үүлдврмүдт ачта багшин нерн дәкәд нег сергәгдҗ тодлгдх гиҗ сангдна.
Мана зәңгч