Сенаторла харһв

07-09-2021, 14:32 | Общество

Шидр хальмг Таңһчин Улсин Хуралын (Парламентин) Ахлач Анатолий Козачко Әрәсән Федерацин Советд Хальмг Таңһчин Улсин Хуралын (Парламентин) элч-сенатор Алексей Майоровла харһв. Харһлтд вице-спикер Сергей Сухинин орлцв.

Таңһчин зака үүдәгч орган болн Федерацин советин селәнә эдл-ахун эдл-уушин политикин комитетин ахлач Хальмг Таңһчин социальн-экономическ делгрлтин төрмүд хаһллһна халхд нөкцҗ хамдан үүлдхин тускар харһлтд күүндвр болв. Тер мет эдн Әрәсән Президентин даалһврмуд күцәлһнә, таңһчин Улсин Хуралын седвәриг Әрәсән Федеральн Хургин Федерацин Советд болн Өмн үзгин парламентск ассоциацд хәләлһнә төрмүд хаһллһна туск төрмүд босхгдв.
Таңһчд болх харһлтсин йовудт ямаран керг-үүлдврмүд болн төрмүд хамгин түрүнд хаһлгдхин тускар сенатор хувалцв. Тиигәд, Медрлин Өдрлә Алексей Майоров Элст балһсна 4-ч тойгта дунд сурһульд болсн байрин керг-үүлдврт орлцсна тускар келв.