Өөдән ачлвринь бәрүлҗ өгв

07-09-2021, 14:33 | Общество

Хальмг Таңһчин Улсин Хуралын (Парламентин) Ахлач Анатолий Козачко таңһчин санитарн-эпидемиологическ цергллтин медлд үүлддг маальг гемәс хөрлһнә Элстин станцд одв. Бүрдәцин һардач Яшкула Константин күндтә гиичиг станцин үүлдврин һоллгч зөрүллтлә таньлдулҗ, лабораторьс үзүлв.

Константин Борисовичин келсәр, маальг гемәс хөрлһнә станц эрүл-менд харлһна шишлң бүрдәц болна, эдн маальг гем түгшгон төләд санитарн-эпидемиологическ бүртклһиг номин-дамшлтын тетквр күцәх зөвтә. Бас тер мет эдн олн зүсн онц әәмшгтә гемәс саглуллһна керг-үүлдврмүд тетклһн эднә үүлдврин һол күсл болҗана. Яшкула Константин эн станциг 2014-ч җиләс авн һардҗана.
Станцд эндр 90 күн көдлҗәнә, эдн коронавирусн гемәс хөрлһнә кергт шунмһа кевәр орлцҗ, шинҗллтин көдлмш күцәнә. Таңһчин Улсин Хуралын (Парламентин) Ахлач Анатолий Козачко эрүл-менд харлһна халхар олн җилдән үнн-чик седклтәһәр көдлҗ йовх эмч Ольга Вагинад Лука Крымскийин медаль, эмч Вера Куликд Н.Пироговин орден бәрүлҗ өгв.
– Тадн өдр болһн әәмшгтә көдлмш күцәнәт. Әмтн тана күч-көлсиг үзҗ үнлҗ чадшго чигн, болв таднд мана иргнмүдин әәмшг уга бәәдл тетклһнд церглҗәх улс болҗанат. Тадн хальдврта гемәс хөрлһнә шаңһа даалһвр күцәҗәнәт. Би цуг таанрт ханлтан өргҗәнәв, танд болн тана өөрхн улст эрүл-менд дурдҗанав, – гиҗ Анатолий Васильевич келв.
Барт белдснь ДООҖАН Наталья