Москвад хальмг би дасхна

16-11-2021, 15:34 | Культура

Өдгә цагин баһчуд хальмг тууҗар, сойлар икәр соньмсна. Эннь йир сән йовдл гиҗ келх кергтә. Кесгнь орн-нутгин талдан балһсдар сурһуль сурн көдлҗ йовна. Зуг хальмг тууҗан, сойлан мартлго бәәнә. Тиим төрск¬нч седклтә һурвн баахн күн Москва балһснд хальмг бииһин студь секв.
Лиҗин Валентина Москвад РУДН-д сурч йовсн цагтан ик сурһулин олна үүл¬дврт даңгин орлцдг билә. Бичкнәсн авн хальмг биид дурта күүкн иргчдән би¬иһин студь секх сана зүүҗәлә. Санҗин Андрей, Лиҗин Валентина, Энкәдән Альма һурвн сурч йовсн цагтан хальмг бииһәр соньмсҗ, күн болһн эврә селән¬дән района сойлын Гермүдт биилҗ йов¬ла. Өсч-босҗ сурһулян төгсәҗ, һурвулн Москва балһснд ирҗ көдләд энд таньл¬дв. Лиҗин Валентина Москвад сурдг оютнрин нег һазра ниицәнә һардач болҗ олн керг-үүлдвр бүрдәдг бәәсмн. Тер цагт Валентина Санҗин Андрейла болн Энкәдән Альмала таньлдв.
2020-ч җилд хулһн сард эдн һурвулн «Седкл» нертә хальмг бииһин студь секв. Урдк җилд цуг делкәд корона¬вирусн гем түгсн бийнь, эдн һурвулн студин төлә шишлң орм олҗ авад, эврә кергән эклв. Москван Даевин нертә пе¬реулкд 2-ч тойгта герт бәәдг «Малахит» бииһин театрт шишлң хора нәәмәдлҗ кичәлмүдән эдн давулна. Келхәс, шин студин биичнрт хальмг келн-улсин ке-сәәхн хувциг уячнр Арнюдан Ла¬риса, Алян Лариса, Котина Раиса ахта уйсмн. Москва балһснд банкд көдлдг Сарана Александр бас дөң-тусан күргв, гиҗ темдглх кергтә.
Хальмг би дасхдг студь секгдв гисн зәңг Москвад сурч, көдлҗ йовсн халь¬мгуд дунд түргәр тархагдв. Түрүләд хальмг би дасхар зурһахн күн ирсн билә, нурһлҗ мана нәәҗнр, гиҗ Вален¬тина келв. Ода студьт 19-әс авн 40 нас күртл 40 һар күн би дасчана. Кичәлмүд долан хонгт хойр дәкҗ болна. «Сед¬клин» орлцачнр дунд оютнр, юристнр, тоочнр, эмчнр, багшнр, инженермүд болн талдан эрдмтә улс бәәнә.
Давсн җилин йовудт Москва балһснд болн энүнә мүҗд давулгдсн кесг марһас-фестивальмудт студин биичнр орлцсн билә. Онц темдглхд, эн җилин эклцәр лу сард мана студь Москвад давулгдсн «Кремлин одд» нарт-делкән бииһин фестиваль-марһанд орлцад, «келн-улсин би» номинацд III-ч дев¬сңгин лауреатнрин мөрәһәр ачлгдсн билә, гиҗ Лиҗин Валентина хувалцв. Тер мет «Седкл» студь «Москва в рит¬мах народов мира», «Концерт братских народов Nomad», «Московский фести¬валь национального юмора» болн нань чигн билг-эрдмин төсвст шунмһаһар орлцна. Намрин түрүн сард Крымд «Таврида» арт-кластерт орлцад хальмг биичнр соньн эрдмтә баһчудла таньл¬дҗ, дамшлтарн хувалцҗ, билг-эрдмән үзүлв.
«Седкл» студин баахн һардачин кел¬сәр, шидр эдн җилин ашлгч концертан үзүлв. Концерт байрин бәәдлд давв, Москвад бәәдг олн хальмгуд ирәд, мад¬ниг дөңнҗ, маднла хамдан бииләд-дуу¬лад, кесг марһаст орлцад, цаган серг¬мҗтәһәр давулв, гиҗ студин баһчуд ханлттаһар келнә. Тегәд хальмг би дас¬хар седхлә, Москвад бәәдг улс манаһур иртн гиҗ эдн үрвр кеҗәнә.
Эндр «Седклихн» ни-негн өрк-бүл мет һарсн өдрмүдән, ямаран чигн бай¬ран хамдан тосҗ, биилҗ-дуулҗ кесг марһас давулҗ, соньн кевәр сул цаган давулна. Эн баһчуд эврә һазр-уснасн хол бәәсн бийнь хальмг сойлан мартл¬го, олн-әмтнд байр үүдәҗ, билг-эрдмән белглҗ йовна. Тиим баһчуд мадн дунд бәәхлә мана сойлын үнтә зөөр цааранд¬нь чигн делгрәд йовх гиҗ сангдна.
КАРСАНА Евгения