Һартан эвтә Мергн

14-03-2022, 11:48 | Общество

Ик Буурла районд бәәдг Мергн Мукабенов района әмтиг көдлмшәр тетклһнә цергллтд ирәд, социальн бооца батлхд дөң болхиг сурхла, бәәрн мергҗлтнр энүг тер дарунь дөңнв. Эн райондан бәәтхә, меҗә һатц чигн һартан эвтә, бәрсән кедг, дулаллһна систем углҗ тәвлһнә болн санитарн-техническ көдлмш күцәлһнә халхар мергҗлттә болн дамшлтта эрдмч гиҗ тоолгдна. Мергнлә әдл иим сән мергҗлтнр селән һазрт ховр болна, тегәд эдниг эрк биш дөңнҗ кергән бүрдәхд тусан күргх кергтә гиҗ әмтиг көдлмшәр тетклһнә района цергллтин көдләчнр шиидв.

Тиигәд давсн җилин зунар Мергн Мукабенов социальн бооца батлад, бәәрн әмтнд дулаһар тетклһнә систем углҗ тәвлһнә халхар туслмҗ күргҗ үүлдҗәнә. Һартан өөтә залу тааста кергән күцәҗ, мөңг олҗ өрк-бүлән теҗәдг болв. Байрта авальнь болн Сарла Баина хойр күүкнь байрта бәәнә. Тернь чигн учрта, урднь өрк-бүлән теҗәхин төлә Москва орҗ көдлх кергтә бәәсмн, тегәд герин эзн удан цагтан гертәсн хол йовсмн. Эдн удандан нег-негнәсн хол болн салу бәәҗ, авальнь болн эцкнь бүрн-бүтн, эрүл-менд йовдг болхий гиҗ зовдг билә. Ямаран күнд цаг учрв чигн өрк-бүл хамдан бәәх зөвтә, гиҗ эдн тоолна. Ода болхла Мукабеновихн өрк-бүләрн гертән бәәнә, Мергн Васильевич эврә кергән делгрүлҗәнә, энүнә туслмҗ керглҗәдг улс дару-дарунь эрлһән илгәнә.

Социальн бооца батлсна дару шаңһас энүнд 250 миңһн арслң йилһҗ өгв. Тер мөңгәр эн көдлмшт кергтә кергсл зер-зев, әмтнә эрлһс орулҗ авхин болн дулаһар тетклһнә системин төсв белдхин төлә ноутбук хулдҗ авв. Энүг дулаһар тетклһнә систем углҗ тәвхиг сурсн улс көдлмшинь өөдәнәр үнлҗ, эн кергән сәәнәр меднә, цугинь ик даавртаһар кехәр шунна гиҗ темдглнә. Дәкәд Мергн Васильевич тер дарунь мөңг авхш, углҗ тәвсн кергсл кемтг угаһар көдлҗәхиг, әмтнә герт дулан бәәхиг шинҗләд хәләснә хөөн көлсинь өгхиг сурна. Эн күн нерән өөдән бәрхәр зүткнә, тер төләд көдлмшән даавртаһар күцәҗ, әмтнд энүнә туслмҗ таасгдхин төлә цугинь дигтә-даратаһар болн сән чинртәһәр кенә, гиҗ бәәрн улс келнә.

Социальн бооца батлҗ тааста керг олҗ олзта-тустаһар үүлдх арһ учрснд Мергн Васильевич байрта бәәнә. «Района әмтнә социальн харслтын цергллтин көдләчнр нанд социальн бооцана тускар келв. Дәкәд таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министерствин сайтд болн социальн сетьд иим бооца батлад эврә керг бүрдәсн улсин тускар умшад, кесг күн өрк-бүлән теҗәдг болснь нанд бахмҗ үүдәв. Социальн бооца батлсн улс дунд селән һазрт бәәдг залу улс эврә керг бүрдәснь нег үлү байрта болв. Кесгнь төрскн селәндән үлдәд, шаңһа дөңгәр кергән делгрүлҗ үүлдҗәхнь йир сән. Тегәд би бас тиим улсас үлгүр авч тааста керг олв. Өрк-бүләсн салҗ күүнә һазрт мөңг олхин ормд ода би олзта-тустаһар үүлдҗәнәв. Күүкдм болн авальм нег үлү байрта бәәнә, сул цаг учрхла бидн хамдан амрхдан дуртавидн», – гиҗ Мергн Васильевич келнә.

Тиигәд, социальн бооцан дәкәд нег өрк-бүлд туста болв. Залу күн һартан эвтә болхла, өрк-бүлән теҗәхин төлә олн зүсн эв-арһ олзлхар шундг болхла көдлмш эрк биш олгдх гиснь Мергн Мукабенов иткүлв.


ДООҖАН Наталья