Хальмг хүрмин сәәхн авъясмуд

24-05-2022, 12:02 | Общество

«Хүрм гихлә, хумха толһа чигн көлврнә» гидг хальмг үлгүр бәәнә. Хүрм кенә гисн тиим ик чинртә болсн деерән хойр тохмиг негдүлдг байр болна. Хүрмлә тогтҗах шин өрк-бүл нутгин немр чидл болдгинь мана өвкнр медҗ, сән кевәр белддг бәәсмн. Тегәд келн-улсин хүрм болһнд нерәдсн Цугәрәсән төсв Хальмгт болҗах хүрмәр эклҗәхнь йир орта йовдл болҗана.

«Ах, эта свадьба» иим нертә төсв Цугәрәсән кемҗәнд экләд үүлдҗәнә. Эн төсвин түрүн соңсхвр така сарин 9-д социальн сетьд эклҗ үзүлгдхмн. Түрүләд һарх соңсхврин зургнь Элстд хөн сарин эклцәр цокҗ авгдв. Орн-нутгин олн келн-улсин хүрмин авъясмудла таньлдулх күслтәһәр кегдҗәх төсв «Сойл» гидг келн-улсин төсвин йовудт күцәгдҗәнә.

Шин өрк-бүл төрҗәх ик чинртә йовдлд ямаран белдвр кегддгинь, хүрмин йовуд яһҗ давдгинь үзүлхләрн шин эн шоу Әрәсән олн келн-улсин сойлла олн хәләһәчнриг таньлдулхмн.

Хальмг Таңһчин әмтнд эннь нег үлү ик чинртә йовдл болҗана. Юнгад гихлә шин шоу хальмгудын хүрмиг үзүлҗ эклҗәнә. Эн төсвин режиссерин келсәр, Әрәсәд бәәх олн келн-улсин өвәрц сойлыг хүрмин авъясар дамҗад үзүлҗ болҗана. Бат өрк-бүл орн-нутгин улнь болдг биший. Тегәд шин бүл төрлһн ик чинр зүүдгинь медүлҗәнә. Терүнд белдәд, келн-улс болһн сойлын, шагшавдын болн нань чигн чинртә тоотыг бийдән шиңгәсн авъясмудт байрта эн йовдлыг хүврәсмн.
Хальмгт реалити-шоун видеозургинь цокҗ авлһна көдлмш мөрн сарин 29-әс авн хөн сарин хойр күртл болв. Кенә хүрм цокҗ авгдсн болх, гиҗ ода күн болһн соньмсчана. Хүрм болһниг өвәрц бәәдлднь үзүлх төр өмнән тәвәд, төсвиг белдҗәх команд өркән өндәлһҗәх баһчудыг дахад, цөн өдрин йовудт белдврин көдлмшиг, хүрмиг болн цуг терүгинь дахулҗ кегддг авъясмудыг өргнәр үзүлхәр шиидсмн. Өвкнр улынь тәвсн авъясмуд хүрмиг сәәхнәр кехд, шин тогтҗах өрк-бүл җирһлин хаалһдан ах үйнрәсн үлгүр авч, хөвтә гисн өдрләнь эдниг йөрәсн гүн чинртә үгмүдиг мартлго цааранднь эврәннь үрдтән күргҗ медүлх цецн сурһмҗ байрин эн үүлдврт орсинь цуг орн-нутгин әмтнд үзүлх таал учрҗана.

Төсвин режиссер Марина Стасенкон келсәр, реалити-шоун һол дүрмүд болҗ күргн күүкн хойр орлцҗ, келн-әмтнәннь авъясмудла орн-нутгиг таньлдулхмн. «Делкәд хамгин ик орн-нутг болҗадг Әрәсәд 200 һар келн-әмтн бәәнә. Тедн цугтан байн тууҗта, өвәрц сойлта, сурһмҗин ик чинртә авъясмудта келн улс, – гиҗ Марина Стасенко ухан-тоолврарн хувалцна. – Эн җил хүрмән кеҗәх баһчуд 20-30 наста күүкд-көвүд мөн. Москваһас болн Санкт-Петербургас эдн холд бәәнә. Болв чигн эдн Әрәсән иргнмүд болна. Орн-нутгин баһ наста үйнр төрскн һазрин тууҗарн соньмсдгиг күцәхәр, ямаран олн келн-улс мана Әрәсәд бәәхинь үзүлҗ төсвән эклсн бәәнәвидн».

Ода хамгин соньн тоотын тускар. Хальмг хүрмд орлцҗахнь күргн күүкн хойр Тимур Бембеев болн Элина Очирова болв. Тимурин эцкнь көвүднь бичкнд көдлмшин халхар зеткрлә харһад өңгрсмн. Элинан эцкиг таңһчд әмтн сән меднә. Тернь эмч Александр Очиров Чечняд болсн дәәнд баһ наста цергчиг харсад, әмнәсн хаһцла. Энүнә зөргтә үүлдврт нерәдсн дун бәәнә, төрскн Гашун селәнд медрлтә эмчин, билгтә үүлдәчин болн зөргтә көвүнә санлынь тевчҗ, неринь мөңкрүллһнә керг-үүлдврмүд даңгин күцәгднә. Хальмг баатрмудын үрд Тимур болн Элина хойрин хүрм өвкнрин цуг авъясмуд күцәҗ цокҗ авгдв. Авһнь Анатолий ач күүкән күргнднь күргҗ, һартнь бәрүлв. Элинан аавнь нертә хөөч Василий Манджиевич Очиров баһчудт хөвтә җирһл дурдсн йөрәл тальвв. Хәрд һарчах Элина йочн келн-улсин зевсгт айс орулҗ, «Ээҗин дууг» татснь аав-ээҗдән, экнртән, элгн-садндан ханлтан медүлҗәх частр болҗ күңкнв.

Хальмг хүрмин авъяс ямаран болдгинь үзхәр седҗәхлә, така сарин 9-д социальн сетьд шин реалити-шоу хәләтн. Дөрвн зун җил хооран хөвтә җирһл хәәһәд, Иҗл көвән һазрт ирҗ бәәршләд, Әрәсән Өмн үзгин меҗәднь бат харул болҗ зогссн өвкнрин эндрк үйин баһчуд хальмг хүрмин авъясмудла орн-нутгиннь олн-әмтиг таньлдулҗана.

Өдгә цагт баһчуд зәңгллһнә һарцсин үлмәд бәәнә, болв ик зуудан эврәннь ик орн-нутгт ямаран келн-улс бәәхинь медхш. Эн төсв улсин хоорндк залһлдаг батлх гиҗ ицхмн. Така сарас авн эн төсвин соңсхврмуд долан хонг болһн социальн сетьд һарчахмн.

ҖИРҺЛИН Кермн