Тимофей Алексеев болн «Эрктн» ансамбль

08-06-2023, 10:10 | Общество

Хөн сарин 30-д «Родина» кинотеатрт «Эрктн» фольклорн ансамбль тогтсн цагас авн 20 җил болсн байр темдглгдв. Ансамбль бүрдәсн сойлын болн олна үүлдәч Тимофей Алексеев эн җил 88 наста болх бәәсмн. Билгтә медәтнрин баг эн өөнин концертан Тимофей Батыревич Алексеевин санлд нерәдв. Сойлын көдләчнр, олн медәтнр, баһчуд эн байрт ирҗ орлцв. Таңһчин сойлын болн зуульчллһна министр Түрвән Саглр ах үйин артистнриг байрин өөнләнь йөрәһәд, коллективд «Улсин» гидг өөдән нер зүүлһгдснә туск һашг бәрүлҗ өгв. Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Батун йөрәлиг соңсхад, «Эрктнд» ноутбук белглв. Хальмг Таңһчин Улсин Хуралын (Парламентин) ахлач А. Козачкон йөрәлин бичгиг депутат Борис Муджиков умшад, коллективд күцәмҗ дурдв.

Элст балһсна һардврин нерн деерәс балһсна сойлын заллтын һардач Данзн Эрдниев йөрәһәд, коллективд Тимофей Алексеевин нерн зүүлһгдснә туск зәрлг умшҗ өгв. Хальмг Таңһчин сойлын ачта көдләч Иван Басангов, Клара Сельвина, «Җаңһр» наадһасин таңһчин театрин художествин һардач Зоя Хонхолджинова, театрин ах режиссер Алексей Сарангов, таңһчин сойлын ачта көдләч Эрднь Поштаров болн нань чигн улс Тимофей Алексеевин үүдәгч хаалһин тускар, кеҗ-күцәсн тоотыг өөдән үнлҗ келв. Хальмг сойлын төлә насн-җирһлән нерәдсн театральн болн сойлын үүлдәч Тимофей Алексеевин ач-туснь мартгдшго. Үүдәгч байн зөөринь энүнә бүрдәсн багмуд, тер тоод «Эрктн» ансамбль, цааранднь делгрүлҗ йовна.
Хальмгин селәдәр дуулдг, биилдг, шаваш келдг, домбр цокдг, улсин зевсгүдт нааддг әмтн даңгин олн бәәдмн. Олн-зүсн учрар, тер дотр көдлмшин халхар, эс гиҗ күүкднь өсәд ик сурһульд орхла кесгнь балһснд нүүҗ ирҗ бәәршлсмн.
Хальмгт үүлдҗәдг улсин ансамбльмуд дунд медәтнрин багмуд орлцҗ, ду-бииһәрн әмт байрлулҗ йовхнь ховр йовдл биш. Тиим нег баг хөрн җил хооран Элстд үүдсн болдг. Терүнә бүрдәһәчнь – нертә театральн үүлдәч, режиссер, артист, Әрәсән сойлын ачта көдләч Тимофей Батыревич Алексеев бәәсмн. Дуулдг, биилдг, көгҗм татдг эрдмтә улсиг цуглулад, белдәд, үүдәгч баг бүрдәҗ чадсмн. Энд орлцҗ йовсн билгтнр шидр редакцд ирҗ, тер цага тодлврарн хувалцв. Елизавета Натыровна Нимгирован тодлврар, нег дәкҗ энүг таньдг бер домбр сән цокдгинь меддг төләдән шин ансамбль бүрдәгдҗәнә, ирҗ орлцтн, гиҗ үрвр кесмн. Ода санхнь, тернь 21 җил хооран болсмн. Елизавета Натыровна ода күртл тер коллективин ханьд ду дуулад, домбр цокад, концертст болн нань чигн нәр-нааднд орлцҗ йовна.
Мукаева Сарң Шараевнан тодлсар, ансамблин һардач Тимофей Алексеев эднлә соньн көтлвр белдәд, райодар авч йовад, олн концерт өгсмн. Әмтн дурлҗ дуулдг олн дун, кесг би мана концертд ордмн. Көгҗмин айсмуд әмтнд давсн цагинь тодлулҗ, аав-ээҗнринь санулдг мөн. Тиигәд селәдәр йовад, концерт үзүлсн цагт әмтн таасҗ тосдг мөн. «Дундын наста цагтан ирҗ, коллективд орсн мадн ода йоста медәтнр болвидн, - гиҗ йирн хойрта Сарң Шараевна инәнә. - Болв маднд көгшрдг цол уга. Репетицдән, концертст харһҗ ирхләрн муурсн-зовсан мартад, дууна болн көгҗмин күчәр уудьвран һарһнавидн. Баһчудт медсән дасхад, хальмг дун бичә мартгдха гиҗ шуннавидн». Баян, саратовск гарма татдг йир күчтә эрдмтә Борис Очаевиг мана таңһчд әмтн цугтан меднә. Олн җилин туршарт «Бамб цецг» ансамблин ханьд кесг һазр эргҗ, хальмг көгҗмлә миңһәд улсиг таньлдулҗ йовсмн. Амрлһнд һархларн дурта эрдмән хайлго, «Эрктн» ансамбльд орлцдг болв. Седкүлч болн билгтә көгҗмч Андрей Баерхаевич Эрдниевиг эн ансамбльд дуудҗ авч ирснә тускар келнә.
Күч-көлснә ветеран Санджиев Хөөч дуулдг, шаваш келдг, нань чигн келнә билгтә күн мөн. Коллективин ханьд олн җил үүлдҗ йовна.
Тимофей Батыревич Ленинградын театрин, кинон болн көгҗмин күрәлң төгсәсн цагас авн насн-җирһлән улсин сойлын делгрлтд нерәдсмн. Хальмг драматическ театрт актер болҗ көдләд, режиссерин үүлдврлә таньлдад, эн көдлмшт оньган тусхав. Тиигхд экләд бүрдҗәсн Хальмг телеүзлд режиссер болҗ бас эн көдлв.
Театрин тууҗин, нертә артистнрин тускар, таңһчин сойлын болн билг-эрдмин үүлдәчнрин, хальмг дууна тууҗин тускар режиссер Алексеев белдсн телесоңсхврмуд таңһчин телеүзлин алтн көрңгинь тогтаҗана.
Үүдәгч билгтә эн күн әмтнлә ээлтә төләдән сансн тоотан күцәҗ чаддг билә. Хальмг филармониг толһалҗасн җилмүдт Тимофей Батыревич Элстд театрализованн ик нәр-наад белдҗ үзүләд, нертә олн артистнриг Элстд авч ирҗ, тер ик үүлдврт орлцулҗ йовсмн.
Улсин үүдәлтин таңһчин Гериг толһалҗ йовхдан Тимофей Алексеев селән һазрар улсин билг-эрдмиг делгрүллһнд ик килмҗән һарһсмн. Олн наадм-марһас бүрдәһәд, билгтә улсиг терүнд орлцулҗ йовсинь әмтн ода күртл мартхш.
Хальмгин бичкдүдт театр кергтә гиһәд, билгтә баһчудыг Ярославль балһсна күрәлңд сурһад, театрт кергтә мергҗлтнриг белдсмн. Эн шудрмг күүнә нилчәр Элстд наадһасин театр көдлдг болсмн. Җилмүд давад, седвәртә болн төрскнч седклтә эн күүнә эклсн керг шинәс сергәгдәд, наадһасин «Җаңһр» театр ода көдлҗәнә.
Тимофей Батыревич ондин адһсн, ямр нег төр ухалад үүмсн йовдмн. Сүл кемд бүрдәсн «Эрктн» фольклорн ансамбль ода күртл үүлдҗ, хальмг улсин сойлыг делгрүллһнд тәвцән орулҗ йовна. Ода эн баг билгтә төрскнч седклтә үүлдәч Тимофей Алексеевин нер зүүҗәнә.
«Эрктн» фольклорн ансамблин концертд «Хадрис» улсин коллектив болн «Байн Тег» ансамблин бичкн биичнр орлцв. Седкүлч Роза Грицкова белдсн соңсхвриг әмтн оньган өгч хәләһәд, Тимофей Алексеевин үүдәлтиг дәкнәс тодлҗ, төрскнч седклтә күн бәәсинь үзв.
Коллективиг һардҗадг Татьяна Ланцинова өөнин байрт ирҗ орлцсн цуг улст ханлтан өргәд, «Эрктн» ансамбль бүрдәһәчин нериг эдн өөдән бәрҗ йовх гиҗ иткүлв.
Хальмг сойлын делгрлтин төлә насн-җирһлән нерәдсн седвәртә болн седклтә күүнә, сойлын болн олна үүлдәч Тимофей Алексеевин кергнь мартгдлго цааранднь күцәгдҗ йовна.

УШКАНА Сувсн