Усна бачм төр

15-08-2023, 09:00 | Общество

Шидр Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату Элст балһсна болн «Элиставодоканал» бүрдәцин һардврла, тер мет таңһчин Залврин гешүдлә харһҗ усна бачм төрәр күүндв.

Ахр цагин болзгт дааврта улс эн төриг эс хаһлхла эднә туст талдан шиидвр һарһгдхмн, гиҗ Бату Сергеевич келв.
Усна турвас 80 процентд эвдрсинь цуһар меднә. Тегәд ноха сар төгстл турван хамгин эвдрсн әңгинь сольхин төлә шишлң тооца һарһхар дааврта улст региона Толһач даалһсн билә.
Цааранднь болхла хамдан эн төриг хаһлхмн, усна турваг шинрүлхин төлә төсвин шишлң бәрмт цаасн белн бәәнә. Федеральн төвин дөң маднд кергтә, эннь эрк биш ирхмн, гиҗ Хаска Бату иткүлв.

ОЛЬДАН Цаһан