Сән ашта көдлмш – иргч күцәмҗин ул

17-08-2023, 09:10 | Общество

Бат ясврин көдлмш Элстин болн райодын 24 сурһулин бәәшңд күцәгдҗәнә. Сурһулин шин җил эклтл ясвр дуусгдх зөвтә гиҗ таңһчин Толһач Хаска Бату даалһвр өгв.

Элстин сурһульмудт бат ясврин көдлмш ямаран кевәр күцәгдҗәхин тускар таңһчин һардвр ик оньган өгч бүрткҗәнә. Одахн таңһчин залврин Ахлачин негдгч дарук Цернә Эрднь болн сурһуль-эрдмин министр Әңгрә Булһн Элстин 10-ч, 21-ч тойгта дундын болн Аршан селәнә 22-ч тойгта эклц сурһулин, олн салврта гимназин бәәшңгүдт ясврин көдлмш ямаран кевәр күцәгдҗәхиг хәләҗ бүрткв.
Сурһулин шин җил эклтл хойр долан хонг үлдв. Эн цагин эргцд бачм кесг көдлмш күцәх кергтә, тегәд тосхачнр бәәшңгүдиг эдлврт оруллһна йовудан түргдүләд бәәнә. Удл уга шинрсн ик у-сарул гермүд сурһульчнрин төлә үүдән секҗ багшнр герлтә классмудт сән таалд кичәлмүдән өгх.
- Ясврин цуг көдлмш болзгарн күцәгдҗәнә, тегәд һаха сарин нег шин күртл дуусх зөвтә, түүнә төлә цуг таал бәәнә, – гиҗ Элст балһсна һардврин толһачин дарук Җанҗин Виктор келв.
Ода Аршан селәнә эклц сурһульд терз-үүдинь тәвҗәнә, Элстин олн салврта гимназьд полын девскр сольҗана, һазак эрсинь кеерүлҗ, герл өгдг шам углҗ тәвҗәнә.
Тер мет 21-ч тойгта сурһульд классмудын хораст линолеум делгҗәнә, һазак бәәдлинь ясрулҗана, ширдлһнә көдлмш күцәҗәнә. 10-ч тойгта сурһулин бәәшңд хот уудг хорад плитк углҗ тәвгдҗәнә, һазак эрсмүднь шинрүлгдҗәнә.
Ут-турштан эн җил цуг таңһчар 24 сурһульд бат ясвр күцәгдх, сурһульчнр шинрүлгдсн сәәхн бәәшңд орх.
Тер мет ноха сарин 12-т Элстин лицейд болҗах бат ясврин көдлмшин йовудыг таңһчин Толһач Хаска Бату эврән одҗ хәләв. Цуг көдлмш батлсн диг-дараһар күцәгдҗәнә гиҗ Бату Сергеевич темдглв. Сурһулин шин җил күртл лицей йостаһар оңдарх, талдан чигн таңһчин сурһульмудт һаха сарин нег шин күртл бат ясвр дуусгдх зөвтә гиҗ таңһчин Толһач заав.
Көдлмш сән чинртәһәр күцәгдх зөвтә, зуг тиим таалд бичкдүдт болн цуг сурһульчнрт, теднә багшнрт болн эк-эцкнрт йоста байр үүдәҗ болҗана. Тер мет Элстин лицейин талвңд таңһчин Толһач тосхачнриг теднә сән өдрлә йөрәв.
«Цугнь мана һарт бәәнә. Кемр бидн сән ашт күрхлә, иргчдән улм сән таал мана делгрлтин төлә тогтаҗ чадхвидн. Хамгин түрүнд бидн хамцу кевәр мана таңһчин болн орн-нутгин делгрлтин төлә көдлх зөвтәвидн. Элстин лицей таңһчин сән гисн сурһульмудын негнь, энд тосхачнр сәәнәр көдлҗ һаза-дота уга эңднь ясҗ сән таал тогтах йоста», – гиҗ Бату Сергеевич темдглв.
– Мана лицейд шинрлтин ик көдлмш күцәгдҗәнә, «Стройресурс» компаня тосхачнр шин сәәхн деевр делгв, цуг коммуникацс сольгдв. Сән шам углҗ тәвгдв, ясврин хөөн цугнь гилвкәд бәәнә. Тиим кевәр эн таалмҗта ясвр мана лицейин цаарандк делгрлтд ик нилчән күргх, – гиҗ Элстиин лицейин һардач Анҗирин Софья келв.
Сурһулин кабинетмудт, лабораторьт, хот кедг хорад шин кергсл тәвгдҗәнә. Иим кевәр сурлһна болн нань чигн таал сурһульд кесг холванд ясрх гиҗ Софья Сергеевна цәәлһҗ өгв.
Тер мет лицейин талвңд инженерин сурһуль-эрдмин төлә шин корпус тосхлһна тускар бас санх кергтә гиҗ көдлмшч йовудтан таңһчин Толһач Хаска Бату онц темдглв. Яһад гихлә ода цуг орннутгт хамгин түрүнд инженерин сурһуль-эрдмд оньган өгчәнә.
Тиим кевәр шинрүллһнә көдлмш цуг сурһульмудт төгсҗ йовна, эн көдлмшин йовудт һарсн дуту-дунднь һаха сарин нег шин күртл уга кегдх зөвтә. Тиим шинрлт таңһчин экономикин цуг халхинь шунмһадулхнь лавта.

ТҮРВӘН Һуна