Суңһврин комиссин көдлмшинь үнлв

14-11-2023, 09:05 | Общество

Шидр Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату Суңһврин комиссин һардач Чуҗан Бемблә харһҗ күүндв.

Һаха сард Улсин Хуралын (Парламентин) болсн суңһврин ашин тускар күүндвр болв. Суңһврин кампань олн эндү, зөв эвдлго давсмн. Һурвн өдрин ашар таңһчин иргнмүдәс йисн эрлһн орв. Эннь орн-нутгар хамгин баһ то болҗ илдкгдв.
Бемб Сергеевичд болн комиссин цуг көдләчнрт суңһвриг сәәнәр белдҗ давулснд ханлтан өргҗәнәв, цааранднь чигн хамцу көдлмшән күцәҗ, таңһчин суңһврин системиг батлҗ йовхин, гиҗ Бату Сергеевич ашлв.

ОЛЬДАН Цаһан