Соньн зәңгәрн байрлултн, умшачнрин тооһан икдүлтн

14-11-2023, 09:10 | Общество

Маңһдур таңһчин барин көдләчнр сән Өдрән темдглхмн. 1917 җилд «Өөрдин зәңг» нертә газетин түрүн тойг һарсмн. Мел тер цагас авн хальмг барин тууҗ эклцән авна.

Очра Номт болн Боован Бадм хойр күн хальмгудыг гегәрүлхин болн бичлһнд орулхин төлә газет һарһдг болв. «Улан Хальмг», «Таңһчин зәңг» гиҗ газет кесг дәкҗ нерән сольҗ, 1943 җил күртл һардг билә. 1957 җилд хальмгуд Сиврәс төрскн теегтән хәрҗ ирәд, шинәс һардг газет «Хальмг үнн» гидг нертә болв. Тер цагас авн эндр күртл газет умшачнран соньн, өвәрц зәңглә таньлдулна.
(полную версию статьи можно посмотреть в бумажной версии выпуска № 123 (18962) 14 ноября 2023 года, ВТОРНИК)

КАРСАНА Евгения