Хальмгин түрүн Баатрин үлгүрәр

14-11-2023, 09:20 | Общество

Үкр сар төгсәд, удл уга малчнрин төлә 2023- 2024-ч җилин үвлзллһнә хамгин дааврта кем эклхмн. Энүг сән аштаһар давулхин төлә таңһчин фермермүд эртәснь белдҗәнә. Эдн малын хаша-хаацан ясад үвлд дааврта кевәр белдврин көдлмшән күцәҗ йовна. Эн җил малчнр сән төл авсн билә, тер мет агрономуд элвг урһц хураһад дәкнәс ончрсн болдг. Терүнәс нань тәрә тәрлһнә кемиг сәәнәр күцәҗ, зураһасн давулсн Әрәсән арвн региона тоод мана таңһч орсмн, гиҗ онц темдглх кергтә. Дәкәд болхла хулһн сард Москвад болсн “Алтн намр-2023” һәәхүлд таңһчин эдл-ахус күцәмҗ бәрҗ, ут тоодан арвн нәәмн алтн болн цаһан мөңгн медаляр ачлгдсмн.

(полную версию статьи можно посмотреть в бумажной версии выпуска № 123 (18962) 14 ноября 2023 года, ВТОРНИК)

КАРСАНА Евгения