Олн үртә өрк-бүлмүдиг дөңнхәр

14-11-2023, 09:25 | Общество

Сүл цагт мана орн-нутгт, тер тоод Хальмг Таңһчд нилхд төрлһиг урмдуллһна, олн үртә өрк-бүлмүдиг дөңнлһнә керг-үүлдврмүд батлгдснь темдгтә. «Демографь» гидг келн-улсин төсвин «Үрнь төрҗ һарсн цагт өрк-бүлд мөңгнә дем күрглһн» гидг региональн төсвин медлд олн үртә өрк-бүлмүдт дем күргнә. Тиигәд, һурвдгч болн дарук үрнь һарсн цагт өрк-бүл региональн экин сертификат авх зөвтә болна. 2023 җиләс авн терүнә кемҗән үрнь 2012 җилин туула сарин 1-әс авн 2018 җилин бар сарин 31 күртл төрҗ һарсн болхла 77024,60 арслң тогтана. Кемр үрнь 2019 җилин туула сарин 1-әс авн һарсн болхла, региональн сертификатын кемҗән 118444,93 арслң болна.

Хальмг Таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министерствин зәңглсәр, эн җилин эклцәс авн 589 өрк-бүл региональн сертификатын мөңгиг олзлв. Эн кергт таңһчин бюджетәс 68103,5 миңһн арслң йилһгдв. Региональн сертификатыг олн үртә өрк-бүл гер-бүүрин таал ясруллһнд, ясврин көдлмш келһнд, инженерн коммуникацс оруллһнд, ипотекд авсн мөңгиг даңцалһнд, гемтә-шалтгта үрнә эмнлһнд, реабилитацин эв-арһсар тетклһнд олзлҗ чадҗана. Мана таңһчд өрк-бүлмүдин ик зунь гер-бүүрин таал ясруллһнд болн сән ясвр келһнд региональн сертификатыг олзлна.
(полную версию статьи можно посмотреть в бумажной версии выпуска № 123 (18962) 14 ноября 2023 года, ВТОРНИК)

ДООҖАН Наталья
ЗУРГТ: өнр-өсклң Очировихн