Залһлдан – делгрлтин бат ул-сүүр

16-11-2023, 09:25 | Общество

Әрәсән залврин сүүрт залһлдана салвриг өргҗүллһнә төрәр хург болв.

Одахн, үкр сарин эклцәр, Москвад Әрәсән залврин герт орн-нутгин залврин Ахлач Михаил Мишустин залһлдана салвриг делгрүллһнә төрәр хург һардҗ давулв. «Залһлдана сән чинртә туслмҗиг цуг орннутгт күргҗ, тер тоод Интернетд шунмһаһар орлһиг теткх кергтә. Тер туслмҗ талдан орн-нутгудын туслмҗла дөрлдҗ чадх зөвтә. Түүнә төлә бат харслтта, өдгә цагин залһлдана кев-янзиг тосхх кергтә. Әрәсәд кесн өдгә цагин кергслиг болн техникиг, мана орн-нутгин инженермүд белдсн ул-сүүриг тогтах кем ирв. Түүнлә дегц номин болн кадрмудын чинриг батрулх кергтә», – гиҗ Михаил Владимирович нүр үгдән онц темдглв.
(полную версию статьи можно посмотреть в бумажной версии выпуска № 124 (18963) 16 ноября 2023 года, ЧЕТВЕРГ)

ТҮРВӘН Һуна