СВО-н ветеранмудт то-дигин медрл өгхәр

18-11-2023, 09:20 | Общество

Мана орн-нутгт «Профессия цифра» нертә төсв күцәгдҗәнә. Иим зөв орн-нутгин арвн регионд өггдв. Тер тоод Хальмг Таңһч орсна тускар шидр «Калмыкия» РИА-н барин төвд болсн брифингин йовудт то-дигин делгрлтин министр Алексей Этеев болн «Төрскән харсачнр» шаңһа саңгин региональн әңгин һардач Очр Халгаев цәәлһв.

«Негдсн Әрәсә» парть СВО-н ветеранмудын болн теднә өрк-бүлмүдин гешүдин төлә шишлң эн көтлвриг бүрдәв. Томск балһсна ик сурһулин багшнр алс-зәәһин эв-арһар кичәлмүдиг давулхмн. Келхәс, эн көтлвр «Демография» төсвин йовудт күцәгдҗәнә.
– Дөрвн мергҗләр сурһуль дасч болхмн, эннь «СRM Битрикс администратор», «БПЛА-н оператор», «То-дигин дизайн болн Figma», «Нейросетьлә көдлдг промт-инженер» мөн, – гиҗ Алексей Этеев келв.
Сурһуль 72 кичәлмүдәс тогтхмн. Иргчдән кичәлмүдин то икдхмн гиҗ зуралгдҗана. Мана таңһчас хөрн күн шишлң сурһуль сурхар седҗәх болв. Эн тооһас арвнь «Воин» цергә-спортивн болн төрскнч седклтә баһчудыг өскдг Төвд орлцачнр болна.
Күн болһна эв-арһ учрт авгдҗ, сурһульчин төлә салу кичәл давулгдхмн. Сурһулян төгсәсн хөөн ирлцңгү бүрдәцс шин мергҗлтнриг көдлмшт орулхд туслхмн, гиҗ Очр Халгаев темдглв.

ОЛЬДАН Цаһан