Хамцу кевәр үүлдх

09-12-2023, 09:30 | Общество

Бар сарин нег шинд Элстд «Негдсн Әрәсә» партин Хальмг Таңһчин әңгин дарани хург болв. Партиг бүрдәсн өдрт болн 22 җилин өөнд керг-үүлдвр нерәдгдв. Цуг райодын болн Элстин бәәрн әңгүдин элчнр энүнд орлцв.

Хургин президиумин тоод партин таңһчин әңгин сегләтр Хаска Бату, партин таңһчин күцәгч комитетин һардач, Әрәсән Деед хурлын гешүн Путян Байир, таңһчин Улсин Хуралын (Парламентин) Ахлач Артем Михайлов, Хальмг ик сурһулин һардач, «Негдсн Әрәсә» партин таңһчин парламентин салврин ахлачин дарук Салан Бадм орв. Хургин сүүрин йовудыг Хаска Бату болн Путян Байир һардв. Энүнд тер мет таңһчин Залврин Ахлачин дарук Цернә Эрднь, таңһчин Хуралын (Парламентин) Ахлачин дарук Бадмин Вячеслав орлцв.
2024 җилд болх суңһврин керг-үүлдврт белдлһнә төрмүдт һол оньг өггдв. Эн төрәр илдклән партин таңһчин әңгин сегләтр, Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату кев. Әрәсән Президент Владимир Путин партин бүрдсн өдрлә Бату Сергеевич үүрмүдән йөрәв. Бидн йосна партин гешүд болҗанавидн болн даавран медҗәнәвидн, гиҗ эн темдглв.
(полную версию статьи можно посмотреть в бумажной версии выпуска № 133 (18972) 9 декабря 2023 года, СУББОТА)

ТҮРВӘН Һуна