Дәәнд йовдг ахнран дөңнәд

06-02-2024, 15:50 | Общество

Хальмг Таңһчд «Бидн хамдан» гидг керг-үүлдвр ик делгрлт авчана. Терүнә йовудт дәәнә шишлң керг-үүлдврт орлцҗ йовдг цергчнриг дөнллһнә көдлмш күцәгднә. Тер тоод цергчнрт нерәдҗ бичгүд бичлһнд баһчуд болн әмтн оларн орлцҗана.

Эн туст Өрк-бүлин җил гиҗ зарлгдсн җилд чигн чинртә эн кергт әмтнә килмҗ һарһгдҗана. Эн җилин туула сарин 5-д Әрәсән президентин кандидат Владимир Путинә суңһврин штабд тиим нег керг-үүлдвр болв. Волонтермуд, кандидатын итклтә улс болн Владимир Путинә седвәриг дөңнхәр ирсн нань чигн әмтн СВО-д орлцҗадг дәәчнрт нерәдҗ, йөрәлин бичгүд бичәд белдв. Төрскән харсад зөргтә кевәр дәәлдҗ йовдг цергчнрт цергә даалһвран күцәҗ, әмд-менд хәрҗ иртн, гиҗ эдн бичв.
Дәәнә йовудт шав авад, эмнллһнд бәәдг цергчнрт онц бичгүд бичгдв. «Цергә даалһвран сәәнәр күцәҗәдг мана баатр бийән батлад, сәәнәр эмнүләд чаңһ-чиирг йов» – гиҗ әмтн бичҗәнә. Тадниг мадн гертән күләҗәнәвидн. Диилвр ирх гиҗ иткҗәнәвидн, - гиҗ цугтан үнн седкләсн бичв. Цуг эн бичгүд госпитальд болн нань чигн бүрдәцд эмнүлгдҗәдг цергчнрт илгәгдв.
«Бидн хамдан» гидг керг-үүлдвр Цугәрәсән кемҗәнд болв. Әрәсән Президентин кандидат Владимир Путинә суңһврин штабмуд секгдсн цуг балһсдар, тер тоод Элст балһснд, олн күн чинртә эн керг-үүлдврт орлцв.

ҖИРҺЛИН Кермн