Цуг келн-улс таңһчд ниитәһәр бәәтхә!

27-02-2024, 15:30 | Общество

Лу сарин 21-д, мана таңһчд төрскн келнә нарт-делкән өдрт нерәдсн кесг керг-үүлдвр болв. Тер мет таңһчин залврин герт төгрг ширән сүүр давв, мана таңһчд бәәдг кесг келнулсин ниицәс, тер тоод Казахстана, Азербайджана, Чечнян, Дагестана болн нань чигн элчнр орлцв. «Келн-улсин сойл болн төрскн кел хадһллһна болн делгрүллһнә туск» төрәр эн хургт орлцачнр тоолврарн хувалцв.

Нег үлү мана орн-нутгт 2022- 2033 җилмүдт «Олн улсин үндсни төрскн келнә Нарт-делкән арвн җилин керг-үүлдвр күцәлһнә туск» тогтавриг РФ-н залвр батлҗ авла. Хальмг Таңһчин залврин тогтаврар тиим керг-үүлдвриг бас 2022-2033 җилмүдт бүрдәлһнә хань батлгдла. Тер мет мана таңһчд сурһуль-эрдмин этносойлын диг-даран делгрҗәнә, таңһчин шаңһа хальмг болн орс хойр келнә болн мана таңһчд бәәдг талдан чигн олн-улсин келнә делгрлтин сән таал тогталһн түүнә һол кергнь болҗана.
Байрин сүүрин эклцәр СПО-н колледжмүдин оютнр орс, хальмг, азербайджан болн нань чигн кесг келәр йөрәлән келҗ орлцачнрт күцәмҗ дурдв. Тер мет Хальмг ик сурһулин оютн Сельби Хамраева туркмен келәр шүлг умшв.
-Төрскн келнә төр ода ик чинр зүүҗәнә, эн төриг хаһлхд таңһчин сурһуль-эрдмин халх ик нилчән күргҗәнә. Тер мет өрк-бүлд төрскнч седклтә бичкдүдиг болн арвтнриг өсклһнә төрмүдт улм ик оньган өгх зөвтәвидн, – гиҗ нүр үгдән таңһчин Улсин Хуралын (Парламентин) Ахлач Артем Михайлов темдглв.
(полную версию статьи можно посмотреть в бумажной версии выпуска № 19 (19001) 27 февраля 2024 года, ВТОРНИК)

ҖААХАН Бадм