Хальмгин һәәхүллә таньлдв

29-02-2024, 16:50 | Общество

Москвад ВДНХ-д «Әрәсә» гидг нарт-делкән чуулһна йовудт Төрскән харсачин Өдрлә Хальмгин һәәхүлд Әрәсән Баатр Гиндән Баатр болн СВО-н ветеранмуд ирцхәв.

Ирсн олн гиичнрт Гиндән Баатр эврәннь намтран келәд, дәәнд орлцсна тускар тодлад медүлв.
Өдгә цага баатрмуд, төрскн һазрин эвин бәәдлин төлә әмән әрвллго дәәлдсн цергчнр Хальмгин һәәхүллә таньлдхларн, эврә һазрин тууҗиг, сойлыг болн авъясмудыг улм сәәнәр медҗ авхар ирсмн.
Хальмг Таңһчин спортын министерств болн Сарпан района элчнр СВО-д орлцачнриг тосч авад, һәәхүлд үзүлгдҗәдг тоотын тускар тодрхаһар келҗ өгв. Үзсн, соңссн тоотнь цергчнрт ик урмд өгв. Төрскн һазриннь, тууҗинь сергәҗ, аав-ээҗнь күцәҗ йовсн авъясмудыг эдн ухандан сергәв.

ҖИРҺЛИН Кермн