Спортд дурта чилгріхн

09-07-2020, 10:37 | Таңһчин зәңгс » Спорт

Яшкулин района Чилгр селінд біідг баєчуд ик кезініс нааран бґк бірлдіні халхар ик кўцімљд кўрч, тањєчин біітхі Цугірісін марєаст диилвр бірљ нер єарна. Энд нег єазра улс Советск Союзин Герой Анатолий Лопатина болн нерті малч, Ленині болн Октябрьск революцин орденмўдір ачлгдсн Муудан Муутлын нерті греко-римск бґк бірлдіні марєан кесг љилин туршарт давулгдљ, сін авъяст тохрсн турнирмуд болв. Біірн баєчуд бичкнісн авн спортар соньмсљ, талдан чигн марєаст шунмєаєар орлцна.
Чилгр селіні муниципальн бўрдіцин толєач Єірін Александр бийнь шатрар соньмсна, эн нааднд дурта улсла эн кґдлмшиннь хґґн цаган тустаєар давулна. Келхд, цґґкн љил хооран эдн района марєаст орлцсн цагтан диилічнрин тоод ордго біісмн. Зуг шатрин кружокд хоорндан марєлдад, дамшлтан ґґдлўлсні хґґн диилічнрин тоод ордг болв. Яшкуль селінд шатрин командын ханьд сін шатрчнр орна, тегід чилгріхн тедниг диилснь эднд ик кўцімљ болв. СМО-н администрацд біірн шатрчнрин кўцімљиг герчлљіх кесг кубок, Кўндллєні єашг бііні. Эннь біірн шатрчнрин бахмљ болљана.
Александр Станиславовичин келсір, селінд ик-бає уга спортар соньмсна. «Чињєсхан» гидг олна нииціні седвірір урднь лавк біісн біірнд ясвр кеєід, тенд спортивн клуб секв. Біірн баєчуд 2017 љилд тенд ясврин кґдлмш эклід, нидн тґгсів. Ода тенд грэпплингин, фитнесин, ширі деер нааддг теннисин секцс ўўлдні. Тер мет тренажерн зал энд бііні. Селінд баєчуд болн дундын наста улс олн бііні, тегід асхнднь эдн нааран адєна. Біірн кўўкд улс фитнесин секцд орна, эднлі Элстіс долан хонгт хойр-єурв дікљ ирдг тренер шишлњ занятьс давулна. Бає наста кўўкд улс, берічўд ке-сііхн болн эрўл-менд болхин тґлі иим занятьст дурлљ орлцна. Дундлад арвн тавн кўн фитнесин секцд орна. Залу улс болхла тренажерн залд цаган тустаєар давулљ, чањє-чиирг болхар цогц-махмудан батрулна. Идр наста залу улс энд ширі деер теннис наадна, дікід селіні клубд бильярд бііні.
Селіні бўрдіцин толєачин келсір, бичкдўдин тґлі нааддг талвњ бііні, баєчудын болн дунд наста улсин тґлі спортивн клуб, сойлын Герт кўўкд улсин тґлі єарин эрдмин кружок ўўлдні, ах ўйин улс хор бўрдіх саната. Тегід селіні імтн цаган сергмљтієір болн тустаєар давулхин тґлі таал бііні. Эдн хамдан амрад, билг-эрдмін делгрўлід, дорас ґсч йовх бичкдўдиг спортар соньмсулљ эвріннь біідл-љирєлірн эднд ўлгўр болна. Чик авг-бірцір бііљ, бичкнісн авн спортар соньмсхла эдн эрўл-менд, чањє-чиирг болљ ґсхнь лавта. Бичкн кўўкд-кґвўд Чилгр селіні нериг ґґдін бірљ, тањєчин болн Цугірісін марєаст диилвр бірљ йовхин тґлі ах ўйин улс цугинь кељ, сін таал тогтаљана.

ДООЉАН Наталья
ЗУРГТ: фитнесин занятьд ордг селіні берічўд