Спорт делгрүллһиг дөңнх

20-11-2020, 15:43 | Таңһчин зәңгс » Спорт

Хальмг Таңһчин Улсин Хуралын (Парламентин) Ахлач Анатолий Козачко таңһчин спортын болн баһчудын политикин министр Баатра Константинла болн Парламентин депутат Балдашина Владиленла харһв.
Харһлтд таңһчд селән һазрт спорт делгрүллһнә, тер тоод спортивн бөк бәрлдә дөңнлһнә төр босхгдв. Министрин темдглсәр, ода селән һазрт үүлддг спортивн школмудыг мергжлттә кадрмудар тетклһнә, бүрдәцсин материальн-техническ ул батруллһна , селәнә әмтиг спортар соньмсуллһна керг-үүлдврмүд зуралҗана. Хальмг Ик сурһулин спортивн әңг төгсәсн баһчуд селән һазрт йовҗ көдлхиг урмдуллһна , селәнд көдлдг тренермүдиг дөңнлһнә болн сурһулин-бөк бәрлдәнә ниицә бүрдәлһнә седвәр күцәлһнә төрмүд хаһлгдҗана гиҗ дааврта һардач келв.
- Греко-римск бөк бәрлдән хамгин хуучн олимпийск наадн болна. Дәкәд эн бөк бәрлдән чик авг-бәрц батруллһнд, залу-зөрмгин сурһмҗ өглһнд туслна. Тер төләд таңһчин сурһуль-эрдмин бүрдәцст эн бөк бәрлдәг делгрүллһнә седвәриг таңһчин спортын болн баһчудын политикин министр татсиг дөңнҗәнәв. Эннь иргчдән таңһчин нер дуудулх баахн спортсменмүдиг белдхд туслхнь лавта,- гиҗ Балдашина Владилен темдглв.
Таңһчин зака үүдәгч органа ахлачин келсәр, шаңһ болн региональн һардвр спорт делгрүллһнә төрт ик оньг өгнә. Нег үлү эндр спортар соньмслһн, чик авг-бәрцәр бәәлһн эркн чинртә болҗана. Ода сурһульмудт физкультурин кичәлин то икдв, балһсдт болн селәдт бичкдүдин төлә шин спортивн талвңгуд тосхгдҗана, гиҗ Анатолий Васильевич келв. Дорас өсч йовх баһ үй дунд спорт делгрүллһнә, эдн дунд эрүл болн чик авг-бәрц батруллһна төрмүд хаһллһнд Таңһчин Улсин Хурал (Парламент) цуг халхин дөң күргх гиҗ Анатолий Козачко харһлтыг товчлҗ келв.

БАТАН Сәәхлә