Баир Штепин диилвр бәрв

06-11-2020, 16:09 | Таңһчин зәңгс » Спорт

Шидр Хальмгин бөк Баир Штепин Бахрейнд болсн бәрлдәнд диилвр бәрв. Эн ММА-н бразильск бөк Герсон Перейрата харһад, үзмҗтә кевәр терүг диилв. Эн харһлт BRAVE CF 44 марһана медлд болв. Темдглхәс, эннь Баирин нәәмдгч диилвр болҗана.
Намаг дөңнсн болн нанд зовсн цуг улст, намаг белдсн боксин тренер Шууһчин Адьянд, ОФП-н болн бөк бәрлдәнә тренер Лиҗин Баатрт болн хамцу бөк бәрлдәнә тренер Бэмд ик ханлтан өргҗәнәв. Хальмгуд, уралан!» – гиҗ Баир харһлтын хөөн келв.
Хальмг Таңһчин Улсин Хуралын (Парламентин) Ахлач Анатолий Козачко Баир Штепиниг диилвр бәрснләнь йөрәв, Хальмгин элчнр нарт-делкән марһаст диилвр бәрдгнь байрта-бахмҗта болдгиг темдглв. «Таңһчин цуг улс чамд зовҗ эн харһлтыг хәләв. Нарт-делкән чинртә марһан чамд сән урмд өгх гиҗ санҗанав. Эрүл-менд, чаң-чиирг, ямаран чигн шав уга бәәхичн дурдҗанав. Тренерск штабд сән белдвр кеснд ик ханлтан өргҗәнәв», – гиҗ таңһчин парламентин ахлач йөрәлин үгдән келв.

Мана зәңгч