Ґвкнрин санлынь тевчв

30-12-2020, 20:00 | Общество, Память

Далн долан љил хооран мана ґвкнр, аавнр, ээљнр аврлт уга догшн діінд кґвўдін, ахнран,дўўнрін, залусан йовулсн, тедніс кесгинь дііні эклцір геесн олн улс чидлін ірвллго Кизляр- Іідрхн тґмр хаалє тосхад, фронтд танкин колоннмуд, самолетмуд йовулад, эврін бўтн хувц-хунр, шимті хот-хол угаєар тесід, мана залус-кґвўд фашистнриг, аврлт уга хортыг диилтхі, бидн болхла тесід чигн бііхвидн гиљ санљасмн.
Тиим тґрскнч седклті, эврі єазр-усндан итклті мињєід улсиг ямаран чигн зґв угаєар киитн Сиврўр кўчір нўўлєсмн, Хальмг Тањєчиг уурулсмн, орн-нутгин єардврин тиим ухан уга политикіс кґлті зууран мал зґґдг киитн вагонмудт кґрід, хот-хол угаєар харєнад хальмг улсин ґрілнь гилті йосна геноцидіс, ґґрхн ухата, муњхг ўўлдвріс кґлті сіієін хіісмн.
Тер ґршіњгў уга йовдлыг мартљ болшго. Тегід тер зґв уга кўчір нўўлєлєиг, Сиврт ўвлин киитнд сіієін хіісн олн улсин санлынь тевчід декабрин 28-д кесг улс «Буйслєн болн босхмљ» гидг бумбин талвњд ирід зулан ґргв, элгн-саднаннь санлынь тевчв.
Эн єашута ґґнд нерідсн керг-ўўлдвриг тањєчин Толєач Хаска Бату эклв. «Мини ээљ бас тууврт билі. Хальмгуд бат зањта, чидлті улс болад, тер кўчр-кўндиг дааљ єарсмн гиљ ээљм нанд келдг біісмн. Олн улсин седкл ямаран чигн аюлла харєсн бийнь диилгдшго», – гиљ Бату Сергеевич темдглв.
Цааранднь олна бўрдіцсин, ўўлдврмўдин, министерствс-ведомствсин элчнр гўрмр цецгўд бумбин ґґр тівв.
– Эндр бидн ґршіњгў уга тууврин далн долан љилин ґґниг темдглљінівидн. Тер цагин зовлњгиг мартљ болшго, кесг бичкдўд болн кґгшд тер догшн љилмўдт імнісн хаєцсмн, тедні санлынь бидн эндр тевчљінівидн. Сиврин тууврин зовлњгиг дааљ чадлго сіієін хіісн мана ґвкнр, аавнр-ээљнр, эгчнр-ахнр, элгн-садн кишгін љичнртін, хулнцгуд-элнцгўдтін ґгтхі, мана Хальмг Тањєч цааранднь делгрљ йовтха! – гиљ нааран ирсн ветеранмуд болн олна бўрдіцсин элчнр тоолврарн хувалцв.
ТЎРВІН Єуна