Сән иргчиннь төлә...

11-01-2021, 16:11 | Общество

Мендвт, күндтә мана умшачнр! Шин жиллә тадниг йөрәҗәнәвидн! Мана таңһчин цуг улс гем-шалтг уга, эрүл-менд, амулң эдлҗ бәәхиг олн Бурхд евәтхә!
Ирсн җил байр-кишг авч иртхә!

Давсн җил йир күнд болв, шин хальдврта гем түгснә учрар, газетд бичгдлһнә кемд олн мана умшачнрла улан чирәһәрн харһҗ, усвскн нүдәрн нег-негән үзлцҗ чадсн угавидн. Тер бийнь тадн, эңкр мана умшачнр, мана газетд дуран өгәд, итклтә умшачнр болад йовснас иштә маднд урмд өгәд бәәнәт. “Бәәнә гидг сәәхн” гидг дууна үгмүд мет тадн бәәсндән эн моһлцг нарт-делкә деер хальмг келәр һардг ор һанцхн мана газет барлгдад делгрҗ йовна. 2021-ч җилин түрүн өрәлд “Хальмг үнн” газетд бичгдсн умшачнрин тонь 4000 үлү болсмн, эннь маш байрта, учрта йовдл. Юңгад гихлә сүл хойр җил бидн 4000 деегшән һардго биләвидн. Хальмг кевллин һазр (типография) тарад, ялд унснас көлтә, сүл җилмүдт бидн газетиг Сарпулин кевллин һазрт барлҗанавидн. Эн учрар мана газетин үн җил ирвәс өсәд йовла. Эн җиләс авн бидн долан хонгт 3 дәкҗ һархвидн. Сүл бичгдлһнә үн невчк баһрад, тегәд олн әмтн газетиг бичүлҗ авч чадсмн. Эн җил бидн цааранднь мана өвкнрин сойлын, заң-заншалын, эндрк цагин, эгл әмтнә, нарт-декәд әмдрҗәх мана өөрд-моңһлчудын тускар, тууҗин халхар болн нань чигн талдан соньн материалмудыг тана оньгт тусхахар зүткҗәнәвидн. Тегәд цуг мана умшачнрт ик гидг ханлтан өргҗәнәвидн! Бидн хамдан хальмг кел делгрүллһнд тәвцән орулҗ бәәнәвидн. Мергн ухата цецн өвкнриннь заясн келән яһҗ хадһлхинь, дорас өсч йовх баһчудыг яһҗ соньмсулхинь, альд эврә келән керглхинь хальмг олн номтнр, седкүлчнр, келндән хару олн әмтн чигн өдр-сө уга ухалад бәәцхәнә. Яһҗ өвкнрин зөөриг хадһлад авхв гихлә, ода мөн эн бичсиг умшчасн деерән учрх әәмшгтә аюлан меддг күн болһн эврән ухалх йоста. Эврә һазртан бәәһәд, кенәс эмәхв? Һаза чадв угай, хальмг келәрн күүндәд, хальмг келәрн һардг газет-седкүлмүд умшад, меддг әмтн меддго әмтиг сурһад, сурх дурн уга болхла, шахад чигн йовхла, маднд эн һазр деер бәәх арһ олдх. Цуһар нег өрк-бүл кевтә ниитә бәәһәд, көдләд, кергән даавртаһар күцәһәд, Хальмг Таңһчин сән иргчиннь төлә, баһчудын төлә уралан зүткхмн болҗана.

Бембин Евгений